Lege nr. 247/2005

Lege nr. 247/2005

privind reforma în domeniile proprieăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

SUMARUL
Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

   
     
  TITLUL I Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata TITLUL IIModificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002 TITLUL IIIModificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004 TITLUL IVModificarea si completarea Legii nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare TITLUL VModificarea si completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 TITLUL VIModificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 TITLUL VIIRegimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv TITLUL VIIIModificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal TITLUL IXModificarea Codului penal TITLUL XCirculatia juridica a terenurilor TITLUL XIRenta viagera agricola TITLUL XIIModificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare TITLUL XIIIAccelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare TITLUL XIVDispozitii tranzitorii TITLUL XVModificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii TITLUL XVIModificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara TITLUL XVIIModificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistratilor

 

   
LEGE
privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

   
TITLUL I

  Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

   Art. I. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite, se restituie, in natura, in conditiile prezentei legi.
    (2) In cazurile in care restituirea in natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
   2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Masurile reparatorii prin echivalent constand in compensare cu alte bunuri sau servicii, se acorda prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii. Masurile reparatorii in echivalent constand in despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii."
   3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) imobilele nationalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi, precum si prin alte acte normative de nationalizare;"
   4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice in baza Decretului nr. 410/1948 privind donatiunea unor intreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 479/1954 privitor la donatiile facute statului s.a., neincheiate in forma autentica, precum si imobilele donate statului sau altor persoane juridice, incheiate in forma autentica prevazuta de art. 813 din Codul Civil, in acest din urma caz daca s-a admis actiunea in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
    d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor masuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;"
   5. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
    "d1) imobilele considerate a fi fost abandonate, in baza unei dispozitii administrative sau a unei hotarari judecatoresti pronuntate in temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;"
   6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) In cazul in care restituirea este ceruta de mai multe persoane indreptatite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constata sau se stabileste in cote-parti ideale, potrivit dreptului comun."
   7. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza si mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice indreptatite."
   8. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) De cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevazuta la Cap. III, profita ceilalti mostenitori ai persoanei indreptatite care au depus in termen cerere de restituire."
   9. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - Nu sunt indreptatite la restituire in natura sau la masuri reparatorii in echivalent persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta lege."
   10. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Prin imobile, in sensul prezentei legi, se inteleg terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin incorporare in aceste constructii."
   11. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In situatia prevazuta la alin. (2), restituirea in natura se va dispune prin decizia sau dispozitia unitatii detinatoare.
    (4) In situatia in care utilajele si instalatiile solicitate sunt evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), dupa stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entitatii implicate in privatizare se vor propune acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
   12. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In situatia in care anumite imobile-terenuri libere situate in intravilan sunt solicitate de doua persoane indreptatite dintre cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada ulterioara datei de 6 martie 1945, si cel de-al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin masurile abuzive aratate la art. 2 alin. (1), se va restitui in natura terenul celui dintai proprietar, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte masuri reparatorii in echivalent, in conditiile legii.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (3) daca restituirea in natura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane indreptatite beneficiaza de masuri reparatorii in echivalent."
   13. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive sau la data notificarii, precum si cele al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare."
   14. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004.
    (4) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale."
   15. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.
   16. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) In situatia imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau partial, restituirea in natura se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile ramase nedemolate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent."
   17. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care pe terenurile pe care s-au aflat constructii preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii, autorizate, persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, iar pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata servitutilor legale si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent."
   18. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
    "(31) Se restituie in natura inclusiv terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a inceput constructia acestora, ori lucrarile aprobate au fost abandonate.
    (32) Se restituie in natura si terenurile pe care, ulterior preluarii abuzive, s-au edificat constructii autorizate care nu mai sunt necesare unitatii detinatoare, daca persoana indreptatita achita acesteia o despagubire reprezentand valoarea de piata a constructiei respective, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare."
   19. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale, persoana indreptatita beneficiaza de restituirea in natura pentru terenul liber. Daca terenul nu este liber, masurile reparatorii pentru acesta se stabilesc in echivalent."
   20. La articolul 10, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si imobilelor rechizitionate in baza Legii nr. 139/1940 si ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse in timpul razboiului, daca proprietarii nu au primit despagubiri."
   21. La articolul 10, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Valoarea corespunzatoare a constructiilor preluate in mod abuziv si demolate se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare in functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului."
   22. La articolul 10, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate in mod abuziv, care nu se pot restitui in natura, se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare."
   23. La articolul 10, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) In situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4), masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
   24. La articolul 10, alineatul (9) se abroga.
   25. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Imobilele expropriate si ale caror constructii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui in natura persoanelor indreptatite, daca nu au fost instrainate, cu respectarea dispozitiilor legale. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare."
   26. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie in natura cu constructiile ramase, iar pentru constructiile demolate masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea diferentei dintre valoarea despagubirii primite si valoarea constructiilor demolate asa cum a fost calculata in documentatia de stabilire a despagubirilor, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare."
   27. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul in care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, pentru cea ocupata de constructii noi, autorizate, cea afectata servitutilor legale si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. Dispozitiile art. 10 alin. (3), (31), (32) si (4) se vor aplica in mod corespunzator."
   28. La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Valoarea constructiilor expropriate si demolate se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare in functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului."
   29. La articolul 11, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Valoarea constructiilor expropriate, care nu se pot restitui in natura si a terenurilor aferente acestora se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare."
   30. La articolul 11, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4), masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
   31. La articolul 11, alineatul (9) se abroga.
   32. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) In situatia imobilelor detinute de stat, de o organizatie cooperatista, sau de orice alta persoana juridica dintre cele prevazute la art. 20 alin. (1), (2) si (3), daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit."
   33. La articolul 12, alineatele (2)-(4) se abroga.
   34. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contractele de locatiune pentru imobilele restituite in natura avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integranta din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioada de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locatiune pentru imobilele restituite in natura avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. b) pct. 1, se prelungesc de drept pentru o perioada de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului."
   35. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Daca imobilul restituit prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege sau prin hotarare judecatoreasca face obiectul unui contract de locatiune, concesiune, locatie de gestiune sau asociere in participatiune, noul proprietar se va subroga in drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, daca aceste contracte au fost incheiate potrivit legii."
   36. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.
   37. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) In situatia imobilelor avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. a) care face parte integranta din prezenta lege, necesare si afectate exclusiv si nemijlocit activitatilor de interes public, de invatamant, sanatate, ori social-culturale, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie imobilul in proprietate cu obligatia de a-i mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 3 ani, pentru cele aratate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, dupa caz, de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispozitiei, pentru cele aratate la pct. 1 si 2 din anexa nr. 2 lit. a).
    (2) In acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine detinatorilor.
    (3) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile restituite in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate.
    (4) In cazul in care proprietarul pune la dispozitie un alt imobil corespunzator, care respecta normele si cerintele legale incidente desfasurarii in conditii adecvate a activitatii prevazute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, in termen de 90 de zile, sa procedeze la eliberarea acestuia."
   38. La articolul 16, alineatul (5) se abroga.
   39. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Locatarii imobilelor avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. a) si lit. b) pct. 1, care face parte integranta din prezenta lege, au drept de preemtiune la cumpararea acestora."
   40. La articolul 18, litera c) se abroga.
   41. La articolul 18, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor legale."
   42. Dupa articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 181. - (1) In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, noi corpuri a caror arie desfasurata insumeaza peste 100% din aria desfasurata initial si daca partile nu convin altfel, fostilor proprietari li se acorda sau, dupa caz, propun masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.
    (2) In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, corpuri suplimentare de sine-statatoare, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie, in natura, suprafata detinuta in proprietate la data trecerii in proprietatea statului.
    (3) Detinatorul suprafetei adaugate imobilului preluat are drept de preemtiune la cumpararea suprafetei restituite fostului proprietar sau, dupa caz, mostenitorului acestuia, dispozitiile art. 17 fiind aplicabile in aceste situatii indiferent de calitatea detinatorului.
    (4) Noul proprietar al suprafetei restituite in proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemtiune la cumpararea suprafetei adaugate imobilului dupa trecerea acestuia in proprietatea statului, dispozitiile art. 17 alin. (2) si (3) fiind aplicabile in mod corespunzator."
   43. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinta, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului."
   44. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazurile prevazute la alin. (2) masurile reparatorii prin echivalent constau in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
   45. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
    "(41) In situatia imobilelor prevazute la alin. (2), masurile reparatorii in echivalent se acorda sau, dupa caz, se propun prin dispozitia motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti."
   46. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica de drept public, vor fi restituite persoanei indreptatite, in natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare."
   47. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Dupa emiterea deciziei de restituire in natura a imobilelor, organele de conducere ale societatilor comerciale prevazute la alin. (1) si (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit si la recalcularea patrimoniului. Cota de participatie a statului sau a autoritatii administratiei publice ori, dupa caz, a organizatiei cooperatiste se va diminua in mod corespunzator cu valoarea bunului imobil restituit."
   48. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul imobilelor detinute de unitatile administrativ-teritoriale restituirea in natura sau prin echivalent catre persoana indreptatita se face prin dispozitia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti ori, dupa caz, a presedintelui Consiliului Judetean."
   49. La articolul 20, alineatul (4) se abroga.
   50. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
    "(41) Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisa instrainarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea in participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice inchiriere sau subinchiriere in beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice forma a bunurilor imobile - terenuri si/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei legi."
   51. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, dupa caz, ale calitatii de asociat sau actionar al persoanei juridice, precum si, in cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate si, dupa caz, inscrisurile care descriu constructia demolata si orice alte inscrisuri necesare evaluarii pretentiilor de restituire decurgand din prezenta lege, pot fi depuse pana la data solutionarii notificarii."
   52. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 221. - (1) In absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar."
   53. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
    "(41) Proprietarii carora, prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege, le-au fost restituite in natura imobilele solicitate vor incheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului."
   54. La articolul 23, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari ori, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene potrivit art. 20 alin. (3)."
   55. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Daca restituirea in natura nu este posibila, detinatorul imobilului sau, dupa caz, entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, este obligata ca, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, in termenul prevazut la art. 23 alin. (1) sa acorde persoanei indreptatite in compensare alte bunuri sau servicii ori sa propuna acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, in situatiile in care masura compensarii nu este posibila sau aceasta nu este acceptata de persoana indreptatita."
   56. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul imobilelor instrainate de persoanele juridice prevazute la art. 20 alin. (1), (2) si (3)."
   57. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se abroga.
   58. La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
    "(31) Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura, poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (32) In cazul in care dispozitia motivata de solutionare a cererii de restituire in natura este atacata in justitie de persoana indreptatita, in functie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispozitia va adopta o pozitie procesuala raportata la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispozitia, va decide, motivat, de la caz la caz, daca va exercita caile de atac prevazute de lege, in cazul solutiilor date de instantele de judecata."
   59. La articolul 24, alineatele (6), (7) si (8) se abroga.
   60. Abrogat prin paragraful din Decizie nr. 830/2008 incepand cu 08.09.2008.
   61. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
    "(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care imobilele au fost instrainate."
   62. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In situatia imobilelor prevazute la alin. (1) si (11), masurile reparatorii in echivalent se propun de catre institutia publica care efectueaza sau, dupa caz, a efectuat privatizarea, dispozitiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator."
   63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In acest caz, masurile reparatorii in echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
   64. La articolul 27, alineatul (4) se abroga.
   65. Articolul 28 se abroga.
   66. Articolul 29 se abroga.
   67. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) Persoanele aratate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
   68. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Masurile reparatorii prin echivalent prevazute la alin. (1) se vor propune, dupa stabilirea valorii recalculate a actiunilor, prin decizia motivata a institutiei publice implicate in privatizarea societatii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, dupa caz, prin ordin al ministrului finantelor publice, in cazul in care societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate nu mai exista, nu poate fi identificata, ori nu a existat o asemenea continuitate."
   69. La articolul 32, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica si a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni, in cazul in care bilantul este anterior acesteia."
   70. La articolul 32, alineatele (7) si (8) se abroga.
   71. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) In situatia imobilelor-constructii demolate, notificarea formulata de persoana indreptatita se solutioneaza potrivit art. 10 sau 11 prin dispozitia motivata a primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti."
   72. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.
   73. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, contraventionala, civila sau penala."
   74. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si emiterea deciziei sau a dispozitiei continand propunerea de acordare a despagubirilor in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, intocmita in lipsa inscrisurilor prevazute la alin. (1) si (2)."
   75. Dupa articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 451, 452 si 453 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 451. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a autoritatii administratiei publice centrale sau locale, a institutiei sau, dupa caz, a societatii, regiei autonome ori a organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) tergiversarea nejustificata a solutionarii notificarii persoanei indreptatite;
    b) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (2) teza a II-a;
    c) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (3);
    d) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (41);
    e) incalcarea interdictiei de instrainare, prevazuta la art. 20 alin. (41).
    (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevazute la alin. (2) lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
    (4) In cazul regiilor autonome, societatilor comerciale prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), organizatiilor cooperatiste, ministerelor si altor institutii publice centrale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor revin Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia.
    (5) In cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
    (6) Activitatea prefectului judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (5) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. In masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute la alin. (5) va propune ministrului administratiei si internelor masurile corespunzatoare.
    Art. 452. - Dispozitiile art. 451 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 453. - Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (41) atrage obligatia detinatorului caruia ii revine aceasta obligatie de a plati noului proprietar o suma calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului restituit."
   76. La articolul 48, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Sub sanctiunea nulitatii absolute, este interzisa instrainarea in orice mod a imobilelor dobandite in baza Legii nr. 112/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunilor formulate de persoanele indreptatite fosti proprietari sau, dupa caz, mostenitori ai acestora, potrivit art. 50."
   77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumeroteaza si devine anexa nr. 1.
   78. Dupa anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu urmatorul cuprins:

 

   
"ANEXA Nr. 2

 

    a) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata
    1. Imobile ocupate de unitati si institutii de invatamant din sistemul de stat (gradinite, scoli, licee, colegii, scoli profesionale, scoli postliceale, institutii de invatamant superior)
    2. Imobile ocupate de unitati sanitare si de asistenta medico-sociale din sistemul public (crese, camine-spital pentru batrani, spitale, centre de plasament, case de copii)
    3. Imobile ocupate de institutii publice (administratii financiare, trezorerii, ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, parchete, judecatorii, tribunale, curti de apel, sedii de politie si inspectorate judetene, sedii vamale, arhive nationale, directii judetene, case de asigurari de sanatate, primarii, prefecturi, consilii locale si judetene, inspectorate scolare)
    4. Imobile ocupate de institutii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)
    b) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata
    1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal inregistrate
    2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si imobile ocupate de personalul acestora."
   Art. II. - (1) Deciziile sau dispozitiile ori, dupa caz, ordinele conducatorilor autoritatilor administratiei publice centrale, avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii in echivalent pentru imobilele prevazute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse de prezentul titlu, emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si nevalorificate, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (2) Hotararea pronuntata de prima instanta poate fi atacata cu recurs la curtea de apel.
   Art. III. - Actele juridice de instrainare avand ca obiect imobile cu destinatia de locuinta, incheiate dupa data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdictiei prevazute de art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si care nu au fost atacate in instanta in conditiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla imobilul notificat in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu sau, dupa caz, de la data luarii la cunostinta a incheierii contractului.
    ___________
    Art. III. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   Art. IV. - (1) In cazul in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatea comerciala prevazuta la art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse prin prezentul titlu, si-a incetat activitatea ca persoana juridica, competenta de solutionare a cererii de restituire revine entitatii care a exercitat, in numele statului, calitatea de actionar la respectiva societate comerciala.
   (2) In situatia prevazuta la alin. (1) dispozitiile art. 27 alin. (1), (11) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse prin prezentul titlu, se vor aplica in mod corespunzator.
   Art. V. - (1) Notificarile nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, avand ca obiect constructii existente, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru terenurile prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata.
   Art. VI. - Imobilele instrainate cu incalcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata, se restituie in natura.
   Art. VII. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua renumerotare.

 

   
TITLUL II

  Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania

 

   Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Imobilele care au apartinut cultelor religioase din Romania si au fost preluate in mod abuziv, cu sau fara titlu, de statul roman, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decat lacasele de cult, aflate in proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau in patrimoniul unei persoane juridice din cele prevazute la art. 11, se retrocedeaza fostilor proprietari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Sunt imobile, in sensul prezentei ordonante de urgenta, constructiile existente in natura, impreuna cu terenurile aferente lor, situate in intravilanul localitatilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluarii abuzive in intravilanul localitatilor, nerestituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Adaugirile aduse constructiilor se preiau cu plata, numai daca acestea nu depasesc 50% din aria desfasurata actuala. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerandu-se imobil nou in raport cu cel preluat. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de reparatii curente, capitale, consolidari, modificari ale compartimentarii initiale, imbunatatiri functionale si altele asemenea.
    (6) In cazul in care imobilele retrocedate sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiune pe o perioada de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei. In aceasta perioada noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotarare a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
    (7) O data cu imobilele retrocedate in natura se restituie si bunurile mobile, daca acestea au fost preluate impreuna cu imobilul respectiv si daca acestea mai exista la data depunerii cererii de retrocedare. Detinatorul actual al imobilului, la solicitarea si in prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente in imobil, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. In cazul nerespectarii acestui termen se va urma procedura prevazuta la art. 46 alin. (2)-(4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata."
   2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Regimul juridic al imobilelor care au destinatia de lacas de cult va fi reglementat prin lege speciala."
   3. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21), (22), (23) si (24), cu urmatorul cuprins:
    "(21) In cazul in care terenul este ocupat partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libere, pentru cea ocupata de constructii noi, pentru cea necesara in vederea bunei utilizari a acestora si pentru cea afectata unor amenajari de utilitate publica, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. In cazul in care terenul este ocupat in totalitate, pentru acesta se vor stabili masuri reparatorii in echivalent. De asemenea, se retrocedeaza in natura terenurile pe care s-au ridicat constructii usoare sau demontabile.
    (22) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate in natura se stabileste potrivit valorii de circulatie la momentul emiterii deciziei, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare.
    ___________
    Alineatul (22) a fost rectificat prin linia din Rectificare din 27/10/2005 incepand cu 27.10.2005.

 

    (23) Pentru situatiile prevazute la alin. (21) in care nu se poate dispune retrocedarea in natura, se vor acorda masuri reparatorii in echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despagubirilor.
    (24) In situatia in care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se afla in domeniul public al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, acesta urmeaza a fi scos din domeniul public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare."
   4. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, in natura, prin decizia organelor de conducere ale unitatii detinatoare. Cota de participare a statului sau a autoritatii administratiei publice centrale sau locale se va diminua in mod corespunzator cu valoarea imobilului retrocedat, procedandu-se la reducerea capitalului social si la recalcularea patrimoniului.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) Comisia speciala de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unitatii detinatoare, care are obligatia de a o solutiona in termen de 60 de zile de la data completarii dosarului.
    (3) Prevederile alin. (2), (21), (22) si (7) ale art. 1 se aplica in mod corespunzator.
    (4) Pentru situatiile prevazute la art. 1 alin. (21) in care nu se poate dispune retrocedarea in natura, se vor acorda masurile reparatorii in echivalent prevazute de legea speciala sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre unitatea detinatoare prevazuta la alin. (1), cu acordul persoanei indreptatite.
    (5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care statul sau o autoritate publica centrala sau locala actionar sau asociat minoritar al unitatii care detine imobilul, daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire in natura este ceruta.
    (6) Deciziile prevazute la alin. (1) pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora."
   5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care va avea calitatea de presedinte al comisiei;
    e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relatii Interetnice."
   6. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor."
   7. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
    "(41) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care asigura secretariatul tehnic al acesteia, beneficiaza de indemnizatie de sedinta reprezentand 50% din salariul de incadrare sau, dupa caz, din indemnizatia lunara; intr-o luna se poate acorda o singura indemnizatie, indiferent de numarul sedintelor de lucru."
   8. La articolul 2, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Comisia speciala de retrocedare sau, dupa caz, unitatea detinatoare prevazuta la art. 11 va analiza documentatia prezentata de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivata, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, daca se apreciaza ca aceasta nu este intemeiata sau va propune acordarea masurilor reparatorii in echivalent, in conditiile stabilite prin legea speciala. In situatia in care imobilul este inscris in Lista monumentelor istorice, in decizia de retrocedare se va mentiona ca proprietarul are drepturile si obligatiile prevazute de lege.
    (6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotararea pronuntata de instanta de contencios administrativ este supusa cailor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."
   9. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Ministerele, prefecturile, primariile, serviciile de cadastru si birourile de carte funciara, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedarii, in termen de 30 de zile, informatii privind situatia juridica a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, in vederea fundamentarii deciziilor.
    (8) In cazul in care detinatorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare, este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice, in termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia."
   10. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (23) cu urmatorul cuprins:
    "(21) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune inceputuri de dovada scrisa, declaratii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum si orice acte care, coroborate, intemeiaza prezumtia existentei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluarii abuzive.
    (22) In absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive.
    (23) In aplicarea prevederilor alin. (22) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar."
   11. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobandeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unitatii detinatoare prevazute la art. 11 sau a hotararii judecatoresti ramase definitive, dupa caz."
   12. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) In cazul contractelor de locatiune care au ca obiect spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta noul proprietar se va subroga in drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioada de maximum 5 ani potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), daca aceste contracte au fost incheiate cu respectarea legii."
   13. La articolul 4, alineatul (3) se abroga.
   14. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Litigiile legate de eventualele imbunatatiri aduse imobilelor care se retrocedeaza in conditiile prezentei ordonante de urgenta de catre fostii detinatori, precum si cele legate de aplicarea alin. (21) al art. 4, vor fi solutionate in conditiile legii."
   15. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Masurile reparatorii in echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despagubirilor."
   16. Dupa articolul 4, se introduc doua noi articole, articolele 41 si 42, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41. - (1) In cazul in care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta au fost instrainate legal dupa data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea masurilor reparatorii in echivalent potrivit art. 4 alin. (5).
    (2) Actele juridice de instrainare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii.
    (3) In cazul actiunilor formulate potrivit dispozitiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare inceputa in temeiul prezentei ordonante de urgenta este suspendata pana la solutionarea acelor actiuni prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Persoana indreptatita va instiinta de indata Comisia speciala de retrocedare.
    (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si in cazul actiunilor in curs de judecata, persoana indreptatita putand alege calea acestei ordonante de urgenta, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.
    Art. 42. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este interzisa instrainarea, schimbarea destinatiei, ipotecarea sau grevarea sub orice forma a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Solicitantilor le revine obligatia de a instiinta in scris detinatorul actual despre existenta cererilor de retrocedare depuse in conditiile prezentei ordonante de urgenta."
   17. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Proprietarii care vor redobandi dreptul de proprietate asupra imobilelor in temeiul prezentei ordonante de urgenta vor incheia cu detinatorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, dupa caz, a unitatii detinatoare prevazute la art. 11, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului.
    (2) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile solicitate in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate, in cazul imobilelor prevazute la art. 1 alin. (6) si la art. 4 alin. (2) si (21)."
   18. Articolul 51 se renumeroteaza si va deveni articolul 54.
   19. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 si 53, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 51. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage raspunderea contraventionala a institutiei sau, dupa caz, a conducatorului institutiei careia ii incumba respectarea acestor obligatii.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1 alin. (24);
    b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1 alin. (7);
    c) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11 alin. (2) de catre unitatea detinatoare;
    d) necomunicarea sau comunicarea in mod eronat a informatiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) si (8);
    e) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 5 alin. (1);
    f) incalcarea interdictiei de instrainare prevazute la art. 42 alin. (1).
    (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a)-e) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (4) Fapta prevazuta la alin. (2) lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
    (5) Neincheierea de catre detinatorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligatia acestuia de a plati noului proprietar o suma, calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului.
    Art. 52. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (2) si aplicarea sanctiunilor in ceea ce priveste ministerele, prefecturile, unitatile detinatoare prevazute la art. 11 se fac de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia.
    (2) In cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv Prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
    (3) Activitatea prefectului judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (2) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. In masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a acestor obligatii va propune ministrului administratiei si internelor masurile corespunzatoare.
    Art. 53. - Dispozitiile art. 51 si art. 52 se vor completa cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
   Art. II. - Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor apartinand cultelor religioase, prevazut la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare, este de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   Art. III. Abrogat prin punctul 1. din Decizie nr. 1352/2008 incepand cu 27.02.2009.
   Art. IV. - (1) Cererile de retrocedare avand ca obiect terenuri situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive, precum si constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatarea forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta de catre Comisia speciala de retrocedare, in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1), curge de la data la care Comisia speciala de retrocedare primeste situatia juridica din care reiese ca imobilul respectiv era sau este situat in extravilan.
   Art. V. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
   Art. VI. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.

 

   
TITLUL III

  Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania

 

   Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobata cu completari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolele 1-5 se abroga.
   2. La articolul 6, alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Imobilele care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale din Romania si care au fost preluate in mod abuziv, cu sau fara titlu, de statul roman, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, in perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, se restituie fostilor proprietari in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Sunt imobile, in sensul prezentei ordonante de urgenta, constructiile existente in natura, impreuna cu terenurile aferente lor, situate in intravilanul localitatilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluarii abuzive in intravilanul localitatilor, nerestituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Adaugirile aduse constructiilor se preiau cu plata, numai daca acestea nu depasesc 50% din aria desfasurata actuala. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerandu-se imobil nou in raport cu cel preluat. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de reparatii curente, capitale, consolidari, modificari ale compartimentarii initiale, imbunatatiri functionale si altele asemenea.
    (5) In cazul in care imobilele restituite sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei. In aceasta perioada noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotarare a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor."
   3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art 7. - (1) Comisia speciala de retrocedare sau, dupa caz, unitatea detinatoare va analiza documentatia prezentata de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivata, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, daca se apreciaza ca aceasta nu este intemeiata sau va propune acordarea masurilor reparatorii in echivalent, in conditiile stabilite prin legea speciala.
    (2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotararea pronuntata de instanta de contencios administrativ este supusa cailor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    (3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru si birourile de carte funciara, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedarii, in termen de 30 zile, informatii privind situatia juridica a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, in vederea fundamentarii deciziilor.
    (4) In situatia in care imobilul este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice, in decizia de retrocedare se va mentiona ca proprietarul are drepturile si obligatiile prevazute de lege."
   4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - Prevederile art. 1 alin. (21)-(24) si (7), art. 11, art. 2 alin. (41), (7) si (8), art. 3 alin. (2), (21)-(23), art. 4, art. 41, art. 42, art. 5, art. 51-53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."
   Art. II. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, in conditiile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004.
   Art. III. - Dreptul la actiune prevazut la art. III din Titlul II din prezenta lege se aplica in mod corespunzator.
   Art. IV. - (1) Cererile de restituire avand ca obiect terenuri situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive, precum si constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta de catre Comisia speciala de retrocedare, in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1), curge de la data la care Comisia speciala de retrocedare primeste situatia juridica din care reiese ca imobilul respectiv era sau este situat in extravilan.
   Art. V. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobata cu completari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

   
TITLUL IV

  Modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

   Art. I. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori."
   2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane."
   3. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, dupa incheierea integrala a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului, urmand a fi puse la dispozitia celor care doresc sa intemeieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin inchiriere, concesionare sau vanzare, in conditiile legii sau puse la dispozitie pentru obiective de interes social."
   4. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) In cazul instrainarii constructiilor, suprafetele de teren aferente prevazute la alin. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii, dovedite prin orice mijloc de proba."
   5. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Suprafata terenurilor prevazute in alin. (1), aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie, consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva."
   6. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau, in lipsa, in extravilan, acceptata de ei, iar, daca nu mai exista teren, se vor acorda despagubiri."
   7. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini, le consemneaza in documentele constatatoare, intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate."
   8. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.
    (22) In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii, daca acestea nu au intrat in circuitul civil. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare-cumparare sau in alt mod, fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991."
   9. La articolul 27, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
    "(41) Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale."
   10. La articolul 52, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile."
   11. Articolul 60 se abroga.
   12. La articolul 92, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I si clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi, prin extinderea intravilanului localitatilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale."
   13. La articolul 92, alineatul (5) se abroga.
   14. Articolul 108 se abroga.
   15. Articolul 109 se abroga.
   16. Dupa articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 1101, 1102 si 1103 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1101. - Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte:
    a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupa caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite, precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale;
    b) neafisarea datelor mentionate in art. 27 alin. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente;
    c) afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realitatii.
    Art. 1102. - Contraventiile prevazute la art. 1101 se sanctioneaza astfel:
    a) cea de la litera a) cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
    b) cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 1103. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 1101 si art. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de catre prefect sau imputernicitii acestuia, in cazul membrilor comisiilor locale."
   Art. II. - Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligatia ca in termen de cel mult 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sa inainteze Agentiei Domeniilor Statului documentele necesare intocmirii protocoalelor de predare-primire cu aceasta institutie privind terenurile care au fost preluate direct de la societatile comerciale din portofoliul Agentiei Domeniilor Statului, precum si de la statiunile de cercetare, institute si unitati de invatamant.

 

   
TITLUL V

  Modificarea si completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

   Articol unic. - Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul III alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins;
    "Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei legi:
    a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
    (i) actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;
    (ii) actele de reconstituire si constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop;
    (iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
    (iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor;
    (v) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in masura in care au depasit limitele de suprafata stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
    (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior in proprietate astfel de terenuri."
   2. La articolul III, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Actele administrative prin care au fost trecute in domeniul public sau privat al statului sau al localitatilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata isi suspenda efectele cu privire la aceste terenuri pana la solutionarea cererii de catre comisia de fond funciar, cu exceptia terenurilor intrate deja in circuitul civil. Dupa validarea cererii de reconstituire, terenul trece in rezerva comisiei de fond funciar in vederea punerii in posesie."
   3. La articolul III, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun."
   4. La articolul III, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Nulitatea absoluta, in sensul prezentei legi, va putea fi invocata si in litigiile in curs.
    (22) Nulitatea absoluta nu opereaza asupra titlurilor obtinute de fostii proprietari pe alte amplasamente daca la intrarea in vigoare a prezentei legi si-au gasit vechile amplasamente de care au fost deposedati atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.
    (23) Fostii proprietari pot reveni la vechiul amplasament si atunci cand persoanele puse in posesie pe aceste terenuri renunta in favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.
    (24) In cazul unor instrainari succesive ale terenurilor, cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren."

 

   
TITLUL VI

  Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

   Art. I. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, in termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplica si in cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor agricole si silvice."
   2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza sa fie retrocedate intr-un singur amplasament."
   3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."
   4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice si juridice, care au trecut in proprietatea statului si pe care se gasesc instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfasoara activitati miniere de exploatare sau operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localitati, acceptate de fostii proprietari. In cazurile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii."
   5. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc noua alineate noi, alineatele (11)-(19), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevazute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedarii, amenajari piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, in prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligatia de a le mentine destinatia si, acolo unde este cazul, unitatea si functionalitatea.
    (12) Pentru terenurile mentionate mai sus, pe care s-au efectuat de catre stat investitii, neamortizate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligatia de a plati statului, in termen de 10 ani, contravaloarea neamortizata a investitiei, daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei la data intrarii in vigoare a acestei legi, sau sa primeasca terenuri pe alte amplasamente, acceptate de acestia, de aceeasi categorie de folosinta cu terenul pe care l-au predat ori despagubiri.
    (13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investitiile au fost vandute cu respectarea legii, fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de acestia, sau pentru despagubiri platite fie de catre investitor, fie de catre stat.
    (14) In cazul optiunii pentru despagubiri platite de investitori, fostii proprietari vor conveni cu investitorii, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi sau de la data validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, pretul terenului, care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piata, si termenul de plata, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
    (15) Acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit. Din momentul inregistrarii acordului, optiunea partilor este definitiva si partile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire si, respectiv, despagubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, in conditiile dispozitiilor legale privind acordarea de despagubiri de catre acesta, doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o data cu terenul pe care l-au avut in proprietate.
    (16) Pana la efectuarea platii, proprietarul investitiei va plati fostului proprietar al terenului o suma, convenita de parti, care nu poate fi mai mica decat redeventa platita statului la momentul acordului si nu va putea instraina in nici un mod investitia sa, sub sanctiunea nulitatii absolute.
    (17) Proprietarii investitiilor dobandesc dreptul de proprietate asupra terenului in momentul achitarii integrale a contravalorii terenului.
    (18) In situatia in care nu se opteaza pentru despagubiri platite de catre investitor, sau in situatia in care fostul proprietar si investitorul nu ajung la un acord in termenul mentionat la alin. (14), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despagubiri de la stat, atat pentru teren cat si pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, in conditiile legii.
    (19) In cazul realizarii acordului prevazut la alin. (14), pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, fostul proprietar primeste despagubiri de la stat, in conditiile legii."
   6. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care investitiile pentru care suprafata de teren a fost preluata de stat nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, pe vechiul amplasament."
   7. La articolul 6, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(11) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietatii, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.
    (12) Consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate."
   8. La articolul 6, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
    "(13) In situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
    (14) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate."
   9. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile art. 12 si art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51-59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi."
   10. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
    "(21) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doua persoane, dintre care una este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945-1990, si cea de a doua, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate in anul 1990, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii.
    (22) Diferentele intre suprafetele inscrise in titlurile de proprietate, in registrele agricole, in cererile de intrare in cooperativa, in actele de donatie catre stat, in arhivele statului din perioada 1945-1990 si situatia de fapt la data punerii in posesie se corecteaza in favoarea fostilor proprietari."
   11. Articolul 61 se abroga.
   12. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 si 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991."
   13. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8 - Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenta dintre suprafata de 10 hectare de familie si suprafata preluata de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decat au detinut inainte de preluare, la cerere, daca este posibil, li se comaseaza terenurile in loturi mai mari sau intr-un singur lot, de aceeasi categorie de folosinta cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberandu-se un nou titlu de proprietate, dupa revocarea celui initial de comisia judeteana de fond funciar."
   14. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor si centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Romane, universitatilor, institutiilor de invatamant superior cu profil agricol si unitatilor de cercetare in 1945, revin in proprietatea acestora."
   15. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care raman in administrarea institutiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (12) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite in conditiile alin. (1) si (11) unitatile de cercetare si invatamant vor primi in administrare suprafete de teren corespunzatoare din proprietatea statului."
   16. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Agentia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, cu completarile ulterioare."
   17. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, impreuna cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau in sole situate in vecinatatea localitatilor, acceptate de fostii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista."
   18. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care intarzie sau impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege."
   19. Articolele 15, 19 si 20 se abroga.
   20. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, in cazul persoanelor fizice, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene sau de prefect, in conformitate cu prevederile art. 12 si art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si Sanctionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi."
   21. La articolul 23, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
    "(12) Unitatile de cult prevazute la alin. (1), daca au avut in proprietate suprafete mai mari decat cele retrocedate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata detinuta in 1945."
   22. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata primita prin aplicarea legilor fondului funciar si cea avuta in proprietate, persoanelor fizice si juridice sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente."
   23. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu urmatorul cuprins:
    "(11) In cazul in care validarea s-a facut pe alt amplasament decat cel avut in proprietate iar pentru respectiva suprafata nu s-a facut punerea in posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia.
    (12) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unitati - sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mama pentru productia de butasi, inscrise in catalogul national al materialelor de baza, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligatia de a le pastra destinatia si de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat.
    (13) In cazul terenurilor defrisate dupa data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.
    (14) In cazul in care pe vechiul amplasament se afla paduri incadrate in grupa I functionala conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa respecte destinatia acestora si sa permita lucrarile de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat in apropierea vechiului amplasament."
   24. La articolul 24, alineatele (2), (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie.
    (3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) punerea in posesie se va face pe alte terenuri, situate in apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.
    (4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege, in conditiile prevazute la alin. (1)-(3). Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie, potrivit prezentei legi.
    (5) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce raman in proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privata."
   25. La articolul 24, alineatele (31) si (32) se abroga.
   26. La articolul 24, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, destinate activitatii de cercetare, raman in administrarea acestuia, cu exceptia terenurilor forestiere preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetarii care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in trupuri compacte, incepand de la marginea perimetrului."
   27. La articolul 25, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor, in cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, in conditiile si cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin hotararea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prezentei legi.
    (3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Daca nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier primita prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 169/1997 si a prezentei legi."
   28. La articolul 26, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mentiunea la titular, dupa caz: "obste de mosneni", "obste de razesi", "composesorat", "paduri graniceresti", alte asociatii si forme asociative cu denumirea localitatii respective.
    (2) Formelor asociative li se va restitui in intregime suprafata avuta in proprietate.
    (3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut obstii de mosneni, obstii de razesi, composesoratului si altora asemenea, ce urmeaza a fi restituit."
   29. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
    "(31) Punerea in posesie in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de catre comisiile locale sub coordonarea si cu avizul oficiilor judetene ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, iar in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor judete de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeteana in a carei raza teritoriala se afla sediul formei asociative."
   30. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27. - Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman in perioada anilor 1921-1946, in masura in care nu contravin legislatiei in vigoare."
   31. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28 - (1) In vederea organizarii administrarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la administrarea lor, persoanele indreptatite se vor reorganiza, in baza acestei legi, in formele asociative initiale.
    (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate terenurile recunoasterea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.
    (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o data cu cererea, un statut in forma autentica sau certificata de avocat, in care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, in conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.
    (4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de administrare in comun, constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, redobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie.
    (5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna, conform naturii acestora, raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.
    (6) Membrii formelor asociative aflati in devalmasie sau indiviziune nu pot instraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora.
    (7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrainate in nici un mod, in intregime sau in parte.
    (8) In cazul dizolvarii formelor asociative proprietatea indiviza a acestora va trece in proprietatea publica a consiliilor locale in raza carora se afla terenurile respective."
   32. La articolul 29, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) In aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de cultura si invatamant, Academiei Romane in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, chiar daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati sau judete.
    (2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile si alte structuri ale unitatilor de cult dobandesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere."
   33. La articolul 29, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmatorul cuprins:
    "(32) Diferenta de suprafata neatribuita se reconstituie in forma si structura de proprietate existenta la momentul nationalizarii terenurilor forestiere de catre regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001."
   34. La articolul 291, alineatul (4) se abroga.
   35. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30. - In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, precum si a prezentei legi, cetatenii romani au aceleasi drepturi, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate."
   36. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Constructiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi si care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
    (2) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri.
    (3) Constructiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vanatoare, pepinierele, alte amenajari silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate in curs de executie, amplasate in suprafetele care fac obiectul retrocedarii, trec in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica cu conditia detinerii in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
    (5) Bunurile prevazute la alin. (3) trec in proprietate privata cu obligatia pastrarii destinatiei acestora, exploatarea si intretinerea acestora fiind efectuate de catre ocolul silvic care asigura administrarea padurii.
    (6) In situatia in care persoanele carora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc conditia prevazuta la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.
    (7) Sediile ocoalelor, silvice trec in proprietatea persoanelor juridice sau fizice daca suprafata care se retrocedeaza acestora, individual sau in asociere, este mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii.
    (8) Obiectivele realizate ca urmare a finantarilor din imprumuturile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1999, Ordonanta Guvernului nr. 97/2000 si Legea nr. 400/2003 trec in proprietate privata in conditiile de la alin. (3) si (4).
    (9) Obiectivele aflate in curs de realizare finantate din imprumuturile mentionate la alin. (8) trec in proprietate privata dupa finalizarea lucrarilor aflate in curs si punerea in functiune, cofinantarea si rambursarea asigurandu-se prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."
   37. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite. Persoanele fizice si persoanele juridice, care nu au depus in termenele prevazute de Legea nr. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In cazul formelor asociative prevazute la art. 26 alin. (1) din lege aflate in curs de constituire, cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de initiativa.
    (2) In situatia in care dupa depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au apartinut petentilor in proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, daca sunt libere."
   38. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari si dupa punerea in posesie, pana la formarea structurilor proprii de paza sau administrare ori pana la incheierea unor contracte de administrare si paza cu un ocol silvic. Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp cuprins intre punerea in posesie si crearea structurilor proprii, respectiv incheierea de contracte de paza si administrare, vor fi suportate de catre stat."
   39. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36. - Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile sau despagubiri."
   40. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37. - Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege."
   41. Articolul 39 se abroga.
   42. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40. - Pentru suprafetele de pe care s-a exploatat masa lemnoasa in perioada dintre validarea cererilor de retrocedare si punerea in posesie a proprietarilor, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, dupa deducerea cheltuielilor de exploatare, si va suporta cheltuielile de impadurire a suprafetelor neregenerate."
   43. Dupa articolul 41, se introduce articolul 42 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42. - Cererile sau actiunile in justitie, cererile accesorii si incidente, precum si intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru si de timbru judiciar."
   Art. II. - (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu.
   (2) In cadrul directiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte institutii si autoritati publice, conduse de un vicepresedinte al Autoritatii Nationale cu rang de subsecretar de stat.
   (3) Cele 40 de posturi prevazute la alin. (2), impreuna cu bugetele aferente, se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numarul de posturi al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se va suplimenta cu numarul de posturi preluate de la alte institutii si autoritati publice, astfel incat numarul maxim de posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
   Art. III. - Persoanele fizice si persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafata ce pot fi restituite conform prezentei legi, pana la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.
    ___________
    Art. III. a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 127/2005 incepand cu 21.09.2005.

 

   Art. IV. - Guvernul va modifica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificarile ulterioare.
   Art. V. - Despagubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta lege, vor urma procedura si se vor supune dispozitiilor privind acordarea despagubirilor din Titlul VII.
   Art. VI. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

   
TITLUL VII

  Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv

 

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

 

   Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza sursele de finantare, cuantumul si procedura de acordare a despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile ulterioare.
   (2) Dispozitiile prezentului titlu sunt aplicabile si despagubirilor propuse prin decizia motivata a conducatorului institutiei publice implicate in privatizare sau, dupa caz, prin ordinul ministrului finantelor publice, in temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.
   (3) Despagubirile acordate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor urma procedura si se vor supune dispozitiilor privind acordarea despagubirilor din aceasta lege.
   (4) Abrogat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 93/2007 incepand cu 01.10.2007.
   (5) Abrogat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 93/2007 incepand cu 01.10.2007.
   
Punere in aplicare Art. 1. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
1.1. Domeniul de reglementare prevazut la art. 1 alin. (1) din titlul VII din lege este stabilit numai la acele despagubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata.
1.2. Dispozitiile titlului VII din lege sunt aplicabile in mod corespunzator si despagubirilor acordate/propuse fostilor asociati/actionari ai societatilor comerciale prin deciziile/ordinele conducatorilor institutiilor publice implicate in privatizare sau, dupa caz, prin ordinul ministrului finantelor publice, in temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata.
1.3. Despagubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor urma procedura si se vor supune acelorasi dispozitii.
1.4. Despagubirile care se cuvin fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi acordate doar in masura in care acestia nu pot primi, avand in vedere lipsa de terenuri disponibile, sau nu accepta, o suprafata de teren in natura, pe alt amplasament.

   Art. 2. - Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordarii de despagubiri in conformitate cu prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea functioneaza ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei societati de investitii de tip inchis, cu personalitate juridica, din categoria altor organisme de plasament colectiv.
    ___________
    Art. 2. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 3. - In intelesul prezentului titlu, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) titlurile de despagubire sunt certificate emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in numele si pe seama statului roman, care incorporeaza drepturile de creanta ale detinatorilor asupra statului roman, corespunzator despagubirilor acordate potrivit prezentei legi si care urmeaza a fi valorificate prin conversia lor in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' si/sau, dupa caz, in functie de optiunea titularului ori a titularilor inscrisi in acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de plata, in limitele si conditiile prevazute in prezenta lege. Titlurile de despagubire nu pot fi vandute, cumparate, date in garantie sau transferate in orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu exceptia dobandirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de instrainare a titlurilor de despagubire, cu exceptia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absoluta. Titlurile de despagubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) si nu intra sub incidenta Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aplicarea acesteia.
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   b) Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art. 1 alin. (1) si a celor aferente pretentiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata;
   c) entitatea investita cu solutionarea notificarii este, dupa caz, unitatea detinatoare sau persoana juridica abilitata de lege sa solutioneze o notificare cu privire la un bun care nu se afla in patrimoniul sau (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finantelor Publice, alte autoritati publice centrale sau locale implicate);
   d) evaluator este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, si care este membru al unei asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica avand calitatea de evaluator independent;
   e) Standardele Internationale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC - International Valuation Standards Committee);
   f) oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansata si derulata, in total sau in parte, pana la data prezentei legi, de oricare dintre entitatile implicate in procesul de privatizare si destinata exclusiv persoanelor indreptatite, sa beneficieze de masura repararii prejudiciului creat prin actiuni sau titluri de valoare nominala, acordata in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata;
   g) titlu de valoare nominala nevalorificat este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice, neutilizat de catre detinator sau dobanditorul subsecvent inregistrat al acestuia, in cadrul procesului de privatizare in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se converteste in titluri de despagubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, potrivit procedurii prevazute in prezenta lege; la data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominala nevalorificate.
    ___________
    Litera g) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   h) titlurile de plata sunt certificate emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in numele si pe seama statului roman, care incorporeaza drepturile de creanta ale detinatorilor asupra statului roman, de a primi, in numerar o suma de maxim 500.000 lei. Sumele aferente despagubirilor in numerar se platesc in doua transe, pe parcursul a doi ani, calculati cu incepere de la data emiterii titlului de plata, pana la concurenta sumei de 500.000 lei, chiar daca valoarea titlurilor de despagubire depaseste aceasta suma. Sumele aferente despagubirilor in numerar in cuantum de maxim 250.000 lei se vor plati intr-o singura transa. Despagubirile in numerar mai mari de 250.000 lei dar pana in 500.000 lei se vor plati astfel: prima transa a despagubirilor in numerar va fi in cuantum de 250.000 lei, cea de-a doua transa a despagubirilor va fi reprezentata de diferenta intre cuantumul total al despagubirilor in numerar si suma de 250.000 lei. Suma de pana la 500.000 lei urmeaza a se acorda pentru fiecare dosar de despagubire, cu mentiunea ca in ipoteza in care obiectul cererilor de restituire, desi identic, a fost disjuns, pretentiile de restituire fiind solutionate de entitati diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de despagubire;
    ___________
    Litera h) a fost introdusa prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   i) titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in numele si pe seama statului roman, care incorporeaza drepturile de creanta ale detinatorilor asupra statului roman si care urmeaza a fi valorificate prin conversia lor in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea'. Titlurile de conversie nu pot fi vandute, cumparate, date in garantie sau transferate in orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu exceptia dobandirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de instrainare a titlurilor de conversie cu exceptia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absoluta. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC si nu intra sub incidenta Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aplicarea acesteia;
    ___________
    Litera i) a fost introdusa prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   j) investitor este persoana fizica sau juridica ce detine actiuni emise de Fondul Proprietatea.
    ___________
    Litera j) a fost introdusa prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 4. - Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt urmatoarele:
   a) acordarea unor despagubiri juste si echitabile in raport cu practica jurisdictionala interna si internationala avand ca obiect cauze prin care s-au stabilit despagubiri pentru imobile preluate in mod abuziv de statul roman;
   b) neplafonarea prin lege a despagubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi.
   Art. 5. - (1) Titlurile de despagubire au urmatorul regim juridic si caracteristici:
   a) drepturile stabilite prin titlurile de despagubire nu pot fi vandute, cumparate, date in garantie sau transferate in orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu exceptia dobandirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de instrainare a acestor drepturi, cu exceptia transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absoluta;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, sau mostenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;
   c) au o durata limitata de existenta si circulatie, respectiv pana la conversia in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' si/sau, dupa caz, in functie de optiunea titularului ori a titularilor inscrisi in acestea, pana la preschimbarea lor contra titluri de plata, in limitele si in conditiile prevazute de prezenta lege;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   d) vor fi emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.
   (2) In termen de cel mult 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare nominala nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, si convertite in titluri de despagubire.

 

   (3) In vederea valorificarii titlurilor de despagubire, titlurilor de plata, titlurilor de conversie, dupa caz, valoarea despagubirilor mentionata in deciziile de despagubire/titlurile respective se rotunjeste la leu prin majorare pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 49 de bani inclusiv.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   
CAPITOLUL II

  Fondul "Proprietatea"

 

   Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile privind constituirea societatilor de investitii de tip inchis din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin hotarare a Guvernului, Fondul 'Proprietatea' este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societati de investitii de tip inchis, prevazuta la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul 'Proprietatea' functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu dispune se aplica in mod corespunzator dispozitiile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si, in completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   (2) Hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului "Proprietatea" va contine in mod explicit cadrul juridic aplicabil functionarii respectivei societati comerciale, precum si actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotararea adunarii generale a actionarilor Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 71. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   Art. 7. - (1) Fondul «Proprietatea» functioneaza sub forma unei societati de investitii de tip inchis, detinuta initial in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea actiunilor din proprietatea statului se realizeaza fie prin transfer direct catre persoanele despagubite, respectiv detinatorii de titluri de despagubire si/sau de conversie, fie catre persoanele care subscriu in cadrul ofertei/ofertelor publice de vanzare lansate de Ministerul Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va putea derula oferta publica de vanzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (2) Fondul 'Proprietatea' se inregistreaza la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit in scopul acordarii despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura, distinct de alte categorii de AOPC mentionate in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pe baza urmatoarelor documente:
   a) certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, in copie legalizata;
   b) incheierea judecatorului delegat de pe langa Oficiul Registrului Comertului prin care se autorizeaza constituirea Fondului 'Proprietatea' si se dispune inregistrarea acestuia, in copie;
   c) contractul de depozitare incheiat cu un depozitar autorizat, in original si in forma autentica;
   d) actul constitutiv al Fondului 'Proprietatea', in copie;
   e) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii Fondului 'Proprietatea' in relatia cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
   f) raportul de evaluare intocmit potrivit art. 91 alin. (2);
   g) pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevazute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare;
   h) reglementarile interne ale Fondului 'Proprietatea', in original, avand continutul stabilit in regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare mentionat la lit. g);
   i) pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului 'Proprietatea', documentele prevazute la art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modificarile ulterioare;
   j) prospect intocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informatiile ce trebuie cuprinse in cadrul prospectelor, precum si cu privire la forma, referintele la alte informatii, publicarea prospectelor si diseminarea anunturilor publicitare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004.
   (3) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 142/2010 incepand cu 17.07.2010.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 71. - (1) De la data constituirii Fondului 'Proprietatea' si pana la data intrarii in vigoare a contractului incheiat de Fondul 'Proprietatea' cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea realizeaza toate operatiunile de administrare a acestuia, inclusiv in ceea ce priveste administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului 'Proprietatea', prin incheierea de acte de dispozitie cu privire la activele si sumele ce au fost sau vor fi transferate in temeiul prezentei legi sau dobandite in orice alt mod dupa constituirea Fondului 'Proprietatea'.
   (11) Prin actul constitutiv al Fondului Proprietatea se poate stipula ca acesta este administrat de organele/organul de administrare, astfel cum sunt acestea/este acesta reglementate/reglementat de dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 93/2007 incepand cu 01.10.2007.

 

   (2) Ministerul Economiei si Finantelor raspunde in solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului 'Proprietatea' pentru deciziile adoptate pana la data intrarii in vigoare a contractului incheiat cu societatea de administrare.
   (3) Politica de investitii este stabilita de catre Consiliul de Supraveghere al Fondului 'Proprietatea' sau de societatea de administrare, dupa caz, cu respectarea urmatoarelor limitari investitionale:
   a) Fondul 'Proprietatea' poate investi in toate categoriile de active mentionate in art. 101 alin. (1) si art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prezentului articol;
   b) Fondul 'Proprietatea' nu poate detine mai mult de 20% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, neadmise la tranzactionare, cu exceptia titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de Ministerul Economiei si Finantelor, in cazul carora nu se instituie limita de detinere. In calculul limitei de detinere in valori mobiliare neadmise la tranzactionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzactionare valorile mobiliare neadmise la tranzactionare dobandite de la statul roman in temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Transporturilor si de la S.C. Electrica S.A.;
   c) Fondul 'Proprietatea' poate investi in depozite constituite in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si in instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) si g) din Legea nr. 297/2004 si poate sa detina conturi curente si numerar in lei si valuta;
   d) Fondul 'Proprietatea' poate achizitiona numai acele bunuri mobile si imobile necesare pentru desfasurarea activitatii sale;
   e) Fondul 'Proprietatea' nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in actiunile mentionate la alin. (4) si in instrumentele pietei monetare mentionate la art. 101 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, emise de un singur emitent, cu exceptia titlurilor de stat;
   f) Fondul 'Proprietatea' nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in instrumente financiare emise de entitati apartinand aceluiasi grup;
   g) Fondul 'Proprietatea' nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in titluri de participare emise de OPCVM si/sau AOPC;
   h) valoarea conturilor curente si a numerarului detinut de Fondul 'Proprietatea' nu trebuie sa depaseasca 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobandit de la statul roman in temeiul prevederilor prezentului titlu. Aceasta limita poate fi extinsa pana la maximum 50% sub conditia ca sumele respective sa provina din plasamente ajunse la scadenta sau din vanzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depasirea respectiva sa nu se intinda pe o perioada mai mare de 90 de zile;
   i) valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul 'Proprietatea' la aceeasi institutie de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale;
   j) expunerea Fondului 'Proprietatea' la riscul de contraparte intr-o tranzactie cu instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglementate nu poate depasi 10% din activele sale, indiferent de contraparte a tranzactiei, iar expunerea globala fata de instrumentele financiare derivate nu poate depasi 15% din alocarea totala a activului sau net;
   k) Fondul 'Proprietatea' poate sa depaseasca limitele privind investitiile in instrumentele financiare care sunt incluse in activul sau in cazul exercitarii drepturilor de subscriere aferente acestora, cu conditia ca depasirea sa nu se intinda pe o perioada mai mare de 120 de zile calendaristice.
   (4) Fondul 'Proprietatea' investeste cel putin 20% din activele sale in:
   a) valori mobiliare inscrise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este aceasta definita la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, din Romania sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
   b) valori mobiliare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei reglementate sa fie in prealabil aprobata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau sa se regaseasca in actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
   c) valori mobiliare nou-emise, in conditiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) titluri de participare emise de OPCVM si/sau AOPC mentionate in art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e) valori mobiliare emise de OPCVM si/sau AOPC, admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
   (5) Limitele investitionale mentionate la alin. (3) si (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.
    ___________
    Art. 71. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 8. - Pana la finalizarea procedurilor de despagubire, Ministerul Finantelor Publice va reprezenta statul roman ca actionar al Fondului "Proprietatea" si va exercita toate drepturile care decurg din aceasta calitate.
   Art. 9. - (1) La constituire, capitalul social initial al Fondului "Proprietatea" va fi format din urmatoarele active:
   a) actiunile detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societati comerciale, conform anexei;
   b) actiunile detinute de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie la diverse societati comerciale, conform anexei;
   c) actiunile detinute de Ministerul Finantelor Publice la diverse societati comerciale, conform anexei;
   d) actiunile detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului la diverse societati comerciale, conform anexei;
   e) actiunile detinute de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la diverse societati comerciale, conform anexei;
   f) alte tipuri de active stabilite prin hotararea Guvernului de infiintare a Fondului 'Proprietatea', cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Litera f) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   (2) La Fondul "Proprietatea" se vor vira, pe masura incasarii:
   a) Abrogata prin litera a) din Ordonanta de urgenta nr. 91/2010 incepand cu 20.10.2010.
   b) Abrogata prin litera a) din Ordonanta de urgenta nr. 91/2010 incepand cu 20.10.2010.
   c) Sumele rezultate din vanzarea catre investitorul strategic a 4% din actiunile S.C. B.C.R. S.A.;
   d) 3% din sumele incasate de catre institutiile implicate in procesul de privatizare din fiecare vanzare a actiunilor detinute la S.C Romtelecom - S.A. pana la vanzarea intregii participatii. Operatiunea se efectueaza de institutiile publice implicate in privatizare, cu modificarea corespunzatoare a bugetelor de venituri si cheltuieli.
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   e) procentul de 20% din sumele provenite din privatizarea Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A.;
    ___________
    Litera e) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   f) procentul de 9,9% din sumele provenite din privatizarea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.
    ___________
    Litera f) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   (3) Abrogat prin litera a) din Ordonanta de urgenta nr. 91/2010 incepand cu 20.10.2010.
   Art. 91. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, capitalul social initial este considerat subscris si integral varsat de statul roman, prin efectul legii, sub conditia inregistrarii Societatii Comerciale Fondul 'Proprietatea' - S.A. la Oficiul Registrului Comertului. Valoarea capitalului social initial al Fondului 'Proprietatea' se stabileste prin hotarare a Guvernului.
   (2) Se mandateaza Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de actionar unic al Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. sa dispuna reprezentantilor acestei societati comerciale ca in cadrul adunarilor generale ale societatilor la care Fondul Proprietatea a primit participatii de la Electrica - S.A. sa mandateze consiliile de administratie sa inregistreze Fondul Proprietatea in registrele actionarilor respectivelor societati comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de actionar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A.
   (3) De la data constituirii Fondului Proprietatea si pana la actualizarea registrelor actionarilor societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale mentionate in anexa, drepturile nepatrimoniale aferente actiunilor transferate Fondului 'Proprietatea' se exercita de catre Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. in cadrul societatii mentionate in alin. (2).
   (4) Se imputerniceste Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca impreuna cu Fondul 'Proprietatea' si pe baza de protocol de predare-primire sa dispuna cu privire la activele mentionate in anexa la punctele 5.1-5.83, cat si cu privire la alte active ale statului aflate in administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, in scopul consolidarii portofoliului Fondului 'Proprietatea', cu observarea valorii stabilite in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) a respectivelor active si in limita capitalului social initial.
   (5) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate transmite Fondului 'Proprietatea', pe baza de protocol de predare-primire si fara contraprestatie, dreptul de proprietate asupra unor pachete suplimentare de actiuni celor mentionate in anexa, in masura in care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine sau va detine o participatie la capitalul social al societatilor din anexa, alta decat cea deja transmisa Fondului 'Proprietatea'.
   (6) Atat timp cat capitalul social al societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale mentionate in anexa sau al altor societati ale caror actiuni sunt transferate Fondului Proprietatea de catre statul roman este detinut in totalitate de Fondul 'Proprietatea' si statul roman reprezentat prin entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) lit. a) - e), in cazul majorarilor de capital cu aporturi in natura ale statului roman/respectivelor entitati, acestea au obligatia de a transfera Fondului 'Proprietatea' actiuni nou-emise astfel incat cota de participare a Fondului 'Proprietatea' in respectiva societate, detinuta anterior initierii operatiunii de majorare, sa nu fie diminuata. In termen de 15 zile de la inregistrarea hotararii de majorare a capitalului social, actiunile nou-emise se transfera Fondului 'Proprietatea' de catre entitatea implicata, in numele si pe seama statului roman reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, cu titlu de aport in natura al statului roman la capitalul social al Fondului 'Proprietatea', urmand a se proceda in mod corespunzator la majorarea capitalului social al Fondului 'Proprietatea'.
   (7) Ulterior schimbarii structurii actionariatului mentionate in alin. (6), capitalul social al societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale respective se majoreaza cu valoarea terenurilor pentru care se elibereaza certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel:
   a) in conditiile art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, daca exista cumparator sau succesor in drepturi al acestuia, in sensul respectivei legi;
   b) cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (6) in privinta Fondului «Proprietatea», daca nu exista cumparator sau succesor in drepturi al acestuia, in sensul Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Litera b) a fost introdusa prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (8) Pana la data de 31 decembrie 2007, societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale mentionate in anexa al caror capital social este detinut in totalitate de catre Fondul 'Proprietatea' si statul roman, prin entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e), isi vor modifica actele constitutive in vederea asigurarii conformitatii acestora cu dispozitiile prezentei legi si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e) vor asigura modificarea actelor constitutive, in vederea asigurarii conformitatii acestora cu dispozitiile prezentei legi si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 91. a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 92. - (1) Evaluarea activelor care formeaza capitalul social initial al Fondului 'Proprietatea' se realizeaza, in cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare, prin metoda capitalurilor proprii inregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar in cazul celor admise la tranzactionare, pe baza pretului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de sedinte de tranzactionare, cu obligatia ca ziua de implinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare sa fie cu cel mult 60 de sedinte de tranzactionare anterioara datei de adoptare a hotararii Guvernului privind infiintarea Fondului 'Proprietatea', prin hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului 'Proprietatea' urmand sa se determine data de implinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare. In cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale admise la tranzactionare pentru care, in perioada de referinta mentionata mai sus, nu s-au inregistrat tranzactii cu actiuni care sa reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv inregistrat in registrul actionarilor la data de implinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare, se utilizeaza metoda de evaluare aplicabila societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare. In cazul societatilor care nu au depus situatiile financiare aferente anului 2004 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, se vor lua in considerare ultimele situatii financiare anuale inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.
   (2) Dupa inmatricularea Fondului 'Proprietatea', dar anterior inregistrarii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul 'Proprietatea' contracteaza servicii de evaluare cu societati inregistrate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referinta si metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) si, daca este cazul, a hotararii Guvernului pentru infiintarea Fondului 'Proprietatea', analizeaza corelatia intre valoarea activelor care formeaza capitalul social al Fondului 'Proprietatea' si valoarea capitalului social al Fondului 'Proprietatea' stabilita prin hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului 'Proprietatea'. Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise si transparente.
   (3) Daca prin raportul de evaluare se constata ca valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social initial stabilita prin hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului 'Proprietatea', se procedeaza astfel:
   a) in cazul in care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului 'Proprietatea' se majoreaza in mod corespunzator, actiunile revenind integral statului roman. Operatiunea de majorare se realizeaza de drept, operatiunea fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in baza hotararii Consiliului de Supraveghere al Fondului 'Proprietatea', adoptata in temeiul raportului de evaluare;
   b) in cazul in care valoarea activelor este mai mica actiunile corespunzatoare valorii lipsa se considera neplatite si apartin in intregime statului roman.
   (4) Pana la data platii integrale, actiunile neplatite sunt indisponibilizate in contul statului roman la depozitarul central si nu pot fi vandute sau transmise persoanelor despagubite si detinatorilor de titluri de despagubire sau de conversie.
   (5) Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului 'Proprietatea' si nu dau dreptul la repartizarea activului societatii in cazul lichidarii acesteia.
   (6) Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si nu dau drept de vot.
   (7) Actiunile neplatite se libereaza progresiv, pe masura ce statul roman vireaza Fondului 'Proprietatea' contravaloarea acestora, in numerar sau in natura, din sursele si in temeiul prezentei legi si al reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
   (8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului «Proprietatea» de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui numar de 482.948.088 actiuni neplatite apartinand statului roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reducerea de capital social mentionata la alin. (8) va fi inregistrata la oficiul registrului comertului in baza hotararii Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea». Hotararea Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea» privitoare la reducerea de capital social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si va avea acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (10) Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi facuta imediat dupa publicarea hotararii de reducere in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    ___________
    Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.
    ___________
    Art. 92. a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 10. - Capitalul social al Fondului "Proprietatea" va fi dimensionat, la constituire si pe parcursul existentei acestuia, daca va fi cazul, corespunzator valorii estimate a despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social si la exercitarea dreptului de preferinta prevazute in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile referitoare la majorarea de capital social si la exercitarea dreptului de preferinta prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului 'Proprietatea', in numerar sau in natura, din sursele mentionate in art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5) sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul roman in temeiul prezentei legi sau al reglementarilor emise in aplicarea acesteia, se realizeaza de drept, prin hotararea Consiliului de supraveghere al Fondului 'Proprietatea' si fara a fi necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor, fara promovarea vreunei oferte publice si fara prospect de emisiune, astfel:
   a) anterior inregistrarii Fondului 'Proprietatea' la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - fara acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, actiunile nou-emise urmand sa fie atribuite Ministerului Economiei si Finantelor la valoare nominala;
   b) ulterior inregistrarii Fondului 'Proprietatea' la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, actiunile nou-emise urmand sa fie atribuite la valoarea stabilita conform reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare aplicabile.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   (3) Majorarile de capital mentionate la alin. 2 vor fi inregistrate la Oficiul Registrului Comertului in baza hotararii Consiliului de supraveghere al Fondului 'Proprietatea'. Hotararile Consiliului de supraveghe al Fondului 'Proprietatea' privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si vor avea acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 101. - Orice varsamant efectuat de statul roman la Fondul 'Proprietatea', in numerar sau natura, in temeiul prezentei legi, se considera facut cu prioritate pentru stingerea obligatiei de plata a actiunilor subscrise si neplatite, fara distinctie sau distributie intre surse sau sume, iar dupa indestularea acestora pentru majorarea capitalului social al Fondului 'Proprietatea'.
    ___________
    Art. 101. a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 11 - (1) Entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) au obligatia ca pana la data de 30 septembrie 2007 sa initieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice initiale sau secundare de vanzare pentru pachete de actiuni de minimum 5% emise de societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale prevazute in anexa, in vederea admiterii actiunilor acestora la tranzactionare in sisteme de tranzactionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. Procedurile de admitere la tranzactionare vor fi finalizate cel tarziu la data de 31 decembrie 2012.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 302/2011 incepand cu 12.01.2012.

 

   (2) Obligatia prevazuta in alin. (1) nu se aplica in privinta:
   a) societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale care fac obiectul unei strategii de privatizare catre un investitor strategic, aprobata de Guvernul Romaniei, caz in care institutia publica implicata stabileste oportunitatea si conditiile initierii, derularii si incheierii de oferte publice secundare de vanzare pentru pachete de actiuni de minim de 5%;
   b) societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale in care entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) detin un numar de actiuni care, impreuna cu cele detinute de Fondul Proprietatea, nu le confera drepturi de vot suficiente adoptarii hotararilor mentionate in alin. (1);
   c) societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale care nu indeplinesc cerintele minime referitoare la emitent si actiuni stabilite in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 11 a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 12 - (1) Fondul «Proprietatea» va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea reglementate de actul constitutiv al Fondului «Proprietatea», aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (2) Societatea de administrare va fi selectata in urma unor licitatii internationale, regulamentul de organizare a acesteia, precum si competenta comisiei de licitatie urmand sa fie stabilita prin hotarare a Guvernului. Desemnarea societatii de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, emise in aplicarea acesteia.
   (3) Capitalul social initial al Fondului «Proprietatea» este impartit in actiuni detinute de Ministerul Finantelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vandute de catre Ministerul Finantelor Publice prin operatiuni bursiere autorizate de reglementarile operatorului de piata sau legislatia aplicabila, iar cealalta parte va fi distribuita titularilor titlurilor de despagubire sau ai titlurilor de conversie, dupa caz, in conditiile legii. Actiunile vor fi distribuite persoanelor mentionate in acest articol prin transformarea titlurilor de despagubire sau a titlurilor de conversie, dupa caz, in actiuni emise de Fondul «Proprietatea», conform mecanismului prevazut la cap. V1. Realizarea conversiei acestor titluri in actiuni emise de Fondul «Proprietatea» determina stingerea creantelor constatate prin aceste titluri.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (4) Fondul «Proprietatea» va fi admis la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. si fara promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. se realizeaza in baza prospectului mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, dupa caz, in conformitate cu prevederile alin. (41).
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (41) In perioada cuprinsa intre data intocmirii prospectului mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j) si data admiterii la tranzactionare, aparitia oricarui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul prospectului trebuie sa faca obiectul unui amendament aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. se va face in termen de cel mult 90 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    ___________
    Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (5) In situatia lansarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unei oferte publice secundare de vanzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelasi cu prospectul mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informatii suficiente despre termenii ofertei si valorile mobiliare oferite, daca este cazul, astfel incat sa permita investitorilor sa adopte o decizie cu privire la cumpararea respectivelor valori mobiliare. Oferta publica secundara de vanzare lansata de Ministerul Finantelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin hotarare a Guvernului se stabilesc numarul actiunilor ce urmeaza a fi oferite in cadrul vanzarii si conditiile in care are loc lansarea si derularea ofertei publice secundare de vanzare.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (6) Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Fondului 'Proprietatea', Ministerul Economiei si Finantelor poate sa deruleze alte oferte publice de vanzare si sa vanda sau sa cumpere actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' in conditiile legii.
   (7) Admiterea actiunilor pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. se efectueaza prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) si art. 215 in privinta platii integrale a actiunilor si art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul 'Proprietatea' poate initia procedura necesara pentru admiterea actiunilor acestuia la tranzactionare pe piete internationale de instrumente financiare.
   (8) Actiunile neplatite se tranzactioneaza numai dupa depunerea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a dovezii platii integrale a acestora, care consta in certificatul de inregistrare de mentiuni emis de Oficiul Registrului Comertului si intr-o confirmare emisa de un auditor financiar/evaluator inregistrat la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
   (9) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va adopta reglementari pentru punerea in executare a prevederilor prezentei legi referitoare la functionarea si inregistrarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a Fondului 'Proprietatea', precum si la tranzactionarea actiunilor emise de acesta.
    ___________
    Art. 12 a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 121. - (1) Actiunile emise de Fondul 'Proprietatea' dau dreptul la vot, in conditiile mentionate mai jos:
   a) in cazul unei participatii detinute de un actionar reprezentand pana la 1% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului 'Proprietatea', fiecare actiune da dreptul la un vot;
   b) in cazul unei participatii detinute de un actionar reprezentand pana la 3% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului 'Proprietatea', actiunile reprezentand pana la 1% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului 'Proprietatea' dau dreptul la un vot fiecare, iar actiunile reprezentand intre 1% si 3% inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot;
   c) in cazul unei participatii detinute de un actionar reprezentand pana la 5% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului 'Proprietatea', actiunile reprezentand pana la 1% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului 'Proprietatea' dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3% inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand intre 3% si 5% inclusiv, trei actiuni dau dreptul la un vot,
   d) participatiile detinute de un actionar reprezentand peste 5% dau dreptul la vot astfel: actiunile reprezentand pana la 1% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului 'Proprietatea' dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3% inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, actiunile reprezentand intre 3% si 5% inclusiv, trei actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand peste 5% nu confera drept de vot.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica Ministerului Economiei si Finantelor.
   (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru adoptarea unei hotarari privind majorarea capitalului social, cu exceptia majorarilor de capital care se realizeaza de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipata a Fondului 'Proprietatea', este necesara, atat la prima, cat si la a doua convocare, prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din numarul total al drepturilor de vot.
   (4) Abrogat prin punctul 11. din Lege nr. 142/2010 incepand cu 17.07.2010.
   (5) Ulterior datei la care participatia statului scade sub 33% din capitalul social varsat al Fondului 'Proprietatea', actionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform numarului de actiuni si asupra cvorumului, cu respectarea dispozitiilor dreptului comun in materie.
    ___________
    Art. 121. a fost introdus prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   
CAPITOLUL III

  Masuri institutionale

 

   Art. 13. - (1) Pentru analizarea si stabilirea cuantumului final al despagubirilor care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie in subordinea Cancelariei Primului Ministru, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, denumita in continuare Comisia Centrala, care are, in principal, urmatoarele atributii:
   a) dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de despagubire;
   b) ia alte masuri legale, necesare aplicarii prezentei legi.
   (2) Comisia Centrala este formata din 9 membri si are urmatoarea componenta:
   a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;
   b) vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza Directia pentru Acordarea Despagubirilor in Numerar;
   c) vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza Directia pentru coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul proprietatii funciare, si vicepresedintele Autoritatii pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   d) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;
   e) doi reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor;
   f) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   (3) Componenta nominala a Comisiei Centrale se stabileste prin decizie a primului-ministru, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (4) Lucrarile Comisiei Centrale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
   (5) Secretariatul Comisiei Centrale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, din subordinea Cancelariei Primului Ministru.
   (6) Comisia Centrala are la dispozitia sa o lista de evaluatori autorizati. Conditiile de inscriere in lista se stabilesc de catre Comisia Centrala prin decizie, si vor fi afisate pe site-ul oficial al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
   (7) Comisia Centrala, va desemna in mod aleatoriu evaluatorul care va efectua raportul de evaluare.
   Art. 131. - Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor coordoneaza procesul de acordare a despagubirilor realizand activitatile prevazute in acte normative speciale, precum si activitatile necesare implementarii prezentei legi, incluzand emiterea titlurilor de plata, titlurilor de conversie, realizarea conversiei in actiuni si achitarea despagubirilor in numerar.
    ___________
    Art. 131. a fost introdus prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 14. - (1) Comisia Centrala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. Regulamentul Comisiei Centrale se aproba prin decizie a primului-ministru, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (2) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Comisia Centrala va emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. Comisia Centrala va lucra in sedinta in prezenta a minim 7 membri si va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenti.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   (3) Comisia Centrala functioneaza pana la emiterea tuturor titlurilor de plata a despagubirilor.

 

   Art. 141. - (1) Se infiinteaza Directia pentru Acordarea Despagubirilor in Numerar in structura Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, denumita in continuare Directia, a carei activitate va fi coordonata de un vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor numit prin decizie a primului-ministru.
   (2) Numarul vicepresedintilor cu rang de subsecretar de stat ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se suplimenteaza de la doi la trei.
   (3) Atributia principala a Directiei consta in acordarea de despagubiri in numerar persoanelor indreptatite carora li s-au emis titluri de plata, conform prezentei legi si normelor emise in aplicarea acesteia, in limita unei sume de maximum 500.000 lei, cu respectarea termenelor si a limitarilor prevazute la art. 3 lit. h. Plata sumelor inscrise in titlurile de plata se face intr-o singura transa in cazul despagubirilor in numerar de maxim 250.000 lei si in 2 transe pe o perioada de 2 ani in cazul despagubirilor in numerar in cuantum de peste 250.000 lei. Persoanele indreptatite la despagubiri in cuantum de peste 500.000 lei pot opta pentru acordarea de despagubiri in numerar in cuantum de maxim 500.000 lei, diferenta urmand a fi acordata in actiuni la S.C. - 'Fondul Proprietatea' S.A.
   (4) Sursele de finantare a acordarii despagubirilor in numerar de catre Directie se asigura din dividendele aferente actiunilor detinute de stat la Fondul «Proprietatea», din sumele obtinute ca urmare a vanzarilor de actiuni emise de Societatea Comerciala «Fondul Proprietatea» - S.A., efectuate de catre Ministerul Finantelor Publice, dupa deducerea cheltuielilor efectuate de Societatea Comerciala «Fondul Proprietatea» - S.A., si in completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (5) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Economiei si Finantelor pentru aplicarea prezentei legi se transfera, la solicitarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in bugetul acesteia.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 62/2008 incepand cu 23.05.2008.

 

   (6) Activitatile privind evidenta contabila si plata despagubirilor se realizeaza prin compartimentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 62/2008 incepand cu 23.05.2008.
    ___________
    Art. 141. a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 142. - (1) In completarea surselor de finantare prevazute la art. 141 alin. (4), in anul 2007 finantarea despagubirilor in numerar se asigura si de la bugetul de stat, in limita sumei de 33 milioane lei.
   (2) Pentru asigurarea fondurilor prevazute la alin. (1) se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Finantelor, pentru Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 33 milioane lei, la capitolul «Alte servicii publice generale», titlul «Alte cheltuieli», articolul «Despagubiri civile».
   (3) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, sa introduca modificarile prevazute la alin. (2) in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Finantelor pe anul 2007.
    ___________
    Art. 142. a fost introdus prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 118/2007 incepand cu 31.10.2007.

 

   
CAPITOLUL IV

  Masuri anticoruptie

 

   Art. 15. - In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri:
   a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea inlocuirii a cel putin 4 dintre membrii desemnati o data la 2 ani;
   b) mandatul presedintelui este de 4 ani cu posibilitatea reinnoirii mandatului;
   c) inlocuirea membrilor Comisiei Centrale si, dupa caz, a presedintelui acesteia se face prin decizie a Primului Ministru, dupa prezentarea si aprobarea rapoartelor individuale cu privire la indeplinirea atributiilor acestora;
   d) membrii Comisiei Centrale beneficiaza de indemnizatie de sedinta reprezentand 1% din salariul de incadrare sau, dupa caz, din indemnizatia lunara; intr-o luna se poate acorda o singura indemnizatie, indiferent de numarul sedintelor de lucru;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 35/2009 incepand cu 14.04.2009.

 

   e) salariatii care desfasoara lucrarile de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de pana la 50% din salariul de incadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrala la propunerea presedintelui;
   f) limitele minime si maxime ale pedepselor aplicabile infractiunilor savarsite in legatura cu activitatile prevazute de prezenta lege, se majoreaza cu jumatate.

 

   
Punere in aplicare Art. 15. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
Sumele reprezentand indemnizatiile de sedinta de care beneficiaza membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, denumita in continuare Comisia Centrala, vor fi acordate din bugetul fiecarei institutii a administratiei publice centrale care are desemnati reprezentanti in aceasta comisie.

   
CAPITOLUL V

  Procedurile administrative pentru acordarea despagubirilor

 

   Art. 16. - (1) Deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea notificarilor si in care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca despagubire, insotite, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice inscrisuri care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judete, conform esalonarii stabilite de aceasta, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (2) Notificarile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare care nu au fost solutionate in sensul aratat la alin. (1) pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, insotite de deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinelor conducatorilor administratiei publice centrale continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si de intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziilor/dispozitiilor sau dupa caz, a ordinelor.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   (21) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale vor fi centralizate pe judete la nivelul prefecturilor, urmand a fi inaintate de prefect catre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, insotite de referatul continand avizul de legalitate al institutiei prefectului, ulterior exercitarii controlului de legalitate de catre acesta.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   (22) Deciziile/dispozitiile sau, dupa caz, ordinele prevazute la alin. (2) vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii, in compensare, total sau partial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, detinute de entitatea investita cu solutionarea notificarii.
    ___________
    Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe baza de proces-verbal de predare-primire, catre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentatiilor depuse de catre titularii deciziilor/dispozitiilor motivate prin care s-a stabilit ca masura reparatorie acordarea de titluri de valoare nominala si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (4) Pe baza situatiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despagubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeaza la analizarea dosarelor prevazute la alin. (1) si (2) in privinta verificarii legalitatii respingerii cererii de restituire in natura.
   (5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevazute la alin. (1) si (2), in care, in mod intemeiat cererea de restituire in natura a fost respinsa, dupa care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societatii de evaluatori desemnate, in vederea intocmirii raportului de evaluare.
   (6) Dupa primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnata va efectua procedura de specialitate, si va intocmi raportul de evaluare pe care il va transmite Comisie Centrale. Acest raport va contine cuantumul despagubirilor in limita carora vor fi acordate titlurile de despagubire.
   (61) La cererea evaluatorilor sau a reprezentantilor societatii de evaluare desemnate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, detinatorii bunurilor imobile ce fac obiectul procedurilor administrative prevazute de prezenta lege vor permite accesul acestora la locul unde se afla bunurile respective, pe perioada si numai in masura in care acest lucru este necesar pentru efectuarea lucrarii de evaluare.
    ___________
    Alineatul (61) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   (62) Detinatorii bunurilor imobile prevazute la alin. (61) vor fi instiintati in timp util despre efectuarea lucrarii de evaluare.
    ___________
    Alineatul (62) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   (63) In caz de refuz, intrarea in domiciliul sau in resedinta persoanei fizice se face cu autorizarea instantei judecatoresti competente, dispozitiile privind ordonanta presedintiala din Codul de procedura civila fiind aplicabile.
    ___________
    Alineatul (63) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   (64) La cererea evaluatorilor sau a reprezentantilor societatii de evaluare, bancile, notarii publici, agentiile imobiliare, birourile de carte funciara, precum si orice alti detinatori de informatii privind tranzactiile cu proprietati imobiliare sunt obligati sa le comunice de indata, in scris, datele si informatiile necesare efectuarii evaluarii, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. Evaluatorii au obligatia de a asigura secretul datelor si informatiilor astfel primite.
    ___________
    Alineatul (64) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   (65) In cazul in care evaluatorul considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa-i acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare intocmirii raportului de evaluare, precum si pentru indeplinirea oricarei alte activitati in acelasi scop.
    ___________
    Alineatul (65) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   (7) In baza raportului de evaluare Comisia Centrala va proceda fie la emiterea deciziei reprezentand titlul de despagubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.
   (8) Dispozitiile alin. (1)-(2) si (7) se aplica in mod corespunzator si deciziilor/ordinelor emise in temeiul art. 6 alin. (4) si art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, in care s-au consemnat/propus sume care urmeaza a se acorda ca despagubire.
   (9) In cazul prevazut la alin. (8), titlul de despagubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pana la concurenta sumei reprezentand cuantumul despagubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflatie.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.

 

   
Punere in aplicare Art. 16. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
16.1. Vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale toate deciziile si dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor in temeiul Legii nr. 10/2001, republicata, in care s-au consemnat sume ce urmau a fi acordate ca despagubire sub forma de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital sau despagubiri banesti.
16.2. Predarea deciziilor si a dispozitiilor prevazute la pct. 16.1 se va face pe judete, in termen de 7 zile lucratoare calculate de la data primirii solicitarii Comisiei Centrale, pe baza de proces-verbal de predare-primire. In acest sens, toate dosarele in care s-au acordat, de catre autoritatile administratiei publice locale, societatile comerciale prevazute la art. 21 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, sau de organizatiile cooperatiste, masuri reparatorii in echivalent potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, altele decat masura compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent, vor fi centralizate de birourile judetene pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, constituite in temeiul Hotararii Guvernului nr. 361/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
16.3. Deciziile emise de autoritatile sau de institutiile aflate sub autoritatea, in subordinea ori in coordonarea ministerelor, in care s-au consemnat sume ce urmeaza sa se acorde ca despagubire, vor fi centralizate de catre ministerul de resort si vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale, impreuna cu ordinele conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea notificarilor in care s-au consemnat sume ce urmeaza sa se acorde ca despagubire, in termen de 7 zile lucratoare calculate de la data primirii solicitarii Comisiei Centrale, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
16.4. In cazul despagubirilor acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care fostul proprietar sau mostenitorii acestuia nu accepta sau nu pot primi teren in natura, pe alt amplasament, comisia judeteana de aplicare a legilor fondului funciar va inainta Secretariatului Comisiei Centrale, pe baza de proces-verbal de predare-primire, intreaga documentatie care a stat la baza validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. La dosar vor fi anexate si dovezile privind faptul ca fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li s-au oferit terenuri in natura, pe alt amplasament, pe care nu le-au acceptat, sau, dupa caz, o declaratie semnata de membrii comisiei de aplicare a legilor fondului funciar, prin care se atesta ca nu mai exista teren disponibil pentru restituire in natura.
Inscrisurile existente la dosar vor fi insotite de un borderou, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, snuruite si sigilate. Dosarele astfel intocmite vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale in original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima si pe ultima fila a dosarului.
16.5. Deciziile/dispozitiile sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale, prevazute la pct. 16.1-16.3, vor fi insotite de urmatoarele inscrisuri:
a) intreaga documentatie aferenta acestora, respectiv: acte juridice translative de proprietate, care atesta detinerea proprietatii de catre o persoana fizica sau juridica; acte juridice care atesta detinerea proprietatii de catre persoana fizica ori juridica indreptatita sau, dupa caz, ascendentul acesteia, la data preluarii abuzive; acte juridice care permit incadrarea preluarii ca fiind abuziva (in situatiile in care persoana fizica ori juridica indreptatita sau, dupa caz, ascendentul acesteia a incasat o despagubire, dosarul va contine dovada platii acesteia si cuantumul despagubirii ce trebuie dedusa potrivit procedurii prevazute la pct. 22.11); acte juridice care atesta calitatea de mostenitor;
b) orice inscrisuri care descriu imobilele, constructii demolate, depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana indreptatita, impreuna cu evaluarea intocmita de comisia de evaluare interna, constituita la nivelul fiecarei entitati implicate in solutionarea notificarilor in temeiul pct. 1.1-1.2 ale cap. III din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) orice alte inscrisuri depuse de persoana indreptatita si orice declaratii notariale date de aceasta pe propria raspundere si declaratii notariale date de persoana in viata, care atesta anumite situatii in legatura cu imobilul notificat si care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispozitiei sau, dupa caz, a ordinului;
d) situatia juridica actuala a imobilului obiect al notificarii;
e) orice alte inscrisuri existente la dosar.
Inscrisurile existente la dosar vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale, in ordinea stabilita la lit. a)-e), vor fi insotite de un borderou si de decizia/dispozitia sau, dupa caz, de ordinul emis de entitatea investita cu solutionarea notificarii, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, snuruite si sigilate. Dosarele astfel intocmite vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale in original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima si pe ultima fila a dosarului.
Deciziile/dispozitiile sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale, prevazute la pct. 16.1-16.3, obiect al unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti, vor fi predate dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararilor judecatoresti.
16.6. Deciziile/ordinele adoptate in temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, si in care s-au consemnat sume ce urmeaza a fi acordate ca despagubire vor fi predate, in termen de 7 zile lucratoare calculate de la data primirii solicitarii Comisiei Centrale, pe baza de proces-verbal de predare-primire, insotite de urmatoarele inscrisuri:
a) intreaga documentatie aferenta acestora, respectiv: inscrisuri care dovedesc calitatea de asociat sau actionar al societatii comerciale; inscrisuri care permit incadrarea preluarii ca fiind abuziva; acte juridice care atesta calitatea de mostenitor; ultimul bilant contabil al societatii comerciale;
b) orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana indreptatita, impreuna cu evaluarea intocmita de comisia de evaluare interna, constituita la nivelul fiecarei entitati implicate in solutionarea notificarilor in temeiul pct. 1.1-1.2 ale cap. III din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) orice alte inscrisuri depuse de persoana indreptatita si orice declaratii notariale date de aceasta pe propria raspundere si care au contribuit la fundamentarea deciziei sau, dupa caz, a ordinului;
d) orice alte inscrisuri existente la dosar.
Inscrisurile existente la dosar vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale, in ordinea stabilita la lit. a)-d), vor fi insotite de un borderou si de decizia sau, dupa caz, de ordinul emis de entitatea investita cu solutionarea notificarii, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, snuruite si sigilate. Dosarele astfel intocmite vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale in original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima si pe ultima fila a dosarului.
Deciziile/ordinele, obiect al unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti, vor fi predate dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararilor judecatoresti.
16.7. Notificarile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionate ulterior intrarii in vigoare a legii, prin emiterea unei decizii/dispozitii sau a unui ordin continand propunerea motivata de acordare a despagubirilor, se predau pe baza de procesverbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziilor/dispozitiilor sau, dupa caz, a ordinelor.
16.8. Notificarile formulate in temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a titlului VII din lege se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, in termen de 10 zile de la data adoptarii deciziilor sau, dupa caz, a ordinelor continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor.
16.9. Inscrisurile prevazute la pct. 16.7 si 16.8 vor fi insotite de intreaga documentatie ce a stat la baza adoptarii deciziilor/dispozitiilor sau, dupa caz, a ordinelor continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, mentionata la pct. 16.5 sau, dupa caz, la pct. 16.6, si de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii, in compensare, total sau partial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, detinute de entitatea investita cu solutionarea notificarii.
16.91. Inexistenta bunurilor disponibile care pot fi acordate, potrivit legii, in compensare se probeaza prin anexarea la dosarul de despagubire inaintat Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor a anuntului semnat de conducatorul entitatii investite cu solutionarea notificarii, afisat in luna corespunzatoare emiterii deciziei/dispozitiei/ordinului (anunt, insotit de procesul-verbal de afisare). In ipoteza refuzului persoanei indreptatite de a primi in compensare bunurile disponibile, oferite de entitatea investita cu solutionarea notificarilor, distinct de anuntul continand bunurile disponibile ce pot fi atribuite in compensare se va face si dovada faptului ca persoana indreptatita a luat cunostinta de continutul acestuia si a refuzat primirea in echivalent a vreunuia dintre bunurile ofertate.
16.92. Dispozitiile primarilor unitatilor administrativ-teritoriale sau a presedintilor consiliilor judetene, prevazute la pct. 16.7, se centralizeaza pe judete la nivelul prefecturilor, urmand a fi inaintate de prefect catre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, ulterior exercitarii controlului de legalitate de catre acesta.
La dosarul de despagubire se va anexa, ca urmare a controlului de legalitate asupra dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale sau a presedintelui consiliului judetean, exercitat in temeiul Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare, referatul continand avizul de legalitate al institutiei prefectului, intocmit dupa urmarea procedurilor prevazute de lege.
Referatul continand avizul de legalitate al institutiei prefectului va fi intocmit dupa analizarea tuturor inscrisurilor ce au stat la baza emiterii dispozitiei. In acest sens, se va verifica indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de lege pentru a-i fi recunoscuta notificatorului calitatea de persoana indreptatita, respectiv depunerea notificarii cu respectarea conditiilor si in termenul prevazut de lege, existenta la dosar a inscrisurilor care dovedesc calitatea de fost proprietar al bunului imobil preluat in mod abuziv sau, dupa caz, calitatea de mostenitor al fostului proprietar, existenta actelor doveditoare referitoare la preluarea abuziva a imobilului notificat in perioada de referinta a legii si, dupa caz, expertizele si evaluarile existente la dosar cu privire la valoarea imobilului care face obiectul notificarii. Totodata, se vor verifica inscrisurile care atesta imposibilitatea restituirii in natura a imobilului care face obiectul notificarii, precum si imposibilitatea atribuirii in compensare a unor alte bunuri detinute de emitentul dispozitiei.
Ipoteza imposibilitatii restituirii in natura a imobilului obiect al notificarii se verifica pe baza situatiei juridice comunicate de emitentul dispozitiei, iar ipoteza imposibilitatii atribuirii in compensare a unor alte bunuri detinute de emitentul dispozitiei se verifica pe baza analizarii informatiilor prevazute la pct. 16.91.
16.93. In cazul in care, in urma exercitarii controlului de legalitate de catre prefect, se apreciaza ca dispozitia emisa este ilegala, aceasta va fi contestata pe calea contenciosului administrativ, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care procedura de transmitere a dosarului de despagubire catre Secretariatul Comisiei Centrale se suspenda pana la ramanerea definitiva si revocabila a hotararii judecatoresti.
16.10. Dupa primirea dosarelor prevazute la pct. 16.1-16.5 si 16.7, pe baza situatiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despagubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeaza la analizarea dosarelor in ceea ce priveste verificarea legalitatii respingerii cererii de restituire in natura.
16.11. Dupa analizarea dosarelor conform prevederilor pct. 16.10, Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor in care, in mod intemeiat, cererea de restituire in natura a fost respinsa, dupa care acestea vor fi transmise evaluatorului sau societatii de evaluatori desemnate in mod aleatoriu de catre Comisia Centrala, in vederea intocmirii raportului de evaluare.
16.12. Dupa primirea dosarului prevazut la pct. 16.11, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnata va efectua procedura de specialitate si va intocmi raportul de evaluare pe care il va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va contine cuantumul despagubirilor in limita carora vor fi acordate titlurile de despagubire.
16.13. Daca pentru intocmirea raportului de evaluare este necesara o lucrare la fata locului, evaluatorul desemnat va convoca persoanele indreptatite sa primeasca despagubiri prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. Convocarea va fi remisa persoanei indreptatite cu cel putin 5 zile inaintea efectuarii lucrarii de evaluare. La calculul termenului nu se socotesc ziua primirii convocarii si nici data stabilita pentru efectuarea lucrarii de evaluare. Confirmarea de primire va fi alaturata lucrarii evaluatorului.
Persoanele indreptatite sa primeasca despagubiri sunt obligate sa dea evaluatorului, la solicitarea acestuia, orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. Ele vor prezenta evaluatorului orice inscrisuri pe care le poseda, de natura a furniza acestuia informatii privind valoarea imobilului obiect al lucrarii.
La data stabilita pentru efectuarea lucrarii de evaluare si pe tot parcursul desfasurarii procedurii de specialitate, persoanele indreptatite solicitante pot fi asistate de un evaluator ales si remunerat de catre acestea. Daca evaluatorii au pareri diferite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia.
Raportul de evaluare al evaluatorului desemnat va fi comunicat de catre acesta atat Comisiei Centrale, cat si persoanelor indreptatite solicitante. In masura in care acestea din urma formuleaza obiectiuni, evaluatorul este dator sa raspunda la acestea. Obiectiunile formulate si raspunsul la aceste obiectiuni al evaluatorului desemnat vor fi comunicate in mod obligatoriu si Comisiei Centrale.
Evaluatorii desemnati sunt datori sa se infatiseze inaintea Comisiei Centrale spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere.
Daca Comisia Centrala nu este lamurita prin evaluarea facuta, poate decide efectuarea unei noi expertize.
16.14. In baza raportului de evaluare prevazut la pct. 16.12 si 16.13, Comisia Centrala va proceda fie la emiterea deciziei reprezentand titlul de despagubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.
16.15. Dupa primirea dosarelor prevazute la pct. 16.6 si 16.8, Comisia Centrala va proceda la emiterea deciziei reprezentand titlu de despagubire pana la concurenta sumei reprezentand cuantumul despagubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflatie.
16.16. Daca, pe baza constatarilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta din urma stabileste ca imobilul pentru care, prin decizie/dispozitie sau, dupa caz, prin ordin, s-au consemnat/propus despagubiri este restituibil in natura, prin decizie motivata, potrivit art. 21 din titlul VII al legii, Comisia Centrala va proceda la restituirea acestuia.
16.17. Deciziile continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, emise de Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale potrivit procedurii prevazute la pct. 16.7.
16.18. Deciziile prevazute la pct. 16.17 vor fi insotite de inscrisurile mentionate la pct. 16.5 lit. a) si c)-e), care se aplica in mod corespunzator. Inscrisurile existente la dosar vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale, in ordinea stabilita la pct. 16.5 lit. a) si c)-e), vor fi insotite de un borderou si de decizia emisa de Comisia speciala de retrocedare, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, snuruite si sigilate. Dosarele astfel intocmite vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale in original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima si pe ultima fila a dosarului.
16.19. Procedura prevazuta la pct. 16.17 si 16.18 va fi urmata in mod corespunzator si pentru predarea deciziilor continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor emise in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata.
16.20. Prevederile pct. 16.19 sunt aplicabile si deciziilor continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor emise de organele de conducere ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale ori locale este actionar sau asociat majoritar/minoritar, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata.

   Art. 17. - Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despagubire pot fi individuale, caz in care se refera la o singura persoana despagubita, sau cumulate, pe sedinta de lucru, caz in care se refera la mai multe persoane despagubite, pe baza de lista alfabetica a titularilor de drept.
   
Punere in aplicare Art. 17. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
Ordinea in care vor fi solutionate dosarele va fi stabilita prin decizie a Comisiei Centrale. Decizia va fi afisata la sediul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin grija Secretariatului Comisiei Centrale.

   Art. 18. - (1) Dupa emiterea titlurilor de despagubire aferente, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite, pe baza acestora si a optiunilor persoanelor indreptatite, un titlu de conversie si/sau un titlu de plata. Titlul de conversie va fi inaintat Depozitarului Central in termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, in vederea conversiei in actiuni, iar titlurile de plata vor fi remise Directiei pentru Acordarea Despagubirilor in Numerar in vederea efectuarii operatiunilor de plata.
   (2) In cazul in care in titlul de despagubire au fost individualizate mai multe persoane, fara a fi stabilita contravaloarea despagubirilor cuvenite fiecareia dintre acestea, despagubirile in numerar, in limita sumei prevazute la art. 141 alin. (3), vor fi acordate reprezentantului comun, desemnat prin procura incheiata in forma autentica. In cazul in care in titlul de despagubire emis a fost stabilita contravaloarea despagubirilor cuvenite fiecareia dintre persoanele indreptatite individualizate in cuprinsul acesteia, despagubirile in numerar urmeaza a fi acordate fiecareia dintre persoanele indreptatite, in cotele indicate in titlul de despagubire, raportate la suma prevazuta la art. 141 alin. (3).
    ___________
    Art. 18. a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   
Punere in aplicare Art. 18. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
18.1. Dupa emiterea titlului de despagubire de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, un exemplar al acestuia va fi transmis persoanei indreptatite, iar un exemplar Directiei pentru acordarea despagubirilor in numerar din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
18.2. In cazul titlurilor de despagubire care au fost emise pana la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, un duplicat al acestora va fi transmis, pe baza de tabel, catre Directia pentru acordarea despagubirilor in numerar din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in termen de 5 zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
18.3. In cazul prevazut la art. 18 alin. (2) din lege, in care in titlul de despagubire au fost individualizate mai multe persoane, fara a fi stabilita contravaloarea despagubirilor cuvenite fiecareia dintre ele, persoanele indreptatite la despagubiri pot desemna, prin procura incheiata in forma autentica, drept reprezentant comun pe una dintre ele sau o terta persoana.

   
CAPITOLUL V1

  Valorificarea titlurilor de despagubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a actiunilor emise de Fondul 'Proprietatea'

 

   
SECŢIUNEA 1

  Valorificarea titlurilor de despagubire

 

   Art. 181. - (1) Titlurile de despagubire pot fi valorificate de detinatorii acestora intr-una din modalitatile prevazute in prezenta sectiune.
   (2) Daca titlul de despagubire individual este emis pentru o suma de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea sa solicite fie realizarea conversiei acestuia in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', fie acordarea de despagubiri in numerar, fie parte in actiuni, parte in numerar.
   (3) Daca titlul de despagubire individual este emis pentru o suma care depaseste 500.000 lei, titularul acestuia are doua posibilitati de valorificare a titlurilor de despagubire, in functie de optiunea sa:
   a) sa solicite primirea exclusiv de actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' sau
   b) sa solicite primirea de titluri de plata, in conditiile art. 141 si cu respectarea termenelor si a limitarilor prevazute la art. 3 lit. h) din lege si, pana la concurenta despagubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despagubire, actiuni emise de Fondul 'Proprietatea'.
   (4) Titlurile de despagubire se valorifica in termen de 3 ani de la data emiterii, care insa nu expira mai devreme de 12 luni de la prima sedinta de tranzactionare a actiunilor emise de Fondul 'Proprietatea'.
   
Punere in aplicare Art. 181. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
In vederea valorificarii titlurilor de despagubire, persoana indreptatita va depune o cerere la Directia pentru acordarea despagubirilor in numerar din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, al carei continut va fi afisat pe site-ul acesteia si care va contine urmatoarele elemente:
- optiunea expresa pentru una dintre modalitatile de despagubire prevazute la art. 181 din lege;
- optiunea pentru anularea conversiei in actiuni, in cazul titlurilor de despagubire emise pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 (in aceste cazuri Directia va transmite depozitarului central un exemplar al titlului de plata, insotit de cererea persoanei care are calitatea de actionar al Fondului «Proprietatea» de anulare a conversiei si, respectiv, de o adresa din care sa rezulte numarul de actiuni ce urmeaza sa fie transferat din contul persoanei care solicita anularea conversiei in contul Ministerului Economiei si Finantelor).
Persoana indreptatita va anexa la cerere urmatoarele:
- titlul de despagubire in original;
- certificatul de actionar al Fondul «Proprietatea», in original, daca acesta a fost emis;
- in cazul in care exista mai multi beneficiari, se va depune, de asemenea, procura notariala (in original) prin care toti beneficiarii imputernicesc pe unul dintre ei sau o terta persoana sa realizeze optiunea pentru titlu de plata ori titlu de conversie, respectiv act notarial (original sau in copie legalizata) ori hotarare definitiva si irevocabila a instantei judecatoresti cu privire la cotele in care vor fi impartite despagubirile intre beneficiari (prin act notarial se intelege: certificat de mostenitor, contract de partaj voluntar sau declaratie prin care se face impartirea in cote);
- copii ale actelor de identitate a persoanei/persoanelor titulare si a persoanei imputernicite;
- dovada deschiderii unui cont bancar (in care vor fi virate despagubirile banesti, daca este cazul) la o banca comerciala sau la C.E.C. (dovada se va face prin documentul stampilat, in original sau in copie, emis de banca la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN si a sucursalei de banca);
- declaratie pe propria raspundere a titularului/titularilor din care sa reiasa daca s-au efectuat acte de dispozitie sau constituire de garantii asupra actiunilor emise la Fondul «Proprietatea» (in cazul persoanelor carora li s-au emis actiuni pana la data intrarii in vigoare a ordonantei);
- declaratie pe propria raspundere a titularului/titularilor din care sa reiasa daca s-au efectuat acte de cesiune (dispozitie) a drepturilor rezultate din dispozitia entitatii investite cu solutionarea notificarii/cererii prin care s-a propus acordarea de despagubiri; in situatia in care s-a efectuat o cesiune partiala, se vor indica cotele in limita carora s-a facut cesiunea;
- declaratie pe propria raspundere a titularului/titularilor din care sa reiasa daca a/au contestat in instanta titlul de despagubire emis de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor;
- dosar plic.

   Art. 182. - In cazul prevazut la art. 181 alin. (2), titularul titlului de despagubire va proceda astfel:
   a) daca opteaza pentru primirea exclusiv de despagubiri in numerar, se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Directie, care, dupa retinerea titlului de despagubire in original, ii va transfera despagubirea in numerar in termen de 15 zile calendaristice de la data existentei disponibilitatilor financiare;
   b) daca opteaza pentru valorificarea titlului de despagubire exclusiv prin conversia acestuia in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, care in baza solicitarii exprese a persoanei despagubite si dupa retinerea titlului de despagubire in original, dispune realizarea conversiei acestuia in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' si instructeaza depozitarul central al actiunilor emise de Fondul 'Proprietatea' sa inregistreze persoana despagubita in registrul actionarilor Fondului 'Proprietatea'.
   c) daca opteaza pentru primirea de despagubiri in numerar si actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor care, dupa retinerea titlului de despagubire in original, elibereaza un titlu de plata pentru suma solicitata de persoana despagubita si un titlu de conversie, pentru diferenta dintre valoarea inscrisa in titlul de despagubire si valoarea inscrisa in titlul de plata. Titlul de plata va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b).
   
Punere in aplicare Art. 182. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
182.1. Dupa primirea cererilor insotite de documentele prevazute de prezentele norme metodologice, Directia pentru acordarea despagubirilor in numerar le va analiza si, daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege, vicepresedintele care coordoneaza aceasta directie va dispune:
a) emiterea unui titlu si plata despagubirilor banesti in numerar catre persoana/persoanele indreptatita/indreptatite, in termen de 15 zile de la existenta disponibilitatilor financiare, daca persoana indreptatita a optat exclusiv pentru aceasta masura, in conformitate cu prevederile art. 182 lit. a) din lege;
b) realizarea conversiei in actiuni, instructand depozitarul central al actiunilor Fondului «Proprietatea» sa inregistreze persoana indreptatita in registrul actionarilor in conformitate cu prevederile art. 182 lit. b) din lege;
c) emiterea unui titlu de plata si a unuia de conversie in situatia in care persoana indreptatita opteaza pentru primirea de despagubiri in numerar si actiuni la Fondul «Proprietatea» in conformitate cu prevederile art. 182 lit. c) din lege.
182.2. In situatia in care documentatia este incompleta, Directia va solicita completarea acesteia, urmand ca cererea sa fie solutionata dupa depunerea de catre persoana indreptatita a actelor solicitate. Data de referinta pentru aplicarea pct. 182.4 din prezentele norme metodologice va fi data completarii dosarului.
182.3. In cazul prevazut la art. 182 lit. b) si c), Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va inainta un exemplar al titlului de conversie, insotit de o adresa catre depozitarul central, adresa in care se va preciza numarul de actiuni cuvenit titularului/titularilor dreptului la despagubire, in vederea inregistrarii persoanei despagubite in registrul actionarilor Fondului «Proprietatea».
182.4. In vederea acordarii despagubirilor banesti si/sau in actiuni, Directia pentru acordarea despagubirilor in numerar din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor va emite titlurile de plata si, respectiv, de conversie in ordinea inregistrarii cererilor de optiune a persoanelor indreptatite a primi despagubiri, cereri insotite de toate documentele necesare, prevazute de prezentele norme metodologice la art. 181.
182.5. - Prin exceptie de la prevederile pct. 182.4, in cazuri exceptionale, temeinic motivate (cazuri medicale, cazuri sociale etc, dovedite prin inscrisuri, distorsionarea pietei in ceea ce priveste tranzactionarea actiunilor Fondului Proprietatea, prin scaderea pretului de piata al acestora, de natura a pune in pericol procesul de despagubire), Directia pentru acordarea despagubirilor in numerar din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor va putea emite cu prioritate titluri de plata si/sau titluri de conversie.

   Art. 183. - In cazul prevazut la art. 181 alin. (3) lit. a), se aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la art. 182 lit. b).
   Art. 184. - (1) In cazul prevazut la art. 181 alin. (3) lit. b), se aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la art. 182 lit. c).
   Art. 185. - (1) Titlurile de despagubire emise pe numele mai multor persoane se valorifica in conditiile mentionate la art. 181- 184, cu luarea in considerare a urmatoarelor reguli:
   a) daca titlul de despagubire este emis pentru o suma de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despagubire pot opta pentru solutia prevazuta la art. 182 lit. a) si/sau pentru cea de la art. 182 lit. b), dar numai daca toti titularii titlului de despagubire sunt de acord cu aceeasi solutie de despagubire. Indiferent de solutia de despagubire exprimata, acestia vor desemna un reprezentant unic si comun, caruia i se transfera despagubirea in numerar.
   b) daca titlul de despagubire este emis pentru o suma care depaseste 500.000 lei, titularii titlului de despagubire pot opta exclusiv pentru solutia prevazuta la art. 181 alin. (3), dar numai daca toti titularii titlului de despagubire sunt de acord cu aceeasi solutie de despagubire. Indiferent de solutia de despagubire exprimata, acestia vor desemna un reprezentant unic si comun, caruia i se transfera despagubirea in numerar. Daca aceeasi persoana detine, singura sau impreuna cu alte persoane, titluri de despagubire, avand ca obiect acelasi imobil, si opteaza atat pentru primirea de titluri de plata, cat si pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plata se va emite pana la concurenta sumei de 500.000 lei, indiferent de numarul titlurilor de despagubire emise, pentru diferenta dintre valoarea inscrisa in titlurile de despagubire si titlul de plata emis, urmand a-i fi emis un titlu de conversie.
   (2) Daca pana la valorificarea titlului de despagubire emis pe numele mai multor persoane se stabileste cota de proprietate care revine fiecareia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare in conditiile aplicabile titlurilor individuale de despagubire.
   
Punere in aplicare Art. 185. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
185.1. In situatia prevazuta la art. 185 alin. (1) lit. b) din lege, daca cererea de restituire pentru un anumit imobil (teren si/sau constructie) a fost solutionata prin mai multe dispozitii/decizii emise de catre entitati diferite, dosarele de despagubire vor fi conexate si se va emite un singur titlu de plata, in cuantum de pana la 500.000 lei. Conexarea va fi dispusa de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si va avea in vedere identitatea de imobil.
Aceeasi masura se aplica si in cazul titlurilor de despagubire emise ca urmare a conversiei titlurilor de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, emise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
185.2. In situatia prevazuta la art. 185 alin. (2) din lege, cota de proprietate care revine fiecarui titular al dreptului la despagubire se stabileste prin act de partaj voluntar autentificat sau prin hotarare judecatoreasca de partaj definitiva si irevocabila. In ambele cazuri, actul de partaj trebuie depus anterior emiterii titlului de plata si/sau de conversie.

   Art. 186. - (1) In toate cazurile, depozitarul central al actiunilor Fondului 'Proprietatea' inregistreaza transferul actiunilor din contul Ministerului Finantelor Publice in cel al titularilor titlurilor de despagubire sau al celor de conversie in registrul actionarilor societatii numai in baza si corespunzator instructiunii scrise primite de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
   (2) Depozitarul central al actiunilor Fondului 'Proprietatea' aloca si distribuie coduri confidentiale pentru conturile actionarilor Fondului 'Proprietatea', in conditiile reglementarilor aplicabile si ale contractului incheiat cu Fondul 'Proprietatea'.
   
SECŢIUNEA a 2-a

  Reguli de atribuire a actiunilor emise de Fondul Proprietatea

 

   Art. 187. - (1) Procedura de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul «Proprietatea» se suspenda cu 10 zile lucratoare inainte de prima sedinta de tranzactionare si pana la data stabilita conform prevederilor alin. (2). Pana la data suspendarii, conversia titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul «Proprietatea» se va realiza la valoarea nominala.
    ___________
    Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 17.07.2010.

 

   (2) Procedura de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' va reincepe in ziua de luni a celei de-a doua saptamani calendaristice ulterioare primelor 60 de sedinte de tranzactionare a actiunilor "Fondului Proprietatea". Conversia titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat in alineatele urmatoare.
   (3) Dupa reluarea in conformitate cu prevederile alin. (2) a procesului de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', conversia se va realiza prin impartirea valorii despagubirii mentionate in titlul de despagubire, respectiv in titlul de conversie la pretul mediu ponderat de tranzactionare al actiunilor, care se stabileste astfel:
   a) in cazul conversiilor care se realizeaza in a doua saptamana calendaristica ulterioara expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare, pretul mediu ponderat este egal cu pretul mediu de tranzactionare aferent primelor 60 de sedinte de tranzactionare, comunicat de operatorul pietei reglementate la incheierea celei de-a 60-a sedinte de tranzactionare;
   b) in cazul conversiilor care se realizeaza incepand cu ziua de luni a celei de-a treia saptamani calendaristice ulterioare expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare, pretul mediu ponderat de tranzactionare este egal cu pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare, comunicat de operatorul pietei reglementate.
   Art. 188. - (1) Incepand cu cea de-a saizecisiuna sedinta de tranzactionare, zilnic, dupa inchiderea sedintei de tranzactionare, Bursa de Valori Bucuresti S.A. va publica pe pagina sa de internet si va comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pretul mediu ponderat de tranzactionare a actiunilor Fondului 'Proprietatea' aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare.
   (2) Titlurile de despagubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor incepand cu ziua de luni a celei de-a treia saptamani calendaristice ulterioare expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare se vor converti in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' prin utilizarea pretului mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare, anterioare depunerii titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie.
   (3) Titlurile de despagubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in a doua saptamana calendaristica ulterioara expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare se vor converti in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', prin utilizarea pretului mediu ponderat de tranzactionare aferent primelor 60 de sedinte de tranzactionare.
   (4) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va dispune realizarea conversiei titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' si va instructa depozitarul central al actiunilor emise de Fondul 'Proprietatea' sa inregistreze persoana despagubita in registrul actionarilor Fondului 'Proprietatea', astfel incat persoana respectiva sa fie inregistrata in registrul actionarilor Fondului 'Proprietatea' in cel mult 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
   (5) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si depozitarul central vor stabili modul si conditiile de implementare a prevederilor prezentului capitol din prezentul titlu, prin conventii legal incheiate.
   Art. 189. - Dispozitiile prevazute la art. 181- 188 intra in vigoare incepand cu data de 1 octombrie 2007.
    ___________
    CAPITOLUL V1 a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   
CAPITOLUL VI

  Cai de atac in justitie

 

   Art. 19 - (1) Deciziile adoptate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pot fi atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Plangerea suspenda exercitiul dreptului de optiune asupra titlului de despagubire al titularului.
   (2) Valorificarea titlurilor de despagubire se face numai dupa finalizarea procedurii administrative prealabile sau, dupa caz, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care plangerea formulata in temeiul alin. (1) a fost respinsa, in cazul in care procedura administrativa a fost urmata de o procedura judecatoreasca.
   (3) In cazul in care, dupa parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, dupa caz, dupa parcurgerea procedurii in fata instantei judecatoresti, a fost acordata o suma mai mare decat cea stabilita in titlul de despagubire initial emis, decizia reprezentand titlul de despagubire aferent diferentei cuvenite se emite de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Dupa emiterea respectivei decizii, reprezentand titlul de despagubire emis in completare, se urmeaza procedura prevazuta la capitolul V1.
    ___________
    Art. 19 a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   Art. 20. - (1) Competenta de solutionare revine Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal a Curtii de Apel in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Daca reclamantul domiciliaza in strainatate, cererea se adreseaza instantei resedintei sale din tara sau, dupa caz, la instanta domiciliului reprezentantului acestuia din Romania, iar daca nu are nici resedinta in Romania si nici reprezentant cu domiciliul in Romania, cererea se adreseaza Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal a Curtii de Apel Bucuresti.
   (2) Hotararea pronuntata de prima instanta poate fi atacata cu recurs. Recursul suspenda executarea.

 

   
CAPITOLUL VI1

  Raspunderi si sanctiuni

 

   Art. 201. - (1) Incalcarea prevederilor art. 91 alin. (8) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
   (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale.
    ___________
    CAPITOLUL VI1 a fost introdus prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   
CAPITOLUL VII

  Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 21. - (1) Daca, pe baza constatarilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileste ca imobilul pentru care s-a stabilit plata de despagubiri este restituibil in natura, prin decizie motivata va proceda la restituirea acestuia.
   (2) Decizia de restituire in natura astfel emisa urmeaza regimul juridic prevazut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata.
   
Punere in aplicare Art. 21. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
21.1. In situatia prevazuta la art. 21 din titlul VII al legii, daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea sumei reprezentand despagubirea primita, actualizata.
21.2. Despagubirea primita va fi actualizata cu coeficientul de actualizare, stabilit potrivit art. I alin. (1) din titlul II al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2004, cu modificarile ulterioare.
21.3. Despagubirile acordate prin aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, vor fi actualizate cu indicele de inflatie. Calculul actualizarii se va face prin aplicarea indicelui de inflatie comunicat de entitatea nationala din domeniul statisticii, aferent perioadei respective (se va avea in vedere anul incasarii efective a despagubirii si anul rambursarii acesteia).
21.4. Suma rezultata prin aplicarea prevederilor pct. 21.2 sau, dupa caz, ale pct. 21.3 se va varsa in contul deschis la Trezoreria Statului prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 198/2003. Plata sumei reprezentand valoarea despagubirii primite se efectueaza pe baza comunicarii Secretariatului Comisiei Centrale, in care se va consemna in mod explicit suma rezultata in urma aplicarii coeficientului de actualizare sau, dupa caz, a indicelui de inflatie, pentru situatiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.
21.5. Dovada platii sumei reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata potrivit pct. 21.2 sau, dupa caz, pct. 21.3, se va atasa la dosarul cererii.

   Art. 22. - (1) In cazul in care statul si persoanele indreptatite au obligatii reciproce de plata si, respectiv, restituire, a unor despagubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despagubiri si, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, la cererea persoanei indreptatite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor se va dispune compensarea acestora.
   (2) In cazul prevazut la alin. (1), cele doua obligatii reciproce de plata se vor compensa pana la concurenta celei mai mici dintre ele.
   (3) Pentru a dispune masura compensarii, vor fi avute in vedere, referatul aprobat de conducatorul entitatii investite cu solutionarea notificarii, prin care se constata ca posibila restituirea in natura a imobilului si decizia/dispozitia emisa de entitatea investita cu solutionarea notificarii, a cererii de retrocedare sau, dupa caz, ordinul conducatorului autoritatii administratiei publice centrale sau locale investite cu solutionarea notificarilor, prin care s-au acordat sau, dupa caz, propus despagubiri.
   (4) Asupra masurii compensarii, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor va decide numai dupa ce a fost urmata procedura prevazuta la art. 16 alin. (3)-(6), pe baza raportului intocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnata care va contine cuantumul despagubirilor in limita carora vor fi acordate titlurile de plata. Suma reprezentand despagubirea incasata va fi actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare, sau dupa caz, prin aplicarea indicelui de inflatie, pentru situatiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare.
   (5) In situatia de la alin. (4), titlul de despagubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pana la concurenta sumei reprezentand cuantumul despagubirilor, dupa deducerea sumei reprezentand despagubirea incasata, actualizata, stabilite potrivit alin. (4).
   (6) Dispozitiile alin. (1)-(3) si alin. (5), se aplica in mod corespunzator si in cazul in care se invoca o creanta constatata printr-o decizie/ordin emise in temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 republicata, in care s-au consemnat/propus sume care urmeaza a se acorda ca despagubire.
   (7) In cazul prevazut la alin. (6) titlul de despagubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pana la concurenta sumei reprezentand cuantumul despagubirilor consemnate/propuse, dupa deducerea sumei reprezentand despagubirea incasata, actualizata potrivit alin. (4).
   (8) In cazul in care suma reprezentand despagubirea incasata, actualizata, este mai mare decat despagubirea stabilita potrivit alin. (4) sau, dupa caz, cea consemnata/propusa in decizia/ordinul emise in temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, dupa dispunerea compensarii, se va instiinta entitatea investita cu solutionarea notificarii avand ca obiect restituirea in natura a imobilului, despre suma ramasa de restituit de catre persoana indreptatita.
   
Punere in aplicare Art. 22. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
22.1. Dispozitiile art. 22 din titlul VII al legii reglementeaza procedura compensarii creantelor datorate reciproc de stat si persoanele indreptatite la restituire.
22.2. In sensul art. 22 din titlul VII al legii, obligatiile reciproce existente intre stat si persoanele indreptatite sunt cele ce decurg din aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, a unor acte normative anterioare acesteia, prin care s-au acordat despagubiri, si a Legii nr. 10/2001, republicata.
22.3. Compensarea se poate dispune la cererea persoanei indreptatite, la care vor fi anexate in original:
a) referatul aprobat de conducatorul entitatii investite cu solutionarea notificarii, prin care se constata ca posibila restituirea in natura a imobilului si obligatia persoanei indreptatite de a restitui despagubirea primita, actualizata;
b) dovada platii si cuantumul despagubirii ce trebuie restituit;
c) decizia/dispozitia sau, dupa caz, ordinul emis de entitatea investita cu solutionarea notificarii, prin care s-au acordat sau, dupa caz, s-au propus despagubiri.
22.4. Pentru constituirea dosarului cererii in vederea acordarii masurii compensarii, Secretariatului Comisiei Centrale ii va fi predata decizia/dispozitia sau, dupa caz, ordinul entitatii investite cu solutionarea notificarii, prin care s-au acordat sau, dupa caz, s-au propus despagubiri, impreuna cu intreaga documentatie ce a stat la baza adoptarii sale, potrivit procedurii prevazute la pct. 16.1-16.3 si 16.5 sau, dupa caz, la pct. 16.7 si 16.9.
22.5. Pe baza situatiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despagubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeaza la analizarea dosarului prevazut la pct. 22.4, impreuna cu inscrisurile prevazute la pct. 22.3, in privinta legalitatii respingerii cererii de restituire in natura.
22.6. Daca restituirea in natura nu este posibila, Secretariatul Comisiei Centrale va transmite dosarul prevazut la pct. 22.4 evaluatorului sau societatii de evaluare desemnate in mod aleatoriu de catre Comisia Centrala, in vederea intocmirii raportului de evaluare.
22.7. Dupa primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnata va efectua procedura de specialitate prevazuta la pct. 16.12 si va intocmi raportul de evaluare pe care il va transmite Comisiei Centrale. Raportul de evaluare va contine cuantumul despagubirilor in limita carora va fi acordat titlul de despagubire.
22.8. Suma reprezentand despagubirea incasata va fi actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit potrivit art. I alin. (1) din titlul II al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2004, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, prin aplicarea indicelui de inflatie, pentru situatiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.
22.9. Titlul de despagubire se va emite de catre Comisia Centrala pentru diferenta dintre suma reprezentand cuantumul despagubirilor, stabilita de catre evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnata, si despagubirea primita, actualizata potrivit pct. 22.8.
22.10. In cazul in care suma reprezentand despagubirea primita, actualizata potrivit pct. 22.8, este mai mare decat despagubirea stabilita potrivit pct. 22.7, dupa emiterea deciziei, Comisia Centrala va instiinta entitatea investita cu solutionarea notificarii avand ca obiect restituirea in natura a imobilului despre suma ramasa de restituit de catre persoana indreptatita.
22.11. Dispozitiile pct. 22.4-22.9 se aplica in mod corespunzator si in situatia in care, pe baza comunicarii entitatii investite cu solutionarea notificarii, se constata ca pentru imobilul pentru care s-au acordat sau, dupa caz, s-au propus despagubiri a fost incasata de persoana indreptatita ori de ascendentul acesteia o despagubire.
22.12. In cazul in care se invoca de catre persoana indreptatita o creanta constatata printr-o decizie/ordin emisa/emis in temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, in care s-au consemnat/propus sume care urmeaza a se acorda ca despagubire, Comisia Centrala va decide dupa primirea acestora. In acest sens vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale decizia/ordinul emisa/emis in temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, in care s-au consemnat/propus sume care urmeaza a se acorda ca despagubire, impreuna cu intreaga documentatie ce a stat la baza adoptarii sale, potrivit procedurii prevazute la pct. 16.6 sau, dupa caz, la pct. 16.8 si 16.9.
22.13. In situatia prevazuta la pct. 22.12, titlul de despagubire se va emite de Comisia Centrala pana la concurenta sumei reprezentand cuantumul despagubirilor consemnate/propuse, dupa deducerea sumei reprezentand despagubirea primita, actualizata potrivit pct. 22.8.
22.14. In cazul in care suma reprezentand despagubirea primita, actualizata potrivit pct. 22.8, este mai mare decat despagubirea consemnata/propusa in decizia/ordinul prevazuta/prevazut la pct. 22.12, dupa emiterea deciziei Comisia Centrala va instiinta entitatea investita cu solutionarea notificarii avand ca obiect restituirea in natura a imobilului despre suma ramasa de restituit de catre persoana indreptatita.

   Art. 23. - (1) In cazul in care, in decizia/dispozitia sau ordinul conducatorului autoritatii administratiei publice centrale ori dupa caz propunerea motivata a entitatii investite cu solutionarea notificarii, de acordare a masurilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane si cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despagubire se acorda individual potrivit cotei corespunzatoare.
   (2) In cazul in care, in decizia/dispozitia sau ordinul conducatorului autoritatii administratiei publice centrale ori, dupa caz, propunerea motivata a entitatii investite cu solutionarea notificarii de acordare a masurilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane fara a se fi stabilit cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despagubire se acorda pe numele tuturor beneficiarilor.
   (3) In cazul in care persoanele individualizate in decizia/dispozitia sau ordinul conducatorului autoritatii administratiei publice centrale ori, dupa caz, propunerea motivata a entitatii investite cu solutionarea notificarii de acordare a masurilor reparatorii prezinta un act autentic de partaj voluntar sau, dupa caz, o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care s-au stabilit cotele cuvenite fiecaruia, titlul de despagubire se acorda individual, potrivit cotei convenite ori stabilite.
   Art. 24. - (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, procesele-verbale incheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca despagubire vor fi reanalizate si, in situatia in care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, restituirea in natura nu este posibila dar se constata ca notificantii sunt indreptatiti la acordarea de despagubiri, dosarul intocmit va fi inaintat Secretariatului Comisiei Centrale, insotit de situatia juridica actuala a imobilului si de ordinul continand propunerea motivata a prefectului de acordare a despagubirilor.
   (2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
   
Punere in aplicare Art. 24. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
24.1. Notificarile prevazute la art. 24 din titlul VII al legii se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, in termen de 10 zile de la data adoptarii ordinului continand propunerea motivata a prefectului de acordare a despagubirilor.
24.2. Ordinele prefectilor continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, mentionate la pct. 24.1, vor fi insotite de urmatoarele inscrisuri:
a) intreaga documentatie aferenta acestora, respectiv: acte juridice translative de proprietate, care atesta detinerea proprietatii de catre o persoana fizica sau juridica; acte juridice care atesta detinerea proprietatii de catre persoana fizica sau juridica indreptatita ori, dupa caz, ascendentul acesteia, la data preluarii abuzive; acte juridice care permit incadrarea preluarii ca fiind abuziva (in situatiile in care persoana fizica sau juridica indreptatita ori, dupa caz, ascendentul acesteia a incasat o despagubire, dosarul va contine dovada platii acesteia si cuantumul despagubirii ce trebuie dedusa potrivit procedurii prevazute la pct. 22.11); acte juridice care atesta calitatea de mostenitor;
b) orice inscrisuri care descriu imobilele constructii demolate, depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana indreptatita, impreuna cu evaluarea intocmita de comisia de evaluare interna constituita la nivelul fiecarei entitati implicate in solutionarea notificarilor in temeiul pct. 1.1-1.2 din cap. III al Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) orice alte inscrisuri depuse de persoana indreptatita, inclusiv orice declaratii notariale date de aceasta, pe propria raspundere, si declaratii notariale date de persoana in viata, care atesta anumite situatii in legatura cu imobilul notificat si care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispozitiei sau, dupa caz, a ordinului;
d) situatia juridica actuala a imobilului obiect al notificarii;
e) orice alte inscrisuri existente la dosar.
Inscrisurile existente la dosar vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale, in ordinea stabilita la lit. a)-e), vor fi insotite de un borderou si de ordinul emis de prefect, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, snuruite si sigilate. Dosarele astfel intocmite vor fi inaintate Secretariatului Comisiei Centrale, in original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima si pe ultima fila a dosarului.

   Art. 25. - (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, notificarile inregistrate la prefecturi si pentru care nu au fost incheiate procese-verbale se vor inainta entitatilor investite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata cu solutionarea acestora.
   (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatiile in care, in urma reanalizarii proceselor-verbale incheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmeaza a se acorda ca despagubire se constata ca potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, restituirea in natura este posibila, ori notificantii nu sunt indreptatiti la acordarea de despagubiri.
   
Punere in aplicare Art. 25. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
25.1. In intelesul art. 25 alin. (1) din titlul VII al legii, entitate investita, potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu solutionarea acestora este, dupa caz, unitatea detinatoare sau persoana juridica abilitata de lege sa solutioneze o notificare cu privire la un bun care nu se afla in patrimoniul sau (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finantelor Publice, alte autoritati publice centrale sau locale implicate).
25.2. Ipoteza prevazuta la art. 25 alin. (2) din titlul VII al legii vizeaza acele situatii in care, in urma analizei actelor doveditoare depuse de persoana care se pretinde indreptatita si a situatiei de fapt si de drept a imobilului pentru care se solicita despagubiri, se constata fie ca restituirea in natura este posibila, fie ca preluarea nu a fost abuziva, dreptul de proprietate si calitatea de mostenitor nu sunt dovedite, si altele asemenea.

   Art. 26. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice oferta de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera inchisa.
   (2) Dupa inchiderea ofertei, entitatea implicata in privatizare, emitenta a ofertei prevazute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea actiunilor, dupa care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de actiuni ori al titlurilor de valoare nominala subscrise, o adeverinta/un certificat de actionar care va indica titularul acestora, numarul actiunilor si datele de identificare a societatii comerciale.
   (3) In termen de 10 zile de la data atribuirii/alocarii actiunilor, entitatea implicata in privatizare, emitenta a ofertei prevazute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor masurilor prevazute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominala, a deciziilor/dispozitiilor ori, dupa caz, a ordinelor in baza carora au fost acordate/alocate actiunile, fiind mentionat distinct si emitentul acestora.
   (4) Dispozitiile prevazute la alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator pentru orice alta oferta de capital disponibil, inchisa inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. In acest caz, termenul prevazut la alin. (3) curge de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   
Punere in aplicare Art. 26. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
26.1. In intelesul art. 26 alin. (1) din titlul VII al legii, capitalul disponibil reprezinta acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorand din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare.
In intelesul art. 26 alin. (2) din titlul VII al legii, emitenta a ofertei este considerata orice entitate implicata in procedurile de privatizare care a lansat o oferta de capital disponibil in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care are obligatia de a acorda persoanelor indreptatite actiuni din capitalul social disponibil, ca masura reparatorie prin echivalent.
Persoana indreptatita este persoana fizica sau juridica beneficiara a unei decizii/dispozitii motivate sau ordin, prin care i s-au acordat masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni ori, dupa caz, detinatorul unor titluri de valoare nominala.
Societate in curs de tranzactionare este acea societate la care a fost aprobata metoda de privatizare prin oferta publica prin ordin/decizie a institutiei publice implicate in privatizare sau prin act normativ.
26.2. Pentru ofertele de privatizare inchise odata cu momentul intrarii in vigoare a titlului VII al legii, vor fi considerate ca fiind depuse in termen toate cererile detinatorilor de titluri de valoare nominala sau, dupa caz, ale titularilor deciziilor/dispozitiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni si care sunt inregistrate la registratura emitentului ofertei de capital sau sunt depuse la oficiul postal, inclusiv in data de 25 iulie 2005.
Oferta de capital disponibil se considera ca se adreseaza detinatorilor de titluri de valoare nominala sau de decizii/dispozitii de restituire prin acordarea de actiuni, in functie de situatia societatilor aflate in oferta entitatii implicate in privatizare - tranzactionate sau netranzactionate pe piata de capital - la momentul publicarii acestei oferte, respectiv la data publicarii listei societatilor la care s-a rezervat o cota din capitalul social pentru privatizarea prin restituire.
Persoanele indreptatite (astfel cum au fost definite prin prezentele norme metodologice) au dreptul sa revoce, integral sau partial, subscrierea realizata in cadrul unei astfel de oferte de capital disponibil. Revocarea subscrierii poate avea loc incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice si pana la momentul declansarii procedurii de atribuire/alocare de actiuni. Revocarea subscrierii se va realiza prin transmiterea de catre persoana indreptatita catre entitatea implicata in privatizare - emitenta a ofertei - a unei cereri de revocare a subscrierii.
Persoanele indreptatite care au depus cereri la societati care, la data aparitiei prezentelor norme metodologice, nu erau tranzactionate sau in curs de tranzactionare au posibilitatea sa isi schimbe optiunea in termen de 90 de zile de la data aparitiei prezentelor norme metodologice, pentru una dintre societatile aflate in oferta si care sunt tranzactionate sau urmeaza sa fie tranzactionate.
26.3. In cadrul entitatii emitente a ofertei de privatizare, prin decizie/ordin a/al conducatorului acesteia, se va constitui o comisie de analiza a cererilor depuse de persoanele indreptatite si de negociere in vederea atribuirii/alocarii actiunilor la societatile care fac parte din oferta, in schimbul titlurilor de valoare nominala subscrise sau al deciziilor/dispozitiilor de restituire prin acordarea de actiuni, dupa caz. Atributiile, drepturile si obligatiile Comisiei sunt stabilite prin decizia/ordinul conducatorului entitatii emitente a ofertei de privatizare.
26.4. Proceduri pentru atribuirea/alocarea actiunilor
1. Declansarea procedurii de atribuire de actiuni pentru societatile listate sau care urmeaza sa fie listate pe piata de capital, in situatia in care oferta entitatii implicate in privatizare cuprinde astfel de societati, va avea loc dupa finalizarea procedurii de admitere la tranzactionare a actiunilor fiecarei societati de acest fel aflate in oferta.
2. In termen de 30 de zile de la admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii, entitatea implicata in privatizare va notifica subscriitorii cu privire la modul de stabilire a pretului la care urmeaza sa fie atribuite actiunile in schimbul titlurilor de valoare nominala sau al deciziilor/dispozitiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni, dupa caz, cu privire la modul de alocare si la data limita pana la care isi pot revoca subscrierea.
3. De asemenea, entitatea emitenta va face public, cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei de atribuire, un anunt in care vor fi furnizate informatii privind conditiile ofertei, precum si informatii cu privire la termenul limita pana la care mai pot fi revocate subscrierile, perioada calendaristica in care se va realiza alocarea si procedura de dobandire a actiunilor atribuite etc.
4. In cazul in care, in cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, capitalul disponibil de la o societate comerciala nu este indestulator, se va proceda la alocarea proportionala, in functie de ponderea fiecarei solicitari, luandu-se in considerare valoarea inscrisa pe acestea. [Exemplu: capitalul disponibil la societatea X este de 50.000 de actiuni. Sunt 3 solicitanti (A, B si C) care, in baza titlurilor de valoare nominala, la valoarea acestora neactualizata, sau a deciziilor/dispozitiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni, dupa caz, pe care le detin, ar avea posibilitatea de a dobandi: A - 10.000 de actiuni; B - 50.000 de actiuni; C - 40.000 de actiuni, rezultand un total de 100.000 actiuni. Ponderea dreptului fiecarei persoane in acest total este: A = 10%, B = 50%, C = 40%. Pentru stabilirea numarului de actiuni care se aloca fiecarei persoane, se va aplica procentul astfel obtinut la numarul actiunilor disponibile, rezultand:
A - 10% din 50.000 = 5.000 de actiuni;
B - 50% din 50.000 = 25.000 de actiuni;
C - 40 % din 50.000 = 20.000 de actiuni.]
5. Dupa stabilirea valorii la care se vor atribui actiunile in schimbul titlurilor de valoare nominala sau al deciziilor/dispozitiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni, dupa caz, conform pct. 26.5 din prezentele norme metodologice, subscriitorii care nu au comunicat o renuntare la subscriere vor fi instiintati cu privire la aceasta si la modul de atribuire.
6. Oferta de pret a entitatii implicate in privatizare este valabila timp de 30 de zile de la data instiintarii, care se va face atat personal fiecarui subscriitor, cat si prin intermediul unui cotidian central de larga raspandire.
7. Subscriitorii care accepta in termenul de 30 de zile elementele mentionate la pct. 5 urmeaza sa transmita acceptul lor in scris, in interiorul termenului mentionat mai sus, accept care va fi inregistrat la registratura generala a entitatii emitente a ofertei sau transmis prin posta, cu confirmare de primire.
8. In situatia in care, in urma instiintarii, exista subscriitori care nu au acceptat elementele mentionate la pct. 5 si nu au transmis acceptul lor in scris, cererile acestora nu vor fi luate in considerare la stabilirea procentului de atribuire de actiuni si echivaleaza cu neacceptarea ofertei.
9. Cererile persoanelor indreptatite, care au acceptat oferta conform pct. 7, care nu sunt insotite de copia legalizata a deciziei/dispozitiei motivate sau ordinului privind acordarea de masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni ori, dupa caz, de copia legalizata a titlurilor de valoare nominala subscrise in cadrul ofertei de privatizare, vor trebui completate cu aceste inscrisuri inlauntrul termenului precizat mai sus, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare.
10. In vederea valorificarii titlurilor de valoare nominala apartinand categoriilor de subscriitori mentionati la pct. 8, acestia se vor adresa Comisiei Centrale in vederea convertirii acestora in titluri de despagubire, urmand procedura prevazuta la pct. 29.1-29.8 din prezentele norme metodologice.
11. In cazul in care valoarea deciziei/dispozitiei motivate sau ordinului privind acordarea de masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni ori, dupa caz, a titlurilor de valoare nominala depuse nu acopera in intregime un numar intreg de actiuni, persoana indreptatita va primi doar numarul intreg de actiuni, iar fractiile de actiuni rezultate ca urmare a procesului de alocare a actiunilor, insumate ca pachet de actiuni, raman in proprietatea entitatii emitente a ofertei.
12. In cazul in care prin convertirea deciziei/dispozitiei motivate sau ordinului privind acordarea de masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni ori, dupa caz, a titlului de valoare nominala in actiuni ramane un rest, acesta va fi mentionat atat in procesul-verbal final de negociere, cat si in lista cu beneficiarii masurilor dispuse in baza ofertei sale, care va fi transmisa Secretariatului Comisiei Centrale pentru a se proceda la emiterea titlurilor de despagubire cuvenite pentru diferenta de suma, pana la concurenta sumei disponibile.
13. Declansarea procedurii de atribuire/alocare de actiuni pentru societatile nelistate, in situatia in care oferta entitatii implicate in privatizare cuprinde astfel de societati, va avea loc pentru fiecare societate, in termen de 30 de zile de la data constituirii comisiei prevazute la pct. 26.3 din prezentele norme metodologice.
26.5. Valoarea la care urmeaza sa fie atribuite actiunile se stabileste astfel:
a) la societatile listate sau aflate in curs de listare pe piata de capital, valoarea va fi egala cu valoarea cea mai mare dintre valoarea de piata si valoarea nominala.
Valoarea de piata pentru o actiune va fi pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent primelor 6 luni de tranzactionare a actiunilor in cauza, comunicat de operatorul pietei respective. Atribuirea actiunilor se va face dupa scurgerea unui termen de 6 luni de tranzactionare;
b) la societatile aflate in oferta si nelistate, valoarea va fi egala cu valoarea cea mai mare dintre valoarea nominala si valoarea pe actiune, calculata ca raport intre activul net contabil la ultimul exercitiu financiar anual incheiat si numarul total de actiuni.
Activul net este determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii comerciale.
26.6. In termen de 30 de zile calculate cu incepere de la expirarea datei limita stabilite pentru acceptarea ofertei, intre entitatea emitenta a ofertei de privatizare si persoana indreptatita se va declansa procesul de negociere care se va finaliza prin incheierea unui proces-verbal in care se vor preciza elementele tranzactiei (valoarea pe actiune, numarul de actiuni alocate, societatea emitenta, valoarea totala a actiunilor alocate, valoarea actualizata a titlurilor de valoare nominala, in original, primite in plata, seria si numarul acestora etc.). Modelul procesului-verbal se va aproba prin decizie/ordin al conducatorului fiecarei entitati emitente a ofertei.
26.7. La sfarsitul perioadei de alocare entitatea emitenta a ofertei va elibera fiecarui subscriitor o adeverinta privind calitatea de actionar (denumita in continuare adeverinta), care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) elementele de identificare a subscriitorului;
b) elementele de identificare a societatii la care au fost dobandite actiunile;
c) numarul de actiuni dobandite.
26.8. Actualizarea valorilor inscrise in titlurile de valoare nominala emise se va face la data utilizarii lor de entitatea emitenta a ofertei, prin aplicarea indicelui de inflatie aferent perioadei cuprinse intre inceputul lunii urmatoare celei in care a fost emis titlu si sfarsitul lunii anterioare datei utilizarii lui. In situatia in care indicele de inflatie aferent lunii anterioare datei utilizarii titlului de valoare nominala nu este cunoscut, se va lua in calcul ultimul indice de inflatie cunoscut.
26.9. Titlurile de valoare nominala subscrise in cadrul unei oferte si nevalorificate vor fi restituite subscriitorilor, in situatia in care acestea au fost depuse in original.
26.10. Titlurile de valoare nominala subscrise in cadrul unei oferte de privatizare si valorificate partial vor fi retinute de entitatea emitenta a ofertei, care va urma procedura prevazuta la pct. 26.14 si 26.15.
26.11. Entitatea emitenta a ofertei de privatizare prin restituire si persoana indreptatita la masuri reparatorii au obligatia de a se adresa catre societate/Registrul independent al actionarilor, in vederea inscrierii noului actionar, in termen de 15 zile de la data eliberarii adeverintei.
26.12. Eliberarea certificatului de actionar se va face de catre societate, in situatia in care si-a organizat propriul registru al actionarilor, sau de catre Registrul independent al actionarilor, in termen de 30 de zile de la data eliberarii adeverintei.
26.13. Actiunile atribuite/alocate dupa urmarea procedurilor prevazute la pct. 26.4-26.7 nu vor putea fi tranzactionate la bursa de valori sau pe o alta piata reglementata decat dupa expirarea unui termen de 6 luni, calculat cu incepere de la data eliberarii adeverintei/certificatului de actionar.
26.14. In cazul in care intre suma subscrisa si suma in cuantumul careia au fost atribuite/alocate actiuni in cadrul ofertei de privatizare ramane o diferenta in favoarea solicitantului, aceasta va fi mentionata de catre entitatea emitenta a ofertei atat in procesul-verbal, cat si in lista cu beneficiarii masurilor dispuse in baza ofertei sale, care va fi transmisa Secretariatului Comisiei Centrale pentru a se proceda la emiterea titlurilor de despagubire cuvenite, dupa urmarea procedurilor prevazute la art. 27 alin. (2) sau, dupa caz, la art. 29 alin. (3)-(5) din titlul VII al legii.
26.15. Dupa primirea in plata a titlurilor de valoare nominala, acestea se bareaza cu rosu si se inscrie de catre vanzator mentiunea "DESPAGUBIT CONFORM PROCESULUI-VERBAL nr. ... din ...". Titlurile de valoare nominala utilizate se retin de catre ofertant si se inregistreaza intr-un registru special, deschis si tinut de acesta. In termen de 15 zile de la primirea in plata, titlul de valoare nominala utilizat se preda cu semnatura de primire la oricare dintre directiile trezoreriei si contabilitatii publice judetene sau la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz. Aceasta are obligatia ca, pe masura primirii titlurilor de valoare nominala, sa le transmita Biroului central pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, pe baza de borderou.
26.16.1. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (O.P.S.P.I.) desfasoara procesul de atribuire/alocare de actiuni in schimbul titlurilor de valoare nominala sau al deciziilor/dispozitiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni, dupa caz, in numele Ministerului Economiei si Comertului.
26.16.2. O.P.S.P.I. acorda actiuni in numele statului roman, in schimbul titlurilor de valoare nominala sau deciziilor/dispozitiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni, dupa caz.
26.16.3. Titlurile de valoare nominala sau deciziile/dispozitiile/ordinele prin care le-au fost acordate masuri reparatorii in echivalent sub forma de actiuni, dupa caz, urmeaza sa fie predate la Ministerul Economiei si Comertului, in calitatea sa de actionar in numele statului la societatile aflate in oferta, impreuna cu doua exemplare ale fiecarui proces-verbal de negociere, urmand ca acesta sa le depuna la Trezoreria Statului.
Predarea se va efectua prin intermediul unui proces-verbal de predare-primire incheiat intre cele doua institutii.

   Art. 27. - (1) Nu fac obiectul prezentei legi actiunile acordate/alocate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) In situatia in care, in urma ofertei de capital disponibil, au fost alocate/atribuite actiuni intr-un cuantum inferior celor prevazute in deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea notificarilor, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor va proceda la emiterea titlului de despagubire, dupa parcurgerea procedurii prevazute de prezenta lege, pentru diferenta pana la concurenta sumelor stabilite de evaluatori sau societatile de evaluare desemnate.
   Art. 28. - (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominala, a deciziilor/dispozitiilor ori, dupa caz, a ordinelor in baza carora au fost emise, fiind mentionat distinct si emitentul acestora.
   (2) Daca titlul de valoare nominala a fost emis pe numele reprezentantilor persoanelor indreptatite inscrise in decizia/dispozitia de restituire in echivalent, se va face aceasta mentiune.
   
Punere in aplicare Art. 28. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
28.1. Biroul central pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, constituit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.329/2003, va proceda la predarea, pe baza de proces-verbal de predare-primire, catre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentatiilor depuse de titularii deciziilor/dispozitiilor motivate prin care s-a stabilit ca masura reparatorie acordarea de titluri de valoare nominala si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a titlului VII al legii.
28.2. Asupra documentatiilor prevazute la pct. 28.1 Comisia Centrala va decide dupa urmarea procedurii prevazute la pct. 16.1-16.3, 16.5 si 16.10-16.13 sau, dupa caz, la pct. 16.6 si 16.15.

   Art. 29. - (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se convertesc si prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, in titlu de despagubire.
   (2) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, valorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi.
   (3) In situatia in care titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au fost valorificate partial in cadrul unei oferte de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despagubirilor prin care se dispune convertirea acestora in titlu de plata a despagubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominala detinute de solicitant si nevalorificate.
   (4) In cazurile prevazute la alin. (1) si (3), Comisia Speciala pentru Stabilirea Despagubirilor va decide dupa primirea cererilor persoanelor indreptatite, la care vor fi anexate, in original, titlurile de valoare nominala nevalorificate.
   (5) Cererile prevazute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despagubirilor, dupa constituirea acesteia.
   
Punere in aplicare Art. 29. prin Norma metodologica de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagu... din 15/09/2005 :
Norme metodologice:
29.1. Prevederile art. 29 din titlul VII al legii stabilesc procedura convertirii titlurilor de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice, nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil.
29.2. Titlurile de valoare nominala prevazute la pct. 29.1 se convertesc, prin decizia Comisiei Centrale, in titluri de despagubire.
29.3. Convertirea titlurilor de valoare nominala in titluri de despagubire se dispune de catre Comisia Centrala, dupa primirea de catre Secretariatul Comisiei Centrale a cererilor titularilor titlurilor de valoare nominala sau, dupa caz, ale cesionarilor acestora, la care vor fi anexate, in original, titlurile de valoare nominala nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil. Actualizarea valorilor inscrise in titlurile de valoare nominala emise se va face prin aplicarea indicelui de inflatie aferent perioadei cuprinse intre inceputul lunii urmatoare celei in care a fost emis titlul si sfarsitul lunii anterioare datei emiterii deciziei de catre Comisia Centrala. In situatia in care indicele de inflatie aferent lunii anterioare datei emiterii deciziei nu este cunoscut, se va lua in calcul ultimul indice de inflatie cunoscut.
29.4. In toate cazurile Comisia Centrala va decide pe baza verificarii informatiilor continute in lista titularilor titlurilor de valoare nominala, inaintata Secretariatului Comisiei Centrale de catre Ministerul Finantelor Publice potrivit art. 28 din titlul VII al legii, si dupa actualizarea deciziilor/dispozitiilor ori, dupa caz, a ordinelor in baza carora au fost emise si a documentatiilor care au stat la baza adoptarii acestora, in privinta legalitatii respingerii cererii de restituire in natura.
29.5. Daca, pe baza constatarilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta din urma stabileste ca imobilul pentru care au fost emise titluri de valoare nominala este restituibil in natura, prin decizie motivata, potrivit art. 21 din titlul VII al legii, Comisia Centrala va proceda la restituirea acestuia.
29.6. Ipoteza prevazuta la art. 29 alin. (3) din titlul VII al legii vizeaza situatia acelor titluri de valoare nominala valorificate partial in cadrul unei oferte de capital disponibil.
29.7. In situatia prevazuta la pct. 29.6, decizia Comisiei Centrale prin care se dispune convertirea titlurilor de valoare nominala in titluri de despagubire se va emite numai pentru titlurile de valoare nominala detinute de solicitant si nevalorificate, pe baza verificarii informatiilor continute in lista titularilor titlurilor de valoare nominala, inaintata Secretariatului Comisiei Centrale de catre Ministerul Finantelor Publice potrivit art. 28 din titlul VII al legii.
29.8. Dispozitiile pct. 29.4 nu sunt aplicabile si in situatia in care titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice au fost cesionate sau acestea au fost valorificate partial in cadrul unei oferte de capital disponibil.

   Art. 30. - Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despagubire au regim de arhivare permanent si se depun la incetarea activitatii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor la Cancelaria Primului Ministru.
   Art. 31. - In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va emite norme metodologice de aplicarea legii, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru si a Ministerului Finantelor Publice.
   Art. 32. - (1) Comisia Centrala are sigiliu propriu si isi va desfasura activitatea la sediul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
   (2) Fondurile necesare functionarii Comisiei Centrale si a secretariatului acestuia se vor asigura prin bugetul Cancelariei Primului Ministru.
   (3) Onorariile evaluatorilor sau a societatilor de evaluare se vor achita din bugetul Cancelariei Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei Centrale.
   Art. 33. - La data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga art. 30, si art. 34-40 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, si art. 3 al Titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2004.

 

   
ANEXĂ

 

   
Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul "Proprietatea"

 

   1. De la Ministerul Economiei si Comertului si OPSPI se vor transfera urmatoarele participarii:
   1.1. -15% din CN Transelectrica Bucuresti S.A.
   1.2. -15% din SNTGN Transgaz S.A.
   1.3. -10% din S.C. Petrom S.A.
   1.4. -15% din SNGN Romgaz S.A.
   1.5. -12% din S.C. DGN Distrigaz Sud S.A.
   1.6. -12% din S.C. DGN Distrigaz Nord S.A.
   1.7. -20% din S.C. Hidroelectrica S.A.
   1.8. -20% din SN Nuclearelectrica S.A.
   1.9. -12% din S.C. Electrica Moldova S.A.
   1.10. -12% din S.C. Electrica Oltenia S.A.
   1.11. -12% din S.C. Electrica Dobrogea S.A.
   1.12. -12% din S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.
   1.13. -12% din S.C. Electrica Muntenia Sud S.A.
   1.14. -12% din S.C. Electrica Banat S.A.
   1.15. -12% din S.C. Electrica Transilvania Nord S.A.
   1.16. -12% din S.C. Electrica Transilvania Sud S.A.
   1.17. -15% din S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
   1.18. -15% din S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
   1.19. -15% din S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
   1.20. -10% din S.C. Oil Terminal S.A.
   1.21. -10% din S.C. Conpet S.A.
   1.22. Abrogat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   2. De la Ministerul Finantelor Publice se vor transfera urmatoarele:
   2.1. Abrogat prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   2.2. Abrogat prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   2.3. Abrogat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.
   2.4. - sumele obtinute din recuperarea drepturilor valutare detinute de statul roman din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, conform art. 9 alin. (2) lit. a) si b).
    ___________
    Subpunctul 2.4. a fost modificat prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.

 

   3. De la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologia Informatiei se vor transfera urmatoarele participatii:
   3.1. Abrogat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 incepand cu 30.12.2005.
   3.2. -25% din Compania Nationala Posta Romana S.A.
   4. De la Ministerul Transporturilor, Constructiei si Turismului se vor transfera urmatoarele participatii:
   4.1. Abrogat prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   4.2. Abrogat prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   4.3. Abrogat prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   4.4. -20% din Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda" S.A.
   4.5. -20% din Societatea Nationala "Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A.
   4.6. -20% din Societatea Nationala "Aeroportul International Constanta" S.A.
   4.7. -20% din Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" S.A.
   4.8. -20% din Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" S.A. Constanta
   4.9. -20% din Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" S.A. Galati
   4.10. -20% din Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" S.A. Giurgiu
   5. De la Agentia de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera urmatoarele participatii:
   5.1. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.2. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.3. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.4. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.5. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.6. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.7. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.8. -70% din Societatea Comerciala de Prestari Servicii in Domeniul Asigurarilor CAROM-BROKER DE ASIGURARE - S.A.
    ___________
    Subpunctul 5.8. a fost rectificat prin linia din Rectificare din 06/06/2007 incepand cu 06.06.2007.

 

   5.9. -17,365% din S.C. Centrofarm Bucuresti S.A.
   5.10. -12,124% din S.C. FECNE Bucuresti S.A.
   5.11. -9,769% din S.C. Gerovital Cosmetics Bucuresti S.A.
   5.12. -6,519% din S.C. Laromet Bucuresti S.A.
   5.13. -68,322% din S.C. Prestari Servicii Bucuresti S.A.
   5.14. -78,972% din S.C. Primcom Bucuresti S.A.
   5.15. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.16. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.17. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.18. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.19. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.20. -42,795% din S.C. Telerom Proiect Bucuresti S.A.
   5.21. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.22. -20% din S.C. World Trade Center CCIB Bucuresti S.A.
   5.23. -33,000% din S.C. Bat Service Buzau S.A.
   5.24. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.25. -5,354% din S.C. Comcereal Fundulea S.A.
   5.26. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.27. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.28. -11,364% din S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A.
   5.29. -4,330% din S.C. Electroconstructia Elco Cluj-Napoca S.A.
   5.30. -39,999% din S.C. Turdapan Turda S.A.
   5.31. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.32. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.33. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.34. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.35. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.36. -46,914% din S.C. Vitacom Sf. Gheorghe S.A.
   5.37. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.38. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.39. -6,144% din S.C. Otelinox Targoviste S.A.
   5.40. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.41. -7,378% din S.C. Retizoh Craiova S.A.
   5.42. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.43. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.44. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.45. -10,031% din S.C. Comcereal Miercurea Ciuc S.A.
   5.46. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.47. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.48. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.49. -13,821% din S.C. Familial Restaurant Iasi S.A.
   5.50. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.51. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.52. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.53. -3% din S.C. Petrom Aviation Bucuresti S.A.
   5.54. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.55. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.56. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.57. -9,638% din S.C. Marlin Ulmeni S.A.
   5.58. -40,617% din S.C. Forsev Drobeta Turnu-Severin S.A.
   5.59. -10,076% din S.C. Mecanoenergetica Gura-Vaii Drobeta Turnu-Severin S.A.
   5.60. -38,869% din S.C. Severnav Drobeta Turnu-Severin S.A.
   5.61. -7,691% din S.C. Azomures Targu Mures S.A.
   5.62. -7,967% din S.C. Carbid-fox Tarnaveni S.A.
   5.63. -69,949% din S.C. Comsig Sighisoara S.A.
   5.64. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.65. -17,489% din S.C. Salubriserv Targu Mures S.A.
   5.66. -7,176% din S.C. Zamur Targu Mures S.A.
   5.67. -15,996% din S.C. Commetex Piatra Neamt S.A.
   5.68. -18,171% din S.C. Alro Slatina S.A.
   5.69. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.70. -1,690% din S.C. Ciocirlia Ploiesti S.A.
   5.71. -15,429% din S.C. Palace Sinaia S.A.
   5.72. -2,586% din S.C. Petrotel Lukoil Ploiesti S.A.
   5.73. -5,106% din S.C. Elcond Zalau S.A.
   5.74. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.75. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.76. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.77. -6,814% din S.C. Resib Sibiu S.A.
   5.78. -39,999% din S.C. Transilvania - Corn S.A.
   5.79. -7,622% din S.C. Cetatea Suceava S.A.
   5.80. -71,896% din S.C. Alcom Timisoara S.A.
   5.81. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
   5.82. -15,620% din S.C. Remat Timis Timisoara S.A.
   5.83. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 incepand cu 29.06.2007.
    ___________
   *) Potrivit art. unic din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2012, modificata, se suspenda, pana la data de 15 mai 2013, emiterea titlurilor de despagubire, a titlurilor de conversie, precum si procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acorda despagubiri, prevazute de titlul VII «Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv» din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta perioada, personalul din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor intocmeste si tine la zi evidenta dosarelor de despagubire, inregistrate in mod legal la aceasta, inregistreaza noi dosare de despagubiri, analizeaza documentatia existenta in aceste dosare in vederea solutionarii legale a cererilor de despagubire si ia masurile necesare in scopul inventarierii si arhivarii dosarelor de despagubire depuse de catre persoanele indreptatite.
   *) Potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010, modificata, se suspenda emiterea titlurilor de plata prevazute in titlul VII «Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv» din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 15 mai 2013.

 

   
TITLUL VIII

  Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 

   Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Dupa articolul 67, se introduce articolul 671 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 671. - Impozitul pe venituri din investitii nu se aplica pentru prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul "Proprietatea", realizate de catre persoanele fizice sau juridice carora le-au fost emise aceste actiuni in conditiile legii privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv sau, dupa caz, mostenitorii legali sau testamentari ai acestora."
   2. La articolul 250 alineatul (1), dupa punctul 11 se introduc trei puncte noi, punctele 12, 13 si 14, cu urmatorul cuprins:
    "12. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    13. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    14. cladirile restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
   3. La articolul 250, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 12-14 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public."
   4. La articolul 257, dupa litera n) se introduc trei noi litere, literele o), p) si r), cu urmatorul cuprins:
    "o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
    p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
    r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public."
   5. La articolul 258, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de hectare ale terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
   
               
  Nr. crt. Categoria de folosinta CLASA DE CALITATE (lei*)/ha)
  I II III IV V
  1. Teren arabil 36 34 32 30 20
  2. Pasune - Faneata 20 18 16 14 12
  3. Vie 40
  4. Plantatie de vie tanara si plantatie in regenerare pana la intrarea pe rod X
  5. Livada 40
  6. Livada tanara si livada in regenerare pana la intrarea pe rod X
  6. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 9
  7. Paduri in varsta de pana la 20 de ani si paduri cu rol de protectie X
  7. Teren pe care se afla amenajari piscicole 24
  8. Teren cu constructii 22
  9. Drumuri si cai ferate X X X X X
  10. Teren neproductiv X X X X X

    *) RON"

 

   6. La articolul 258, dupa alineatul (6) se introduc doua alineate noi, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Inregistrarea in registrul agricol a terenurilor, a proprietarilor acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se fac numai pe baza de documente, potrivit normele metodologice prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.
    (8) Inscrierea datelor in registrul agricol privind schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, precum si a titularului dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza declaratiei facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, se poate face numai daca se prezinta si lucrarea tehnica de cadastru inregistrata la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara ori act incheiat in forma autentica."
   7. La articolul 295, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 295. - (1) Impozitele si taxele locale precum si amenzile si penalitatile aferente acestora, constituie venituri la bugetele locale ale autoritatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia veniturilor realizate in conditiile art. 258 alin. (6) care constituie venit la bugetul de stat."
   Art. II. - Modificarile prevazute la art. I pct. 5-7 din prezentul titlu intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

   
TITLUL IX

  Modificarea Codului Penal

 

   Articol unic. - Codul penal al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 44, alineatul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Se prezuma ca este in legitima aparare, si acela care savarseste fapta pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit ori delimitat prin semne de marcare."
   2. La articolul 220, alineatele 1, 2, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Ocuparea, in intregime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in posesia altuia, fara consimtamantul acestuia sau fara aprobare prealabila primita in conditiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
    Daca fapta prevazuta in alin. 1 se savarseste prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
    Daca fapta prevazuta in alin. 2 se savarseste de doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala."

 

   
TITLUL X

  Abrogat prin litera aa) din Lege nr. 71/2011
incepand cu 01.10.2011.
   
TITLUL XI

  Renta viagera agricola

 

   
CAPITOLUL I

  Definitie si caracteristici

 

   Art. 1. - Prezenta lege instituie renta viagera agricola in scopul concentrarii suprafetelor agricole in exploatatii eficiente impuse de necesitatea modernizarii agriculturii Romaniei si compatibilizarii acesteia cu agricultura din tarile membre ale Uniunii Europene.
   (2) Obiectul rentei viagere agricole il constituie terenurile cu destinatie agricola situate in extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 114/2006 incepand cu 27.12.2006.

 

   Art. 2. - Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa ori incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, avand siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat.
    ___________
    Art. 2. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 158/2008 incepand cu 24.11.2008.

 

   Art. 3. - Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol instrainat si echivalentul in lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.
   (2) Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol situat in extravilan, pentru care rentierul a incheiat acordul cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 158/2008 incepand cu 24.11.2008.

 

   Art. 4. - Plata rentei viagere agricole se face in lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza.
    ___________
    Art. 4. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 114/2006 incepand cu 27.12.2006.

 

   Art. 5. - Pentru suprafetele mai mici de 1 ha, suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a incheiat acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 5. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 158/2008 incepand cu 24.11.2008.

 

   Art. 6. - (1) Renta viagera agricola se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.
   (2) Renta viagera agricola platita de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu respectarea termenului prevazut la alin. (1), care nu a fost incasata de beneficiari, va fi utilizata pentru reluarea procesului de plata catre acestia sau, in caz de deces, catre mostenitorii acestora si dupa termenul de 30 noiembrie al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.
    ___________
    Art. 6. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 106/2011 incepand cu 06.12.2011.

 

   Art. 7. - (1) Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol.
   (2) In cazul arendarii, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic.
   (3) In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare.
   (4) Renta viagera agricola inceteaza la data la care terenurile prevazute la art. 9 alin. (1) si (2), insumate, depasesc 10 ha.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 158/2008 incepand cu 24.11.2008.

 

   Art. 8. - In cazul decesului rentierului, mostenitorii vor incasa renta pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 106/2011 incepand cu 06.12.2011.

 

   
CAPITOLUL II

  Rentierul agricol

 

   Art. 9. - (1) Rentierul agricol este persoana fizica in varsta de peste 62 de ani care, de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, nu are si nu va detine in proprietate, cumulate in timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le instraineaza prin acte intre vii sau le arendeaza, total ori partial, primind de la Oficiul National de Renta Viagera Agricola carnetul de rentier agricol.
   (2) Rentier agricol este si persoana fizica in varsta de peste 62 de ani careia i s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar si opteaza pentru despagubirile platite de catre investitor, incheind cu acesta un acord, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa intrarea in vigoare a prezentului titlu.
   (3) Rentier agricol este si persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si II, care, chiar daca nu a implinit varsta de 62 de ani, isi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiza medicala, pe care o va prezenta in fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu exceptia celei ce apartine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar in decizie se consemneaza «nerevizuibil», si care instraineaza prin acte intre vii, arendeaza terenuri agricole extravilane aflate in proprietate sau incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 9. a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 158/2008 incepand cu 24.11.2008.

 

   Art. 10. - Pentru a deveni rentier pot fi instrainate sau arendate numai terenurile care dupa anul 1990 nu au facut obiectul altei instrainari prin acte intre vii.
   Art. 11. - Dovada instrainarii se face prin actul de instrainare, incheiat in forma autentica, iar dovada arendarii se face prin contractul de arenda intocmit cu respectarea Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Dovada incheierii acordului se face prin prezentarea actului incheiat in forma scrisa, conform prevederilor art. 4 alin. (15) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 158/2008 incepand cu 24.11.2008.

 

   Art. 12. - Proprietarii casatoriti pot deveni rentieri agricoli si prin instrainarea si arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune daca cel putin unul dintre ei are varsta de 62 de ani. In acest caz, carnetul de rentier agricol se elibereaza pe numele sotului care intruneste conditiile prevazute la art. 9.
   (2) In cazul proprietatii comune, renta viagera agricola se poate stabili si in baza declaratiei autentice notariale, referitoare la intinderea cotei-parti, data de comun acord de toti coproprietarii.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 114/2006 incepand cu 27.12.2006.

 

   Art. 13. Abrogat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 158/2008 incepand cu 24.11.2008.
   
CAPITOLUL III

  Oficiul National de Renta Viagera Agricola

 

   Art. 14. - (1) Se infiinteaza Oficiul National de Renta Viagera Agricola ca directie in cadrul Agentiei Domeniilor Statului.
   (2) Oficiul conduce, organizeaza si coordoneaza activitatea de aplicare a prevederilor din prezentul titlu.
   Art. 15. - (1) In fiecare judet se organizeaza birouri ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola.
   (2) Birourile tin evidenta rentierilor agricoli din judetul respectiv, eliberand carnetul de rentier agricol.
   Art. 16. - Atributiile, regulamentul de organizare si functionare ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola si ale birourilor judetene se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
   Art. 17. - (1) Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
   (2) Plata rentei viagere agricole se efectueaza de catre Agentia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6 si 8, prin mandat postal, virament bancar sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 158/2008 incepand cu 24.11.2008.

 

   Art. 18. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului finantelor publice se vor aproba normele metodologice de aplicare a acestuia.

 

   Art. 19. - Prevederile prezentului titlu se aplica persoanelor care au solicitat obtinerea calitatii de rentier pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.
    ___________
    Art. 19. a fost introdus prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 17/2010 incepand cu 05.03.2010.
    ___________
    Pus in aplicare prin Norma metodologica din 07/12/2005 incepand cu 09.04.2012.

 

   
TITLUL XII

  Modificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

   Art. I. - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii."
   2. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, apartinand aceluiasi proprietar."
   3. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Prin parcela se intelege suprafata de teren cu aceeasi categorie de folosinta.
    (5) Sistemul de evidenta al cadastrului general are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara."
   4. La articolul 2, litera b) se abroga.
   5. La articolul 2 alineatul (2), literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale, a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
    c) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
    d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate."
   6. La articolul 3, alineatele (2) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara.
    (7) Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international."
   7. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, se infiinteaza birouri de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare birouri teritoriale, in subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare si functionare, numarul precum si arondarea birourilor teritoriale pe unitati administrativ-teritoriale, se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale."
   8. La articolul 5, literele a1), b), c), d), e), f), j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a1) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
    b) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;
    c) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora;
    d) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului de cadastru general;
    e) asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
    f) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;
    j) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;
    k) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;"
   9. La articolul 5, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
    "e1) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;"
   10. La articolul 5, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n1), cu urmatorul cuprins:
    "n1) asigura formarea si specializarea personalului de specialitate in publicitate imobiliara prin intermediul Institutului National al Registratorilor; structura, organizarea si modul de administrare ale institutului se stabilesc si se aproba prin hotarare de Guvern, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi."
   11. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile art. 5 lit. c), se realizeaza de catre Agentia Nationala, sau de oficiile teritoriale, dupa caz.
    (3) In cadrul oficiilor teritoriale functioneaza baza de date a cadastrului."
   12. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale pot executa, cu mijloace proprii, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii tarii si pastrarii ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agentiei Nationale."
   13. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala se pastreaza, dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si persoanele juridice din sectorul de aparare."
   14. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A. si se deduc din taxa notariala de timbru, fiind incluse in cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembramintelor acestuia; aceste tarife nu pot depasi 80% din valoarea taxei notariale de timbru."
   15. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
    "(31) In cazul serviciilor de publicitate imobiliara pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administratiei si internelor cu avizul Ministerului Finantelor Publice."
   16. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
    "(41) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala."
   17. La articolul 9, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
    "(13) Cadastrul general se realizeaza pe baza planului anual propus de Agentia Nationala impreuna cu ministerele interesate si aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrarilor de cadastru general reprezinta subventii de la bugetul de stat prevazute in bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si virate in contul Agentiei Nationale cu unica destinatie.
    (14) Organele si autoritatile administratiei publice centrale si locale precum si alte persoane fizice si juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrarilor de cadastru general in afara planului anual aprobat de Guvern, vor incheia un acord de colaborare cu Agentia Nationala privind caietul de sarcini, modalitatile de verificare, receptie, si inscriere in sistemul de publicitate imobiliara si folosirea acestor informatii."
   18. La articolul 10, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare.
    (3) Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in cartea funciara."
   19. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - comuna, oras si municipiu - lucrarile tehnice de cadastru constau in:
    a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale si a limitelor intravilane componente;
    b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;
    c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
    d) intocmirea documentelor tehnice cadastrale.
    (2) Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1) precum si limitele intravilanelor localitatilor se face de catre comisia stabilita in acest scop prin ordinul prefectului; regulamentul de organizare si functionare a comisiei de delimitare se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor."
   20. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor intocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:
    a) registrul cadastral al imobilelor;
    b) indexul alfabetic al proprietarilor;
    c) registrul cadastral al proprietarilor;
    d) planul cadastral si anexele la partea I a cartii funciare.
    (2) Detinatorii de imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru general, sa admita, in conditiile legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor si semnalelor geodezice si sa asigure protectia si conservarea acestora.
    (3) Baza de date poate fi redactata si arhivata si sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor, avand aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.
    (4) Primarii localitatilor au obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, in scris, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa se prezinte personal pentru a da lamuriri privitoare la imobile si a participa la identificarea si marcarea limitelor acestora. Daca detinatorii imobilelor nu se prezinta, identificarea limitelor se face in lipsa acestora.
    (5) Dupa finalizarea lucrarilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele obtinute se prelucreaza, se inregistreaza in documentele tehnice ale cadastrului, se receptioneaza si se introduc in baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecarui imobil se transmit de catre oficiul teritorial, consiliului local, care are obligatia sa le aduca la cunostinta detinatorilor prin instiintare scrisa si prin afisare la sediul primariei.
    (6) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, insotite de documente doveditoare, pot fi prezentate de detinatori, in scris, in termen de 60 de zile de la instiintarea scrisa, oficiului teritorial care le va solutiona in termen de 30 de zile. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul teritorial pot face plangere la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.
    (7) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ si expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, in baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale."
   21. La articolul 13, alineatele (4) si (5) se abroga.
   22. La articolul 13, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale - comune, orase si municipii - si se pastreaza la oficiul teritorial.
    (2) Registrele, planurile cadastrale si anexele la partea I a cartii funciare vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se pastreaza in arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit la consiliile locale.
    (3) Planurile, registrele cadastrale si anexele la partea I a cartii funciare se tin la zi, in concordanta cu documentatiile cadastrale intocmite pentru inscrierea actelor si faptelor juridice, in baza cererilor si comunicarilor facute potrivit legii."
   23. La articolul 14, alineatul (1) se abroga.
   24. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate, evidentele necesare stabilirii valorii de impunere."
   25. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale."
   26. Articolul 16 se abroga.
   27. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie."
   28. Articolul 18 se abroga.
   29. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintata prin lege speciala."
   30. La articolul 20, alineatele (11)-(15) si (3) se abroga.
   31. La articolul 20, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Una sau mai multe parcele alaturate, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.
    (4) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.
    (5) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii."
   32. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 201. - (1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta.
    (2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
    (3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator-sef iar in cadrul birourilor teritoriale in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs.
    (4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor civile;
    b) este licentiat in drept;
    c) nu are antecedente penale;
    d) se bucura de o buna reputatie;
    e) cunoaste limba romana;
    f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei;
    g) a indeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica.
    (5) Absolventii Institutului National al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai daca acestea nu au fost ocupate de absolventii Institutului.
    (6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare.
    (7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa in conditiile legii.
    (8) In cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie."
   33. La articolul 21 alineatul (1) litera A, literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
    b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile;
    c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale."
   34. La articolul 21 alineatul (1) litera A, litera d) se abroga.
   35. La articolul 22, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis in mod valabil.
    (2) Drepturile reale se sting numai prin inscrierea radierii lor din cartea funciara, cu consimtamantul titularului dreptului; acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin implinirea termenului aratat in inscriere; daca dreptul ce urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane.
    (3) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative, vor inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor."
   36. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Inscrierile in cartea funciara isi vor produce efectele de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor; ordinea inregistrarii cererilor va determina rangul inscrierilor.
    (2) Daca mai multe cereri de inscriere a drepturilor reale au fost depuse deodata la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelasi rang, urmand ca instanta sa hotarasca asupra rangului fiecareia.
    (3) Daca au fost depuse deodata mai multe cereri avand ca obiect inscrierea mai multor drepturi de ipoteca asupra aceluiasi imobil, ele vor primi acelasi rang."
   37. La articolul 28, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Titularul drepturilor dobandite prin modurile enumerate, nu poate insa dispune de ele, decat dupa ce acestea au fost inscrise in prealabil in cartea funciara.
    (4) Inscrierile sunt de trei feluri:
    a) intabularea, avand ca obiect inscrierea definitiva a drepturilor reale;
    b) inscrierea provizorie a drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare;
    c) notarea, avand ca obiect, inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, in legatura cu imobilele din cartea funciara."
   38. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Cel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator sa-i predea toate inscrisurile necesare pentru inscrierea acelui drept.
    (2) Daca un drept inscris in cartea funciara se stinge, titularul este obligat sa predea celui indreptatit inscrisurile necesare radierii.
    (3) In situatia in care cel obligat nu preda inscrisurile, persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea funciara. Hotararea instantei de judecata va suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obligatia de a preda inscrisurile necesare inscrierii.
    (4) Dreptul la actiunea in prestatie tabulara este imprescriptibil.
    (5) Actiunea in prestatie tabulara se va indrepta si impotriva tertului dobanditor inscris in cartea funciara, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) actul juridic in baza caruia se solicita prestatia tabulara sa fie incheiat anterior celui in baza caruia a fost inscris dreptul tertului in cartea funciara;
    b) tertul sa fi dobandit imobilul cu titlu gratuit sau, daca l-a dobandit cu titlu oneros, sa fie de rea credinta."
   39. Articolul 31 se abroga.
   40. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) Inscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de cererea de inscriere, sub conditie si in masura justificarii ei.
    (2) Inscrierea provizorie poate fi ceruta in urmatoarele situatii:
    a) cand dreptul real ce se cere a fi inscris este afectat de o conditie suspensiva;
    b) cand se solicita intabularea unui drept real in temeiul unei hotarari judecatoresti ce nu a ramas irevocabila;
    c) daca se dobandeste un drept tabular care, anterior, a fost inscris provizoriu;
    d) daca debitorul a consemnat sumele pentru care a fost inscrisa ipoteca ori privilegiul imobiliar;
    e) daca pentru solutionarea cererii sunt necesare inscrisuri suplimentare, care nu aduc insa atingere fondului dreptului ce se cere a fi inscris si nu fundamenteaza noi capete de cerere.
    (3) In acest din urma caz, solicitantul va fi instiintat pentru a depune intr-un termen stabilit, dupa caz, de registrator, inscrisurile necesare, sub sanctiunea radierii inscrierii provizorii. Daca inscrisurile vor fi depuse in termenul fixat, se va proceda la justificarea inscrierii provizorii, printr-o incheiere data de registratorul de carte funciara.
    (4) Justificarea inscrierii provizorii se va face in temeiul consimtamantului celui in contra caruia s-a efectuat inscrierea provizorie, a unei hotarari judecatoresti irevocabile ori a incheierii registratorului de carte funciara, in situatia ultimului caz de inscriere provizorie mentionat.
    (5) Justificarea radierii dreptului de ipoteca se va face in baza consimtamantului dat in forma autentica al titularului dreptului de ipoteca ori in temeiul unei hotarari judecatoresti definitiva si irevocabila."
   41. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art 34. - (1) Cuprinsul cartii funciare, in afara ingradirilor si exceptiilor legale, se considera exact numai in folosul acelei persoane care, in virtutea unui act juridic cu titlu legal, a dobandit cu buna-credinta un drept real inscris in cartea funciara.
    (2) Dobanditorul este considerat de buna-credinta daca, la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului in folosul sau, nu a fost notata nici o actiune prin care se contesta cuprinsul cartii funciare, sau daca din titlul transmitatorului si din cuprinsul cartii funciare nu reiese vreo neconcordanta intre aceasta si situatia juridica reala."
   42. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - Efectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu referire la:
    a) suprafata terenurilor, destinatia, categoria de folosinta, valoarea sau alte asemenea aspecte;
    b) restrictii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinatate, expropriere sau prin prevederi legale privind protectia ecologica, sistematizarea localitatilor si alte asemenea aspecte."
   43. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 351. - (1) In cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia.
    (2) Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.
    (3) Prin modificare se intelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decat la cererea titularului dreptului de proprietate.
    (4) Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
    (5) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor in cartea funciara pot fi indreptate la cerere sau din oficiu.
    (6) Procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciara, a modificarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale."
   44. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38. - Actiunea in rectificare, intemeiata pe nevalabilitatea inscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gresita calificare a dreptului inscris, se va putea indrepta si impotriva tertelor persoane care si-au inscris un drept real, dobandit cu buna credinta si prin act juridic cu titlu oneros, bazandu-se pe cuprinsul cartii funciare, in termen de trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere formulata de dobanditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere, afara de cazul cand dreptul material la actiunea de fond nu s-a prescris."
   45. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40. - Actele si faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea si capacitatea persoanelor in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara, vor putea fi inscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terte persoane."
   46. La articolul 43, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43. - (1) Orice persoana poate cerceta cartea funciara si celelalte evidente care alcatuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliara, cu exceptia evidentelor care privesc siguranta nationala.
    (2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cartile funciare, planuri sau inscrisuri, cu dovada platii tarifelor legale.
    (4) Mapa inscrisurilor privind inscrierea atacata poate fi cercetata de catre instanta de judecata si organele de cercetare penala, in conditiile legii."
   47. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44. - (1) Imobilul inscris in cartea funciara se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin marirea sau micsorarea intinderii acestuia.
    (2) Imobilul se modifica prin dezlipiri, daca se desparte o parcela de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil, se face impreuna cu sarcinile care greveaza imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, in caz de dezlipire, un imobil separat."
   48. Articolului 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45. - (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca o parcela trece dintr-o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece in aceeasi carte funciara ca un imobil de sine statator.
    (2) Daca se transcrie o parte din parcela intr-o alta carte funciara, se va forma un imobil distinct cu numar cadastral nou, iar restul se inscrie in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral si a suprafetei imobilului, iar daca toate imobilele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri."
   49. Articolului 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46. - Mai multi proprietari nu pot fi inscrisi in aceeasi carte funciara decat daca se gasesc in cazul coproprietatii, caz in care se va arata partea indiviza a fiecarui proprietar."
   50. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47. - (1) Daca un imobil cu constructie - condominiu -, din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.
    (2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta."
   51. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48. - (1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, se vor inscrie in carti funciare speciale ale unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de lege.
    (2) Cartile funciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale oficiului de cadastru si publicitate imobiliara."
   52. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49. - (1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara.
    (2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
    (3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
    (4) Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou teritorial, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.
    (5) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea.
    (6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.
    (7) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
    a) de mandatarul general al celui indrituit;
    b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.
    (8) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
    (9) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii."
   53. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
    b) indica numele partilor;
    c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;
    d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana;
    e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului.
    (2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor.
    (3) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi."
   54. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51. - Daca se constata ca cererea de inscriere in cartea funciara nu intruneste conditiile legale, se va respinge printr-o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia precum si in cartea funciara."
   55. La articolul 52, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 de zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (2) Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plangerea impotriva incheierii se depune la biroul teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.
    (3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata cu apel.
    (4) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului."
   56. La articolul 52, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial.
    (6) In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, notarile facute se radiaza din oficiu."
   57. La articolul 53, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53. - (1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti definitiva si irevocabila sau pe cale amiabila, in baza unei declaratii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentatii cadastrale."
   58. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54. - (1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se face de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situatia dreptului de proprietate."
   59. La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55. - (1) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin incheiere motivata, de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate."
   60. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56. - (1) Notarul public care a intocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara la biroul teritorial in a carei raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."
   61. Dupa articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 561. - (1) Dreptul de proprietate dobandit prin construire se va putea inscrie in cartea funciara pe baza unui certificat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, prin care se atesta, cand este cazul, faptul ca proprietarul a edificat constructiile in conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit legii, precum si a unei documentatii cadastrale.
    (2) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau, sau asupra cotei parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize.
    (3) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula in conditiile legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala.
    (4) In toate cazurile cand prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.
    (5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, privilegiile se inscriu si capata rang numai in conditiile determinate de legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei mentiuni in aceasta lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor.
    (6) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului.
    (7) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.
    (8) Dispozitiile alin. (4) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau impartelii, pentru diferenta de valoare datorata in bani.
    (9) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impartelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare.
    (10) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novatiunii.
    (11) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere inscrierea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea."
   62. La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele."
   63. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni or, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991."
   64. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60. - (1) In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi.
    (2) In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
    (3) In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte funciara intocmita in baza Decretului-lege nr. 115/1938, precum si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi."
   65. La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61. - (1) Actele si faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor inscrie in cate o carte funciara. In aceleasi conditii, se vor inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul legilor funciare. La cererea de inscriere se va atasa documentatia cadastrala la care se refera inscrierea, intocmita de o persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz. Continutul documentatiei cadastrale si modul de intocmire al acesteia se stabilesc de catre Agentia Nationala."
   66. La articolul 61, alineatele (2) si (3) se abroga.
   67. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62. - Modul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agentia Nationala."
   68. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65. - (1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
    (2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografIei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale."
   69. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, este imputernicit sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in conditiile prezentei legi;
    b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
    c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate a documentatiilor de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
    d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agentiei Nationale ori unitatilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz;
    e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fara avizele de executie eliberate de Agentia Nationala sau de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz;
    f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizatie legala;
    g) nerespectarea sau incalcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitatii imobiliare;
    h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret;
    i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara.
    (3) Faptele prevazute la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. c)-i) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei si/sau suspendarea autorizatiei.
    (4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si se vor actualiza prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica."
   70. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Agentia Nationala, prin imputernicitii sai.
    (2) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezica nationala, amplasate in subsol, pe sol sau pe constructii sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri, constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
    (4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege."
   71. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68. - (1) In termen de 10 zile de la data definitivarii lucrarilor de introducere sau intretinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritoriala - comuna, oras sau municipiu, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in vederea intocmirii din oficiu a cartilor funciare ale imobilelor.
    (2) Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice."
   72. Dupa articolul 68 se introduce articolul 681 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 681. - Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective."
   73. Articolul 70 se abroga.
   74. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71. - (1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul general si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost, cu exceptia informatiilor privind siguranta nationala.
    (2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes national."
   75. Partea introductiva a alineatului (2) al articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La data finalizarii lucrarilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unei unitati administrativ-teritoriale isi inceteaza aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, urmatoarele dispozitii legale:"
   Art. II. - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

   
TITLUL XIII

  Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare

 

   Art. 1. - In scopul accelerarii judecarii plangerilor, contestatiilor si a altor litigii aparute in urma aplicarii Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 16/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, numite in continuare procese funciare, procedura in fata instantelor judecatoresti se va efectua conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de procedura civila.
   Art. 2. - (1) Judecarea proceselor funciare se face de urgenta si cu precadere, inclusiv in perioada vacantelor judecatoresti. Termenele de judecata acordate de instanta nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu exceptia cazului cand partile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung.
   (2) In cadrul instantelor judecatoresti procesele funciare se vor solutiona de catre complete specializate.
   Art. 3. - (1) Cu exceptia citarii partii pentru primul termen de judecata sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum si a comunicarii hotararilor judecatoresti prin care se solutioneaza procesul in curs, oricare dintre parti poate indeplini, prin intermediul executorului judecatoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori inscrisurilor catre cealalta parte.
   (2) In acest caz, partea nu poate, cu exceptia situatiei prevazute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedura civila, sa ceara amanarea judecarii cauzei pentru pregatirea apararii sau pentru a lua la cunostinta de cererile ori inscrisurile comunicate, daca dovada citarii ori a comunicarii facute cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata este depusa la acel termen.
   Art. 4. - (1) Pentru propunerea si administrarea probelor vor fi aplicate urmatoarele reguli:
   a) expertiza tehnica nu va fi incuviintata decat daca partea solicitanta depune in sedinta publica respectiva obiectivele de expertiza solicitate;
   b) proba cu martori nu va fi incuviintata decat daca partea depune la termenul la care admiterea probei urmeaza a fi pusa in discutie numele si adresa complete ale martorilor propusi;
   c) proba cu interogatoriu nu va fi incuviintata decat daca partea care propune aceasta proba pune la dispozitie la termenul la care se dezbate admisibilitatea acestei probe lista intrebarilor la care trebuie sa raspunda cealalta parte.
   (2) Martorii nu vor fi citati in vederea audierii, prezentarea lor la termenul de judecata fiind in sarcina partii care i-a propus.
   (3) Raportul de expertiza tehnica va putea fi comunicat de catre expert, concomitent cu depunerea la instanta, si direct partilor in proces, cu respectarea termenelor procedurale.
   (4) Nedepunerea raportului de expertiza, din culpa expertului tehnic, cu mai putin de 7 zile inainte de termenul de judecata acordat in acest scop, atrage obligarea sa la plata unei amenzi civile, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, chiar daca instanta nu i-a pus in vedere anterior posibilitatea aplicarii unei asemenea sanctiuni. In situatia in care expertul dovedeste ca nedepunerea expertizei la termen nu se datoreaza culpei sale, acesta va fi exonerat de la plata amenzii, cu conditia depunerii raportului la termenul de judecata stabilit. Daca intarzierea depaseste termenul fixat de instanta, expertul va putea fi obligat si la plata unei amenzi cominatorii catre stat de cel putin 100.000 lei/zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare termenului de judecata.
   (5) Expertizele extrajudiciare prezentate de catre parti in cadrul proceselor funciare au aceeasi valoare probanta ca si expertizele ordonate de catre instanta de judecata, cu conditia ca acestea sa fie efectuate de catre experti autorizati de catre Ministerul Justitiei.
   Art. 5. - (1) Hotararile pronuntate de instantele judecatoresti in procesele funciare in prima instanta sunt supuse numai recursului. Hotararile definitive si irevocabile susceptibile de inscriere in cartea funciara sunt comunicate din oficiu de catre instanta de judecata birourilor de carte funciara.
   (2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedura civila, motivarea hotararilor pronuntate in cadrul proceselor funciare trebuie facuta in maxim 7 zile de la pronuntare.
   (3) Punerea in executare a hotararilor judecatoresti pronuntate in procesele funciare este scutita de la plata taxelor de timbru si a timbrului judiciar. Creditorul va achita pana la 20% din cheltuielile de executare silita, inclusiv onorariul executorului judecatoresc, urmand ca diferenta sa fie obtinuta de executorul judecatoresc direct de la debitor, o data cu avansul achitat.

 

   
TITLUL XIV

  Dispozitii tranzitorii

 

   Articol unic. - Pana la data aprobarii actelor normative de modificare a acestora, Normele metodologice emise in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu completari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.

 

   
TITLUL XV

  Modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

   Art. I. - Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent si se supune in activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii raspund in fata judecatorilor si procurorilor pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului."
   2. Articolul 3 se abroga.
   3. La articolul 4, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) 9 judecatori si 5 procurori, alesi in adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, care compun cele doua sectii ale Consiliului, una pentru judecatori si una pentru procurori;
    c) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, reprezentant al puterii judecatoresti, ministrul justitiei si Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care sunt membri de drept ai Consiliului."
   4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcatuita din:
    a) 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) 3 judecatori de la curtile de apel;
    c) 2 judecatori de la tribunale;
    d) 2 judecatori de la judecatorii."
   5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcatuita din:
    a) 1 procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Parchetul National Anticoruptie;
    b) 1 procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    c) 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale;
    d) 1 procuror de la parchetele de pe langa judecatorii."
   6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Judecatorii si procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevazuti la art. 4 lit. a), sunt alesi in adunarile generale ale judecatorilor sau, dupa caz, ale procurorilor.
    (2) Data la care au loc adunarile generale ale judecatorilor si ale procurorilor se stabileste de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor acestuia si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
   7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din randul judecatorilor si procurorilor numiti de Presedintele Romaniei.
    (2) Judecatorii si procurorii isi pot sustine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii in fata colectivelor de judecatori si procurori. Candidaturile judecatorilor si procurorilor pot fi sustinute de colectivele de judecatori si procurori, precum si de asociatiile profesionale ale acestora.
    (3) Perioada in care pot fi depuse candidaturile se stabileste de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la colegiul de conducere al Parchetului National Anticoruptie sau la colegiile de conducere ale curtilor de apel ori ale parchetelor de pe langa acestea, insotite de:
    a) curriculum vitae;
    b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmari judecatorii sau procurorii in cazul alegerii in Consiliul Superior al Magistraturii, precum si, dupa caz, documentele de sustinere a candidaturii;
    c) o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea;
    d) o declaratie autentica, pe proprie raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii;
    e) o declaratie de interese actualizata.
    (5) Nu pot fi alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorii si procurorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal, ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
    (6) Colegiile de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie, ale curtilor de apel si ale parchetelor de pe langa acestea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1)-(5) de catre judecatorii si procurorii care si-au depus candidaturile."
   8. La articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procurorii de la Parchetul National Anticoruptie aleg, in adunarea generala comuna a procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct si personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care si-au depus candidatura. In cadrul adunarii generale voteaza si procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
    (3) Sunt alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Parchetul National Anticoruptie, care au obtinut majoritate de voturi in adunarile generale.
    (4) In cazul in care nici unul dintre candidati nu obtine majoritate de voturi, se organizeaza turul doi al alegerilor la care participa judecatorii si procurorii clasati pe primele doua locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii, candidatul care a obtinut numarul cel mai mare de voturi in turul doi al alegerilor."
   9. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Colegiul de conducere al fiecarei curti de apel si al fiecarui parchet de pe langa acestea centralizeaza candidaturile depuse de judecatorii si procurorii din circumscriptiile lor.
    (2) Candidaturile se centralizeaza pe categorii de instante si parchete si se transmit instantelor si parchetelor din circumscriptia curtii de apel, insotite de documentele prevazute la art. 8 alin. (4)."
   10. La articolul 11, alineatele (3), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sunt desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii si procurorii care au obtinut majoritate de voturi in adunarile generale prevazute la alin. (1) si (2). Dispozitiile art. 9 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Judecatorii militari si procurorii militari isi depun candidatura la Curtea Militara de Apel Bucuresti sau, dupa caz, la Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator. Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti si tribunalele militare, precum si parchetele de pe langa acestea desemneaza cate un candidat care va fi inclus pe listele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) si e), respectiv d) si f).
    (6) Listele prevazute la alin. (5) si documentele prevazute la art. 8 alin. (4) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
   11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Listele judecatorilor si ale procurorilor care au fost desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instantelor sau, dupa caz, parchetelor, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel putin 20 zile inainte de data stabilita pentru adunarile generale, dupa cum urmeaza:
    a) lista cuprinzand cei 16 candidati de la curtile de apel se transmite tuturor curtilor de apel;
    b) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa curtile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe langa curtile de apel;
    c) lista cuprinzand cei 16 candidati de la tribunale si tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor si tribunalelor specializate;
    d) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe langa tribunale si tribunale specializate;
    e) lista cuprinzand cei 16 candidati de la judecatorii se transmite tuturor judecatoriilor;
    f) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa judecatorii se transmite tuturor parchetelor de pe langa judecatorii.
    (2) Listele prevazute la alin. (1) si documentele prevazute la art. 8 alin. (4) se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor."
   12. La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art 13. - (1) Listele prevazute la art. 12 alin. (1) si documentele prevazute la art. 8 alin (4) se transmit de catre Consiliul Superior al Magistraturii instantelor si parchetelor, insotite de buletine de vot.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecarei instante si fiecarui parchet un numar de buletine de vot stampilate egal cu numarul judecatorilor si procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%."
   13. La articolul 14, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Judecatorii de la curtile de apel si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 3 judecatori de la curtile de apel si un procuror de la parchetele de pe langa acestea.
    (3) Judecatorii de la tribunale si tribunalele specializate si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecatori de la tribunale si tribunalele specializate si 2 procurori de la parchetele de pe langa acestea.
    (4) Judecatorii de la judecatorii si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecatori de la judecatorii si un procuror de la parchetele de pe langa acestea."
   14. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecator si procuror voteaza un numar de candidati egal cu numarul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezinta categoria de instante sau parchete la nivelul carora judecatorul sau, dupa caz, procurorul isi desfasoara activitatea."
   15. La articolul 15, se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care au fost votate mai putine persoane decat cele prevazute la alin. (3), votul este nul.
    (5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecatorii si procurorii detasati la alte autoritati decat la instante sau parchete."
   16. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Judecatorul sau procurorul care a prezidat adunarea generala, impreuna cu doi judecatori sau procurori desemnati inaintea votului de adunarile generale:
    a) asigura numararea voturilor;
    b) intocmeste procesul-verbal cu privire la desfasurarea alegerilor si rezultatele votului si il transmite Consiliului Superior al Magistraturii;
    c) comunica numele judecatorilor sau al procurorilor desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, dupa caz, alcatuieste si transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzand candidatii inscrisi in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute in adunarile generale prevazute la art. 9 alin. (3) si la art. 14 alin. (2)-(4).
    (2) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1), judecatorul sau procurorul care a prezidat adunarea generala este ajutat de 2 judecatori sau, dupa caz, de 2 procurori, desemnati de adunarile generale, dintre judecatorii sau procurorii care nu si-au depus candidaturile."
   17. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sunt alesi ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii:
    a) 3 judecatori de la curtile de apel, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
    b) 2 judecatori de la tribunale si tribunalele specializate, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
    c) 2 judecatori de la judecatorii, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
    d) 1 procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel, care a obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
    e) 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
    f) 1 procuror de la parchetele de pe langa judecatorii, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national."
   18. La articolul 18, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifica legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricarui judecator sau procuror.
    (2) Contestatiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la data alegerilor.
    (3) Contestatiile se solutioneaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la data sesizarii. Solutia motivata a contestatiei se comunica persoanelor care au facut sesizarea."
   19. La articolul 18, dupa alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) In vederea formularii sesizarii, judecatorii si procurorii au dreptul sa verifice procesele-verbale cu privire la desfasurarea alegerilor si rezultatul acestora, precum si buletinele de vot."
   20. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Inainte de transmiterea listei catre biroul permanent, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica si comunica, in termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, daca judecatorii si procurorii alesi au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea."
   21. La articolul 20, alineatele (1)-(3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) In vederea alegerii celor doi reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, organizatiile profesionale ale juristilor, consiliile profesionale ale facultatilor de drept acreditate, asociatiile si fundatiile care au ca obiectiv apararea drepturilor omului, pot propune Biroului Permanent al Senatului cate un candidat.
    (2) Pot fi alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanti ai societatii civile, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt specialisti in domeniul dreptului, cu o vechime de cel putin 7 ani in activitatea juridica;
    b) se bucura de inalta reputatie profesionala si morala;
    c) nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990, nu au colaborat cu acestea si nu au un interes personal, care influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege;
    d) nu au calitatea de membru al unui partid politic si nu au indeplinit in ultimii 5 ani functii de demnitate publica.
    (3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul Permanent al Senatului, intre a 90-a zi si a 60-a zi inainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, actul normativ de infiintare, de actul constitutiv si statutul persoanelor juridice prevazute la alin. (1), precum si de cazierul fiscal al acestora.
    (5) Candidatii propusi vor prezenta Senatului documentele prevazute la art. 8 alin. (4), precum si cazierul judiciar.
    (6) Lista candidatilor si documentele prevazute la art. 8 alin. (4) se afiseaza pe paginile de internet ale Senatului si Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora."
   22. La articolul 21 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile art. 19 alin. (11) se aplica in mod corespunzator."
   23. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In sedinta de constituire, prezidata de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sunt alesi presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii."
   24. La articolul 23 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In termen de 15 zile de la sedinta de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atributiile si responsabilitatile fiecarui membru permanent, pe domenii de activitate."
   25. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfasoara activitate permanenta."
   26. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercita activitatea de judecator sau procuror. Judecatorii si procurorii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii isi suspenda activitatea de judecator, respectiv de procuror referitoare la prezenta judecatorilor in complete de judecata, respectiv efectuarea actelor de urmarite penala de catre procurori. La incetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activitatii isi reiau activitatea de judecator sau procuror."
   27. La articolul 24 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activitatii de judecator sau procuror pentru perioada ramasa pana la terminarea mandatului. Optiunea se exprima in scris, la presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (4) Functiile de conducere detinute de judecatorii sau procurorii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept la data publicarii hotararii Senatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii ce detin o functie de conducere la instante ori parchete, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot opta pentru suspendarea din functia de conducere respectiva in conditiile alin. (2).
    (5) Perioada in care judecatorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime in aceste functii."
   28. La articolul 25, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi dintre judecatorii si procurorii prevazuti la art. 4 lit. a), care fac parte din sectii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit.
    (6) In caz de vacanta a functiei de presedinte sau de vicepresedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de cel mult o luna de la constatarea vacantei, va proceda la alegerea noului presedinte, respectiv vicepresedinte."
   29. La articolul 25 alineatul (3), litera g) se abroga.
   30. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Judecatorul sau procurorul care prezideaza lucrarile sectiei semneaza hotararile si celelalte acte emise de aceasta."
   31. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in plen si in sectii, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor plenului ori, dupa caz, ai sectiilor.
    (2) Lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri, iar lucrarile sectiilor se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor acestora.
    (3) Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si hotararile sectiilor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti."
   32. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie participa la lucrarile sectiei pentru judecatori, Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la lucrarile sectiei pentru procurori, iar ministrul justitiei, la lucrarile ambelor sectii.
    (2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul justitiei si Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot, in situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare."
   33. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor pot participa la lucrarile Plenului si ale sectiilor, exprimand, atunci cand considera necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la initiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii."
   34. La articolul 30, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii, in plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret si se motiveaza."
   35. La articolul 30, dupa alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (31)-(35), cu urmatorul cuprins:
    "(31) Hotararile Plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor se redacteaza in cel mult 20 de zile si se comunica de indata.
    (32) Hotararile prevazute la alin. (31) se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii in termen de 10 zile de la redactare.
    (33) Hotararile prevazute la alin. (31) pot fi atacate cu recurs, de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (34) Recursul suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii.
    (35) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (33) este irevocabila."
   36. La articolul 30, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Ordinea de zi se publica cu 3 zile inainte pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
   37. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a se sesiza si din oficiu pentru a apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apara reputatia profesionala a judecatorilor si procurorilor.
    (2) Judecatorul sau procurorul care considera ca independenta, impartialitatea sau reputatia profesionala ii sunt afectate in orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, dupa caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent sa decida asupra masurilor care se impun sau poate dispune orice alta masura corespunzatoare, potrivit legii.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii asigura respectarea legii si a criteriilor de competenta si etica profesionala in desfasurarea carierei profesionale a judecatorilor si procurorilor.
    (4) Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si ale sectiilor acestuia, referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor, se exercita cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, cu modificarile si completarile ulterioare."
   38. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34. - Consiliul Superior al Magistraturii intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale judecatorilor si procurorilor."
   39. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor:
    a) propune Presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari;
    b) numeste judecatorii stagiari si procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    c) dispune promovarea judecatorilor si a procurorilor;
    d) elibereaza din functie judecatorii stagiari si procurorii stagiari;
    e) propune Presedintelui Romaniei conferirea de distinctii pentru judecatori si procurori, in conditiile legii;
    f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament."
   40. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la admiterea in magistratura, evaluarea, formarea si examenele judecatorilor si procurorilor:
    a) la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, stabileste numarul anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii, aproba anual data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, stabileste tematica pentru concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si aproba programul de formare profesionala a auditorilor de justitie, emite avize si adopta regulamente, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
    b) numeste comisia de admitere si comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea in Institutul National al Magistraturii, in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere in Institutul National al Magistraturii;
    c) organizeaza si valideaza, potrivit legii si regulamentului, examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor si aproba programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, precum si tematica activitatilor de formare profesionala continua, organizate de curtile de apel si parchetele de pe langa acestea;
    d) organizeaza si valideaza, potrivit legii si regulamentului, concursurile pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor;
    e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecatorilor si procurorilor;
    f) numeste comisiile pentru evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
    g) numeste si revoca directorul si directorii adjuncti ai Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, si desemneaza judecatorii si procurorii care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii;
    h) la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, aproba structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii;
    i) numeste directorul si directorii adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri si desemneaza judecatorii si procurorii membri in Consiliul de conducere al scolii.
    j) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii solutioneaza contestatiile formulate de judecatori si procurori impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor date in materie disciplinara."
   41. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor si a parchetelor:
    a) convoaca adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
    b) aproba masurile pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi pentru instante si parchete;
    c) elaboreaza propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice, si emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor;
    d) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament."
   42. La articolul 39, alineatele (1), (2) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art 39. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adopta Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute in Legea nr. 303/2004 si in Legea nr. 304/2004.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigura publicarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor si a regulamentelor prevazute la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (6) Consiliul Superior al Magistraturii elaboreaza anual, un raport privind starea justitiei si un raport privind activitatea proprie, pe care le prezinta Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei pana la data de 15 februarie a anului urmator si le publica, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
   43. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41. - Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii au urmatoarele atributii referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor:
    a) dispun delegarea judecatorilor si detasarea judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
    b) numesc in functii de conducere judecatorii si procurorii, in conditiile legii si ale regulamentului;
    c) examineaza recomandarile primite de la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind numirea in functie a judecatorilor in cadrul Curtii;
    d) analizeaza indeplinirea conditiilor legale de catre judecatorii stagiari si procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de catre alti juristi care au fost admisi la concursul de intrare in magistratura, de catre judecatorii si procurorii inscrisi la concursul de promovare si de catre judecatorii si procurorii propusi pentru numirea in functii de conducere;
    e) solutioneaza contestatiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuala a activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, constituite in conditiile legii;
    f) iau masuri pentru solutionarea sesizarilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor;
    g) propun Presedintelui Romaniei numirea in functie si revocarea din functie a presedintelui, vicepresedintelui si presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
    h) avizeaza propunerea ministrului justitiei de numire si revocare a Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, a adjunctilor acestora, a procurorilor sefi sectie din aceste parchete, precum si a procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si a adjunctului acestuia;
    i) aproba transferul judecatorilor si procurorilor;
    j) dispun suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor;
    k) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament."
   44. Dupa articolul 41, se introduce un nou articol, articolul 411, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 411. - Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii au urmatoarele atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor si parchetelor:
    a) aproba infiintarea si desfiintarea sectiilor curtilor de apel, ale instantelor din circumscriptiile acestora, precum si infiintarea sediilor secundare ale instantelor judecatoresti si circumscriptiilor acestora, in conditiile legii;
    b) aproba propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie de infiintare si desfiintare a sectiilor in cadrul parchetelor;
    c) avizeaza proiectul de hotarare a Guvernului privind lista localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor;
    d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;
    e) la propunerea presedintilor curtilor de apel, stabilesc numarul vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si judecatoriile la care functioneaza un vicepresedinte;
    f) la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz, aproba numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe langa tribunale, precum si parchetele de pe langa judecatorii, unde prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti;
    g) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament."
   45. La articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) privind perchezitia si retinerea nu se aplica in caz de infractiune flagranta."
   46. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste, prin sectiile sale, rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, pentru faptele prevazute in Legea nr. 303/2004."
   47. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45. - (1) Actiunea disciplinara se exercita de comisiile de disciplina ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din un membru al sectiei pentru judecatori si 2 inspectori ai serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori si, respectiv un membru al sectiei pentru procurori si 2 inspectori ai serviciului de inspectie judiciara pentru procurori.
    (2) Sectia pentru judecatori si sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii numesc, in fiecare an, membrii comisiilor prevazute la alin. (1). In comisiile de disciplina nu pot fi numiti doi ani consecutiv aceiasi membri.
    (3) Membrii de drept, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi numiti in comisiile de disciplina.
    (4) Comisiile de disciplina pot fi sesizate in legatura cu abaterile disciplinare ale judecatorilor si procurorilor, de orice persoana interesata sau se pot sesiza din oficiu.
    (5) Orice sesizare privind activitatea necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor gresit indreptata la instante sau parchete va fi inaintata comisiilor de disciplina in termen de 5 zile de la inregistrare."
   48. La articolul 46, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cercetarea prealabila se efectueaza de inspectorii din cadrul serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv din cadrul serviciului de inspectie judiciara pentru procurori.
    (3) In cadrul cercetarii prealabile se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor judecatorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecatorului sau procurorului cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Judecatorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare."
   49. La articolul 46, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31), (32) si (33), cu urmatorul cuprins:
    "(31) Rezultatul cercetarii prealabile se inainteaza comisiei de disciplina in termen de 60 de zile de la inregistrarea sesizarii la Consiliul Superior al Magistraturii, iar in urmatoarele 20 de zile comisia de disciplina sesizeaza sectia corespunzatoare in vederea solutionarii actiunii disciplinare.
    (32) In cazul in care, inainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificari suplimentare, desemneaza un inspector din cadrul serviciului corespunzator al Inspectiei judiciare, in vederea completarii cercetarii prealabile. Rezultatul verificarilor suplimentare este inaintat in cel mult 30 de zile comisiei de disciplina. In acest caz, termenul de 20 de zile prevazut la alin. (1) curge de la primirea rezultatului verificarilor suplimentare.
    (33) In cazul in care comisia de disciplina considera ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea."
   50. La articolul 46, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii."
   51. Articolul 47 se abroga.
   52. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art 48. - (1) In procedura disciplinara in fata sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecatorului sau procurorului impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara este obligatorie. Judecatorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecator sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.
    (2) Judecatorul sau procurorul si, dupa caz, reprezentantul sau avocatul sau au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe in aparare.
    (3) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul in care constata ca sesizarea este intemeiata, aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de judecator sau procuror si cu circumstantele personale ale acestuia."
   53. La articolul 49, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de judecator sau procuror;"
   54. La articolul 50, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) Hotararile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara se redacteaza, obligatoriu, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunica de indata, in scris, judecatorului sau procurorului. Comunicarea hotararilor este asigurata de Secretariatul General al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Impotriva hotararilor prevazute la alin. (1) se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Competenta solutionarii recursului apartine Completului de 9 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Din Completul de 9 judecatori nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii si judecatorul sanctionat disciplinar."
   55. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Durata mandatului membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fara posibilitatea reinvestirii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.
    (2) Calitatea de reprezentant al societatii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibila cu calitatea de parlamentar, ales local, functionar public, judecator sau procuror in activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecatoresc in exercitiu.
    (3) Dispozitiile art. 61 si 62 din Legea nr. 303/2004 se aplica si membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie, nerezolvarea starii de incompatibilitate in termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 303/2004, imposibilitatea exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de trei luni, precum si prin deces.
    (5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept, pentru motivele prevazute de art. 60 din Legea nr. 303/2004."
   56. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53. - (1) Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de presedintele sau vicepresedintele Consiliului, ori de o treime din membri, in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau in cazul aplicarii oricarei sanctiuni disciplinare.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulata potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Revocarea din functia de presedinte sau vicepresedinte se propune de o treime din numarul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocati si la cererea majoritatii adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunarilor generale, decizia se ia cu votul a 2/3 din numarul judecatorilor sau procurorilor.
    (5) In cazul adunarii generale comune a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a Parchetului National Anticoruptie decizia de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majoritatii procurorilor. In cadrul adunarii generale voteaza si procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
    (6) Decizia de revocare a reprezentantului Inaltei Curti de Casatie si Justitie se ia cu votul majoritatii judecatorilor din adunarea generala.
    (7) Procedura de revocare poate fi declansata de orice adunare generala de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se cere, precum si de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
    (8) Centralizarea rezultatelor votului se realizeaza de adunarea generala care a initiat procedura sau de prima adunare generala sesizata de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
    (9) In termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii semnate si motivate de reprezentantii adunarilor generale prevazute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din functie a membrului ales. Dispozitiile art. 54 alin. (2) se aplica in mod corespunzator."
   57. Dupa articolul 53, se introduc doua articole noi, articolele 531 si 532, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 531. - (1) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.
    (2) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a unui membru ales al acestuia, incalcarea obligatiilor profesionale ori savarsirea de catre acesta a unor abateri disciplinare.
    (3) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii indeplinesc rolul de instante de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a membrilor alesi ai Consiliului pentru faptele prevazute de art. 97 din Legea nr. 303/2004.
    Art. 532. - (1) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii prealabile, care se dispune de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Cercetarea prealabila se efectueaza de inspectorii din cadrul inspectiei judiciare care functioneaza pe langa Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) In cadrul cercetarii prealabile se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii care este cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
    (4) Inspectorul desemnat inainteaza, in cel mult 60 de zile, comisiei de disciplina constituite potrivit art. 45 rezultatul cercetarii prealabile. Comisia de disciplina sesizeaza sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii in vederea solutionarii actiunii disciplinare.
    (5) In cazul in care, inainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificari suplimentare, desemneaza un inspector din cadrul serviciului corespunzator al Inspectiei judiciare, in vederea completarii cercetarii prealabile.
    (6) In cazul in care comisia de disciplina considera ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea.
    (7) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita actiunea disciplinara nu participa in calitate de membru ales la lucrarile Plenului in care se judeca actiunea disciplinara.
    (8) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii.
    (9) Dispozitiile art. 48-50 se aplica in mod corespunzator."
   58. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54. - (1) In cazul incetarii calitatii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inainte de expirarea mandatului, pentru locul ramas vacant se organizeaza noi alegeri, potrivit procedurii prevazuta de lege.
    (2) Pana la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de judecatorul sau procurorul care a obtinut numarul urmator de voturi in cadrul alegerilor desfasurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, dupa caz, art. 20."
   59. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55. - (1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie lunara egala cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfasoara activitate permanenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), primesc lunar, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie lunara egala cu cea a unui presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1) si (2), primesc lunar, pentru activitatea desfasurata, indemnizatia prevazuta in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile ulterioare."
   60. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56. - Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, in timpul aceluiasi mandat, soti sau rude ori afini pana la gradul IV inclusiv."
   61. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59. - (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general.
    (2) Secretarul general este numit si revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecatorii si procurorii care au cel putin 8 ani vechime in magistratura.
    (3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist in management, resurse umane sau in domeniul financiar.
    (4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeste o indemnizatie lunara egala cu cea a secretarului general din Ministerul Justitiei prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizatie lunara egala cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justitiei, prevazuta de acelasi act normativ."
   62. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60. - (1) Pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii functioneaza Inspectia judiciara, condusa de un inspector sef.
    (2) In cadrul Inspectiei judiciare functioneaza un serviciu de inspectie judiciara pentru judecatori si un serviciu de inspectie judiciara pentru procurori.
    (3) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare sunt numiti de Plen, prin concurs sau examen, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 59 alin. (2) si au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare. Functia de inspector poate fi ocupata si de judecatori sau procurori detasati.
    (4) Inspectorii pot solicita presedintilor instantelor judecatoresti si conducatorilor parchetelor din circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta sau parchetul unde se efectueaza o verificare, sa desemneze judecatori sau procurori, prin rotatie, care sa efectueze anumite acte dintre cele date in competenta Inspectiei judiciare.
    (5) Atributiile Inspectiei judiciare, structura, numarul si salarizarea inspectorilor se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in limitele bugetului."
   63. Articolele 65-67 abroga.
   Art. II. - (1) In cazul incetarii mandatului unuia dintre judecatorii alesi in actualul Consiliu Superior al Magistraturii ca reprezentant al curtilor de apel, se organizeaza alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al judecatoriilor, potrivit prezentei legi.
   (2) In cazul incetarii mandatului reprezentantului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau reprezentantului Parchetului National Anticoruptie in actualul Consiliul Superior al Magistraturii, se organizeaza alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al parchetelor de pe langa tribunale, potrivit prezentei legi.
   (3) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi Consiliul Superior al Magistraturii numeste secretarul general adjunct, in conditiile prevazute de articolul 59.
   Art. III. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii isi va modifica Regulamentul de organizare si functionare si va actualiza Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, care se publica in Monitorul Oficial.
   Art. IV. - Comisiile de disciplina vor fi numite in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   Art. V. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.
   Art. VI. - Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

   
TITLUL XVI

  Modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

 

   Art. I. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Justitia se infaptuieste in numele legii, este unica, impartiala si egala pentru toti."
   2. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
    "d1) instante militare;"
   3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - Asistenta judiciara internationala se solicita sau se acorda in conditiile prevazute de lege, de tratatele internationale la care Romania este parte sau, dupa caz, pe baza de reciprocitate."
   4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii functioneaza ca instanta de judecata pentru solutionarea contestatiilor formulate de judecatori si procurori impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor date in materie disciplinara."
   5. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 101. - Activitatea de judecata se desfasoara cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor si continuitatii, cu exceptia situatiilor in care judecatorul nu poate participa la judecata din motive obiective."
   6. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 111. - (1) Sedintele de judecata se inregistreaza prin mijloace tehnice video sau audio, ori se consemneaza prin stenografiere. Inregistrarile sau stenogramele se transcriu de indata.
    (2) Grefierul sau specialistul in stenografie consemneaza toate afirmatiile, intrebarile si sustinerile celor prezenti, inclusiv ale presedintelui completului de judecata.
    (3) La cerere, partile pot primi o copie a transcrierii inregistrarilor, stenogramelor sau notelor grefierului."
   7. La articolul 12, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Dezbaterile purtate de parti in limba materna se inregistreaza, consemnandu-se in limba romana. Obiectiunile formulate de cei interesati cu privire la traduceri si consemnarea acestora se rezolva de instanta de judecata pana la incheierea dezbaterilor din acel dosar consemnandu-se in incheierea de sedinta."
   8. La articolului 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Presedintele, vicepresedintele si 9 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor, cu reprezentarea fiecarei sectii, constituie colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Cand se dezbat probleme economico-financiare si administrative, la sedintele colegiului de conducere participa managerul economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care are vot consultativ. La sedintele colegiilor de conducere pot participa si presedintii de sectii."
   9. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) analizeaza candidaturile depuse pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitiei si prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovarii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;"
   10. La articolul 27 alineatul (1), litera e) se abroga.
   11. La articolul 30 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Completul de 9 judecatori se constituie, de regula, din judecatori specializati, in functie de natura cauzei."
   12. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.
   13. La articolul 33, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cadrul curtilor de apel functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii."
   14. La articolul 34, alineatul (2) se abroga.
   15. La articolul 34, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cadrul tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii."
   16. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) In domeniile prevazute de art. 34 alin. (4) se pot infiinta tribunale specializate.
    (2) Tribunalele specializate sunt instante fara personalitate juridica, care pot functiona la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti si au, de regula, sediul in municipiul resedinta de judet.
    (3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in domeniile in care se infiinteaza."
   17. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37. - (1) In raport cu natura si numarul cauzelor, in cadrul judecatoriilor se pot infiinta sectii sau complete specializate.
    (2) In cadrul judecatoriilor se vor organiza sectii sau complete specializate pentru minori si familie."
   18. Dupa articolul 37, se introduce un articol nou, articolul 371, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 371. - (1) Completele si sectiile specializate pentru minori si familie, precum si tribunalele specializate pentru minori si familie judeca atat infractiunile savarsite de minori, cat si infractiunile savarsite asupra minorilor.
    (2) Cand in aceeasi cauza sunt mai multi inculpati, unii minori si altii majori si nu este posibila disjungerea, competenta apartine tribunalului specializat pentru minori si familie.
    (3) Dispozitiile Codului de procedura penala se aplica in mod corespunzator."
   19. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38. - (1) Sectiile si completele specializate ale curtilor de apel si ale instantelor din circumscriptia acestora se infiinteaza la propunerea colegiilor de conducere ale fiecarei instante, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Componenta sectiilor si completelor specializate se stabileste de colegiul de conducere al instantei, in raport cu volumul de activitate, tinandu-se seama de specializarea judecatorului.
    (3) In mod exceptional, in situatia in care in cadrul unei sectii nu se poate constitui un complet de judecata, colegiul de conducere al instantei poate dispune participarea unor judecatori de la alte sectii."
   20. Sectiunea a 2-a - "Competenta instantelor judecatoresti" a Capitolului II din Titlul II se abroga.
   21. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46. - (1) Fiecare instanta judecatoreasca este condusa de un presedinte care exercita atributiile manageriale in scopul organizarii eficiente a activitatii acesteia."
   22. La articolul 49, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Verificarile efectuate personal de presedinti sau vicepresedinti sau prin judecatori anume desemnati trebuie sa respecte principiile independentei judecatorilor si supunerii lor numai legii, precum si autoritatea de lucru judecat."
   23. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) In cadrul fiecarei instante judecatoresti functioneaza un colegiu de conducere, care hotaraste cu privire la problemele generale de conducere ale instantei si indeplineste atributiile prevazute la art. 38.
    (2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numar impar de membri si au urmatoarea componenta;
    a) la curtile de apel si tribunale: presedintele si 6 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor;
    b) la tribunale specializate si judecatorii: presedintele si 2 sau 4 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor.
    (3) Hotararile colegiului de conducere se adopta cu votul majoritatii membrilor sai.
    (4) La sedintele colegiilor de conducere pot participa si presedintii de sectii.
    (5) La curtile de apel si tribunale, cand colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la sedintele acestuia participa si managerul economic al instantei, cu vot consultativ.
    (6) In functie de problemele supuse dezbaterii, la sedintele colegiilor de conducere ale curtilor de apel, ale tribunalelor si tribunalelor specializate pot fi invitati si judecatori de la alte instante, care nu au drept de vot.
    (7) Membrii alesi ai colegiilor de conducere pot fi revocati de adunarile generale in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor prevazute de lege."
   24. La articolul 53, se introduc doua alineate noi, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Adunarile generale ale judecatorilor se convoaca si la solicitarea unei treimi din numarul judecatorilor care fac parte din aceasta.
    (4) Adunarile generale ale judecatorilor se pot convoca si de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instantei."
   25. La articolul 54, dupa litera e) se introduc doua litere noi, literele e1) si e2), cu urmatorul cuprins:
    "e1) aleg si revoca membrii colegiilor de conducere;
    e2) initiaza procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile prevazute de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;"
   26. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55. - (1) Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecata la inceputul anului, urmarind asigurarea continuitatii completului. Schimbarea membrilor completelor se face in mod exceptional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti.
    (2) Completul de judecata este prezidat, prin rotatie, de unul dintre membrii acestuia."
   27. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57. - (1) Cauzele date, potrivit legii, in competenta de prima instanta a judecatoriei, tribunalului si curtii de apel se judeca in complet format dintr-un judecator, cu exceptia cauzelor privind conflictele de munca si de asigurari sociale.
    (2) Apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori, iar recursurile, in complet format din 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
    (3) In cazul completului format din 2 judecatori, daca acestia nu ajung la un acord asupra hotararii ce urmeaza a se pronunta, procesul se judeca din nou in complet de divergenta, in conditiile legii.
    (4) Completul de divergenta se constituie prin includerea, in completul de judecata, a presedintelui sau a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecatorului din planificarea de permanenta."
   28. Dupa Capitolul II al Titlului II se introduce un capitol nou, Capitolul III - "Instantele militare", cu urmatorul cuprins:

 

   
 
"CAPITOLUL III Instantele militare

 

    Art. 581. - (1) Instantele militare sunt:
    a) Tribunalele militare;
    b) Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti;
    c) Curtea Militara de Apel Bucuresti.
    (2) Circumscriptiile instantelor militare sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
    (3) Instantele militare au, fiecare, statut de unitate militara, cu indicativ propriu.
    Art. 582. - (1) Instantele militare judeca la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instanta poate dispune ca judecata sa se desfasoare in alt loc.
    (2) Instantele militare pot judeca si pe teritoriul altor state, militari romani, membri ai unei forte multinationale, in conditiile in care, potrivit unei conventii internationale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitata jurisdictia romana.
    Art. 583. - (1) La sedintele de judecata, judecatorii si procurorii militari sunt obligati sa poarte uniforma militara.
    (2) Cand inculpatul este militar activ, presedintele completului de judecata, precum si procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie sa faca parte cel putin din aceeasi categorie de grade.
    (3) Cand gradul procurorului nu face parte din aceeasi categorie cu gradul invinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzatoare, numit de conducatorul parchetului la care este inregistrata cauza.
    Art. 584. - (1) In municipiile Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara functioneaza tribunale militare.
    (2) Tribunalele militare judeca procesele si cererile date prin lege in competenta lor.
    (3) Tribunalul militar este condus de un presedinte ajutat de un vicepresedinte. Dispozitiile art. 52-54 se aplica in mod corespunzator, colegiile de conducere fiind formate din presedinte si doi judecatori.
    Art. 585. - (1) In municipiul Bucuresti functioneaza Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti.
    (2) Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti este condus de un presedinte ajutat de un vicepresedinte. Dispozitiile art. 52-54 se aplica in mod corespunzator, colegiul de conducere fiind format din presedinte si doi judecatori.
    (3) Presedintele Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti este ordonator tertiar de credite.
    Art. 586. - (1) Curtea Militara de Apel functioneaza in municipiul Bucuresti, ca instanta unica, cu personalitate juridica, fiind condusa de un presedinte ajutat de un vicepresedinte. Dispozitiile art. 52-54 se aplica in mod corespunzator, colegiul de conducere fiind format din presedinte si doi judecatori.
    (2) Presedintele Curtii Militare de Apel Bucuresti este ordonator secundar de credite."
   29. La articolul 59, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59. - (1) Ministerul Public isi exercita atributiile in temeiul legii si este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
   30. La articolul 60, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins:
    "i1) verifica respectarea legii la locurile de detinere preventiva;"
   31. La articolul 61, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In solutiile dispuse, procurorul este independent, in conditiile prevazute de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a conduitei judecatorilor si procurorilor, interventia procurorului ierarhic superior, in orice forma, in efectuarea urmaririi penale sau in adoptarea solutiei."
   32. La articolul 61, dupa alineatul (2) se introduc doua alineate noi, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre procurorul ierarhic superior, cand sunt apreciate ca fiind nelegale. Masura infirmarii este supusa controlului instantei competente sa judece cauza in fond, la cererea procurorului care a adoptat solutia.
    (4) Lucrarile repartizate pot fi trecute altui procuror numai in cazul suspendarii sau al incetarii calitatii acestuia, potrivit legii, ori, in absenta sa, daca exista cauze obiective care justifica urgenta si care impiedica rechemarea sa. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a conduitei judecatorilor si procurorilor masura dispusa de procurorul ierarhic superior."
   33. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie sau de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemnati."
   34. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile si organele specializate in culegerea, prelucrarea si arhivarea informatiilor au obligatia de a pune, de indata, la dispozitia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele si toate informatiile, neprelucrate, detinute in legatura cu savarsirea infractiunilor."
   35. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Procurorul este liber sa prezinte in instanta concluziile pe care le considera intemeiate, potrivit legii, tinand seama de probele administrate in cauza. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii interventia procurorului ierarhic superior, pentru influentarea in orice forma a concluziilor."
   36. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66. - (1) Ministrul justitiei, cand considera necesar, din proprie initiativa sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercita controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnati de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, ori de ministrul justitiei.
    (2) Controlul consta in verificarea eficientei manageriale, a modului in care procurorii isi indeplinesc atributiile de serviciu si in care se desfasoara raporturile de serviciu cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate in lucrarile de competenta parchetelor. Controlul nu poate viza masurile dispuse de procuror in cursul urmaririi penale si solutiile adoptate.
    (3) Ministrul justitiei poate sa ceara procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorului general al Parchetului National Anticoruptie informari asupra activitatii parchetelor si sa dea indrumari scrise cu privire la masurile ce trebuie luate pentru prevenirea si combaterea eficienta a criminalitatii."
   37. La articolul 67, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ajutat de un prim-adjunct si un adjunct."
   38. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este ajutat de 3 consilieri."
   39. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69. - Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita, direct sau prin procurori anume desemnati, controlul asupra tuturor parchetelor."
   40. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72. - (1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are in structura sectii conduse de procurori sefi, care pot fi ajutati de adjuncti. in cadrul sectiilor pot functiona servicii si birouri conduse de procurori sefi.
    (2) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, ca structura specializata in combaterea criminalitatii organizate si terorismului.
    (3) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se incadreaza cu procurori numiti prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii.
    (4) Pentru a fi numiti in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism procurorii trebuie sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, o vechime de cel putin 6 ani in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma interviului organizat de comisia constituita in acest scop.
    (5) La interviu poate participa orice procuror care indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).
    (6) Interviul consta in verificarea pregatirii profesionale, a capacitatii de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistentei la stres, precum si altor calitati specifice.
    (7) La evaluarea candidatilor, vor fi avute in vedere si activitatea desfasurata de procurori, cunoasterea unei limbi straine si cunostintele de operare pe calculator.
    (8) Comisia prevazuta la alin. (4) este numita prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si este formata din 3 procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Din comisie pot face parte si specialisti in psihologie, resurse umane si alte domenii.
    (9) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie evalueaza, anual, rezultatele obtinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
    (10) Procurorii numiti in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pot fi revocati prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
    (11) La data incetarii activitatii in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa functioneze potrivit legii.
    (12) Atributiile, competenta, structura, organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sunt stabilite prin lege speciala.
    (13) Dispozitiile art. 48 alin. (10) si (11) din Legea nr. 303/2004 se aplica in mod corespunzator."
   41. La articolul 74, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este constituit din procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul, si 5 procurori alesi in adunarea generala a procurorilor.
    (3) Dispozitiile art. 52 alin. (3)-(7) se aplica in mod corespunzator."
   42. Dupa articolul 75, se introduce un articol nou, articolul 751, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 751. - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie elaboreaza anual un raport privind activitatea desfasurata, pe care il prezinta Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului urmator. Ministrul justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
   43. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76. - (1) Parchetul National Anticoruptie este specializat in combaterea infractiunilor de coruptie, potrivit legii, isi exercita atributiile pe intreg teritoriul Romaniei, si functioneaza pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
   44. La articolul 77, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77. - (1) Parchetul National Anticoruptie isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic."
   45. La articolul 78, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78. - (1) Parchetul National Anticoruptie este condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ajutat de 2 adjuncti, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ajutat de 2 consilieri, asimilati consilierilor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
   46. La articolul 79, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Colegiul de conducere al Parchetului National Anticoruptie este constituit din procurorul general, unul dintre adjunctii acestuia si 5 procurori alesi in adunarea generala a procurorilor.
    (3) Dispozitiile art. 52 alin. (3)-(7) se aplica in mod corespunzator."
   47. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 83. - (1) Parchetul National Anticoruptie se incadreaza cu procurori numiti prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliul Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii.
    (2) Pentru a fi numiti in cadrul Parchetului National Anticoruptie, procurorii trebuie sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, o vechime de cel putin 6 ani in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma unui interviu organizat de comisia constituita in acest scop.
    (3) La interviu poate participa orice procuror care indeplineste conditiile prevazute la alin. (2).
    (4) Interviul consta in verificarea pregatirii profesionale, a capacitatii de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistentei la stres, precum si altor calitati specifice.
    (5) La evaluarea candidatilor, vor fi avute in vedere si activitatea desfasurata de procurori, cunoasterea unei limbi straine si cunostintele de operare pe calculator.
    (6) Comisia prevazuta la alin. (2) este numita prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie si este formata din 3 procurori de la Parchetul National Anticoruptie. Din comisie pot face parte si specialisti in psihologie, resurse umane si alte domenii.
    (7) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie evalueaza, anual, rezultatele obtinute de procurorii Parchetului National Anticoruptie.
    (8) Procurorii numiti in cadrul Parchetului National Anticoruptie pot fi revocati prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
    (9) La data incetarii activitatii in cadrul Parchetului National Anticoruptie procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa functioneze potrivit legii.
    (10) Atributiile, competenta, structura, organizarea si functionarea Parchetului National Anticoruptie sunt stabilite prin lege speciala.
    (11) Dispozitiile art. 48 alin. (10) si (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."
   48. Dupa articolul 83, se introduce un articol nou, articolul 831, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 831. - Parchetul National Anticoruptie elaboreaza anual un raport privind activitatea desfasurata, pe care il prezinta Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului urmator. Ministrul justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului National Anticoruptie."
   49. La articolul 90, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Conducatorul fiecarui parchet repartizeaza procurorii pe sectii, servicii si birouri, in functie de pregatirea, specializarea si aptitudinile acestora."
   50. La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Conducatorul fiecarui parchet repartizeaza dosarele procurorilor, tinand cont de specializarea acestora."
   51. La articolul 91, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dispozitiile art. 52 alin. (2)-(7) se aplica in mod corespunzator."
   52. Dupa articolul 92 se introduce o sectiune noua, Sectiunea a 4-a "Organizarea parchetelor militare", cu urmatorul cuprins:

 

   
 
"Sectiunea a 4-a Organizarea parchetelor militare

 

    Art. 921. - (1) Pe langa fiecare instanta militara functioneaza un parchet militar. Pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti functioneaza Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti functioneaza Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, iar pe langa tribunalele militare functioneaza parchetele de pe langa tribunalele militare.
    (2) Circumscriptiile parchetelor militare sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
    (3) Parchetele militare prevazute la alin. (1) au, fiecare, statut de unitate militara, cu indicativ propriu.
    Art. 922. - (1) Parchetele militare sunt conduse de un prim-procuror militar ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
    (2) Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti este condus de un procuror general militar, ajutat de un procuror general militar adjunct.
    Art. 923. - (1) Parchetele militare exercita prin procurorii militari atributiile prevazute la art. 60, care se aplica in mod corespunzator.
    (2) Parchetele militare efectueaza urmarirea penala in cauzele privind fapte penale comise de militari romani dislocati pe teritoriul altor state, in cadrul unor forte multinationale, in conditiile in care, potrivit unei conventii internationale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitata jurisdictia romana. Procurorii militari participa la sedintele de judecata ce se desfasoara potrivit art. 582.
    (3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare speciala puse in serviciul lor si fata de care exercita atributiile prevazute la art. 60 lit. b).
    (4) Dispozitiile art. 91 si 92 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 924. - (1) Cand inculpatul este militar activ, procurorul militar care efectueaza urmarirea penala trebuie sa faca parte cel putin din aceeasi categorie de grade.
    (2) Cand gradul procurorului nu face parte din aceeasi categorie cu gradul invinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzatoare, numit de conducatorul parchetului la care este inregistrata cauza.
    Art. 925. - (1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie functioneaza sectii sau servicii de combatere a infractiunilor savarsite de militari care au, fiecare, statut de unitate militara, cu indicativ propriu.
    (2) Pentru prevenirea si combaterea criminalitatii, precum si pentru stabilirea cauzelor care genereaza sau favorizeaza criminalitatea in randul militarilor, sectiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie organizeaza si desfasoara activitati comune ale procurorilor militari cu organele de control din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din cadrul altor structuri militare, pe baza de protocoale."
   53. La articolul 93, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 93. - (1) Institutul National al Magistraturii este institutia publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizeaza formarea initiala a judecatorilor si procurorilor, formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor in functie, precum si formarea formatorilor, in conditiile legii."
   54. La articolul 94, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 94. - (1) Institutul National al Magistraturii este condus de un consiliu stiintific format din 13 membri: un judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, un judecator al Curtii de Apel Bucuresti, un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandati de Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, 3 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justitie, un reprezentant al asociatiilor profesionale legal constituite ale judecatorilor si procurorilor, precum si directorul Institutului National al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu si il prezideaza.
    (2) Directorul Institutului National al Magistraturii si cei doi adjuncti ai acestuia sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, din randul personalului de instruire de specialitate juridica al Institutului, al judecatorilor si procurorilor sau al cadrelor didactice din invatamantul superior juridic acreditat potrivit legii."
   55. La articolul 94, alineatul (4) se abroga.
   56. Articolul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98. - (1) Personalul de instruire al Institutului National al Magistraturii este asigurat, de regula, din randul judecatorilor si procurorilor in functie, care pot fi detasati in conditiile prezentei legi, cu acordul lor, in cadrul Institutului, cu avizul consiliului stiintific al Institutului.
    (2) Institutul National al Magistraturii poate folosi, in conditiile legii, si cadre didactice din invatamantul juridic superior acreditat potrivit legii, alti specialisti romani si straini, precum si personal de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desfasurarea procesului de formare profesionala.
    (3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului National al Magistraturii la plata cu ora se face in functie de numarul de ore de seminar sau curs sustinute, de indemnizatia bruta lunara a functiei de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de norma didactica stabilita conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic."
   57. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 99. - Prin hotarare a Guvernului se pot infiinta, in subordinea Ministerului Justitiei si a Ministerului Public, centre regionale de formare profesionala continua a grefierilor si a altor categorii de personal de specialitate."
   58. La articolul 100, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) sunt apte, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei."
   59. La articolul 101, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile legale privind obligatiile, interdictiile si incompatibilitatile judecatorilor si procurorilor se aplica si asistentilor judiciari.
    (3) Dispozitiile referitoare la concediul de odihna, asistenta medicala gratuita si gratuitatea transportului, prevazute de lege pentru judecatori si procurori, se aplica si asistentilor judiciari.
    (4) Asistentii judiciari depun juramantul in conditiile prevazute de lege pentru judecatori si procurori."
   60. La articolul 103, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 103. - (1) Asistentilor judiciari li se aplica dispozitiile legale privind abaterile si sanctiunile disciplinare, precum si motivele de eliberare din functie prevazute de lege pentru judecatori si procurori."
   61. La articolul 106, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Instantele si parchetele militare au in structura si un compartiment de documente clasificate."
   62. La articolul 107, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Conducatorul biroului, care indeplineste si rolul de purtator de cuvant, poate fi un judecator sau procuror desemnat de presedintele instantei sau, dupa caz, de conducatorul parchetului ori un absolvent al unei facultati de jurnalistica sau specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen."
   63. La articolul 108, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Personalul auxiliar de la instantele si parchetele militare, de la sectiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie poate proveni si din randul militarilor activi."
   64. La articolul 109, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) La sedintele de judecata, grefierii militari sunt obligati sa poarte uniforma militara."
   65. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 110. - (1) In vederea informatizarii activitatii instantelor si parchetelor, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul justitiei, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie iau masuri pentru dotarea tehnica corespunzatoare a acestora.
    (2) Numarul informaticienilor se stabileste de catre presedintele instantei sau, dupa caz, de catre conducatorul parchetului, cu avizul conform al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) In cazul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului National Anticoruptie, avizul prevazut la alin. (2) nu este necesar.
    (4) In vederea crearii unui sistem informatic unitar si functional, institutiile sistemului judiciar au obligatia de a duce la indeplinire masurile prevazute in strategia de informatizare a sistemului judiciar, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.
    (5) Dotarea tehnica necesara informatizarii instantelor militare, a sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori, dupa caz, din cadrul Parchetului National Anticoruptie, precum si a parchetelor militare se asigura de Ministerul Apararii Nationale."
   66. La articolul 111, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numarul personalului Jandarmeriei Romane necesar pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei si ministrului administratiei si internelor, precum si a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie."
   67. Dupa articolul 111, se introduc doua articole noi, articolul 1111 si articolul 1112, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1111. - (1) Instantele si parchetele militare dispun de politia militara pusa in serviciul lor de Ministerul Apararii Nationale, in mod gratuit. Necesarul de personal de politie militara va fi stabilit prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Politia militara pusa in serviciul instantelor si parchetelor militare este subordonata presedintilor sau prim-procurorilor acestora.
    (3) Paza sediilor instantelor si parchetelor militare, a celorlalte spatii folosite de acestea, a bunurilor si valorilor ce le apartin, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii, se asigura, in mod gratuit, de catre Politia Militara.
    (4) Numarul personalului necesar pentru fiecare instanta sau parchet va fi stabilit de ministrul justitiei, la propunerea presedintelui Curtii Militare de Apel si a sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 1112. - Politia Romana si Jandarmeria Romana au obligatia de a acorda sprijinul necesar, potrivit atributiilor legale, instantelor si parchetelor militare, sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si din cadrul Parchetului National Anticoruptie, pentru buna desfasurare a procesului penal, la solicitarea acestora."
   68. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 112. - Modul de utilizare a personalului de politie pentru asigurarea protectiei judecatorilor si procurorilor, precum si modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Romane pentru asigurarea pazei sediilor instantelor judecatoresti si parchetelor, a bunurilor si valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol incheiat intre Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie sau, dupa caz, Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor."
   69. La articolul 113, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si Curtii Militare de Apel Bucuresti si Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti."
   70. La articolul 114, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La concursul prevazut la alin. (1) se pot inscrie persoanele care au studii economice superioare si o vechime in specialitate de minimum 5 ani."
   71. La articolul 115, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) organizeaza elaborarea, fundamentarea si prezentarea la organele abilitate a proiectelor de buget anuale, la termenele si in conditiile prevazute de Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;"
   72. La articolul 115, dupa litera g) se introduc trei litere noi, literele h), i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "h) urmareste si raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum si a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
    i) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii instantei si parchetului din circumscriptia in cadrul careia functioneaza si controleaza efectuarea corecta a tuturor operatiunilor financiar-contabile in documentele specifice, precum si intocmirea si prezentarea la termenele stabilite a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
    j) coordoneaza activitatea de administrare a sediilor instantelor si parchetelor din circumscriptiile in cadrul carora functioneaza, stabilind masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acestora. De asemenea, asigura ordinea, curatenia si paza bunurilor in sediile instantelor, inclusiv masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor."
   73. Dupa articolul 117, se introduce un articol nou, articolul 1171, cu urmatorul cuprins:
    "Art 1171. - (1) Instantele militare care nu au sediul in municipiul Bucuresti si parchetele de pe langa acestea au in structura un compartiment economico-administrativ.
    (2) Personalul auxiliar din compartimentul economico-administrativ are urmatoarele atributii principale:
    a) intocmeste documentatia pentru achizitiile publice, serviciile si lucrarile necesare desfasurarii activitatii instantelor;
    b) asigura aprovizionarea cu materiale de intretinere si uz gospodaresc, mijloace fixe si obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfasurarii optime a activitatii instantelor;
    c) asigura intretinerea si functionarea cladirilor, instalatiilor tehnico-sanitare de incalzire, a celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar din dotare;
    d) asigura ordinea, curatenia si paza bunurilor in sediile instantelor;
    e) intreprinde masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si pentru inlaturarea consecintelor unor calamitati."
   74. La articolul 118, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Bugetul instantelor si parchetelor militare este gestionat de Ministerul Apararii Nationale, ministrul apararii nationale avand calitatea de ordonator principal de credite."
   75. La articolul 119, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Proiectele de buget anual se elaboreaza de Curtea Militara de Apel Bucuresti, respectiv de sectia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa consultarea celorlalte instante si parchete militare, se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii si se transmit Ministerului Apararii Nationale.
    (7) Anual, Guvernul Romaniei va include in bugetul Ministerului Apararii Nationale fondurile necesare potrivit art. 118 alin. (4)."
   76. La articolul 121, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru instantele si parchetele militare, numarul maxim de posturi se aproba, potrivit alin. (1), cu avizul consultativ al ministrului apararii nationale."
   77. La articolul 122 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Statele de functii si de personal pentru fiecare instanta militara si parchet de pe langa aceasta se aproba prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii si al ministrului apararii nationale."
   78. Dupa articolul 122 se introduce un articol nou, articolul 1221, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1221. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, atributiile Ministerului Justitiei referitoare la gestionarea bugetului curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor vor fi preluate de Inalta Curte de Casatie si Justitie."
   79. Articolul 123 se abroga.
   80. La articolul 125, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Drepturile materiale si banesti ale personalului instantelor si parchetelor militare si mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare functionarii instantelor si parchetelor militare, sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului National Anticoruptie se asigura de Ministerul Apararii Nationale."
   81. La articolul 126 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) modul si criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecata, in vederea asigurarii respectarii principiilor distributiei aleatorii si continuitatii;"
   82. La articolul 127, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Regulamentul de ordine interioara prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
   83. Articolul 128 se abroga.
   84. Articolul 130 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 130. - (1) Datele la care vor incepe sa functioneze tribunalele specializate si localitatile in care isi vor desfasura activitatea se stabilesc, in mod esalonat, prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Dispozitiile prezentei legi privind managerii economici ai instantelor si ai parchetelor se aplica incepand cu 1 iulie 2005.
    (3) Functia de manager economic se echivaleaza cu functia de director executiv.
    (4) Pana la inceperea functionarii Tribunalului Ilfov si a parchetului de pe langa aceasta instanta, cauzele de competenta acestora se solutioneaza de Tribunalul Bucuresti si, respectiv, de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti."
   85. Articolul 132 se abroga.
   86. La articolul 133, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la directorii economici se abroga de la data de 1 iulie 2005."
   Art. II. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, functiile de judecator inspector si procuror inspector se desfiinteaza, iar posturile se transforma in posturi de judecator, respectiv procuror.
   (2) Activitatile aflate in curs de desfasurare ale judecatorilor inspectori si procurorilor inspectori vor fi continuate de judecatori sau procurori desemnati de conducatorii instantelor judecatoresti sau parchetelor.
   Art. III. - Dispozitiile prezentei legi privind inregistrarea sedintelor de judecata, precum si cele privind numirea la birourile de informare si relatii publice a absolventilor unei facultati de jurnalistica sau a specialistilor in comunicare, se aplica de la 1 iulie 2013.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 23/2012 incepand cu 07.06.2012.

 

   Art. IV. - (1) Circumscriptiile teritoriale ale parchetelor militare din municipiile Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Oradea, Ploiesti si Targu-Mures, care se desfiinteaza prin intrarea in vigoare a prezentei legi, se redistribuie in concordanta cu circumscriptiile teritoriale ale instantelor militare in aceste localitati, potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege.
   (2) Functiile reduse ca urmare a reorganizarii instantelor si parchetelor militare, potrivit prezentei legi, trec in statele de functii ale Ministerului Justitiei si ale Ministerului Public, cu luarea masurilor de finantare prin transferul la aceste institutii a fondurilor corespunzatoare din bugetul Ministerului Apararii Nationale.
   (3) Spatiile si dotarile materiale ale parchetelor militare desfiintate, vor fi preluate de parchetele militare carora, prin redistribuire, le revin circumscriptiile teritoriale ale unitatilor desfiintate.
   (4) Personalul auxiliar civil si militar din cadrul instantelor si parchetelor militare care opteaza pentru transfer la instantele si parchetele civile sau ale caror functii au fost reduse, va fi transferat, tinandu-se seama de optiunea exprimata, la instantele si parchetele civile din raza de domiciliu sau din alte localitati.
   (5) La transferul personalului auxiliar civil si militar de la instantele si parchetele militare, la instantele sau parchetele civile, se tine seama, potrivit legii, de vechimea in munca si de activitatea profesionala. In acest caz, trecerea in rezerva sau direct in retragere a personalului auxiliar militar este obligatorie.
   Art. V. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
   Art. VI. - In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in orice alte acte normative, denumirea "procuror consilier" se inlocuieste cu cea de "consilier".
   Art. VII. - Regulamentele prevazute de prezenta lege se actualizeaza si se adopta in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. VIII. - (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, vor fi organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor.
   (2) Atributiile membrilor actualelor colegii de conducere inceteaza la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
   Art. IX. - Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispozitia scrisa a procurorului de catre specialistii prevazuti la alin. (1) poate constitui mijloc de proba, in conditiile legii."
   2. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Constatarile tehnico-stiintifice si expertizele pot fi efectuate si de alti specialisti sau experti din institutii publice sau private romane sau straine, organizate potrivit legii, precum si de specialisti sau experti individuali autorizati sau recunoscuti, potrivit legii."
   Art. X. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispozitia scrisa a procurorului de specialistii prevazuti la alin. (1) constituie mijloc de proba, in conditiile legii."
   2. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Constatarile tehnico-stiintifice si expertizele pot fi efectuate si de alti specialisti sau experti din institutii publice sau private romane sau straine, organizate potrivit legii, precum si de specialisti sau experti individuali autorizati sau recunoscuti, potrivit legii."
   Art. XI. - La litera C din Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara sintagma "tribunalele si tribunalele specializate cuprinse in circumscriptia curtii de apel" se inlocuieste cu "tribunalele cuprinse in circumscriptia curtii de apel".
   Art. XII. - Dupa Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, care devine Anexa nr. 1, se introduce o noua anexa, Anexa nr. 2, cu urmatorul cuprins:
   
   
  "ANEXA Nr. 2
Circumscriptiile instantelor militare, ale parchetelor de pe langa acestea si localitatile de resedinta
         
  Nr. crt. Instanta militara si localitatea de resedinta Parchetul militar si localitatea de resedinta Circumscriptia teritoriala
  I.1. Tribunalul Militar Bucuresti Sediul: Municipiul Bucuresti Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti Sediul: Municipiul Bucuresti Arges
  Calarasi
  Giurgiu
  Ialomita
  Ilfov
  Olt
  Teleorman
  Valcea
  Municipiul Bucuresti
  Constanta
  Tulcea
  Braila
  Buzau
  Dambovita
  Prahova
  I.2. Tribunalul Militar Cluj Sediul: Municipiul Cluj-Napoca Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Cluj Sediul: Municipiul Cluj- Napoca Brasov
  Covasna
  Sibiu
  Alba
  Bistrita-Nasaud
  Cluj
  Salaj
  Harghita
  Mures
  Bihor
  Maramures
  Satu-Mare
  I.3. Tribunalul Militar Iasi Sediul: Municipiul Iasi Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Iasi Sediul: Municipiul Iasi Bacau
  Neamt
  Suceava
  Vrancea
  Botosani
  Galati
  Iasi
  Vaslui
  I.4 Tribunalul Militar Timisoara Sediul: Municipiul Timisoara Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Timisoara Sediul: Municipiul Timisoara Dolj
  Gorj
  Hunedoara
  Mehedinti
  Arad
  Caras-Severin
  Timis
  II. Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti Sediul: Municipiul Bucuresti Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti Sediul: Municipiul Bucuresti Competenta teritoriala generala
  III. Curtea Militara de Apel Bucuresti Sediul: Municipiul Bucuresti Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti Sediul: Municipiul Bucuresti Competenta teritoriala generala"

   Art. XIII. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.
   Art. XIV. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

   
TITLUL XVII

  Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor

 

   Art. I. - Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind statutul judecatorilor si procurorilor"
   2. La Titlul I, titlul Capitolului I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul I - Notiuni si principii"
   3. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - Magistratura este activitatea judiciara desfasurata de judecatori in scopul infaptuirii justitiei si de procurori in scopul apararii intereselor generale ale societatii, a ordinii de drept precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor."
   4. Articolul 2 se abroga.
   5. La articolul 3, dupa alineatul (2), se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Judecatorii sunt independenti, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali.
    (4) Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta judecatorilor."
   6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Procurorii numiti de Presedintele Romaniei se bucura de stabilitate si sunt independenti, in conditiile legii."
   7. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Judecatorii si procurorii sunt obligati ca, prin intreaga lor activitate, sa asigure suprematia legii, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor si sa participe la formarea profesionala continua."
   8. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art 6. - (1) Functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent si asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, in conditiile legii.
    (2) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa se abtina de la orice activitate legata de actul de justitie in cazuri care presupun existenta unui conflict intre interesele lor si interesul public de infaptuire a justitiei sau de aparare a intereselor generale ale societatii, cu exceptia cazurilor in care conflictul de interese a fost adus la cunostinta, in scris, colegiului de conducere al instantei sau conducatorului parchetului si s-a considerat ca existenta conflictului de interese nu afecteaza indeplinirea impartiala a atributiilor de serviciu.
    (3) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti si personalul auxiliar de specialitate sunt obligati sa dea, anual, o declaratie pe proprie raspundere in care sa mentioneze daca sotul, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv, exercita o functie sau desfasoara o activitate juridica ori activitati de investigare sau cercetare penala, precum si locul de munca al acestora. Declaratiile se inregistreaza si se depun la dosarul profesional."
   9. Dupa articolul 6, se introduc doua noi articole, articolele 61 si 62, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 61. - (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor si personalul auxiliar de specialitate sunt obligati sa faca o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica.
    (2) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica declaratiile prevazute la alin. (1). Rezultatele verificarilor se ataseaza la dosarul profesional.
    (3) Dispozitiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica se aplica in mod corespunzator.
    Art. 62. - (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza, anual, o declaratie autentica, pe proprie raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.
    (3) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliul Superior al Magistraturii ori a ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2).
    (4) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror."
   10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Judecatorilor si procurorilor le este interzis:
    a) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    b) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
    c) sa aiba calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare ori financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;
    d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecatorii si procurorii pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea in masa."
   11. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Judecatorii si procurorii nu pot sa faca parte din partide sau formatiuni politice si nici sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic.
    (2) Judecatorii si procurorii sunt obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor lor politice."
   12. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Judecatorii si procurorii nu isi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate in curs de desfasurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
    (2) Judecatorii si procurorii nu pot sa dea consultatii scrise sau verbale in probleme litigioase, chiar daca procesele respective sunt pe rolul altor instante sau parchete decat acelea in cadrul carora isi exercita functia si nu pot indeplini orice alta activitate care, potrivit legii, se realizeaza de avocat.
    (3) Judecatorilor si procurorilor le este permis sa pledeze, in conditiile prevazute de lege, numai in cauzele lor personale, ale ascendentilor si descendentilor, ale sotilor, precum si ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar si in asemenea situatii insa judecatorilor si procurorilor nu le este ingaduit sa se foloseasca de calitatea pe care o au pentru a influenta solutia instantei de judecata sau a parchetului si trebuie sa evite a se crea aparenta ca ar putea influenta in orice fel solutia."
   13. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Judecatorii si procurorii pot participa la elaborarea de publicatii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrari literare ori stiintifice si pot participa la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.
    (2) Judecatorii si procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale.
    (3) Judecatorii si procurorii pot fi membri ai societatilor stiintifice sau academice, precum si ai oricaror persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial."
   14. Denumirea Titlului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Titlul II Cariera judecatorilor si procurorilor"
   15. La Titlul II, titlul Capitolului I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul I Admiterea in magistratura si formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor"
   16. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - Admiterea in magistratura a judecatorilor si procurorilor se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor si a bunei reputatii."
   17. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - Admiterea in magistratura si formarea profesionala initiala in vederea ocuparii functiei de judecator si procuror se realizeaza prin Institutul National al Magistraturii."
   18. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;"
   19. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii."
   20. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Concursul de admitere se organizeaza anual la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfasurare a concursului de admitere si numarul de locuri scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs."
   21. La articolul 14, dupa alineatul (1), se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Datele prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta si printr-un comunicat care se publica in trei cotidiene centrale.
    (12) Pentru inscrierea la concursul prevazut la alin. (1), candidatul plateste o taxa al carei cuantum se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului."
   22. La articolul 14, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) se realizeaza de comisia de admitere.
    (4) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii."
   23. La articolul 15, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In perioada cursurilor, auditorii de justitie efectueaza stagii de practica in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor, asista la sedintele de judecata si la activitatea de urmarire penala, pentru a cunoaste in mod direct activitatile pe care le desfasoara judecatorii, procurorii si personalul auxiliar de specialitate."
   24. La articolul 16, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Auditorii de justitie beneficiaza de o bursa avand caracterul unei indemnizatii lunare corespunzatoare functiei de judecator stagiar si procuror stagiar, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
    (2) Bursa auditorilor de justitie prevazuta la alin. (1) are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se stabileste pe baza indemnizatiei brute prevazute de lege pentru judecatorii si procurorii stagiari, la care se vor calcula retinerile pentru obtinerea indemnizatiei nete, urmand a se vira obligatia angajatorului si a asiguratilor la asigurarile sociale de stat, precum si obligatia angajatorului si a asiguratilor privind contributia la asigurarile sociale de sanatate. Auditorii de justitie beneficiaza de indemnizatie si in perioada vacantelor.
    (4) Perioada in care o persoana a avut calitatea de auditor de justitie, daca a promovat examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, constituie vechime in functia de judecator sau procuror."
   25. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
    "(31) Auditorii de justitie beneficiaza de drepturile prevazute de art. 78 alin. (4) si (5), care se aplica in mod corespunzator."
   26. La articolul 17, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Constituie abateri disciplinare:
    a) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor ce le revin;
    b) atitudinile ireverentioase fata de colegi, personalul de instruire si de conducere al Institutului National al Magistraturii, precum si fata de persoanele cu care intra in contact in perioada efectuarii stagiului;
    c) absentele nemotivate de la cursuri, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna."
   27. La articolul 17 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) diminuarea bursei cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;"
   28. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
    "b1) diminuarea bursei proportional cu numarul absentelor nemotivate, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna;"
   29. La articolul 17, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. b), b1) si c) se aplica de consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii.
    (5) Hotararile consiliului stiintific prevazute la alin. (4) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal competenta."
   30. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Auditorii de justitie care nu promoveaza examenul de absolvire se pot prezenta inca o data pentru sustinerea acestuia la urmatoarea sesiune organizata de Institutul National al Magistraturii. In cazul in care auditorul de justitie nu se prezinta, in mod nejustificat, la examen sau nu promoveaza examenul in a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecator sau procuror si este obligat sa restituie bursa si cheltuielile de scolarizare."
   31. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care un absolvent al Institutului National al Magistraturii este eliberat din functie inainte de expirarea perioadei de 6 ani, din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, el este obligat sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1)."
   32. La Titlul II, titlul Capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul II Judecatorii stagiari si procurorii stagiari"
   33. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti in functie de catre Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obtinuta prin insumarea celor trei medii de la sfarsitul fiecarui an de studiu si de la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.
    (2) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari pot fi numiti in functie numai la judecatorii sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea.
    (3) Judecatorii stagiari se bucura de stabilitate."
   34. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Durata stagiului este de 1 an."
   35. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Judecatorii stagiari judeca:
    a) cererile privind pensiile de intretinere, cererile privind inregistrarile si rectificarile in registrele de stare civila, cererile privind popririle, incuviintarea executarii silite, investirea cu formula executorie si luarea unor masuri asiguratorii;
    b) litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, in cazul in care valoarea obiectului litigiului nu depaseste 100 milioane lei;
    c) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor contraventionale;
    d) somatia de plata;
    e) reabilitarea;
    f) constatarea interventiei amnistiei ori gratierii;
    g) infractiunile prevazute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala."
   36. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Solutiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care ii coordoneaza."
   37. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Judecatorul sau procurorul care raspunde de coordonarea judecatorilor stagiari sau, dupa caz, a procurorilor stagiari intocmeste trimestrial un referat de evaluare individuala privind insusirea cunostintelor practice specifice activitatii de judecator sau de procuror.
    (2) In vederea prezentarii la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare individuala cuprinde avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta."
   38. La articolul 24, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Dupa incheierea perioadei de stagiu, judecatorii si procurorii stagiari sunt obligati sa se prezinte la examenul de capacitate. In cazul in care judecatorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat sa se prezinte la sesiunea urmatoare.
    (2) Lipsa nejustificata de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de judecator stagiar sau de procuror stagiar. In aceasta situatie, judecatorul sau procurorul stagiar este obligat sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate pentru formarea sa profesionala."
   39. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari se organizeaza anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.
    (2) Data, locul si modul de desfasurare a examenului de capacitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii si se comunica instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate.
    (3) Cererile de inscriere la examenul de capacitate, insotite de referatele de evaluare si de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului."
   40. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecatorilor si comisia pentru solutionarea contestatiilor sunt alcatuite din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecatori de la curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    (2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor si comisia pentru solutionarea contestatiilor sunt alcatuite din procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii."
   41. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza ale dreptului, organizarea judiciara si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor. La sustinerea probelor orale participa cel putin 3 membri ai comisiilor prevazute la art. 26."
   42. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Rezultatele examenului de capacitate se inscriu in tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii."
   43. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Contestatiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul National al Magistraturii, in termen de 72 de ore de la afisarea rezultatelor, de catre candidati, curtile de apel sau parchetele de pe langa acestea. Contestatiile se solutioneaza in termen de 3 zile. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila, dispozitiile alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator.
    (12) Notarea la probele orale este definitiva."
   44. La articolul 29, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Dupa validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante se publica de indata, separat pentru judecatori si procurori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Candidatii declarati admisi la examenul de capacitate au dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, in urmatoarea ordine, candidatul care functioneaza la instanta sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare in magistratura."
   45. La articolul 29, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) In circumscriptiile instantelor si parchetelor unde o minoritate nationala are o pondere de cel putin 50% din numarul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidatii cunoscatori ai limbii acelei minoritati."
   46. La Titlul II, titlul Capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul III Numirea judecatorilor si procurorilor"
   47. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art 30. - (1) Judecatorii si procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Propunerile de numire se fac in cel mult 30 de zile de la data validarii examenului de capacitate.
    (3) Presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. (1). Refuzul motivat se comunica de indata Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) In situatia in care Consiliul Superior al Magistraturii sustine propunerea initiala, are obligatia sa motiveze optiunea si sa o comunice de indata Presedintelui Romaniei.
    (5) In perioada dintre data validarii examenului de capacitate si data intrarii in vigoare a actului de numire de catre Presedintele Romaniei, judecatorii si procurorii care au promovat examenul de capacitate primesc salariul corespunzator functiei imediat superioare celei de judecator sau procuror stagiar."
   48. Dupa articolul 30, se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 301. - Poate fi numita judecator sau procuror militar persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru intrarea in magistratura, dupa dobandirea calitatii de ofiter activ in cadrul Ministerului Apararii Nationale."
   49. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Pot fi numiti in magistratura, pe baza de concurs, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2), persoanele care au indeplinit functia de judecator, procuror si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1), avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, precum si magistratii-asistenti la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile.
    (2) Concursul prevazut la alin. (1) se organizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa acestea.
    (3) In termen de cel mult 30 de zile de la data validarii concursului prevazut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui Romaniei numirea in functia de judecator sau, dupa caz, de procuror a candidatilor admisi.
    (4) Dispozitiile art. 29 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fara concurs, in functia de judecator sau procuror.
    (6) Persoanele prevazute la alin. (5) pot fi numite la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (7) Persoanele care au indeplinit functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si avocatii cu o vechime in profesie de cel putin 10 ani, pot fi numite, fara concurs, la judecatorii sau parchetele care functioneaza pe langa acestea.
    (8) Persoanele care indeplinesc conditia de la alin. (5) si (7) prin cumularea vechimii in functia de judecator, procuror sau in profesia de avocat, pot fi numite judecator sau procuror, fara concurs, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (9) In vederea numirii in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) vor sustine un interviu in fata sectiei corespunzatoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (10) Pentru a fi numite in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) trebuie sa indeplineasca si conditiile prevazute de art. 13 alin. (2).
    (11) Presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. (1). Refuzul motivat se comunica de indata Consiliului Superior al Magistraturii.
    (12) In situatia in care Consiliul Superior al Magistraturii sustine propunerea initiala, are obligatia sa motiveze optiunea si sa o comunice de indata Presedintelui Romaniei.
    (13) Dupa numirea in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (1), (5), (7) si (8) sunt obligate sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii care va cuprinde in mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
    (14) Persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) vor sustine, la finalizarea cursului prevazut la alin. (13), un examen pentru verificarea cunostintelor. Nepromovarea examenului atrage eliberarea din functie, cu obligatia restituirii indemnizatiilor primite in perioada in care au urmat cursurile.
    (15) Judecatorii Curtii Constitutionale care, la data numirii, aveau functia de judecator sau de procuror au dreptul, la incetarea mandatului, sa revina la postul detinut anterior."
   50. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) Inainte de a incepe sa-si exercite functia, judecatorii si procurorii depun urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a judecatorilor si procurorilor si este facultativa."
   51. La articolul 32, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Juramantul se depune in sedinta solemna, in fata judecatorilor instantei sau, dupa caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecatorul sau procurorul, dupa citirea actului de numire.
    (4) Depunerea juramantului se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de conducatorul instantei sau, dupa caz, al parchetului si de doi dintre judecatorii sau procurorii prezenti, precum si de cel care a depus juramantul.
    (5) Depunerea juramantului nu este necesara in cazul transferului sau al promovarii judecatorului ori procurorului in alta functie."
   52. La articolul 32, alineatul (6) se abroga.
   53. La Titlul II, titlul Capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul IV Formarea profesionala continua si evaluarea periodica a judecatorilor si procurorilor"
   54. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) Formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor constituie garantia independentei si impartialitatii in exercitarea functiei.
    (2) Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de dinamica procesului legislativ si consta, in principal, in cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care Romania este parte, a jurisprudentei instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, in abordarea multidisciplinara a institutiilor cu caracter de noutate, precum si in cunoasterea si aprofundarea unor limbi straine si operarea pe calculator."
   55. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34. - Responsabilitatea pentru formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor revine Institutului National al Magistraturii, conducatorilor instantelor sau parchetelor la care acestia isi desfasoara activitatea, precum si fiecarui judecator si procuror, prin pregatire individuala."
   56. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) Judecatorii si procurorii participa, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.
    (2) Judecatorii si procurorii au obligatia de a urma in cadrul programelor de formare profesionala continua un curs intensiv pentru invatarea sau aprofundarea unei limbi straine si un curs intensiv pentru initierea sau aprofundarea cunostintelor de operare pe calculator organizate de Institutul National al Magistraturii sau de instantele judecatoresti sau parchete, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate, precum si de alte institutii de specialitate.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii aproba anual, la propunerea Institutului National al Magistraturii, programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor.
    (4) Formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor se realizeaza tinand seama de necesitatea specializarii lor."
   57. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36. - (1) In cadrul fiecarei curti de apel si in cadrul fiecarui parchet de pe langa curtea de apel se organizeaza periodic activitati de formare profesionala continua, constand in consultari, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului National al Magistraturii. Tematica acestora se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel desemneaza judecatorii, respectiv procurorii care raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe langa curtea de apel si parchetele subordonate."
   58. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37. - (1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta judecatorii si procurorii sunt supusi la fiecare 3 ani unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absolvirea unor cursuri de specializare, iar in cazul judecatorilor si procurorilor numiti in functii de conducere, si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.
    (2) Prima evaluare a judecatorilor si procurorilor se face la 2 ani de la numirea in functie.
    (3) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecatori si procurori, formate din presedintele instantei sau, dupa caz, conducatorul parchetului, sectiei sau directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei sau Parchetului National Anticoruptie, precum si din 2 judecatori sau procurori desemnati de colegiul de conducere.
    (4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Parchetului National Anticoruptie fac parte si Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, respectiv, Procurorul General al Parchetului National Anticoruptie care raspund direct de performantele acestor structuri.
    (5) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    (6) Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor se aproba prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii."
   59. La articolul 38, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38. - (1) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a judecatorului sau procurorului intocmit de comisiile prevazute la art. 37 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfacator sau nesatisfacator.
    (3) In solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducatorului instantei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevazute la art. 37 alin. (3) sau (4) orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea judecatorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie."
   60. La articolul 39, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39. - (1) Judecatorii si procurorii care primesc calificativul nesatisfacator sunt obligati sa urmeze pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
    (2) Judecatorii si procurorii care primesc calificativul satisfacator in urma a doua evaluari consecutive sunt obligati sa urmeze pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
    (4) Judecatorul sau procurorul care primeste in urma a doua evaluari consecutive calificativul nesatisfacator sau care nu a promovat examenul prevazut la alin. (3) este eliberat din functie pentru incapacitate profesionala de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii."
   61. La articolul 40, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40. - (1) Evolutia carierei de judecator sau procuror se consemneaza in fisa din dosarul profesional, care se intocmeste si se pastreaza de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) Judecatorii si procurorii au acces la propriul dosar profesional si pot obtine copii ale actelor existente in dosar."
   62. Articolul 41 se abroga.
   63. La Titlul II, titlul Capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul V Promovarea judecatorilor si procurorilor si numirea in functiile de conducere"
   64. La Capitolul V al Titlului II, titlul Sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Sectiunea 1 Promovarea la tribunale, curti de apel si la parchete".
   65. Articolul 42 se abroga.
   66. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43. - (1) Promovarea judecatorilor si procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel national, in limita posturilor vacante existente la tribunale si curti de apel sau, dupa caz, la parchete.
    (2) Concursul pentru promovarea judecatorilor si procurorilor se organizeaza, anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    (3) Comisia pentru promovarea judecatorilor este alcatuita din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecatori de la curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    (4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcatuita din procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    (5) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor, prin curtile de apel si parchete, si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si in trei cotidiene centrale, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs."
   67. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44. - (1) Pot participa la concursul de promovare la instantele sau parchetele imediat superioare, judecatorii si procurorii care au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc urmatoarele conditii minime de vechime:
    a) 5 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functiile de judecator de tribunal sau tribunal specializat si procuror la parchetul de pe langa tribunal sau la parchetul de pe langa tribunalul specializat;
    b) 6 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functiile de judecator de curte de apel si procuror la parchetul de pe langa aceasta;
    c) 8 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
   68. La articolul 44, dupa alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) La calcularea vechimii prevazute la alin. (1) se ia in considerare si perioada in care judecatorul sau procurorul a fost avocat."
   69. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45. - Judecatorii si procurorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 44 pot participa la concurs, in vederea promovarii pe loc, in limita numarului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii."
   70. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46. - (1) Concursul de promovare consta in probe scrise, cu caracter teoretic si practic.
    (2) Probele constau in:
    a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat;
    b) jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;
    c) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;
    d) procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului sau procurorului.
    (3) Procedura de desfasurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevazuta in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor.
    (4) Dispozitiile art. 29 alin. (6) se aplica in mod corespunzator."
   71. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47. - in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotarare, promovarea judecatorilor si procurorilor declarati admisi."
   72. La Capitolul V al Titlului II, titlul Sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Sectiunea a 2-a Numirea in functiile de conducere din cadrul judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel si parchetelor corespunzatoare".
   73. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48. - (1) Numirea in functiile de presedinte si vicepresedinte la judecatorii, tribunale, tribunale specializate si curti de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    (2) Pot participa la concurs sau examen judecatorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
    (3) Judecatorii isi depun candidaturile insotite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
    (4) Concursul sau examenul consta in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si in probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistenta la stres si un test psihologic.
    (5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii si este formata din 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 judecatori de la curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, judecatorii care au urmat cursuri de management.
    (6) Data, locul, precum si Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul National al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii si se afiseaza pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile instantelor judecatoresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului si numeste judecatorii in functiile de conducere in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale. Dispozitiile art. 29 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    (8) Numirea judecatorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, dupa caz, au fost declarati admisi la examen in functiile pentru care au candidat, se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (9) Numirea judecatorilor in celelalte functii de conducere se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea presedintelui instantei.
    (10) Nu pot fi numiti in functii de conducere judecatorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecatorii care au un interes personal, ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
    (11) Judecatorii care participa la concurs sau examen, precum si cei propusi pentru o functie de conducere sunt obligati sa dea o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual sau in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care judecatorul a luat cunostinta despre aceasta.
    (12) Inainte de numirea in functiile de conducere, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica si comunica, in termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, daca judecatorul a facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau a colaborat cu acestea.
    (13) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instantele judecatoresti este publica si disponibila permanent pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile instantelor judecatoresti.
    (14) Numirea in functii de conducere potrivit prezentului articol se face in termen de cel mult 6 luni de la data la care acestea devin vacante."
   74. Dupa articolul 48, se introduce un nou articol, articolul 481, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 481. - (1) Numirea in functiile de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si de adjuncti ai acestora, se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    (2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
    (3) Procurorii isi depun candidaturile insotite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
    (4) Dispozitiile art. 48 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii si este formata din 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
    (6) Data, locul, precum si Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul National al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii si se afiseaza pe pagina de internet a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Institutului National al Magistraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului Justitiei si la sediile parchetelor, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului si numeste procurorii in functiile de conducere in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale. Dispozitiile art. 29 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    (8) Numirea procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, dupa caz, au fost declarati admisi la examen in functiile pentru care au candidat, se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (9) Numirea in celelalte functii de conducere la parchete se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (10) Pentru numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (9) este necesara recomandarea conducatorului parchetului unde urmeaza sa fie numit procurorul.
    (11) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) si (14) se aplica in mod corespunzator si in cazul numirii procurorilor in functiile de conducere.
    (12) Evidenta posturilor vacante de conducere de la parchete este publica si disponibila permanent pe paginile de internet ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile parchetelor."
   75. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49. - (1) Pentru numirea in functii de conducere, sunt necesare urmatoarele conditii minime de vechime:
    a) pentru functia de presedinte si vicepresedinte de judecatorie, prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani in functia de judecator sau procuror;
    b) pentru functia de presedinte si vicepresedinte de tribunal sau tribunal specializat, precum si presedinte de sectie la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, adjunct al acestuia si procuror sef sectie al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, o vechime de 6 ani in functia de judecator sau procuror;
    c) pentru functia de presedinte, vicepresedinte, presedinte de sectie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel si adjunct al acestuia, procuror sef sectie al parchetului de pe langa curtea de apel, o vechime de 8 ani in functia de judecator sau procuror.
    (2) La calcularea vechimii prevazute la alin. (1) se ia in considerare si perioada in care judecatorul sau procurorul a fost avocat.
    (3) Pentru numirea in functii de conducere, judecatorul si procurorul trebuie sa aiba dreptul sa functioneze la instanta sau, dupa caz, parchetul la care urmeaza sa fie numit in functia de conducere."
   76. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) La incetarea mandatului functiei de conducere judecatorii sau procurorii pot ocupa, in conditiile prevazute de art. 48, art. 481 si art. 49, o functie de conducere la aceeasi instanta sau la acelasi parchet ori la alta instanta sau parchet ori revin la instantele sau parchetele de unde provin sau la o instanta sau parchet unde au dreptul sa functioneze potrivit legii.
    (2) Revocarea din functia de conducere a judecatorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a presedintelui instantei, pentru urmatoarele motive:
    a) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;
    b) in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;
    c) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.
    (3) La verificarea organizarii eficiente a activitatii vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele criterii: folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, raportul resurse investite - rezultate obtinute, gestionarea informatiilor, organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale si repartizarea sarcinilor in cadrul instantelor sau parchetelor.
    (4) La verificarea comportamentului si comunicarii vor fi avute in vedere, in principal, comportamentul si comunicarea cu judecatorii, procurorii, personalul auxiliar, justitiabilii, persoanele implicare in actul de justitie, alte institutii, mass-media, asigurarea accesului la informatiile de interes public din cadrul instantei sau parchetului si transparenta actului de conducere.
    (5) La verificarea asumarii responsabilitatii vor fi avute in vedere, in principal, indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente, implementarea strategiilor nationale si secventiale in domeniul justitiei si respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, dupa caz, al repartizarii pe criterii obiective a cauzelor.
    (6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute in vedere, in principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida.
    (7) Revocarea din functia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a conducatorului parchetului, pentru motivele prevazute la alin. (2) care se aplica in mod corespunzator."
   77. La Capitolul V al Titlului II, titlul Sectiunii a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Sectiunea a 3-a Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si numirea in functiile de conducere din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie"
   78. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51. - (1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au indeplinit functia de judecator in ultimii 2 ani la tribunale sau curti de apel, au obtinut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesionala si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 12 ani.
    (2) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Evidenta posturilor vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie este publica si disponibila permanent pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (4) Judecatorii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insotite de orice inscrisuri considerate relevante, in termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care le analizeaza si le inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de un raport consultativ asupra promovarii, in termen de 10 zile de la primire."
   79. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani.
    (2) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
    (3) Numirea in functiile prevazute la alin. (1) se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data.
    (4) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori presedinte de sectie, la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data la care functia de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de sectie a devenit vacanta.
    (6) Revocarea din functie a presedintelui, a vicepresedintelui sau a presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de catre Presedintele Romaniei la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numarul membrilor sau la cererea adunarii generale a instantei, pentru motivele prevazute la art. 50 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator."
   80. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53. - (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestora, sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data.
    (2) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Presedintele Romaniei poate refuza motivat numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1), aducand la cunostinta publicului motivele refuzului.
    (4) Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevazute la art. 50 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator."
   81. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 531. - (1) Numirea in celelalte functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Parchetului National Anticoruptie se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz.
    (2) Pentru numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) este necesara recomandarea conducatorului sectiei ori, dupa caz, al directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetului National Anticoruptie, unde urmeaza sa fie numit procurorul.
    (3) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Revocarea din functiile de conducere a procurorilor numiti potrivit alin. (1) se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori, dupa caz, a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, pentru motivele prevazute la art. 50 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator.
    (5) Propunerea prevazuta la alin. (4) poate fi formulata din oficiu sau la sesizarea adunarilor generale ori a conducatorilor sectiilor ori, dupa caz, al directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetului National Anticoruptie."
   82. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54. - La incetarea mandatului pentru functiile de conducere prevazute la art. 52, 53 si 531, judecatorii sau procurorii revin la instantele sau parchetele de unde provin sau la o instanta sau parchet unde au dreptul sa functioneze potrivit legii."
   83. La Titlul II, Capitolul VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul VI Delegarea, detasarea si transferul
    Art. 55. - (1) In cazul in care o judecatorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate functiona normal din cauza absentei temporare a unor judecatori, existentei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, presedintele curtii de apel, la propunerea presedintelui respectivei instante din circumscriptia acelei curti de apel, poate delega, judecatori de la alte instante din circumscriptia mentionata, cu acordul scris al acestora.
    (2) Delegarea judecatorilor de la judecatorii, tribunale si tribunale specializate in circumscriptia altei curti de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curtii de apel in circumscriptia careia se cere delegarea si cu avizul presedintelui curtii de apel unde acestia functioneaza.
    (3) Delegarea judecatorilor curtilor de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curtii de apel.
    (4) Delegarea in functii de conducere a judecatorilor de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, pana la ocuparea functiei prin numire in conditiile prezentei legi.
    (5) Delegarea in functiile de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecatorilor de la aceasta instanta, se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la propunerea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (6) Delegarea judecatorilor se poate face pe o perioada de cel mult 90 de zile intr-un an si poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 90 de zile.
    (7) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, de catre Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioada de cel mult 90 de zile intr-un an.
    (8) Delegarea procurorilor poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 90 de zile.
    (9) Pe perioada delegarii judecatorii si procurorii beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati. Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este delegat judecatorul sau procurorul sunt inferioare, acesta isi pastreaza indemnizatia de incadrare lunara si celelalte drepturi banesti.
    Art. 56. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite, la solicitarea acestor institutii.
    (2) Durata detasarii este cuprinsa intre 6 luni si 3 ani. Detasarea se prelungeste o singura data, pentru o durata de pana la 3 ani, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (3) In perioada detasarii, judecatorii si procurorii isi pastreaza calitatea de judecator sau procuror si beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat. Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este detasat judecatorul sau procurorul sunt inferioare, acesta isi pastreaza indemnizatia de incadrare lunara si celelalte drepturi banesti.
    (4) Perioada detasarii constituie vechime in functia de judecator sau procuror.
    (5) Dupa incetarea detasarii, judecatorul sau procurorul revine in functia detinuta anterior.
    Art. 57. - Detasarea nu se poate face la instante sau parchete de nivel superior celor la care judecatorul sau procurorul are dreptul sa functioneze potrivit legii.
    Art. 58. - Transferul judecatorilor si procurorilor de la o instanta la alta instanta sau de la un parchet la alt parchet ori la o institutie publica se aproba, la cererea celor in cauza, de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 59. - (1) La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror, iar procurorii in functia de judecator, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege.
    (2) Pentru numirea in functiile prevazute la alin. (1), candidatii vor sustine un interviu in fata sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in cazul procurorilor care solicita numirea ca judecatori si, respectiv, a sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in cazul judecatorilor care solicita numirea ca procuror.
    (3) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului."
   84. La Titlul II, titlul Capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul VII Suspendarea din functie si incetarea functiei de judecator si procuror"
   85. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60. - (1) Judecatorul sau procurorul este suspendat din functie in urmatoarele cazuri:
    a) cand a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa prin ordonanta sau rechizitoriu;
    b) cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa-si exercite functia in mod corespunzator.
    (2) Suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) In perioada suspendarii din functie, judecatorului si procurorului nu i se platesc drepturile salariale. Aceasta perioada nu constituie vechime in magistratura.
    (4) In perioada suspendarii din functie, judecatorului sau procurorului nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute la art. 6 si 7."
   86. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61. - (1) In cazul prevazut la art. 60 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunica de indata judecatorului sau procurorului si conducerii instantei sau parchetului unde acesta functioneaza hotararea prin care s-a dispus suspendarea din functie.
    (2) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal fata de judecator sau procuror, suspendarea din functie inceteaza, iar acesta este repus in situatia anterioara, i se platesc drepturile banesti de care a fost lipsit pe perioada suspendarii din functie si i se recunoaste vechimea in magistratura pentru aceasta perioada."
   87. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62. - (1) In cazul prevazut la art. 60 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea presedintelui instantei sau a conducatorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandata de comisia medicala de specialitate, numita in conditiile art. 13 alin. (2) lit. e).
    (2) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize poate hotari incetarea suspendarii si repunerea in functie a judecatorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, daca boala este ireversibila, propune eliberarea din functie potrivit legii.
    (3) In perioada suspendarii, judecatorului sau procurorului i se platesc drepturile de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii."
   88. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art 63. - (1) Judecatorii si procurorii sunt eliberati din functie in urmatoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) pensionare, potrivit legii;
    c) transfer intr-o alta functie, in conditiile legii;
    d) incapacitate profesionala;
    e) ca sanctiune disciplinara;
    f) condamnarea definitiva a judecatorului sau procurorului pentru o infractiune;
    g) incalcarea dispozitiilor art. 62;
    h) nepromovarea examenului prevazut la art. 31 alin. (14);
    i) neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a), c) si e).
    (2) Eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Trecerea in rezerva sau in retragere a judecatorilor si procurorilor militari se face in conditiile legii, dupa eliberarea din functie de catre Presedintele Romaniei. In caz de pensionare sau de transfer, eliberarea din functie se face dupa trecerea in rezerva sau, dupa caz, in retragere.
    (4) Eliberarea din functie a judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) In cazul in care judecatorul sau procurorul cere eliberarea din functie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia sa devina efectiva, daca prezenta judecatorului sau procurorului este necesara.
    (6) Judecatorul sau procurorul eliberat din functie din motive neimputabile isi pastreaza gradul profesional dobandit in ierarhia instantelor sau a parchetelor."
   89. Articolul 64 se abroga.
   90. La articolul 65, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art 65. - (1) Prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti sefi si magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie se bucura de stabilitate.
    (3) Conditiile generale de numire a magistratilor-asistenti sunt cele prevazute pentru functia de judecator si procuror."
   91. La articolul 65, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Dispozitiile prezentei legi privind incompatibilitatile si interdictiile, formarea profesionala continua si evaluarea periodica, drepturile si indatoririle, precum si raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor se aplica in mod corespunzator si magistratilor-asistenti."
   92. La articolul 66, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Magistratii-asistenti gradul III pot fi numiti, prin concurs, si dintre avocati, notari, precum si grefieri cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani."
   93. Titlul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Titlul III Drepturile si indatoririle judecatorilor si procurorilor
    Art. 72. - Stabilirea drepturilor judecatorilor si procurorilor se face tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea si complexitatea functiei de judecator si procuror, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru aceste functii si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora.
    Art. 73. - (1) Pentru activitatea desfasurata, judecatorii si procurorii au dreptul la o remuneratie stabilita in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, cu functia detinuta, cu vechimea in magistratura si cu alte criterii prevazute de lege.
    (2) Drepturile salariale ale judecatorilor si procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decat in cazurile prevazute de prezenta lege. Salarizarea judecatorilor si procurorilor se stabileste prin lege speciala.
    (3) Salarizarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se stabileste prin legea privind indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica.
    (4) Judecatorii si procurorii militari sunt militari activi si au toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
    (5) Salarizarea si celelalte drepturi cuvenite judecatorilor si procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Nationale, in concordanta cu prevederile legislatiei privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti si cu reglementarile referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ si, respectiv, de salariat civil al acestui minister.
    (6) Acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 74. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.
    (2) Judecatorii sau procurorii care considera ca independenta si impartialitatea le sunt afectate in orice mod prin acte de imixtiune in activitatea profesionala se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune masurile necesare, conform legii.
    Art. 75. - Judecatorii si procurorii sunt liberi sa organizeze sau sa adere la organizatii profesionale locale, nationale sau internationale, in scopul apararii intereselor lor profesionale, precum si la cele prevazute de art. 10 alin. (3).
    Art. 76. - (1) Judecatorii si procurorii in functie sau pensionari au dreptul de a li se asigura masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile sau bunurile lor.
    (2) Masurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 77. - (1) Judecatorii si procurorii beneficiaza de asigurare pentru risc profesional, realizata din fondurile bugetare ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau, in cazul judecatorilor si procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apararii Nationale, pentru viata, sanatate si bunuri, daca sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea, in limita veniturilor pentru anii lucrati in aceste functii, dar nu in mai mult de 15 ani de activitate.
    (2) La eliberarea din functie, asigurarea prevazuta la alin. (1) inceteaza.
    (3) Asigurarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Judecatorii si procurorii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevazuta la alin. (1).
    (5) Prin hotarare a Guvernului, se poate infiinta Casa de asigurari a judecatorilor si procurorilor.
    Art. 78. - (1) Judecatorii si procurorii beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.
    (2) Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate platite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate in tara sau in strainatate, pentru pregatirea si sustinerea examenului de capacitate si de doctorat, precum si la concedii fara plata, potrivit Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor.
    (3) Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (4) In perioada concediului de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani, judecatorii sau procurorii au dreptul la o indemnizatie in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acorda acest concediu.
    (5) Judecatorii si procurorii in activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale.
    (6) Judecatorii si procurorii au dreptul la inchirierea locuintelor de serviciu. Locuintele de serviciu aflate in proprietatea sau administrarea Ministerului Justitiei si unitatilor subordonate, precum si cele aflate in proprietatea sau in administrarea Ministerului Public nu pot fi cumparate de judecatori, procurori sau orice alti salariati ai acestor institutii.
    (7) In cazul pensionarii pentru limita de varsta, titularul contractului de inchiriere prevazut la alin. (6) si dupa caz, sotul, ori sotia acestuia, isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.
    Art. 79. - Judecatorii si procurorii beneficiaza anual de 6 calatorii in tara dus-intors, gratuite, la transportul pe calea ferata clasa I, auto, naval si aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 calatorii in tara dus-intors, in cazul in care deplasarea se efectueaza cu autoturismul.
    Art. 80. - (1) Judecatorii si procurorii cu vechime continua in magistratura de 20 de ani beneficiaza, la data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru alte motive neimputabile de o indemnizatie egala cu 7 indemnizatii de incadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.
    (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data in decursul carierei de judecator sau procuror si se inregistreaza, potrivit legii.
    (3) Modul de calcul al vechimii continue in magistratura se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul decesului judecatorului sau procurorului aflat in activitate. In acest caz, de indemnizatie beneficiaza sotul/sotia si copiii care se afla in intretinerea acestuia la data decesului.
    Art. 81. - (1) Judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura beneficiaza, la implinirea varstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii.
    (2) Judecatorii si procurorii sunt pensionati la cerere, inainte de implinirea varstei prevazute de lege si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in aceste functii. La calcularea acestei vechimi se iau in considerare si perioadele in care judecatorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fara ca ponderea acestora sa poata fi mai mare de 10 ani.
    (3) Pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25 de ani in functia de judecator sau procuror, la cuantumul pensiei se adauga cate 1%, fara a se putea depasi venitul brut avut la data pensionarii.
    (4) De pensia de serviciu beneficiaza si judecatorii si procurorii cu o vechime in magistratura intre 20 si 25 de ani, in acest caz cuantumul pensiei prevazut la alin. (1) fiind micsorat cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala.
    (5) Persoanele care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) si (3) numai in functia de judecator sau procuror beneficiaza de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariate pe care le are un judecator sau procuror in functie in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.
    (6) De prevederile alin. (5) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de judecator sau procuror din motive neimputabile.
    (7) Judecatorii si procurorii militari pot opta intre pensia de serviciu sau pensia militara de serviciu.
    (8) Judecatorii si procurorii care beneficiaza de pensie de serviciu potrivit alin. (1), (2) si (4) pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective.
    Art. 82. - Judecatorii si procurorii de la toate instantele, precum si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) nu pot fi mentinuti in functie dupa implinirea varstei de pensionare prevazuta de lege.
    Art. 83. - Sotul supravietuitor si copiii judecatorilor si procurorilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 81 beneficiaza de pensie de urmas daca indeplinesc conditiile prevazute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 84. - (1) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public al asigurarilor sociale se suporta din bugetul de stat.
    (2) Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art. 83 se actualizeaza anual in raport cu media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor in activitate.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si judecatorilor sau procurorilor pensionari, precum si persoanelor care beneficiaza de pensia de urmas prevazuta la art. 83.
    Art. 85. - Constituie vechime in magistratura perioada in care judecatorul, procurorul, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) sau magistratul-asistent a indeplinit functiile de judecator, procuror, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie, judecator financiar, judecator financiar inspector, procuror financiar si consilier in sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1), precum si perioada in care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.
    Art. 86. - (1) Pe durata indeplinirii functiei, personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul National de Criminologie si din Institutul National al Magistraturii este asimilat judecatorilor si procurorilor in ceea ce priveste drepturile si indatoririle, inclusiv sustinerea examenului de admitere, evaluarea activitatii profesionale, sustinerea examenului de capacitate si de promovare, dispozitiile prezentei legi aplicandu-se in mod corespunzator, cu exceptia dreptului prevazut de art. 81 alin. (2).
    (2) Stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum si a procedurii de cercetare si aplicare a sanctiunilor disciplinare se fac prin ordin al conducatorilor autoritatilor prevazute la alin. (1).
    Art. 87. - (1) Pentru merite deosebite in activitate, judecatorii si procurorii pot fi distinsi cu Diploma Meritul Judiciar.
    (2) Diploma Meritul Judiciar se acorda de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecatori si la propunerea ministrului justitiei, pentru procurori.
    Art. 88. - Modelul diplomei si modul de confectionare a acesteia se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de catre ministrul justitiei.
    Art. 89. - (1) Judecatorii si procurorii sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in societate.
    (2) Relatiile judecatorilor si procurorilor la locul de munca si in societate se bazeaza pe respect si buna-credinta.
    Art. 90. - (1) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa rezolve lucrarile in termenele stabilite si sa solutioneze cauzele in termen rezonabil, in functie de complexitatea acestora si sa respecte secretul profesional.
    (2) Judecatorul este obligat sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor la care a participat, inclusiv dupa incetarea exercitarii functiei.
    Art. 91. - (1) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa aiba, in timpul sedintelor de judecata, tinuta vestimentara corespunzatoare instantei la care functioneaza.
    (2) Tinuta vestimentara se stabileste prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii si se asigura in mod gratuit.
    Art. 92. - Judecatorii si procurorii sunt obligati sa prezinte, in conditiile si la termenele prevazute de lege, declaratia de avere si declaratia de interese."
   94. Denumirea Titlului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Titlul IV Raspunderea judecatorilor si procurorilor"
   95. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 93. - Judecatorii si procurorii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii."
   96. Dupa articolul 93, se introduce un nou articol, articolul 931, cu urmatorul cuprins:
    "Art 931. - (1) Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu incuviintarea sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) In caz de infractiune flagranta, judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia."
   97. La articolul 94, alineatele (2), (4), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.
    (4) Dreptul persoanei vatamate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare savarsite in alte procese decat cele penale nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a judecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.
    (5) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.
    (7) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de prejudicii."
   98. La articolului 95, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95. - (1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare."
   99. La Titlul IV, titlul Capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
 
"Capitolul II Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor"
   100. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96. - (1) Judecatorii si procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.
    (2) Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor militari poate fi angajata numai potrivit dispozitiilor prezentei legi."
   101. La articolul 97, literele a), c), f), g), i), j), k), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) incalcarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere, declaratiile de interese, incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;
    c) interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii, precum si imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;
    f) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;
    g) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;
    i) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;
    j) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta daca fapta nu constituie infractiune;
    k) efectuarea cu intarziere a lucrarilor, din motive imputabile;
    l) absentele nemotivate de la serviciu, in mod repetat;
    m) atitudinea nedemna in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili;"
   102. Literele b) si h) ale articolului 97 se abroga.
   103. La articolul 97, dupa litera m) se introduc literele n), o) si p), cu urmatorul cuprins:
    "n) neindeplinirea obligatiei privind transferarea normei de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza;
    o) nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
    p) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor in conditiile legii."
   104. Articolul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98. - Sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:
    a) avertismentul;
    b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
    c) mutarea disciplinara pentru o perioada de la o luna la 3 luni la o instanta sau la un parchet, situate in circumscriptia aceleiasi curti de apel ori in circumscriptia aceluiasi parchet de pe langa acestea;
    d) excluderea din magistratura."
   105. Articolul 100 se abroga.
   106. Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 102. - Judecatorii si procurorii care au, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, norma de baza la institutii de invatamant superior juridic, au obligatia ca, incepand cu anul universitar urmator, sa-si transfere norma de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza ori sa renunte la calitatea de judecator sau procuror."
   107. La articolul 103, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 103. - (1) Judecatorii si procurorii in functie, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) care au beneficiat de vechime in magistratura potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza aceasta vechime."
   108. Articolul 104 se abroga.
   109. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 105. - (1) Judecatorii si procurorii militari care isi continua activitatea la instantele si parchetele militare, redistribuiti pe functii inferioare, isi pastreaza drepturile salariale de care beneficiaza la data redistribuirii. Celelalte dispozitii ale prezentei legi se aplica in mod corespunzator si judecatorilor si procurorilor militari.
    (2) Transferul judecatorilor si procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a reducerii posturilor, se face la instante si parchete civile de grad egal, potrivit optiunii exprimate, in limita posturilor disponibile."
   110. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 106. - Consiliul Superior al Magistraturii aproba, prin hotarare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I:
    a) Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfasurare a concursului de admitere si a examenului de absolvire, precum si media minima de admitere si de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    b) Regulamentul Institutului National al Magistraturii;
    c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfasurare si media minima de promovare a examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari;
    d) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura;
    e) Regulamentul privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute;
    f) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor;
    g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor;
    h) Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor;
    i) Regulamentul privind concediile judecatorilor si procurorilor,"
   Art. II. - (1) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (2) Celelalte regulamente prevazute la art. 106 se actualizeaza si se aproba in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   (3) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se va adopta hotararea Guvernului prevazuta la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 303/2004.
   Art. III. - La implinirea termenului prevazut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare, se abroga.
   Art. IV. - (1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind functiile de conducere de la instante si parchete vor fi numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   (2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor va fi elaborat de Institutul National al Magistraturii, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii si afisat pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerului Justitiei, precum si la sediile instantelor judecatoresti si parchetelor, in termen de 10 zile de la numirea comisiilor.
   (3) In 30 de zile de la publicarea Regulamentului prevazut la alin. (3) se organizeaza concurs sau examen pentru numirea in functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale si parchetele de pe langa acestea, iar in termen de 60 de zile de la aceeasi data se organizeaza concurs sau examen pentru ocuparea functiilor de conducere de la judecatorii si parchetele de pe langa acestea. Dispozitiile art. 48 alin. (7) si ale art. 481 alin. (7) se aplica in mod corespunzator.
   (4) Numirea in functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, precum si de la parchetele de pe langa acestea, pentru care se aplica procedura prevazuta la art. 48 alin. (9) si art. 481 alin. (9) se face in termen de 30 de zile de la numirea in functiile de conducere a judecatorilor si procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concursurile sau examenele prevazute la alin. (4).
   (5) Nerespectarea termenelor si a procedurii pentru organizarea concursurilor sau examenelor prevazute de prezentul articol constituie abatere disciplinara.
   Art. V. - (1) Judecatorii si procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta, vor fi eliberati din functie la implinirea unui termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   (2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua masurile necesare pentru ocuparea in termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevazute la alin. (1).
   Art. VI. - Judecatorii si procurorii care nu au renuntat la norma de baza la institutii de invatamant superior juridic, potrivit art. 102 din Legea nr. 303/2004, sunt obligati sa-si transfere norma de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   Art. VII. - (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor si personalul auxiliar de specialitate depun declaratiile prevazute la art. 6 alin. (3) sau, dupa caz, art. 61 si art. 62 din Legea nr. 303/2004, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   (2) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica declaratiile prevazute la art. 61 din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica declaratiile prevazute la art. 62 din Legea nr. 303/2004 in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   Art. VIII. - Dispozitiile art. 82 din Legea nr. 303/2004 se aplica si magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale si personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor prevazut la art. 73 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. IX. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 330/2009 incepand cu 01.01.2010.
   Art. X. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
   a) articolele 8 si 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) articolul 8 din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004.
   Art. XI. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.
   Art. XII. - Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

    Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului si in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, in sedinta comuna din 13 iulie 2005.
   
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR             PRESEDINTELE SENATULUI
     ADRIAN NASTASE                   NICOLAE VACAROIU
    Bucuresti, 19 iulie 2005.
    Nr. 247.

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b