Lege nr. 169/1997

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
   Art. I. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public."
   2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel."
   3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti.
    (2) Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere potrivit art. 13 alin. (3) din lege pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%.
    (3) Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in raza carora se afla terenul pentru care urmeaza sa se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea decaderii.
    (4) Cererea va cuprinde:
    a) numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia;
    b) calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care li s-a reconstituit sau urmeaza sa li se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;
    c) suprafata de teren care li s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita.
    (5) La cerere se va anexa:
    a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori fisa de punere in posesie;
    b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus;
    c) o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca acestea s-au facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori.
    (6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite, si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare.
    (7) Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia.
    (8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu toate mentiunile precizate in alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, inlauntrul termenului de 90 de zile, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen.
    (9) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage dupa sine atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestora, potrivit legii, cat si plata de daune cominatorii sau, dupa caz, si de daune-interese.
    (10) Dupa expirarea termenului de 90 de zile prevazut la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras, municipiu -, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inlauntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnatura.
    (11) In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care o va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
    (12) Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite."
    3 bis. Dupa articolul 9 se introduce articolul 91, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 91. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori.
    (2) Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor."
   4. Alineatul 1 al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori."
   5. Alineatul (5) al articolului 10 se abroga.
   6. Alineatele (4)-(10) ale articolului 11 se abroga.
   7. Alineatul (3) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) De prevederile alin. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor, care au optat si carora li s-a atribuit, la data improprietaririi, teren arabil, cu exceptia celor care l-au instrainat."
   8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, trec in domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, urmand a fi puse la dispozitia celor care doresc sa intemeieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin inchiriere, concesionare sau vanzare, in conditiile legii."
   9. Alineatele (4), (5) si (6) ale articolului 17 se abroga.
   10. Dupa alineatul (3) al articolului 18 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. 13 alin. (3)."
   11. La articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Organele reprezentative ale unitatilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha, in cazul parohiilor, si suprafata pe care au avut-o in proprietate, dar nu mai mult de 10 ha, si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha, in cazul manastirilor si schiturilor, si suprafata pe care au avut-o in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.
    (4) Dispozitiile art. 9 raman aplicabile.
    (5) Pentru parohiile, schiturile si manastirile din mediul urban, consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. (3) si (4).
    (6) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate, in limita suprafetelor pe care le-au avut, si organele reprezentative ale altor unitati de cult, astfel:
    a) centrul patriarhal, pana la 200 ha;
    b) centrele eparhiale, pana la 100 ha;
    c) protoeriile, pana la 50 ha;
    d) parohiile din mediul urban, pana la 10 ha;
    e) filialele din mediul rural si urban, pana la 10 ha."
   12. Dupa alineatul (1) al articolului 22 se introduc doua noi alineate, care devin alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate, in cartea funciara, in registrul agricol sau in alte documente funciare, la data intrarii in cooperativa agricola de productie.
    (3) Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa ca lot de folosinta, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit, indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc, in extravilan, cu exceptia celor stramutati, pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica."
   13. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari.
    (2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau, in lipsa, cu teren situat in extravilan, in imediata vecinatate."
   14. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori, in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, in proprietatea detinatorilor initiali sau mostenitorilor acestora."
   15. Dupa alineatul (2) al articolului 24 se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Prin investitii, in sensul alin. (2), se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului."
   16. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile."
   17. Dupa alineatul (1) al articolului 26 se introduc patru alineate, care devin alineatele (2), (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia masuratorilor comisia ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini si le consemneaza in documentele constatatoare.
    (3) Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat, constituite in temeiul Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, comisiile locale si cele judetene, in termen de 12 luni, vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate.
    (4) Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent, iar comisiile judetene, sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate.
    (5) Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea, de drept, a societatilor agricole in cauza."
   18. Alineatul (5) al articolului 29 se abroga.
   19. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului."
   20. Alineatul (1) al articolului 33 se abroga.
   21. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice, agricole si silvice, destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa, precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale, apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei, din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola."
   22. Alineatul (5) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii, din intravilanul localitatilor, aflate in administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la cerere."
   23. Dupa articolul 36 se introduc articolele 361, 362 si 363, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 361. - (1) Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. 36 din lege, persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992 privind stabilirea unor drepturi in favoarea persoanelor fizice care detin actiuni in temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, precum si persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 din prezenta lege.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1), carora li s-a stabilit dreptul in actiuni, in limita suprafetei de pana la 10 ha in echivalent arabil, pot face cerere, in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. 131/1991, suprafata de teren putea depasi, ca echivalenta, 10 ha teren arabil, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9) din prezenta lege.
    Art. 362. - Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949, precum si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 din prezenta lege.
    Art. 363. - (1) Dupa expirarea termenului de 90 de zile, in cazurile prevazute la art. 361 si 362, primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol, din raza teritoriala a localitatii.
    (2) Dispozitiile art. 9 alin. (9) raman aplicabile."
   24. Alineatul (2) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz."
   25. Alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40. - (1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitatilor de stat, si care in prezent sunt folosite ca pasuni, fanete si arabil, vor fi restituite in proprietatea comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, si in administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, helesteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve, orezarii si campuri experimentale, destinate cercetarii agricole, ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
   26. Dupa alineatul (1) al articolului 40 se introduce alineatul (2), care va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor, dupa caz, a acestor terenuri."
   27. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41. - (1) Persoanele fizice sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie."
   28. Alineatul (2) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere, ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare, sau terenurile sunt defrisate, se vor atribui alte suprafete de teren, cu respectarea acelorasi conditii, in imediata apropiere."
   29. Alineatul (3) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Persoanele prevazute la alin. (1) vor formula cererile in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)."
   30. Alineatul (4) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Terenurile prevazute la alin. (1), precum si la art. 411 si 412 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Punerea in posesie a padurilor, zavoaielor, tufarisurilor, a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora."
   31. Dupa articolul 41 se introduc articolele 411 si 412, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 411. - (1) Fostii composesori sau, dupa caz, mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. 41, pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi, in cadrul obstilor nedivizate.
    (3) Dispozitiile alin. (2) ale art. 41 raman aplicabile.
    (4) In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafata situata pe raza acestora.
    (5) Persoanele prevazute la alin. (1) vor formula cererile in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9).
    Art. 412. - (1) Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor, precum si ale institutiilor de invatamant, pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, care le-au apartinut in proprietate, in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati.
    (2) Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9).
    (3) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, in baza actelor care le atesta aceasta calitate, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9).
    (4) Dispozitiile art. 41 alin. (2) raman aplicabile."
   32. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42. - Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana, indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera, prevazute la art. 41, care le-au apartinut in proprietate, dar numai pana la limita prevazuta la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, si nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinatie forestiera, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9)."
   33. Alineatul (3) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia, dupa caz, in proprietatea privata a comunei, a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul."
   34. Dupa capitolul III se introduce capitolul III1, care va avea urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL III1
Dispozitii procedurale

    Art. 441. - Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale.
    Art. 442. - (1) In sensul prezentei legi, comisia locala este autoritate publica cu activitate administrativa, iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdictionala.
    (2) Comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, cand este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat conventional, de catre unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.
    Art. 443. - (1) Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse in cap. II din lege, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei circumscriptie este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    Art. 444. - (1) Dispozitiile art. 443 alin. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, in conditiile prevazute in cap. III din prezenta lege.
    (2) Dispozitiile alin. (2) al art. 443 raman aplicabile.
    Art. 445. - (1) Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis, dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale, acte administrative contrare propriei hotarari, dispozitiile alin. (2) al art. 443 ramanand aplicabile.
    Art. 446. - Plangerea prevazuta la art. 443 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. 36 din prezenta lege, cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat, reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispozitiile alin. (2) al art. 443 ramanand aplicabile.
    Art. 447. - Plangerea formulata potrivit art. 443-446 suspenda executarea.
    Art. 448. - Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea pentru organizarea judecatoreasca. Pe baza hotararii judecatoresti definitive, comisia judeteana, care a emis titlul de proprietate, il va modifica, il va inlocui sau il va desfiinta.
    Art. 449. - Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. 448 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila, cu respectarea dispozitiilor legale in materie.
    Art. 4410. - Tertii care au fost vatamati in drepturile lor prin hotararea comisiei judetene sau prin ordinul prefectului ori in alt mod, prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, si care nu aveau interes de a se adresa acestor organe, avand deja un titlu de proprietate privata asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decat calea actiunilor de drept comun, petitorii sau, dupa caz, posesorii, in special revendicarea, si nu procedura prevazuta in acest capitol.
    Art. 4411. - Dispozitiile art. 4410 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori, dupa caz, al unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 4412. - Persoanelor prevazute la art. 4410 si art. 4411 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene.
    Art. 4413. - In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice, litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol.
    Art. 4414. - (1) In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in circumscriptia careia este situat terenul.
    (2) Daca instanta admite plangerea, primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva in posesie, sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere, anume stabilite de instanta.
    (3) Dispozitiile alin. (2) al art. 443 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 4415. - Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate, indiferent de faza procesuala in care se afla, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii, tinand insa seama, cand este cazul, si de dispozitiile prezentei legi."
   35. Alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sanctionate, anual, cu plata unei sume de la 50.000 lei la 100.000 lei/ha, in raport cu categoria de folosinta a terenului."
   36. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul anului in curs."
   37. Dupa alineatul (1) al articolului 57 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice, in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune, modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizare a teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, care are obligatia sa le inregistreze."
   38. Alineatul (2) al articolului 57, care devine alineatul (3), va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Schimbarea categoriei de folosinta silvica - paduri, rachitarii, culturi de arbusti, detinute de persoane juridice - se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
   39. Alineatul (2) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune, orase si municipii."
   40. Alineatul (3) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti, al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
   41. Alineatul (2) al articolului 62 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Daca proprietarul nu este de acord, primaria face propuneri motivate prefecturii, care va decide."
   42. Dupa alineatul (2) al articolului 62 se introduc alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. (2) in perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta, titularului terenului in cauza, o suprafata de teren corespunzatoare, pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare.
    (4) In cazul in care statul nu dispune in localitatea respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica, prevazuta de Legea nr. 33/1994."
   43. Alineatul (1) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67. - (1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare, ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate, cuprinse in perimetru, se asigura, in functie de specificul lucrarilor, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare."
   44. Alineatul (3) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului, datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului."
   45. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice, vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice, pe baza unui sistem informational, cu asigurarea de banci de date, la nivelul tarii si al judetului, si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor, in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie."
   46. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69. - Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege."
   47. Alineatul (2) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin exceptie, unele constructii, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate in extravilan. In acest caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protectia mediului inconjurator."
   48. Dupa alineatul (2) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I si a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi, prin extinderea intravilanului localitatilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin hotarare a Guvernului si cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei."
   49. Alineatul (3) al articolului 71, care devine alineatul (4), va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata, de catre persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si, respectiv, a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
   50. Dupa alineatul (4) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica si in cazul terenurilor agricole care au fost trecute, potrivit legii, in intravilanul localitatii, in vederea realizarii constructiilor de orice fel."
   51. Dupa alineatul (5) al articolului 71, care devine alineatul (6), se introduce alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) De asemenea, se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. (3) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate, aflate in curs de reconstructie."
   52. Alineatul (1) al articolului 72 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72. - (1) Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica, titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic, intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar."
   53. Dupa alineatul (1) al articolului 72 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru taxa prevazuta la art. 71 alin. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. (1), depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar, se primeste de catre titular o dobanda aplicata de banca pentru perioada de depozit."
   54. Alineatul (2) al articolului 72, care devine alineatul (3), va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului, titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara."
   55. Dupa alineatul (1) al articolului 75 se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata, hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza."
   56. Alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80. - (1) Titularii lucrarilor de investitii sau de productie, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie, cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime - carbune, caolin, argila, pietris - de la sondele abandonate si altele asemenea, sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare, dandu-le o folosinta agricola, iar daca aceasta nu este posibil, o folosinta piscicola sau silvica, in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie."
   57. Alineatul (3) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, din fondurile prevazute de beneficiari, in conditiile legii."
   58. Alineatul (2) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizare a teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, indiferent de marimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite."
   59. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 87. - (1) Ocuparea in intregime sau in parte a terenurilor de orice fel, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fara aprobarea primita in conditiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fara drept constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
    (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) se savarseste prin violenta, amenintariori de doua sau de mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani."
   60. Dupa articolul 87 se introduc articolele 871 si 872, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 871. - Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite constituie abuz in serviciu si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani."
    "Art. 872. - Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) si ale art. 91, prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin, sau nedeclararea unor suprafete de teren, detinute efectiv, constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal*)."
    ___________
   *) Codul penal a fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997.

   61. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 89. - Contraventiile prevazute la art. 88 se sanctioneaza astfel:
    a) cele de la lit. a) - c), cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;
    b) cele de la lit. d) - h), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei."
   62. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 90. - Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice, dupa cum urmeaza:
    a) cele de la art. 88 lit. a) - c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    b) cele de la lit. d) - h), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei."
   63. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 91. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si, dupa caz, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, de imputernicitii prefectului si specialisti imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau, dupa caz, de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean, precum si de catre primar.
    (2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si, dupa caz, restabilirea situatiei anterioare."
   64. Alineatele (1) si (2) ale articolului 93 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 93. - (1) Comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite potrivit prevederilor art. 11, vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege, din competenta lor, indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, inaintand aceste lucrari, dupa caz, comisiilor judetene sau prefectului, in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.
    (2) Comisiile prevazute la alin. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie, intocmind in acest scop procese-verbale, pe care le vor inainta comisiilor judetene."
   65. Articolul 97 alineatele (1) si (2), articolul 98 si articolul 99 se abroga.
   Art. II. - Dispozitiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere in nici un fel titlurilor si altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data intocmirii lor.
   Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei legi:
   a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
   (i) actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;
   (ii) actele de reconstituire si constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop;
   (iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
   (iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor;
   (v) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in masura in care au depasit limitele de suprafata stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
   (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior in proprietate astfel de terenuri.@
   b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate in domeniul public sau privat al statului, ori in domeniul public al comunelor, oraselor sau municipiilor;
   c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in intravilanul localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art. 23 din lege;
   d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;
   e) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20, in localitatile in care s-a aplicat cota de reducere prevazuta de lege;
   f) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20 si in cazul in care in localitatea respectiva nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor indreptatite de lege;
   g) transferurile de terenuri dintr-o localitate in alta, efectuate cu incalcarea conditiilor prevazute de lege, in scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;
   h) actele de vanzare-cumparare privind constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale - case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si altele asemenea - ce au apartinut cooperativelor agricole de productie, cu incalcarea dispozitiilor imperative prevazute la ultimul alineat al art. 28 din lege.
   (11) Actele administrative prin care au fost trecute in domeniul public sau privat al statului sau al localitatilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata isi suspenda efectele cu privire la aceste terenuri pana la solutionarea cererii de catre comisia de fond funciar, cu exceptia terenurilor intrate deja in circuitul civil. Dupa validarea cererii de reconstituire, terenul trece in rezerva comisiei de fond funciar in vederea punerii in posesie.@
   (2) Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.@
   (21) Nulitatea absoluta, in sensul prezentei legi, va putea fi invocata si in litigiile in curs.@
   (22) Nulitatea absoluta nu opereaza asupra titlurilor obtinute de fostii proprietari pe alte amplasamente daca la intrarea in vigoare a prezentei legi si-au gasit vechile amplasamente de care au fost deposedati atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.@
   (23) Fostii proprietari pot reveni la vechiul amplasament si atunci cand persoanele puse in posesie pe aceste terenuri renunta in favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.@
   (24) In cazul unor instrainari succesive ale terenurilor, cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren.@
   (3) In situatia in care, pe terenurile care au facut obiectul unor acte juridice, constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat constructii de orice fel, sunt aplicabile dispozitiile art. 494 din Codul civil.
    __________
    @Partea introductiva si litera a) de la alin. (1) au fost modificate prin Titlul V art. unic pct. 1 din Legea nr. 247/2005.
   - Alineatul (11) a fost introdus prin Titlul V art. unic pct. 2 din Legea nr. 247/2005.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin Titlul V art. unic pct. 3 din Legea nr. 247/2005.
   - Alineatele (21)-(24) au fost introduse prin Titlul V art. unic pct. 4 din Legea nr. 247/2005.

   Art. IV. - (1) Persoanele care nu au depus cereri in termenul prevazut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un raspuns, se pot adresa cu o noua cerere comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocatie sa solicite si, respectiv, sa li se reconstituie dreptul de proprietate.
   Art. V. - Prin lege speciala, dupa intocmirea balantei fondului funciar se va reglementa atribuirea in folosinta sau, dupa caz, in proprietate de terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor tinere, specialistilor din mediul rural, veteranilor de razboi carora nu li s-au atribuit terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum si personalului didactic, in conditiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
   Art. VI. - Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta lege.
   Art. VII. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

    PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

    Bucuresti, 27 octombrie 1997.
    Nr. 169.

   ANEXĂ
 
    TAXA PROCENTUALA
datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol
a terenurilor aflate in extravilan
   
--------------------------------------------------------------------------------
Clasa terenului agricol
---------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
Taxa procentuala care se aplica la pretul 400 350 300 250 200
de vanzare
--------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Procentul se aplica la valoarea terenului, declarata ca pret de partile din contractul de instrainare.
    In situatia in care terenul nu a facut obiectul vanzarii-cumpararii si acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie, asociere, taxa se calculeaza la valoarea de circulatie a terenului din zona respectiva.

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b