Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 255/2010

privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 

   Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicarii prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, denumita in continuare lege, pentru lucrarile prevazute la art. 2 alin. (1) din lege.
   (2) Coridorul de expropriere reprezinta suprafata de teren cu sau fara alte imobile aferente, ce urmeaza a fi afectata de lucrarile prevazute la art. 2 alin. (1) din lege, stabilita pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentatiilor de urbanism, dupa caz, aprobate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si delimitata in baza unui plan topografic realizat in sistemul national de proiectie STEREOGRAFIC 1970.
   (3) Pentru lucrarile necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din lege, coridorul de expropriere este reprezentat de suprafetele de teren ce urmeaza a fi afectate de lucrari, astfel cum vor fi evidentiate in planurile topocadastrale cuprinse in studiul de prefezabilitate, respectiv in varianta finala a studiului de fezabilitate, dupa caz.
   (4) Planurile topocadastrale anterior mentionate vor avea anexate inventarele de coordonate ale suprafetelor de teren necesar a fi expropriate in vederea realizarii lucrarilor.
   (5) Documentatia privind coridorul de expropriere va avea anexata lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ale unitatilor administrativ-teritoriale. Elementele coridorului de expropriere vor fi stabilite, in conditiile legii, in studiul de fezabilitate si/sau in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului.
   (6) Amplasamentul lucrarii este stabilit pe baza variantei finale a studiului de fezabilitate sau a documentatiilor de urbanism, dupa caz, aprobate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Acesta va fi delimitat in baza planurilor topografice realizate in sistemul national de proiectie STEREOGRAFIC 1970 pentru lucrarile necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, respectiv in baza unui plan topografic realizat in sistemul national de proiectie STEREOGRAFIC 1970 si materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care il definesc, pentru toate celelalte lucrari prevazute la art. 2 alin. (1) din lege.
   Art. 2. - (1) Lucrarile de utilitate publica enumerate la art. 2 alin. (1) din lege includ totalitatea lucrarilor prealabile, a lucrarilor executiei propriu-zise, precum si a celor ce urmeaza finalizarii operatiunilor de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare, deviere, extindere, amenajare, ecologizare etc.
   (2) Sunt de interes national lucrarile miniere executate de operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, in baza unei licente de exploatare acordate potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea extractiei lignitului (PCS < 23.865 kj/kg) destinat productiei de energie electrica si termica.
   (3) Dupa finalizarea lucrarilor, imobilele care fac obiectul prevederilor art. 28 alin. (1) din lege, aflate in domeniul public al statului, se pot transfera in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, in baza prevederilor legale in vigoare.
   Art. 3. - (1) Documentatia tehnico-economica aferenta lucrarilor de utilitate publica de interes national, judetean si local corespunzatoare unui coridor de expropriere se elaboreaza potrivit dispozitiilor referitoare la studiul de fezabilitate din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
   (2) Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului aferente obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Marii Negre se elaboreaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

   CAPITOLUL II
  Etapele procedurii de expropriere

 

   Art. 4. - (1) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor de utilitate publica de interes national, judetean sau local, a documentatiilor de urbanism si/sau amenajare a teritoriului pentru lucrarile de interes national, judetean sau local, respectiv pentru realizarea obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Marii Negre, prevazute la art. 2 alin. (1) din lege, se face prin hotarare de Guvern pentru aprobarea declansarii procedurii de expropriere sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
   (2) Prin hotararea pentru aprobarea declansarii procedurii de expropriere, in cazul lucrarilor de investitii, se aproba:
   a) indicatorii tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean si local, pe baza documentatiei tehnico-economice aferente;
   b) amplasamentul lucrarilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, dupa caz;
   c) sursa de finantare;
   d) declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;
   e) lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ai caror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ale unitatilor administrativ-teritoriale;
   f) sumele individuale aferente despagubirilor estimate de catre expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici;
   g) termenul in care sumele individuale aferente despagubirilor se vireaza intr-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile.
   (3) In cazul lucrarilor de investitii, documentatiile de urbanism si/sau amenajare a teritoriului necesare a fi realizate pentru autorizarea executarii lucrarilor se intocmesc si se aproba in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   (4) Hotararea pentru aprobarea documentatiilor de urbanism si/sau amenajare a teritoriului va contine:
   a) documentatia de urbanism si/sau amenajare a teritoriului;
   b) sursa de finantare;
   c) declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;
   d) lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ale unitatilor administrativ-teritoriale;
   e) sumele individuale aferente despagubirilor estimate de catre expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici;
   f) termenul in care acestea se vireaza intr-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile.
   (5) Hotararea va fi insotita de planul topografic care contine coridorul de expropriere, realizat in sistem national de proiectie STEREOGRAFIC 1970, avizat si receptionat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
   (6) Indicatorii tehnico-economici aferenti realizarii lucrarilor de utilitate publica vor fi elaborati in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte acte normative incidente si vor contine varianta finala a studiului de fezabilitate.
   (7) Listele imobilelor afectate, cele ale proprietarilor si cele ale altor titulari de drepturi reale, identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ale unitatilor administrativ-teritoriale, vor cuprinde informatiile privind:
   a) judetul, unitatea administrativ-teritoriala, tarlaua, parcela, numele si prenumele/denumirea detinatorului, puse la dispozitie de unitatile administrativ-teritoriale;
   b) judetul, unitatea administrativ-teritoriala, numarul cadastral sau topografic, dupa caz, si numarul de carte funciara, numele si prenumele/denumirea detinatorului terenului, suprafata inscrisa in evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
   c) suprafata care urmeaza a fi expropriata si valoarea despagubirii stabilita conform raportului de evaluare intocmit pe categorii de folosinta pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala.
   (8) In termen de 30 de zile de la publicarea hotararii prevazute la alin. (1), la solicitarea expropriatorului, ordonator principal de credite, Ministerul Finantelor Publice aproba deschiderea de credit bugetar in contul acestuia pentru suma reprezentand valoarea totala a despagubirilor, in conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 5. - (1) Dupa publicarea hotararii si efectuarea deschiderilor de credit bugetar in conformitate cu art. 4 alin. (8), cu respectarea prevederilor legale, expropriatorul are obligatia de a consemna sumele individuale reprezentand plata despagubirii pe numele expropriatilor conform listei prevazute la art. 4 alin. (2).
   (2) Expropriatorul are obligatia de a afisa lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate si planul topografic care contine coridorul de expropriere la sediul consiliului local si pe pagina proprie de internet si de a notifica intentia de expropriere a imobilelor cuprinse in coridorul de expropriere.
   (3) Notificarea intentiei de expropriere a imobilelor ce urmeaza a fi expropriate se transmite catre proprietari prin posta.
   (4) In termen de 30 de zile lucratoare de la data notificarii prevazute la alin. (3), proprietarii imobilelor au obligatia de a se prezenta la sediul expropriatorului si de a depune actele care atesta dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, in vederea stabilirii unei juste despagubiri.
   (5) Sumele individuale prevazute la art. 7 din lege pot fi suplimentate, prin hotarare a Guvernului, la cererea expropriatorului, in situatia modificarii numarului de imobile necesar a fi expropriate ca urmare a modificarii studiului de fezabilitate sau a proiectului tehnic, precum si in orice alte situatii, temeinic motivate.
   Art. 6. - (1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea datei prevazute la art. 8 alin (2) din lege, expropriatorul are obligatia emiterii deciziei de expropriere pentru intreg coridorul de expropriere sau, in cazuri justificate, pe etape.
   (2) In cazul in care exista imobile afectate de expropriere care sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, acestea vor fi identificate in anexa la decizia de expropriere cu numar cadastral sau topografic si numar de carte funciara.
   (3) In cazul imobilelor afectate de expropriere care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, acestea vor fi identificate in anexa la decizia de expropriere cu numarul de tarla si de parcela sau prin orice alta modalitate de identificare a acestora.
   (4) Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii si constituie titlu executoriu, fara alte formalitati, pentru predarea bunului imobil impotriva celor expropriati, dupa consemnarea sumelor aferente despagubirii.
   (5) Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii si constituie titlu executoriu, fara alte formalitati, si impotriva celor care pretind un drept asupra bunului imobil expropriat pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile cu privire la dreptul asupra imobilului expropriat, dupa consemnarea sumelor aferente despagubirii.
   (6) Decizia de expropriere va fi afisata la sediul consiliilor locale de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale afectate de coridorul de expropriere, precum si pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
   (7) Decizia de expropriere se emite si isi produce efecte de la data emiterii, ulterior consemnarii sumelor aferente despagubirii si in situatia in care proprietarii imobilelor cuprinse in lista nu se prezinta in termenul stabilit la art. 8 alin. (2) din lege, nu prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, precum si in situatia succesiunilor nedeschise sau aflate in dezbatere, precum si a succesorilor necunoscuti sau cand nu se ajunge la o intelegere privind valoarea despagubirii.
   (8) In baza deciziei de expropriere si a documentatiei intocmite in vederea inscrierii in cartea funciara pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, expropriatorul solicita intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra coridorului de expropriere.
   (9) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, care se includ in coridorul de expropriere, odata cu intabularea dreptului de proprietate al expropriatorului asupra coridorului de expropriere, se va nota din oficiu in cartile funciare existente suprapunerea acestor imobile cu coridorul de expropriere. Prin exceptie, in situatia in care se expropriaza intregul imobil inscris in cartea funciara, aceasta se inchide, cu mentionarea transcrierii imobilului in cartea funciara a coridorului de expropriere.
   (10) Notarea suprapunerii se va radia, din oficiu, in baza documentatiilor cadastrale individuale intocmite prin grija expropriatorului si receptionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in conditiile legii.
   (11) Dupa inscrierea in cartea funciara a coridorului de expropriere pe numele expropriatorului, acesta are obligatia de a incepe executia lucrarilor intr-un termen considerat rezonabil, in functie de complexitatea acestora.

 

   CAPITOLUL III
  Documentatiile cadastrale

 

   Art. 7. - (1) In vederea clarificarii situatiei juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va intocmi documentatiile cadastrale individuale conform dispozitiilor legale aplicabile, pe baza planurilor parcelare intocmite pe sectoare cadastrale.
   (2) Coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere, intocmite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv planurile de amplasament si delimitare a imobilelor receptionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale. In situatia in care planurile parcelare nu au fost intocmite pana la demararea procedurii de expropriere, comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate sa intreprinda demersurile legale pentru intocmirea acestora cu celeritate. In zonele foste necooperativizate suprapunerea se face peste planurile cadastrale si de carte funciara.
   (3) Pentru lucrarile prevazute la art. 1 alin. (3) coridorul de expropriere se va suprapune cu planurile cadastrale existente in baza de date a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
   (4) In cazul in care nu exista documentatie cadastrala si se expropriaza o parte dintr-un imobil, expropriatorul va intocmi o documentatie cadastrala pentru intreg imobilul, o documentatie cadastrala pentru suprafata care ramane expropriatului si o documentatie cadastrala pentru suprafata expropriata. Numarul cadastral se va acorda doar pentru suprafata neexpropriata. Documentatia cadastrala pentru suprafata expropriata va fi respinsa cu mentiunea ca aceasta a fost inscrisa in cartea funciara pe numele expropriatorului.
   (5) In cazul in care exista documentatie cadastrala si se expropriaza doar o parte dintr-un imobil care este inscris in cartea funciara, pe baza masuratorilor executate de expropriator se determina atat suprafata expropriata, cat si cea neexpropriata. Numarul cadastral se acorda doar pentru suprafata neexpropriata. Documentatia cadastrala pentru suprafata expropriata va fi respinsa cu mentiunea ca aceasta a fost inscrisa in cartea funciara pe numele expropriatorului.
   (6) In cazul in care documentatiile cadastrale din arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt executate in sistem local de coordonate, expropriatorul este obligat sa integreze documentatia in sistemul national de proiectie STEREOGRAFIC 1970, pastrand toate elementele definitorii ale planului de amplasament si delimitare.
   (7) Avand in vedere caracterul de exceptie al masurilor de expropriere, in cazul documentatiilor cadastrale aferente imobilelor inscrise in cartea funciara, actualizarea informatiilor tehnice se face cu acordul proprietarului, iar in lipsa consimtamantului acestuia, cu acordul presedintelui comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenului sau al reprezentantului expropriatorului, dupa o prealabila notificare prin posta a proprietarului.
   (8) Documentatiile cadastrale pentru imobilele expropriate se receptioneaza in termen de 10 zile lucratoare de la depunere de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale.
   Art. 8. - (1) Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, care va intocmi raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat sa se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevazute la alin. (1).
   (3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor publici
   Art. 9. - (1) Imobilele proprietate privata necesare pentru relocarea utilitatilor pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de imprumut pentru asigurarea servitutilor aeronautice, precum si cele necesare pentru constructii hidrotehnice speciale si alte amenajari necesare protectiei/realizarii lucrarii de utilitate publica pot fi expropriate si se supun prevederilor legii.
   (2) In cazul in care nu au fost stabilite prin studiul de fezabilitate, terenurile prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre expropriator si pot fi expropriate potrivit prevederilor din lege.
   Art. 10. - (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, dupa receptia amplasamentului lucrarii si a fiecarei documentatii cadastrale de expropriere, are obligatia de a transmite unitatilor administrativ-teritoriale lista incheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere dupa care se interzice emiterea de catre autoritatile competente a oricarui aviz, acord, permis, autorizatie cu privire la imobilele supuse exproprierii.
   (2) Atat procedura de expropriere, cat si realizarea lucrarilor de utilitate publica ce fac obiectul legii nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.
   Art. 11. - La cererea expropriatorilor prevazuti la art. 2 din lege, secretarii unitatilor administrativ-teritoriale in raza carora sunt situate imobilele expropriate, precum si notarii publici sunt obligati ca in termen de 5 zile sa comunice informatii cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.

 

   CAPITOLUL IV
  Accesul la imobilele afectate de expropriere

 

   Art. 12. - (1) Detinatorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea variantei finale a studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligati, dupa o prealabila si obligatorie instiintare efectuata de catre expropriator, sa permita accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricaror operatiuni necesare studiului de fezabilitate, documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si a studiilor de teren arheologice.
   (2) Aceste dispozitii se aplica si pentru efectuarea masuratorilor topografice necesare intocmirii planurilor, precum si pentru intocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activitati necesare, prevazute de lege.
   (3) In vederea efectuarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), instiintarea efectuata de expropriator se face printr-un anunt afisat la sediul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ce va cuprinde cel putin amplasamentul lucrarii si calendarul referitor la datele in care se va permite accesul pentru activitatile respective.
   Art. 13. - Autoritatile administratiei publice locale si fortele de ordine publica sunt obligate sa isi dea concursul pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 16 din lege.

 

   CAPITOLUL V
  Functionarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate
sau a altor drepturi reale si acordarea despagubirilor

 

   Art. 14. - (1) La nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si constata acceptarea sau, dupa caz, neacceptarea cuantumului despagubirii de catre proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii.
   (2) Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (denumita in continuare comisie) nu are personalitate juridica.
   Art. 15. - (1) Se considera cerere in intelesul art. 19 alin. (2) din lege manifestarea de vointa facuta in forma scrisa de catre titularul/titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau de catre persoanele care justifica un interes legitim, denumiti in continuare persoane interesate, ce va fi insotita de documentele doveditoare prevazute de lege. Cererea va cuprinde urmatoarele elemente:
   a) numele si prenumele persoanei interesate;
   b) adresa de domiciliu;
   c) documentele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, in original sau in copie legalizata;
   d) optiunea privind cuantumul despagubirii.
   (2) In cazul in care comisia va fi constituita la nivelul unei localitati unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, legalizarea copiilor de pe documentele doveditoare se va realiza de catre secretarii unitatilor administrativ-teritoriale ale localitatilor respective, in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) In cazul in care exista mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnata de toti, personal sau prin mandatar imputernicit cu procura speciala autentica, iar procura se va atasa cererii.
   (4) Dupa numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local competent/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care are obligatia de a asigura prin secretarul unitatii administrativ-teritoriale secretariatul comisiei, care va primi, inregistra si arhiva cererile si documentele doveditoare depuse potrivit art. 5 alin. (4).
   (5) Secretariatul comisiei va constitui registre si arhive speciale, in care se vor inregistra cererile si originalele/copiile legalizate ale documentelor anexate acestora. Cererile se arhiveaza si se pastreaza prin grija secretariatelor constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Registrele vor cuprinde mentiuni privitoare la:
   a) data inregistrarii cererii;
   b) numele si prenumele titularului/titularilor cererii;
   c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita despagubirea, respectiv numarul cadastral, suprafata, unitatea administrativ-teritoriala in care se situeaza, proprietarul sau titularul altui drept real;
   d) documentele doveditoare care insotesc cererea.
   (6) Membrii comisiei au acces nelimitat la registre si arhive.
   (7) Dupa finalizarea procedurilor de acordare a despagubirilor, registrele si arhivele vor fi transmise expropriatorului pentru a fi pastrate de acesta, conform reglementarilor in vigoare.
   (8) Comisia este formata din 5 membri, dupa cum urmeaza:
   a) primarul unitatii administrativ-teritoriale sau, in lipsa acestuia, viceprimarul;
   b) un reprezentant al institutiei prefectului;
   c) un reprezentant al oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;
   d) 2 reprezentanti ai expropriatorului, avand calificare juridica.
   (9) Comisia isi incepe activitatea la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit art. 11 alin. (5) din lege.
   (10) Sedintele comisiei se vor tine zilnic pana la data la care vor fi emise si comunicate, potrivit legii, toate hotararile de acordare a despagubirilor pentru imobilele supuse exproprierii.
   (11) Comisia este legal intrunita si isi poate desfasura lucrarile in prezenta a cel putin 3 membri, prezenta reprezentantilor expropriatorului fiind obligatorie.
   (12) In termen de 10 zile de la data inceperii activitatii, comisia va analiza cererile si documentele anexate acestora si, dupa caz:
   a) constata ca dosarul este complet si convoaca titularul/titularii cererii, in scris, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in vederea semnarii procesului-verbal;
   b) constata ca dosarul nu este complet si convoaca titularul/titularii cererii, in scris, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termenul prevazut de lege, in vederea completarii documentelor si a semnarii procesului-verbal.
   (13) Convocarea va cuprinde data, ora si locul sedintei in cadrul careia va fi incheiat procesul-verbal ce cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, respectiv tarlaua, parcela, numarul topografic sau numarul cadastral, dupa caz, si numarul de carte funciara, dupa caz, valoarea despagubirii, determinata pe baza raportului de evaluare, si, dupa caz, vor fi analizate documentele doveditoare solicitate in completarea celor anexate cererii.
   (14) In situatia in care titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real care este cunoscut a fost identificat pe baza datelor de carte funciara, respectiv extrase de carte funciara pentru informare, a documentatiei cadastral-juridice, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere in posesie, a posesiei de fapt, a registrului agricol si a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii nu intocmeste cererea sau nu depune documentele doveditoare solicitate in completare, dupa implinirea termenelor prevazute de lege pentru indeplinirea acestor obligatii, comisia va face mentiune despre aceasta intr-un proces-verbal, va emite si va comunica hotararea conform art. 20 din lege. Sumele datorate ca despagubire vor fi consemnate de expropriator pe numele persoanei/persoanelor astfel identificate.
   (15) In cazul in care nicio persoana interesata nu a depus cerere, iar documentatia cadastral-juridica prevazuta de lege a fost intocmita pe baza documentelor puse la dispozitie de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara si/sau consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale competente si din aceste documente nu rezulta adresa completa a titularilor drepturilor reale, comisia va face mentiune despre aceasta intr-un proces-verbal si va emite hotararea pentru sumele propuse cu titlu de despagubire. Notificarea respectivelor sume catre acestia se va realiza prin afisare la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti competent, iar consemnarea lor se va face potrivit legii.
   (16) In cazurile prevazute la alin. (14) si (15) persoana indreptatita se poate adresa expropriatorului ulterior cu o cerere insotita de documentele doveditoare in conditiile prevazute de lege sau de o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, solicitand eliberarea despagubirii, potrivit legii.
   (17) In cazul in care persoana interesata a facut cererea, a depus in termen documentele care fac dovada calitatii sale si este de acord cu suma propusa cu titlu de despagubire, intre comisie si aceasta se incheie un proces-verbal in care se mentioneaza acordul cu privire la valoarea despagubirii. Procesul-verbal se semneaza de catre membrii comisiei si de catre persoana interesata.
   (18) In situatia in care persoana indreptatita nu este de acord cu cuantumul despagubirii, comisia face mentiune despre aceasta situatie in procesul-verbal, aratand ca persoana indreptatita este in drept sa se adreseze instantei de judecata in conditiile prevederilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Procesul-verbal se semneaza de catre membrii comisiei si de catre persoana indreptatita sau se mentioneaza faptul ca aceasta nu poate semna ori refuza sa semneze.
   (19) In cazul in care persoana interesata a facut cererea, dar nu a depus in termen documentele care fac dovada calitatii sale, comisia va face mentiune despre acesta intr-un proces-verbal si va adopta hotararea prevazuta de art. 20 din lege.
   (20) In situatia in care coproprietarii aflati in concurs sunt de acord cu cuantumul despagubirii propuse, intre acestia si comisie se va incheia un proces-verbal in care se va consemna acest fapt. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotararea, urmand ca plata despagubirilor sa se faca in contul deschis de catre expropriator pe numele acestora.
   (21) In situatia in care coproprietarii aflati in concurs nu sunt de acord cu cuantumul despagubirii propuse sau unii dintre acestia nu se prezinta in fata comisiei, intre coproprietarii prezenti si comisie se va incheia un proces-verbal in care se va consemna acest fapt. In cazul in care coproprietarii prezenti refuza semnarea procesului-verbal, se va face mentiune in acest sens in cuprinsul acestuia. In temeiul procesului-verbal comisia va emite hotararea in temeiul careia expropriatorul va consemna sumele datorate ca despagubire pe numele tuturor.
   (22) In situatia in care aceeasi despagubire este ceruta in contradictoriu de mai multe persoane ce se pretind deopotriva indreptatite si intre care exista un litigiu pe rolul instantelor judecatoresti, comisia va solicita partilor sa prezinte un certificat de grefa din care sa rezulte existenta litigiului. Intre comisie si persoanele aflate in litigiu se va incheia un proces-verbal care va atesta situatia de fapt. Pe baza acestuia comisia va emite hotararea in temeiul careia expropriatorul va consemna despagubirea pe numele partilor aflate in litigiu.
   (23) In situatia in care titularul dreptului de proprietate a instrainat imobilul prin simpla traditiune a titlului sau prin traditiunea titlului insotita de acte sub semnatura privata, comisia, impreuna cu cel putin una dintre parti, va incheia un proces-verbal in care se va consemna situatia de fapt existenta si se va indica partilor sa procedeze la intocmirea formalitatilor legale de instrainare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotararea in temeiul careia expropriatorul va consemna despagubirea pe numele partilor.
   (24) In toate cazurile procesele-verbale se inregistreaza intr-un registru unic, numerotat si sigilat. Originalele proceselor-verbale se anexeaza la hotararile de acordare a despagubirilor.
   (25) In situatia in care, ca urmare a procesului de identificare, rezulta ca titularul dreptului este decedat, iar procedura succesorala nu a fost deschisa sau in cazul in care comisia este sesizata de catre o persoana in calitate de succesibil al defunctului, dar care nu detine certificat de mostenitor, comisia consemneaza aceasta in procesul-verbal, iar un reprezentant imputernicit al expropriatorului, in calitate de persoana interesata, se va adresa unui notar din circumscriptia in care si-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitandu-i informatii cu privire la deschiderea procedurii succesorale.
   (26) Suma reprezentand despagubirile se va consemna pe numele mostenitorilor aparenti, cu mentiunea ca suma face parte din masa succesorala. Aceasta suma va fi eliberata la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de mostenitor sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
   (27) In situatia in care procedura succesorala a fost deja deschisa, expropriatorul va consemna suma in conditiile prevazute la alin. (26).
   (28) In cazul in care, ca urmare a procesului de identificare, rezulta ca titularul dreptului este decedat, iar mostenitorii aparenti nu pot fi cunoscuti sau identificati, suma reprezentand despagubirea se va consemna pe seama succesiunii, cu mentiunea ca suma face parte din masa succesorala. Suma va ramane consemnata pana la stabilirea mostenitorilor, cand se va proceda potrivit alin. (26) teza a doua, sau, dupa caz, pana la implinirea termenului prevazut de lege pentru vacanta succesorala.
   Art. 16. - (1) In toate cazurile comisia va emite o hotarare de stabilire a despagubirilor in termen de doua zile de la incheierea procesului-verbal, care va cuprinde mentiuni privitoare la:
   a) data emiterii si componenta comisiei;
   b) elementele de identificare a imobilului afectat: judetul, localitatea, numarul cadastral si numarul de carte funciara, dupa caz, suprafata si numele proprietarului/detinatorului;
   c) datele de identificare a titularului cererii, daca a fost formulata cererea, numele si prenumele persoanelor indreptatite sa primeasca despagubiri sau mentiunea conform careia nu a fost depusa nicio cerere intemeiata pe dispozitiile art. 5 din lege;
   d) acordul/dezacordul persoanelor indreptatite sa primeasca despagubiri cu privire la cuantumul despagubirilor, exprimat in cuprinsul procesului-verbal, sau mentiunea referitoare la neprezentarea acestuia in fata comisiei;
   e) valoarea despagubirilor si modul de plata a acestora;
   f) documentele avute in vedere la emiterea hotararii;
   g) concluzia comisiei si textul de lege pe care se intemeiaza;
   h) calea de atac impotriva hotararii si termenul in care poate fi exercitata.
   (2) Hotararea comisiei se emite in 4 exemplare originale si poarta semnaturile membrilor comisiei prezenti. Hotararea va avea ca anexa procesul-verbal intocmit in conditiile prezentelor norme metodologice. In cazul pluralitatii persoanelor interesate, hotararea se emite intr-un numar de exemplare originale corespunzator.
   (3) Hotararea comisiei poate fi revocata pentru motive temeinice. In acest caz titularul cererii va fi notificat.
   (4) Hotararea se comunica in original titularului cererii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau poate fi ridicata personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procura speciala autentica, cu semnatura de primire.
   (5) Hotararea comisiei poate fi consultata la sediul expropriatorului. Hotararile, cuprinzand si cuantumul despagubirilor, se vor afisa in extras atat la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti in raza caruia se afla situat imobilul expropriat, cat si pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
   (6) In cazul in care, potrivit hotararii comisiei, expropriatorul consemneaza despagubirile intr-un cont bancar, un exemplar al hotararii se va comunica unitatii bancare la care s-a deschis contul pe numele titularului/titularilor de drepturi reale.
   Art. 17. - (1) In cazul in care exista mai multe persoane indreptatite sa primeasca despagubiri, eliberarea sumei in numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procura autentica si speciala, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar.
   (2) Consemnarea despagubirilor se va face de catre expropriator la unitati bancare, dupa urmatoarea procedura:
   a) in cazul in care exista un singur titular de drepturi reale, al carui drept este recunoscut de comisia constituita de expropriator, expropriatorul va consemna despagubirile pe numele acestuia;
   b) in cazul in care exista mai multi titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra despagubirilor, expropriatorul va consemna despagubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului unitatea bancara va elibera despagubirile persoanelor care isi probeaza dreptul real in fata expropriatorului, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in temeiul unui alt act autentic prin care se consfinteste invoiala tuturor titularilor de drepturi reale cu privire la cuantumul despagubirilor ce le revin fiecaruia dintre ei;
   c) in cazul in care exista mai multe persoane care pretind in contradictoriu un drept real, expropriatorul va consemna despagubirile pe numele tuturor partilor aflate in litigiu. La cererea expropriatorului, unitatea bancara va elibera despagubirile persoanei care isi probeaza dreptul real in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
   d) in cazul in care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat si procedura succesorala a fost deschisa, expropriatorul va consemna despagubirile pe seama succesiunii intr-un cont deschis pe numele notarului pe rolul caruia se afla procedura succesorala, cu mentiunea ca suma reprezinta despagubire in temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberata de catre notar mostenitorilor, pe baza de certificat de mostenitor sau in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
   e) in cazul in care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat si succesiunea nu a fost deschisa, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii. In acest caz, procedura de consemnare si de acordare a despagubirilor este cea prevazuta la lit. d).
   (3) La cererea expropriatorului, unitatea bancara va deschide conturi pe numele persoanelor expropriate pe baza informatiilor furnizate de expropriator cu privire la numele persoanelor si la elementele de identificare a imobilului, respectiv numarul cadastral si numarul de carte funciara, ce a fost expropriat. Unitatea bancara va elibera sumele consemnate doar la cererea expropriatorului si numai persoanei indicate de catre acesta.

 

   CAPITOLUL VI
  Avize, acorduri, certificate si autorizatii

 

   Art. 18. - Documentatia de avizare si aprobare a scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrari de utilitate publica de interes national, judetean si local din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national, fara plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, se va intocmi, conform reglementarilor in vigoare, de catre expropriator. Documentatia pentru terenurile forestiere se intocmeste in conditiile art. 19 si 20.
   Art. 19. - Pentru terenurile forestiere cu suprafata mai mica de 1,0 ha, documentatiile in baza carora se emit aprobarile de scoatere din fondul forestier national contin urmatoarele documente:
   a) solicitarea expropriatorului de scoatere definitiva/temporara a terenului din fondul forestier national, adresata inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in raza caruia se afla terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier;
   b) plan de incadrare in zona;
   c) plan de situatie al amplasamentului care urmeaza a fi ocupat. Din plan va rezulta situatia terenului inainte de a fi scos din fondul forestier, precum si dupa ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;
   d) fisa tehnica de transmitere-defrisare;
   e) avizul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului. In cazul in care terenul a fost expropriat fara sa mai fie transmis in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, nu este nevoie de aviz;
   f) actul administrativ al autoritatii de protectie a mediului;
   g) decizia de expropriere si documentele care atesta plata, in copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobandite in baza legii.
   Art. 20. - Pentru terenurile forestiere cu suprafata mai mare sau egala cu 1,0 ha, documentatiile in baza carora se emit aprobarile de scoatere din fondul forestier national contin urmatoarele documente:
   a) solicitarea de scoatere definitiva/temporara a terenului din fondul forestier national, adresata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
   b) plan de incadrare in zona;
   c) plan de situatie al amplasamentului care urmeaza a fi ocupat. Din plan va rezulta situatia terenului inainte de a fi scos din fondul forestier, precum si situatia terenului dupa ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;
   d) fisa tehnica de transmitere-defrisare a terenului solicitat pentru scoatere din fondul forestier national, intocmita de unitati abilitate. Fisa tehnica va fi vizata de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare;
   e) avizul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului. In cazul in care terenul forestier a fost expropriat, nu mai este nevoie de acest aviz;
   f) avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in raza caruia se afla terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier national;
   g) acordul de mediu;
   h) decizia de expropriere si documentele care atesta plata, in copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobandite in baza legii.

 

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b