Lege nr. 350/2001

amenajarea teritoriului şi urbanismul

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

 

   Art. 1. - (1) Teritoriul Romaniei este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti cetatenii tarii, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitatile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbana durabila ale autoritatilor publice centrale si locale.
   (2) Autoritatile administratiei publice sunt gestionarul si garantul acestei avutii, in limitele competentelor legale.
   (3) In vederea asigurarii dezvoltarii echilibrate, coerente si durabile a teritoriului national, autoritatile administratiei publice locale isi armonizeaza deciziile de utilizare a teritoriului, in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.
   (4) Statul, prin intermediul autoritatilor publice, are dreptul si datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism si de amenajare a teritoriului, conditiile de dezvoltare durabila si respectarea interesului general, potrivit legii.
   (5) Gestionarea spatiala a teritoriului urmareste sa asigure indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, conditii de locuire adecvate, conditii de munca, de servicii si de transport ce raspund diversitatii nevoilor si resurselor populatiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protectiei peisajelor naturale si construite, conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, securitatea si salubritatea publica, rationalizarea cererii de deplasari, calitate estetica si arhitecturala, protejarea identitatii arhitecturale si culturale a localitatilor urbane si rurale.
    ___________
    Art. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 2. - (1) Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie, continua si de perspectiva, desfasurata in interesul colectivitatilor care il folosesc, in concordanta cu valorile si aspiratiile societatii si cu cerintele integrarii in spatiul european.
   (2) Gestionarea spatiala a teritoriului asigura indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului.
   (3) Gestionarea se realizeaza prin intermediul amenajarii teritoriului si al urbanismului, care constituie ansambluri de activitati complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia patrimoniului natural si construit, la imbunatatirea conditiilor de viata in localitatile urbane si rurale, precum si la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, national si european.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   Art. 3. - Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie: globala, urmarind coordonarea diferitelor politici sectoriale intr-un ansamblu integrat; functionala, trebuind sa tina seama de cadrul natural si construit bazat pe valori de cultura si interese comune; prospectiva, trebuind sa analizeze tendintele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor si interventiilor economice, ecologice, sociale si culturale si sa tina seama de acestea in aplicare; democratica, asigurand participarea populatiei si a reprezentantilor ei politici la adoptarea deciziilor.
   Art. 4. - Urbanismul trebuie sa reprezinte o activitate:
   a) operationala, prin detalierea si delimitarea in teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului;
   b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localitatilor;
   c) normativa, prin precizarea modalitatilor de utilizare a terenurilor, definirea destinatiilor si gabaritelor de cladiri, inclusiv infrastructura, amenajari si plantatii.
   Art. 5. - Activitatea de amenajarea a teritoriului si de urbanism trebuie sa se desfasoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparentei, descentralizarii serviciilor publice, participarii populatiei in procesul de luare a deciziilor, precum si al dezvoltarii durabile, conform carora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.
   Art. 6. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale raspund, potrivit prezentei legi, de activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 

   
CAPITOLUL II

  Domeniul de activitate

 

   
SECŢIUNEA 1

  Amenajarea teritoriului

 

   Art. 7. - Scopul de baza al amenajarii teritoriului il constituie armonizarea la nivelul intregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice si culturale, stabilite la nivel national si local pentru asigurarea echilibrului in dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmarindu-se cresterea coeziunii si eficientei relatiilor economice si sociale dintre acestea.
   Art. 8. - Activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei, pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii si integrarii spatiale, la nivel national, regional si judetean.
   Art. 9. - Obiectivele principale ale amenajarii teritoriului sunt urmatoarele:
   a) dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor, cu respectarea specificului acestora;
   b) imbunatatirea calitatii vietii oamenilor si colectivitatilor umane;
   c) gestionarea in spiritul dezvoltarii durabile a resurselor naturale si a peisajelor naturale si culturale;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   d) utilizarea rationala a teritoriului.
   e) conservarea si dezvoltarea diversitatii culturale.
    ___________
    Litera e) a fost introdusa prin punctul 3. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Urbanismul

 

   Art. 10. - Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung.
   Art. 11. - Activitatea de urbanism cuprinde toate localitatile tarii, organizate in retea, pe baza ierarhizarii si distributiei echilibrate a acestora in teritoriu. Aplicarea obiectivelor are in vedere intregul teritoriu administrativ al oraselor si comunelor sau zone din acestea.
   Art. 12. - Urbanismul urmareste stabilirea directiilor dezvoltarii spatiale a localitatilor urbane si rurale, in acord cu potentialul acestora si cu aspiratiile locuitorilor.
   Art. 13. - Principalele obiective ale activitatii de urbanism sunt urmatoarele:
   a) imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii;
   b) crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor, varstnicilor si ale persoanelor cu handicap;
   c) utilizarea eficienta a terenurilor, in acord cu functiunile urbanistice adecvate; extinderea controlata a zonelor construite;
   d) protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural;
   e) asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat si plantat din toate localitatile urbane si rurale;
   f) protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Strategia de dezvoltare teritoriala, activitati de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

   Art. 14. - (1) Activitatile principale de amenajare a teritoriului si de urbanism constau in transpunerea la nivelul intregului teritoriu national a strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabila in profil teritorial, precum si urmarirea aplicarii acestora in conformitate cu documentatiile de specialitate legal aprobate.
   (2) Strategiile, politicile si programele de dezvoltare durabila in profil teritorial, prevazute la alin. (1), se fundamenteaza pe Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei.
   (3) Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei, bazat pe un concept strategic, precum si directiile de implementare pentru o perioada de timp de peste 20 de ani, la scara regionala, interregionala, nationala, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier si transnational.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (4) In procesul de implementare, Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei se bazeaza pe:
   a) sistemul de politici publice teritoriale, in conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei si cu evolutiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene;
   b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel incat investitiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei sa fie considerate investitii publice de interes national;
   c) sistemul national de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare teritoriala, evaluare a impactului teritorial al politicilor si pe sisteme de fundamentare tehnica a deciziilor in dezvoltarea teritoriala;
   d) crearea de parteneriate interinstitutionale, intersectoriale si teritoriale pentru promovarea si implementarea proiectelor strategice vizand coeziunea teritoriala.
   (5) Metodologia prevazuta la alin. (4) lit. b) se aproba prin hotarare a Guvernului.
    ___________
    Art. 14. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   Art. 141. - In elaborarea Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei, trebuie urmarite principiile strategice privind:
   a) racordarea teritoriului national la reteaua europeana si intercontinentala a polilor de dezvoltare si a coridoarelor de transport;
   b) dezvoltarea retelei de localitati si structurarea zonelor functionale urbane;
   c) promovarea solidaritatii urban-rural si dezvoltarea adecvata a diferitelor categorii de teritorii;
   d) consolidarea si dezvoltarea retelei de legaturi interregionale;
   e) protejarea, promovarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural.
    ___________
    Art. 141. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   Art. 15. - Activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism au ca obiect:
   a) cercetarea in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului si elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor si documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
   b) constituirea, intretinerea, extinderea si dezvoltarea bazei de date urbane si teritoriale standardizate si compatibile, inclusiv in conformitate cu directiva INSPIRE transpusa prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010;
   c) elaborarea strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare urbana si teritoriala;
   d) elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului;
   e) elaborarea documentatiilor de urbanism;
   f) gestionarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
   g) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative in domeniu;
   h) monitorizarea si controlul privind transpunerea in fapt a strategiilor, politicilor, programelor si operatiunilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
    ___________
    Art. 15. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 16. - In vederea asigurarii personalului de specialitate necesar pentru buna desfasurare a activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei coopereaza cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu institutiile de invatamant superior si cu organizatiile profesionale in domeniu, pentru organizarea si desfasurarea unor programe de formare profesionala, specializare si perfectionare continua.

 

    ___________
    SECTIUNEA a 3-a a fost modificata prin punctul 2. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   
CAPITOLUL III

  Atributii ale administratiei publice

 

   
SECŢIUNEA 1

  Atributiile administratiei publice centrale

 

   Art. 17. - Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel national este coordonata de Guvern, care stabileste, in baza strategiilor nationale de dezvoltare, prin Programul de guvernare, linii directoare, politici sectoriale, programe si proiecte prioritare.
    ___________
    Art. 17. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 18. - (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei este autoritatea administratiei publice centrale pentru planificare teritoriala, amenajarea teritoriului si urbanism, avand in aceasta calitate urmatoarele atributii:
   a) elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei si a politicilor publice in conformitate cu obiectivele acesteia;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national;
   c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamenteaza planurile de dezvoltare regionala;
   c1) initierea si coordonarea elaborarii sau actualizarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice inscrise in lista patrimoniului mondial;
    ___________
    Litera c1) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   c2) identificarea, delimitarea si stabilirea prin hotarare a Guvernului, cu consultarea autoritatii administratiei publice centrale responsabile din domeniul mediului, a celei responsabile din domeniul culturii si patrimoniului national, dupa caz, precum si a autoritatilor administratiei publice locale, a teritoriilor cu valoare remarcabila prin caracterul lor de unicitate si coerenta peisagera, teritorii avand valoare particulara in materie de arhitectura si patrimoniu natural sau construit ori fiind marturii ale modurilor de viata, de locuire sau de activitate si ale traditiilor industriale, artizanale, agricole ori forestiere;
    ___________
    Litera c2) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   c3) intocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectura si peisaj, care se aproba prin hotarare a Guvernului si se detaliaza ulterior prin planurile urbanistice generale, pentru teritoriile identificate la lit. c2), in vederea conservarii si punerii in valoare a acestora si a pastrarii identitatii locale;
    ___________
    Litera c3) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   c4) stabilirea, impreuna cu autoritatea administratiei publice centrale responsabila cu domeniul turismului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a zonelor turistice de interes national, respectiv zona costiera, zone montane si alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative pentru care initiaza si coordoneaza documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului si regulamente-cadru de urbanism si arhitectura in vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare durabila si de pastrare a identitatii locale, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    ___________
    Litera c4) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   c5) initierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care fundamenteaza din punct de vedere teritorial planurile de dezvoltare regionala;
    ___________
    Litera c5) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;
   e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism;
   f) colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajarii teritoriului si al urbanismului, a programelor strategice sectoriale;
   g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala, cu consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmarirea modului in care se aplica programele guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritoriala si liniile directoare ale acesteia, planurile de amenajarea teritoriului si urbanism, la nivel regional, judetean si local.
    ___________
    Litera g) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   h) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (2) In vederea asigurarii coerentei masurilor de dezvoltare regionala in ansamblul dezvoltarii teritoriului national, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei:
   a) va desemna un reprezentant in Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala;
   b) va desemna cate un reprezentant fara drept de vot, care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regionala;
   c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru agentiile de dezvoltare regionala, cel putin un specialist in amenajarea teritoriului si urbanism.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Art. 18. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   Art. 19. - (1) In indeplinirea atributiilor sale Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei utilizeaza informatii de sinteza la nivel national din toate domeniile de activitate economica si sociala.
   (2) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la cerere, informatiile necesare pentru desfasurarea activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism.
   Art. 20. - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate solicita autoritatilor administratiei publice locale sa elaboreze sau sa modifice o documentatie de urbanism sau de amenajare a teritoriului, in vederea aprofundarii, detalierii sau aplicarii unor prevederi cuprinse in programele strategice sectoriale ale Guvernului, precum si pentru respectarea intereselor generale ale statului.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Atributiile autoritatilor administratiei publice judetene

 

   Art. 21. - Consiliul judetean coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel judetean, conform legii.
   Art. 22. - (1) Consiliul judetean stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului si organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. In acest scop coordoneaza activitatea consiliilor locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate.
   (2) Consiliul judetean asigura preluarea prevederilor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national, regional si zonal in cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru teritoriile administrative ale localitatilor din judet, asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judetean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean si le aproba conform prevederilor legii.
   (3) In activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism consiliile judetene sunt sprijinite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si de alte ministere si organe ale administratiei publice centrale.
   Art. 23. - Consiliul judetean poate solicita consiliilor locale sa elaboreze sau sa actualizeze o documentatie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, in vederea asigurarii aplicarii unor prevederi cuprinse in programele de dezvoltare a judetului; solicitarea se transmite consiliului local, insotita de expunerea motivelor care au stat la baza hotararii consiliului judetean si de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentatiei.
   Art. 24. - (1) In indeplinirea atributiilor sale in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului consiliul judetean utilizeaza informatii de sinteza la nivelul judetului din toate domeniile de activitate economico-sociala.
   (2) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze cu titlu gratuit autoritatilor publice judetene si locale informatii din domeniile lor de activitate pentru teritoriul judetului respectiv, iar consiliile locale sunt obligate sa furnizeze informatii referitoare la dezvoltarea economico-sociala si urbanistica a localitatilor.
   Art. 241. - Presedintele consiliului judetean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului judetean condusa de arhitectul-sef, are urmatoarele atributii in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului:
   a) asigura elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritoriala si le supune aprobarii consiliului judetean;
   b) asigura elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judetean;
   c) propune asocierea, in conditiile legii, a judetului cu comunele si orasele interesate si coordoneaza elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale;
   d) supune aprobarii consiliului judetean, in baza referatului tehnic al arhitectului-sef, documentatiile de amenajare a teritoriului;
   e) actioneaza pentru respectarea si punerea in practica a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului aprobate.
    ___________
    Art. 241. a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
    ___________
    SECTIUNEA a 2-a a fost modificata prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Atributiile autoritatilor administratiei publice locale

 

   Art. 25. - (1) Consiliul local coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor componente ale comunei sau orasului.
   (2) Consiliul local coopereaza cu consiliul judetean si este sprijinit de acesta in activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism.
   Art. 26. - Consiliul local coopereaza in procesul de intocmire a programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor si cu institutii, agenti economici, organisme si organizatii neguvernamentale de interes national, judetean sau local.
   Art. 27. - (1) In indeplinirea atributiilor sale in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului consiliul local utilizeaza informatii din toate domeniile de activitate economico-sociala.
   (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, agentii economici, organismele si organizatiile neguvernamentale care isi desfasoara activitatea la nivel local au obligatia sa furnizeze cu titlu gratuit informatiile necesare in vederea desfasurarii activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel local.
   Art. 271. - Primarul/Primarul general al municipiului Bucuresti, prin structura responsabila cu urbanismul condusa de arhitectul-sef din cadrul aparatului de specialitate, are urmatoarele atributii in domeniul urbanismului:
   a) asigura elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbana si teritoriala si le supune aprobarii consiliului local/general;
   b) asigura elaborarea planurilor urbanistice aflate in competenta autoritatilor publice locale, in conformitate cu prevederile legii;
   c) supune aprobarii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in baza referatului tehnic al arhitectului-sef, documentatiile de urbanism, indiferent de initiator;
   d) actioneaza pentru respectarea si punerea in practica a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate.
    ___________
    Art. 271. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
    ___________
    SECTIUNEA a 3-a a fost modificata prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Certificatul de urbanism

 

   Art. 28. - Aplicarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate se asigura prin eliberarea certificatului de urbanism.
   Art. 29. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor si conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii.
   (2) Certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor publice, precum si pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor in cel putin 3 parcele, atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii si de infrastructura, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informatiile privind consecintele urbanistice ale operatiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism atunci cand operatiunile de imparteli ori comasari de parcele fac obiectul iesirii din indiviziune este facultativa, cu exceptia situatiei in care solicitarea este facuta in scopul realizarii de lucrari de constructii si/sau de lucrari de infrastructura.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 221/2011 incepand cu 05.12.2011.

 

   (3) Certificatul de urbanism se elibereaza la cererea oricarui solicitant, persoana fizica sau juridica, care poate fi interesat in cunoasterea datelor si a reglementarilor carora ii este supus respectivul bun imobil.
   (4) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de executare a lucrarilor de construire, amenajare sau plantare.
   (5) In certificatul de urbanism se va mentiona in mod obligatoriu scopul eliberarii acestuia.
   (6) Certificatul de urbanism pentru destinatii speciale se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate si aprobate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza, dupa caz, pe baza avizului Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
   Art. 30. - Pentru aceeasi parcela se pot elibera mai multe certificate de urbanism, dar continutul acestora, bazat pe documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, si celelalte reglementari in domeniu trebuie sa fie aceleasi pentru toti solicitantii. In acest scop nu este necesara solicitarea actului de proprietate asupra imobilului, in vederea emiterii certificatului de urbanism.
   Art. 31. - Certificatul de urbanism cuprinde urmatoarele elemente privind:
   a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile de utilitate publica care greveaza asupra acestuia; situarea imobilului - teren si/sau constructiile aferente - in intravilan sau in extravilan; prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdictii definitive sau temporare de construire -, daca acesta este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice din Romania si asupra caruia, in cazul vanzarii, este necesara exercitarea dreptului de preemptiune a statului potrivit legii, precum si altele prevazute de lege. Informatiile privind dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia vor fi preluate din cartea funciara, conform extrasului de carte funciara pentru informare.
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 7. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   b) regimul economic al imobilului - folosinta actuala, destinatii admise sau neadmise, stabilite in baza prevederilor urbanistice aplicabile in zona, reglementari fiscale specifice localitatii sau zonei;
   c) regimul tehnic al imobilului - procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime si maxime ale parcelelor, echiparea cu utilitati, edificabil admis pe parcela, circulatii si accese pietonale si auto, parcaje necesare, alinierea terenului si a constructiilor fata de strazile adiacente terenului, inaltimea minima si maxima admisa.
   Art. 311. - (1) Dreptul de construire se acorda potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi.
   (2) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi conditionata de asigurarea cailor de acces, a dotarilor publice si echipamentelor tehnice necesare functionarii coerente a zonei.
   (3) In cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura si parametrii zonei proiectati prin documentatiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi conditionata de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioara a planului cadastral al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, respectiv a evidentelor de carte funciara.
   (4) La emiterea autorizatiei de construire de catre autoritatea publica competenta, pe langa prevederile documentatiilor de urbanism si ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute in vedere urmatoarele aspecte:
   a) existenta unui risc privind securitatea, sanatatea oamenilor sau neindeplinirea conditiilor de salubritate minima;
   b) prezenta unor vestigii arheologice. Autoritatile abilitate elibereaza Certificatul de descarcare de sarcina arheologica sau instituie restrictii prin avizul eliberat, in termen de 3 luni de la inaintarea de catre beneficiar/finantator a Raportului de cercetare arheologica, elaborat in urma finalizarii cercetarilor;
   c) existenta riscului de incalcare a normelor de protectie a mediului;
   d) existenta riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase - recunoscute si protejate potrivit legii;
   e) existenta riscurilor naturale de inundatii sau alunecari de teren;
   f) evidentierea unor riscuri naturale si/sau antropice care nu au fost luate in considerare cu prilejul elaborarii documentatiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.
   (5) Pentru terenul trecut in intravilan in baza prevederilor Planului urbanistic general nu este necesara scoaterea din circuitul agricol.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Art. 311. a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   Art. 312. - In baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizatiile de construire se emit direct pentru zonele pentru care exista reglementari privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor, cuprinse in Regulamentul local de urbanism - R.L.U., aferent acestuia.
    ___________
    Art. 312. a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   Art. 313. - Zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau interdictie, care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidentia/delimita in cadrul acestuia in vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale.
    ___________
    Art. 313. a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   Art. 32. - (1) In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism:
   a) sa respinga in mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate;
   b) sa conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea si aprobarea de catre autoritatea publica locala competenta a unui plan urbanistic zonal;
   c) sa conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea unui plan urbanistic zonal, prin grija investitorului privat, in conditiile legii, si de aprobarea acestuia de catre autoritatea publica locala, numai in situatia solicitarii construirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale, zone de productie, zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidentiale noi, infrastructura de transport, in situatia extinderii intravilanului localitatii cu cel putin 10.000 m2 pentru functiuni de locuire sau cu cel putin 5.000 m2 pentru functiuni de servicii sau productie;
   d) sa conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea si aprobarea unui plan urbanistic de detaliu;
   e) sa permita intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire, in situatia solicitarii construirii pe o parcela in cadrul unui front continuu construit preexistent in care cladirile de pe parcelele adiacente au acelasi regim de inaltime cu cel solicitat.
   (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c), initierea planului urbanistic zonal se face dupa obtinerea unui aviz de oportunitate intocmit de arhitectul-sef si aprobat, dupa caz, conform competentei, de presedintele consiliului judetean, cu avizul prealabil al primarului localitatii, de primarul localitatii, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti.
   (3) Avizul de oportunitate se emite in baza unei solicitari scrise, cuprinzand urmatoarele elemente:
   a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia in zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la nivelul localitatii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;
   b) piese desenate, respectiv incadrarea in zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus - plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitatilor.
   (4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc urmatoarele:
   a) teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
   b) categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti;
   c) reglementari obligatorii sau dotari de interes public necesare;
   d) reglementari privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor;
   e) capacitati si indicatori maximali pentru volumele de marfa vehiculate, emisii de noxe.
   (5) Dupa aprobarea Planului urbanistic zonal sau de detaliu se poate intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire, exclusiv cu respectarea reglementarilor urbanistice aprobate.
    ___________
    Art. 32. a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 33. - (1) Certificatul de urbanism se emite de aceleasi autoritati ale administratiei publice locale care, potrivit competentelor stabilite de legislatia in vigoare, emit autorizatiile de construire.
   (2) Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii acestuia.
   (3) Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileste de catre emitent conform legii, in raport cu importanta zonei si a investitiei.
   Art. 34. - Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de urbanism aprobate atrage raspunderea disciplinara, administrativa, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.

 

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Structura institutionala

 

   Art. 35. - (1) Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel national este coordonata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
   (2) Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, avizate si aprobate conform legii, este asigurat de Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de institutia arhitectului-sef al judetului.
   (3) In acest sens, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Inspectoratul de Stat in Constructii si arhitectii-sefi ai judetelor colaboreaza permanent in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor alin. (2).
    ___________
    Art. 35. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 351. - (1) In vederea fundamentarii deciziilor de avizare a documentatiilor de amenajare a teritoriului, urbanism si arhitectura ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei se constituie Comisia Nationala de Dezvoltare Teritoriala, organism stiintific, consultativ, fara personalitate juridica, formata din functionari publici si specialisti atestati in domeniu.
    ___________
    Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (2) Comisia Nationala de Dezvoltare Teritoriala are urmatoarele atributii principale:
   a) analizeaza si propune spre avizare documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, potrivit legii;
    ___________
    Litera a) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   b) sustine elaborarea de programe de pregatire a specialistilor, precum si de planuri de invatamant si specializare in domeniile conexe.
    ___________
    Litera b) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (3) Componenta Comisiei si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (4) Abrogat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
    ___________
    Art. 351. a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   Art. 36. - (1) In cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean, respectiv in cadrul aparatului de specialitate al primarului/Primarului general al municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, structuri de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. In cazul judetelor si municipiilor structura responsabila se organizeaza ca directie generala sau directie, in cazul oraselor structura responsabila se organizeaza ca directie sau serviciu, in cazul comunelor structura responsabila se organizeaza la nivel de compartiment.
   (2) Conducatorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judetene sau primariilor are statutul de arhitect-sef si reprezinta autoritatea tehnica in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din cadrul administratiei publice judetene si locale.
   (3) Arhitectul-sef desfasoara o activitate de interes public, ale carui scopuri principale sunt dezvoltarea durabila a comunitatii, coordonarea activitatilor de dezvoltare teritoriala, amenajarea teritoriului si urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu si a calitatii arhitecturale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.
   (4) Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt functionar public din cadrul aparatului de specialitate al presedintelui consiliului judetean sau al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, directie generala, directie sau serviciu.
   (5) In activitatea lor, arhitectii-sefi sunt sprijiniti de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, comisie cu rol consultativ care asigura fundamentarea tehnica de specialitate in vederea luarii deciziilor.
   (6) Arhitectii-sefi coopereaza permanent cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului in vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabila la nivel national, politicilor sectoriale, programelor nationale si proiectelor prioritare.
   (7) Arhitectul-sef al municipiului Bucuresti convoaca lunar si ori de cate ori este necesar arhitectii-sefi ai sectoarelor in vederea comunicarii si corelarii deciziilor, in limitele legii, in scopul asigurarii coerentei dezvoltarii teritoriului, protejarii valorilor de patrimoniu si calitatii urbane si arhitecturale.
   (8) La sedinte se analizeaza modul in care sunt duse la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale consiliilor locale privind aprobarea strategiilor de dezvoltare si a planurilor de urbanism si se prezinta informari reciproce privitoare la activitatea in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor la nivelul sectoarelor, avandu-se in vedere corelarea activitatilor din domeniu.
   (9) In vederea profesionalizarii si asigurarii structurilor de specialitate necesare dezvoltarii coerente si durabile, comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului in cadrul aparatului pot forma asociatii de dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, impreuna cu alte comune sau cu orase, in vederea asigurarii furnizarii in comun a serviciilor publice privind planificarea urbana si teritoriala, eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire.
   (10) Pentru comunele care nu apartin unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, in vederea furnizarii in comun a serviciilor publice privind planificarea urbana si teritoriala, eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire, atributiile arhitectului-sef vor fi indeplinite de catre un functionar public din aparatul de specialitate al primarului, avand cursuri de formare profesionala in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor.
   (11) In situatia in care aceasta cerinta nu este indeplinita, atributiile vor fi indeplinite de catre structura de specialitate de la nivel judetean, pe baza de conventie.
   (12) Structura de specialitate condusa de arhitectul-sef al judetului, al municipiului Bucuresti, al municipiului sau al orasului indeplineste urmatoarele atributii principale:
   a) initiaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic elaborarea, avizeaza si propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritoriala urbane, precum si documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
   b) convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism;
   c) intocmeste, verifica din punct de vedere tehnic si propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire;
   d) urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum si a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
   e) asigura gestionarea, evidenta si actualizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
   f) organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor/bazelor de date urbane;
   g) coordoneaza si asigura informarea publica si procesul de dezbatere si consultare a publicului in vederea promovarii documentatiilor aflate in gestiunea sa;
   h) participa la elaborarea planurile integrate de dezvoltare si le avizeaza din punctul de vedere al conformitatii cu documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;
   i) avizeaza proiectele de investitii publice din punctul de vedere al conformitatii cu documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate.
    ___________
    Art. 36. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 361. - Functia de arhitect-sef este ocupata, in conditiile legii, de un functionar public, specialist atestat de Registrul urbanistilor din Romania, avand formatia profesionala dupa cum urmeaza:
   a) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, la nivelul judetelor, municipiilor resedinta de judet, municipiului Bucuresti si sectoarelor municipiului Bucuresti;
   b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenta si master sau studii postuniversitare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, la nivelul municipiilor;
   c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist si inginer in domeniul constructiilor absolvent de master sau studii postuniversitare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, la nivelul oraselor;
   d) cel putin de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer in domeniul constructiilor, avand cursuri de formare profesionala in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor, la nivelul comunelor.
    ___________
    Art. 361. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 37. - (1) In scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila, in coordonarea presedintilor consiliilor judetene si a primarilor de municipii si orase, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti se constituie Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, ca organ consultativ cu atributii de analiza, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (11) Membrii comisiei sunt specialisti atestati din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum si din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de retele edilitare, transport.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (12) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism de la nivelul consiliilor judetene si al municipiilor fundamenteaza din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-sef pe baza avizelor emise anterior de institutiile competente.
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (13) Avizul arhitectului-sef este un aviz tehnic care inglobeaza si coreleaza punctele de vedere ale institutiilor avizatoare competente si nu se supune deliberarii consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    ___________
    Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este formata din specialisti din domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-sef.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   (3) Componenta nominala a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si regulamentul de functionare se aproba de consiliul judetean, consiliul local municipal, orasenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea presedintelui consiliului judetean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, pe baza recomandarilor asociatiilor profesionale din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului, constructiilor, institutiilor de invatamant superior si ale arhitectului-sef.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   (4) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism fundamenteaza din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autoritatii locale, desemnata sa emita avizul pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism, precum si pentru studiile de fundamentare sau cercetari prealabile, conform competentelor existente, stabilite prin reglementarile in vigoare pentru Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 101. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (5) Abrogat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
   (6) La sedintele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentatiilor - proiectelor, supuse avizarii.
   Art. 38. - (1) Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului se semneaza de profesionisti calificati in domeniu prin licenta sau studii postuniversitare de specialitate acreditate conform legii, precum si de alti profesionisti cu drept de semnatura.
   (2) Dreptul de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se stabileste pe baza de regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in colaborare cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania, precum si cu alte organizatii profesionale in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului.
   (21) Registrul Urbanistilor din Romania se infiinteaza ca institutie publica, autonoma, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de atestare sau de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura, de inscriere in Registrul urbanistilor si de exercitare a dreptului de semnatura, precum si din alte surse legale.
    ___________
    Alineatul (21) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   (3) Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura, precum si Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania se aproba prin hotarare a organului de conducere al Registrului Urbanistilor din Romania, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (4) Specialistii calificati in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, care dobandesc dreptul de semnatura, se inscriu in Registrul urbanistilor.

 

   
CAPITOLUL IV

  Documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

   
SECŢIUNEA 1

  Definitii si scop

 

   Art. 39. - (1) In sensul prezentei legi, prin documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism se intelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism si regulamentele locale de urbanism, avizate si aprobate conform prezentei legi.
   (2) Documentatiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar documentatiile de urbanism cuprind reglementari operationale.
   (3) Propunerile cu caracter director stabilesc strategiile si directiile principale de evolutie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin reglementari specifice in limitele teritoriilor administrative ale oraselor si comunelor.
   (4) Prevederile cu caracter director cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice, iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice si juridice.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Documentatii de amenajare a teritoriului

 

   Art. 40. - Documentatiile de amenajare a teritoriului sunt urmatoarele:
   a) Planul de amenajare a teritoriului national;
   b) Planul de amenajare a teritoriului zonal;
   c) Planul de amenajare a teritoriului judetean.
   Art. 41. - (1) Planul de amenajare a teritoriului national are caracter director si reprezinta sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu si lung pentru intregul teritoriu al tarii.
   (2) Planul de amenajare a teritoriului national este compus din sectiuni specializate.
   (3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national si ale sectiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliaza.
   (4) Sectiunile Planului de amenajare a teritoriului national sunt: Cai de comunicatie, Ape, Zone protejate, Reteaua de localitati, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurala. Prin lege se pot aproba si alte sectiuni.
   Art. 42. - (1) Planul de amenajare a teritoriului judetean are caracter director si reprezinta expresia spatiala a programului de dezvoltare socioeconomica a judetului. Planul de amenajare a teritoriului judetean se coreleaza cu Planul de amenajare a teritoriului national, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum si cu alte programe de dezvoltare.
   (2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judetean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism care le detaliaza.
   (3) Fiecare judet trebuie sa detina Planul de amenajare a teritoriului judetean si sa il reactualizeze periodic, la 5-10 ani, in functie de politicile si de programele de dezvoltare ale judetului.
   Art. 43. - Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director si se realizeaza in vederea solutionarii unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi:
   a) intercomunale sau interorasenesti, compuse din unitati administrativ-teritoriale de baza, comune si orase;
   b) interjudetene, ingloband parti din judete sau judete intregi;
   c) regionale, compuse din mai multe judete.

 

   (2) Abrogat prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
   Art. 431. - (1) In vederea asigurarii dezvoltarii coerente si durabile, corelarii prioritatilor de dezvoltare si eficientizarii investitiilor publice, valorificarii resurselor naturale si culturale, autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerarilor urbane si zonelor metropolitane definite conform legii elaboreaza strategia de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana ca documentatie de planificare teritoriala integrata pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale.
   (2) Strategia prevazuta la alin. (1) se elaboreaza in cadrul unui parteneriat format din reprezentanti ai consiliului judetean si ai autoritatilor administratiilor publice locale din orasul-centru polarizator, impreuna cu toate comunele invecinate, si, dupa caz, din reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
   (3) Strategia de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana se finanteaza de catre partenerii asociati si/sau de consiliul judetean si se aproba de catre consiliul judetean, cu avizul parteneriatului periurban.
   (4) Pentru localitatile de rang 1, strategia de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana a teritoriului zonal periurban/metropolitan se initiaza de catre consiliul judetean sau de catre orasul-centru polarizator.
   (5) In cazul municipiului Bucuresti, initierea strategiei de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana se poate face de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si/sau de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in conditiile legii.
    ___________
    Art. 431. a fost introdus prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Documentatii de urbanism

 

   Art. 44. - (1) Documentatiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbana referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile, procesele si masurile de amenajare si de dezvoltare durabila a localitatilor. Documentatiile de urbanism se elaboreaza de catre colective interdisciplinare formate din specialisti atestati in conditiile legii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (2) Documentatiile de urbanism transpun la nivelul localitatilor urbane si rurale propunerile cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean.
   (3) Documentatiile de urbanism au caracter de reglementare specifica si stabilesc reguli ce se aplica direct asupra localitatilor si partilor din acestea pana la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.
   Art. 45. - Documentatiile de urbanism sunt urmatoarele:
   a) Planul urbanistic general si regulamentul local aferent acestuia;
   b) Planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia;
   c) Planul urbanistic de detaliu.
   Art. 46. - (1) Planul urbanistic general are atat caracter director si strategic, cat si caracter de reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa isi intocmeasca si sa isi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizeaza periodic la cel mult 10 ani.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (11) Cu cel putin 18 luni inaintea datei de depasire a termenului de valabilitate a Planului urbanistic general, consiliul local al comunei, orasului, municipiului/Consiliul General al Municipiului Bucuresti este sesizat de catre primar in legatura cu necesitatea actualizarii planului, la notificarea arhitectului-sef al localitatii sau judetului.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (12) Pe baza referatului de specialitate al arhitectului-sef, primarul va declansa procedura de achizitie a serviciilor de actualizare a Planului urbanistic general si de prelungire a termenului de valabilitate a Planului urbanistic general in vigoare.
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeste pe baza de hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti pana la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general, dar fara a depasi 2 ani de la data depasirii termenului de valabilitate.
    ___________
    Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (14) Pentru comune sau orasele sub 10.000 de locuitori, in situatia in care de la aprobarea Planului urbanistic general nu au intervenit schimbari in dezvoltarea unitatii administrativ-teritoriale care sa justifice actualizarea acestuia, cu minimum 18 luni inaintea datei de expirare a valabilitatii acestuia, primarul va demara procedura de prelungire a valabilitatii prin hotarare a consiliului local, cu avizul prealabil al arhitectului-sef al judetului, obtinut in baza analizei informatiilor statistice disponibile privind dinamica economica, sociala si teritoriala, precum si strategiilor si programelor de dezvoltare de la nivel judetean si/sau national aprobate.
    ___________
    Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (15) In situatia obtinerii avizului favorabil, primarul va propune consiliului local prelungirea valabilitatii Planului urbanistic general pentru o perioada de maximum 3 ani de la data expirarii acestuia. In caz contrar, primarul propune consiliului local demararea procedurii de achizitie a serviciilor de actualizare a documentatiei de urbanism.
    ___________
    Alineatul (15) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (2) Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:
   a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
   b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
   c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;
   d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
   e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
   f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate;
    ___________
    Litera f) a fost modificata prin punctul 9. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   f1) zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare;
    ___________
    Litera f1) a fost introdusa prin punctul 13. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   g) formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
   h) precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate.
   i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.
    ___________
    Litera i) a fost introdusa prin punctul 10. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   j) zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri.
    ___________
    Litera j) a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
   a) evolutia in perspectiva a localitatii;
   b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
   c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean.
   d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.
    ___________
    Litera d) a fost introdusa prin punctul 11. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   e) lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare;
    ___________
    Litera e) a fost introdusa prin punctul 15. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   f) stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;
    ___________
    Litera f) a fost introdusa prin punctul 15. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   g) delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana.
    ___________
    Litera g) a fost introdusa prin punctul 15. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (4) Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii, in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (5) Prin Planul urbanistic general se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de la care nu se pot acorda derogari. Aceste reglementari se formuleaza cu claritate in Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (6) Prevederile alin. (5) se aplica in mod obligatoriu zonelor asupra carora este instituit un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (7) In vederea unei utilizari coerente si rationale a teritoriului localitatilor, zonele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general si regulamentul local aferent.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se intocmeste in format digital, pe suport grafic, la scari 1/1.000 - 1/5.000, dupa caz, iar in format analogic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unitatii administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. Actualizarea suportului se poate face de catre autoritatile administratiei publice locale interesate, cu conditia avizarii acestuia de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pe baza masuratorilor sau pe baza ortofotoplanurilor.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   Art. 461. - Planul urbanistic general cuprinde piese scrise si desenate cu privire la:
   a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evolutiei istorice, precum si a previziunilor economice si demografice, precizand nevoile identificate in materie de dezvoltare economica, sociala si culturala, de amenajare a spatiului, de mediu, locuire, transport, spatii si echipamente publice si servicii;
   b) strategia de dezvoltare spatiala a localitatii;
   c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;
   d) planul de actiune pentru implementare si programul de investitii publice.
    ___________
    Art. 461. a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 47. - (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la:
   a) organizarea retelei stradale;
   b) organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
   c) modul de utilizare a terenurilor;
   d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
   e) statutul juridic si circulatia terenurilor;
   f) protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora.
   (3) Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru:
   a) zonele centrale ale localitatilor;
   b) zonele construite protejate;
   c) parcurile industriale, parcurile de activitati sau tehnologice;
   d) zonele destinate hipermagazinelor si/sau parcurilor comerciale;
   e) zonele de productie;
   f) parcurile culturale;
   g) zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezidentiale noi;
   h) infrastructura de transport;
   i) zonele supuse restructurarii sau regenerarii urbane;
   j) zona costiera/zonele de protectie a tarmului marii, pe o adancime de minimum 200 m;
   k) alte zone stabilite de autoritatile publice centrale sau locale, potrivit legii, pentru zone omogene din punct de vedere functional si morfologic sau pentru suprafete mai mari de 10.000 m2.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (4) Delimitarea zonelor pentru care se intocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regula, in Planul urbanistic general.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, in baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor, materialele admise.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (6) Abrogat prin punctul 9. din Lege nr. 242/2009 incepand cu 06.07.2009.
   Art. 471. - (1) Introducerea in intravilanul localitatilor a terenurilor agricole si a celor amenajate cu imbunatatiri funciare se face pe baza de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care in prealabil a fost obtinut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
   (2) Dupa aprobarea prin hotararea consiliului local a PUG si PUZ, primariile sunt obligate sa transmita hotararea insotita de documentatia de aprobare a PUG si PUZ catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, in vederea actualizarii din oficiu a destinatiei imobilelor inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
    ___________
    Art. 471. - a fost introdus prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 26.11.2012.

 

   Art. 48. - (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relatie cu parcelele invecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu functionarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate.
   (2) Planul urbanistic de detaliu reglementeaza retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului.
   (3) Planul urbanistic de detaliu se elaboreaza numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.
    ___________
    Art. 48. a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 481. - (1) Toate documentatiile de urbanism se realizeaza in format digital si format analogic, la scara adecvata, in functie de tipul documentatiei, pe suport topografic realizat in coordonate in sistemul national de referinta Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor masuratori la teren, cu respectarea si integrarea limitelor imobilelor inregistrate in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara, puse la dispozitie de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
   (2) Limitele propuse prin documentatiile de urbanism se stabilesc in coordonate in sistemul national de referinta Stereo 1970 si vor urmari, de regula, elementele liniare stabile in timp.
   (3) Baza topografica se avizeaza de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, iar un exemplar al documentatiei de urbanism se inainteaza acestora dupa aprobarea conform prevederilor legale, in termen de 15 zile, pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara.
   (4) Toate restrictiile impuse prin documentatiile de urbanism legal aprobate se fac publice de catre autoritatile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul institutiei.
    ___________
    Art. 481. a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 49. - (1) Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul de norme tehnice, juridice si economice care sta la baza elaborarii planurilor de urbanism, precum si a regulamentelor locale de urbanism.
   (2) Regulamentul local de urbanism pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala, aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde si detaliaza prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor, materiale si culori, pe zone, in conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite in baza unui studiu de specialitate.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (3) Dupa aprobare Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal si Planul urbanistic de detaliu impreuna cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile in justitie.
   (4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferentiate pentru fiecare unitate teritoriala de referinta, zona si subzona a acesteia.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (5) Avizarea sau aprobarea unor documentatii de urbanism ale caror prevederi referitoare la amplasament, functiune, volumetrie si aspectul arhitectural, conformarea si amplasarea golurilor, materialele utilizate, invelitoare, paleta cromatica incalca, dupa caz, Codul civil, legislatia specifica privind dreptul de proprietate, sanatatea si siguranta populatiei, mediul, protectia patrimoniului de orice natura sau protectia peisajului este interzisa.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Initierea si finantarea activitatilor

 

   Art. 50. - Initiativa elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism apartine exclusiv autoritatilor administratiei publice, cu exceptia planurilor urbanistice zonale prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c), pentru zonele prevazute la art. 47 alin. (3) lit. c)-h), si a planurilor urbanistice de detaliu, care pot fi initiate si de catre persoane fizice si juridice interesate, numai in baza unui certificat de urbanism si, dupa caz, a unui aviz de oportunitate.
    ___________
    Art. 50. a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 51. - (1) Activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism prevazute in prezenta lege se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si din bugetul de stat, precum si din alte surse legal constituite.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (11) Activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism de interes national si regional, care se finanteaza din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, sunt:
   a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei;
   b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului national;
   c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional;
   d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;
   e) elaborarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial;
   f) elaborarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism, harti de hazard/risc in vederea prevenirii dezastrelor naturale sau industriale;
   g) programe de sustinere a dezvoltarii locale in vederea asigurarii fondului de documentatii in domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar si al proiectelor de dezvoltare urbana integrata.
    ___________
    Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   (12) Activitatile prevazute la alin. (11) lit. g), precum si metodologiile de finantare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetele anuale fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hartilor de risc natural, precum si a studiilor de fundamentare necesare in vederea elaborarii acestora.
   (3) Metodologia finantarii de la bugetul de stat a hartilor de risc pentru cutremure si alunecari de teren se elaboreaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Art. 51. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   Art. 52. - Pentru desfasurarea unor activitati comune de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judetene se pot asocia sau, dupa caz, pot colabora, in conditiile legii, cu persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate in scopul atragerii de fonduri suplimentare.
   Art. 53. Abrogat prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
   Art. 54. - (1) Planurile urbanistice zonale si planurile urbanistice de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public, precum si pentru zone protejate se finanteaza din bugetul de stat ori din bugetele locale.
   (2) Planurile urbanistice zonale prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c), precum si planurile urbanistice de detaliu, cu exceptia celor prevazute la alin. (1), se finanteaza de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 55. - (1) Finantarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cu caracter deosebit, pentru zone si localitati care necesita cercetari si studii complexe, se face si din fonduri destinate cercetarii, dezvoltarii regionale si altele, in conditiile stabilite de ministere si de alti factori implicati.
   (2) In cazul documentatiilor de urbanism aprobate, entitatea achizitoare poate organiza, in conditiile legii, concurs de solutii urbanistice, deschis specialistilor din domeniu, finantat din fondurile prevazute la alin. (1).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (3) Indiferent de initiativa sau de sursa de finantare, autoritatile administratiei publice locale in competenta carora se afla elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiei de amenajare a teritoriului si urbanism sunt responsabile pentru intregul continut al reglementarilor adoptate, cu exceptia cazurilor in care legea dispune altfel.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Art. 55. a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

   Art. 56. - (1) Avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac de catre autoritatile si organismele centrale si teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege.
   (2) Precizarea continutului documentatiilor care se supun avizarii, precum si a emitentilor de avize pentru fiecare categorie de documentatii se va stabili prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
   (3) Avizarea documentatiilor de interes general - toate categoriile din domeniul amenajarii teritoriului, precum si din domeniul urbanismului (cu exceptia Planului urbanistic de detaliu) - se face fara perceperea unor taxe.

 

   (4) Perioada de valabilitate a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se stabileste de catre autoritatea administratiei publice locale abilitata sa aprobe documentatia, in conformitate cu gradul de complexitate si cu prevederile acesteia.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (5) Valabilitatea prevederilor documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism se extinde de drept pentru acele investitii care au inceput in timpul perioadei de valabilitate, pana la finalizarea acestora.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (6) Documentatiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislatiei in vigoare, care au avizele si acordurile prevazute de lege si solicitate prin certificatul de urbanism se promoveaza de catre primar, in vederea aprobarii prin hotarare a consiliului local/general, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-sef, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii documentatiei la registratura primariei.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (7) In termen de maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice si inaintarea expunerii de motive elaborate de primar/presedintele consiliului judetean si a raportului de specialitate elaborat de catre arhitectul-sef, consiliul judetean sau local are obligatia sa emita o hotarare prin care aproba sau respinge documentatia de amenajare a teritoriului sau urbanism.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 561. - Nu pot fi initiate si aprobate documentatii de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie de construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire.
    ___________
   *) Potrivit art. VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011, dispozitiile art. 561 din Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
    ___________
    Art. 561. a fost introdus prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   Art. 562. - Anularea hotararilor de aprobare a documentatiilor de urbanism emise cu incalcarea prevederilor legale se cere, in conditiile legii, de prefect, in urma controlului de legalitate sau la sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat in Constructii, a arhitectului-sef al judetului sau a autoritatilor centrale de specialitate, in termenele prevazute de lege.
    ___________
    Art. 562. a fost introdus prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   
SECŢIUNEA a 6-a

  Participarea publicului la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

   Art. 57. - (1) Participarea publicului la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism consta in implicarea acestuia in toate etapele procesului decizional referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism.
   (2) Participarea publicului asigura dreptul acestuia la informare, consultare si acces la justitie, referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborarii strategiilor si documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si in corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislatia de mediu.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Art. 57. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 16.09.2008.

 

   Art. 58. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale au responsabilitatea organizarii, desfasurarii si finantarii procesului de participare a publicului in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
    ___________
    Art. 58. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 16.09.2008.

 

   Art. 59. - Informarea publicului este activitatea prin care autoritatile administratiei publice fac publice:
   a) obiectivele dezvoltarii economico-sociale privind amenajarea teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor;
   b) continutul strategiilor de dezvoltare teritoriala si a documentatiilor de urbanism care urmeaza a fi supuse aprobarii, precum si al documentatiilor aprobate, potrivit legii;
   c) rezultatele consultarii publicului;
   d) deciziile adoptate;
   e) modul de implementare a deciziilor.
    ___________
    Art. 59. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 16.09.2008.

 

   Art. 60. - Consultarea publicului este procesul prin care autoritatile administratiei publice centrale si locale colecteaza si iau in considerare optiunile si opiniile publicului privind obiectivele dezvoltarii economico-sociale privind amenajarea teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritoriala si ale programelor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor.
    ___________
    Art. 60. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 16.09.2008.

 

   Art. 61. - Informarea si consultarea publicului se desfasoara diferentiat, in functie de amploarea si de importanta documentatiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Art. 61. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 16.09.2008.
    ___________
    Pusa in aplicare prin Metodologie din 30/12/2010 incepand cu 19.01.2011.
    SECTIUNEA a 6-a a fost modificata prin punctul 24. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 16.09.2008.

 

   
SECŢIUNEA a 7-a

  Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate

 

   Art. 62. - (1) Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, dupa caz, precum si de Inspectoratul de Stat in Constructii.
   (11) In situatia neactualizarii documentatiilor de urbanism pana la expirarea termenelor de valabilitate prevazute prin hotararile de aprobare a acestora, se suspenda eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare, conform legii.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 16. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   (2) Compartimentele de specialitate vor urmari corelarea realizarii programelor de dezvoltare cu prevederile documentatiilor aprobate.

 

   
CAPITOLUL V

  Sanctiuni

 

   Art. 63. - (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala, disciplinara, administrativa sau penala, dupa caz, potrivit legii.
   (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
   a) refuzul institutiilor publice de a furniza informatii care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism;
   b) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentatii de urbanism incomplete ori care contine date eronate;
   c) avizarea si aprobarea de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism semnate de alte persoane decat cele stabilite prin lege;
   d) neindeplinirea atributiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
   e) neluarea masurilor prevazute de lege in cazul nerespectarii prevederilor din documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism.
   f) aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogari de la Planul urbanistic general neprevazute la art. 32 alin. (4).
    ___________
    Litera f) a fost introdusa prin punctul 25. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   g) semnarea, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism care contin date eronate, daca nu intra sub incidenta legii penale.
    ___________
    Litera g) a fost introdusa prin punctul 25. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Art. 63. a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   Art. 631. - Contraventiile prevazute la art. 63 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
   a) de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a) si b);
   b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c) si g);
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 26. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   c) de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. d) si e);
   d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f).
    ___________
    Art. 631. a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   Art. 632. - Contraventiilor prevazute la art. 63 alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 632. a fost introdus prin punctul 18. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   Art. 64. - (1) Faptele de incalcare a prezentei legi se constata de organele de control al activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism ale consiliilor judetene si locale, de reprezentanti ai institutiilor publice de specialitate ale autoritatilor centrale implicate in avizare, precum si de Inspectoratul de Stat in Constructii.
   (2) Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate fara avizele prevazute de reglementarile in vigoare sunt nule.
    ___________
    Art. 64. a fost modificat prin punctul 19. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   
CAPITOLUL VI

  Dispozitii finale

 

   Art. 65. - (1) In absenta Planului de amenajare a teritoriului judetean si a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investitii in constructii, lucrari tehnico-edilitare, precum si orice alte investitii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii si cu respectarea Regulamentului general de urbanism.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 01.09.2008.

 

   (2) Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism modificate fara respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea si aprobarea acestora sunt nule.
   Art. 66. - Unitatile administrativ-teritoriale de baza, care la data intrarii in vigoare a prezentei legi dispun de planuri urbanistice generale preliminare, au obligatia ca in termen de 12 luni sa le finalizeze si sa le aprobe ca documentatii de urbanism definitive.
   Art. 67. - Dispozitiile referitoare la categoriile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, competentele de avizare si de aprobare a acestora, cuprinse in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare prezentei legi se abroga.
   Art. 68. - Anexa nr. 1 cuprinzand categoriile de documentatii in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, competentele de avizare si de aprobare a acestora, precum si anexa nr. 2 cuprinzand termenii de specialitate utilizati in cuprinsul legii fac parte integranta din prezenta lege.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

   

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
PUSKAS VALENTIN-ZOLTAN
    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

   

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
    Bucuresti, 6 iulie 2001.
    Nr. 350.

 

   
ANEXA Nr. 1

 

   
         
  CATEGORII DE DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM COMPETENTE DE AVIZARE SI DE APROBARE A ACESTORA
  Nr. crt. Categorii de documentatii Avizeaza Aproba
  0 1 2 3
   
  A. Amenajarea teritoriului
  ? Plan de amenajare a teritoriului
         
  1 National Guvernul Parlamentul
  11 Zonal regional ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Guvernul
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Agentiile de dezvoltare regionala
  ▪ Organismele centrale si teritoriale interesate
  2 Zonal ? Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ? Consiliile judetene
  ? Regional sau interjudetean ? Consiliile locale
  ? Interorasenesc sau intercomunal ? Organisme centrale si teritoriale interesate ? Consiliul General al Municipiului Bucuresti
  ? Frontalier
  ? Metropolitan, periurban al principalelor municipii si orase  
  21 Zonal, pentru localitati care cuprind monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Guvernul
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
  22 Zonal pentru localitati care cuprind monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice ?Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei Consiliile judetene
  ?Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National Consiliile locale
  ?organisme centrale si teritoriale Consiliul General al Municipiului Bucuresti
  3 Judetean ? Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ? Consiliul judetean
  ? Consiliul General al Municipiului Bucuresti
  ? Organisme centrale si teritoriale interesate
   
  B. Urbanism
  ? Plan urbanistic general si regulament local aferent acestuia
         
  4 Municipiul Bucuresti ? Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ? Consiliul General al Municipiului Bucuresti
      ? Organisme centrale si teritoriale interesate
  5 Municipiu ? Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ? Consiliul local al municipiului
  ? Consiliul judetean
  ? Organisme centrale si teritoriale interesate
  6 Oras ? Consiliul judetean ? Consiliul local al orasului
  ? Organisme centrale si locale interesate
  7 Comuna ? Consiliul judetean ? Consiliul local al comunei
      ? Organisme centrale si locale interesate
  8 Municipii, orase si comune ce includ statiuni balneare/turistice declarate ? Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ? Consiliul local al municipiului/ orasului/comunei, dupa caz
  ? Consiliul judetean
  ? Organisme centrale si teritoriale interesate
  81 Localitati care cuprind monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Guvernul
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
  82 Municipii, orase si comune care cuprind monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice si zonele lor de protectie ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
   
  ? Plan urbanistic zonal si regulament local aferent acestuia
         
  9 Zona centrala a municipiului Bucuresti ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Consiliul General al Municipiului Bucuresti
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Organisme Centrale si Teritoriale Interesate
  10 Zona centrala a municipiului ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Consiliul local/Consiliul General al Municipiului
Bucuresti
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
  11 Zona centrala a orasului, satului, precum si alte zone functionale de interes ? Organisme centrale si teritoriale interesate ? Consiliile locale orasenesti sau comunale
  ? Consiliul judetean
      ? Organisme centrale si teritoriale interesate  
  12 Zone protejate ori asupra carora s-a instituit un tip de restrictie prin acte normative sau documentatii de urbanism, precum si cele care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului
Bucuresti
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
  121 Zone protejate care cuprind monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Guvernul
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
  122 Zone construite protejate ori zone care cuprind monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice si zonele lor de protectie ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Consiliile locale
Consiliul General al Municipiului Bucuresti
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
  123 Zone turistice de interes national, respectiv zona costiera, zone montane si alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative in vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare durabila si de pastrare a identitatii locale, initiate de Guvern ▪ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Guvernul
  ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  ▪ Ministerul Mediului si Padurilor
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Consiliile locale
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
  124 Zone situate in extravilanul municipiilor, oraselor si comunelor ▪ Ministerul Culturii si Patrimoniului National Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului
Bucuresti
  ▪ Consiliul judetean
  ▪ Organisme centrale si teritoriale interesate
  125 Alte zone ▪ Organisme centrale si teritoriale Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti
   
  ? Plan urbanistic de detaliu
         
  13 ? Imobile clasate in lista monumentelor istorice si cele care se amplaseaza in zone protejate ? Consiliul judetean ? Consiliile locale
  ?Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimonilui National ? Consiliul General al Municipiului Bucuresti
  ? Imobile clasate in lista monumentelor istorice si cele care se amplaseaza in zone protejate, pentru municipiul Bucuresti ? Organisme centrale si teritoriale interesate
  14 Alte imobile ▪ Consiliul judetean Consiliile locale
  ▪ Organisme centrale si teritoriale
   
  C. Regulament de urbanism
         
  15 Regulament general de urbanism ? Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ? Guvernul
  ? Organisme centrale si teritoriale interesate

    ___________
    Tabelul a fost introdus prin punctul 36. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
    ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost modificata prin punctul 20. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   
ANEXA Nr. 2

 

   
DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI IN LEGE
(in ordine alfabetica)

 

    • Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritatilor competente de incuviintare a propunerilor cuprinse in documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, emise in prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotarare a Guvernului, hotarare a consiliilor judetene sau locale, dupa caz) se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii programelor de amenajare teritoriala si dezvoltare urbanistica, precum si a autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.
    • Avizare - procedura de analiza si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu.
    • Caracter director - insusirea unei documentatii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor, prin coordonarea actiunilor specifice. Caracterul director este specific documentatiilor de amenajare a teritoriului.
    • Caracter de reglementare - insusirea unei documentatii aprobate de a impune anumiti parametri solutiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentatiilor de urbanism.
    • Circulatia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vanzare-cumparare, donatie, concesiune, arendare etc.
    • Competenta de avizare/aprobare - abilitarea legala a unei institutii publice si capacitatea tehnica de a emite avize/aprobari.
    • Dezvoltare durabila - satisfacerea necesitatilor prezentului, fara a se compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare.
    • Dezvoltare regionala - ansamblul politicilor autoritatilor administratiei publice centrale si locale, elaborate in scopul armonizarii strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare sectoriala pe arii geografice, constituite in "regiuni de dezvoltare", si care beneficiaza de spirijinul Guvernului, al Uniunii Europene si al altor institutii si autoritati nationale si internationale interesate.
    • Documentatie de amenajare a teritoriului si de urbanism - ansamblu de piese scrise si desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor pe o perioada determinata.
    Limitele unitatii administrativ-teritoriale - linii reale sau imaginare, stabilite prin lege, prin care se delimiteaza teritoriul unei unitati administrative de teritoriul altor unitati administrative.
    ___________
    Bulina a fost introdusa prin punctul 1. din Lege nr. 162/2011 incepand cu 17.07.2011.

 

    • Parcelare - actiunea urbana prin care o suprafata de teren este divizata in loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor locuinte individuale, de mica inaltime.
    • Peisaj - desemneaza o parte de teritoriu, perceput ca atare de catre populatie, cu valoare remarcabila prin caracterul sau de unicitate si coerenta, rezultat al actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani, cuprinzand zone naturale sau/si construite avand valoare particulara in materie de arhitectura si patrimoniu ori fiind marturii ale modurilor de viata, de locuire, de activitate sau ale traditiilor, agricole ori forestiere, artizanale sau industriale.
    ___________
    Bulina a fost introdusa prin punctul 40. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

    • Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice si financiare, utilizate in scopul realizarii unei strategii.
    • Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare.
    • Protectia mediului - ansamblu de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural si construit in localitati si in teritoriul inconjurator.
    • Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile si obligatiile legate de detinerea sau exploatarea terenurilor.
    • Regiune frontaliera - regiune care include arii situate la frontiera, delimitata in scopul aplicarii unei strategii comune de dezvoltare de o parte si de alta a frontierelor si al realizarii unor programe, proiecte si actiuni de cooperare.
    • Retea de localitati - totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (national, judetean, zona functionala) ale caror existenta si dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfasurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Reteaua de localitati este constituita din localitati urbane si rurale.
    • Sistem urban - sistem de localitati invecinate intre care se stabilesc relatii de cooperare economica, sociala si culturala, de amenjare a teritoriului si protectie a mediului, echipare tehnico-edilitara, fiecare pastrandu-si autonomia administrativa.
    • Structura urbana - totalitatea relatiilor in plan functional si fizic, pe baza carora se constituie organizarea unei localitati sau a unei zone din aceasta si din care rezulta configuratia lor spatiala.
    • Servitute de utilitate publica - sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt proprietar. Masura de protectie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusa cererilor de autorizare decat daca este continua in documentatiile de urbanism aprobate (avand drept consecinta o limitare administrativa a dreptului de proprietate).
    • Strategie de dezvoltare - directionarea globala sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu si lung, a actiunilor menite sa determine dezvoltarea urbana.
    • Structura urbana - modul de alcatuire, de grupare sau de organizare a unei localitati ori a unei zone din aceasta, constituita istoric, functional si fizic.
    • Teritoriu administrativ - suprafata delimitata de lege, pe trepte de organizare administrativa a teritoriului: national, judetean si al unitatilor administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna).
    Teritoriul administrativ al localitatii - suprafata constituita din suprafata agricola (teren arabil, pasuni, fanete, vii si livezi), suprafata fondului forestier, suprafata ocupata de constructii si amenajari de infrastructura (cai de comunicatie, echipare energetica, lucrari de gospodarire a apelor), balti si suprafata aferenta intravilanului (constructii si amenajari), a caror carte funciara sau alte evidente funciare au apartinut localitatii respective la data intrarii in vigoare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei;
    ___________
    Bulina a fost introdusa prin punctul 1. din Lege nr. 162/2011 incepand cu 17.07.2011.

 

    Teritoriul unitatii administrativ-teritoriale - suprafata delimitata de lege, reprezentand suprafata totala a teritoriilor localitatilor componente.
    ___________
    Bulina a fost introdusa prin punctul 1. din Lege nr. 162/2011 incepand cu 17.07.2011.

 

    • Teritoriu intravilan - totalitatea suprafetelor construite si amenajate ale localitatilor ce compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat si in cadrul carora se poate autoriza executia de constructii si amenajari. De regula intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localitati suburbane componente).
    • Teritoriu extravilan - suprafata cuprinsa intre limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna) si limita teritoriului intravilan.
    • Teritoriu metropolitan - suprafata situata in jurul marilor aglomerari urbane, delimitata prin studii de specialitate, in cadrul careia se creeaza relatii reciproce de influenta in domeniul cailor de comunicatie, economic, social, cultural si al intrastructurii edilitare. De regula limita teritoriului metropolitan depaseste limita administrativa a localitatii si poate depasi limita judetului din care face parte.
    • Teritoriu periurban - suprafata din jurul municipiilor si oraselor, delimitata prin studii de specialitate, in cadrul careia se creeaza relatii de independenta in domeniul economic, al infrastructurii, deplasarilor pentru munca, asigurarilor cu spatii verzi si de agrement, asigurarilor cu produse agroalimentare etc.
    • Zona defavorizata - arii geografice strict delimitate teritorial, care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
   a) au structuri productive monoindustriale care in activitatea zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populatia salariata;
   b) sunt zone miniere in care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective in urma aplicarii programelor de restructurare;
   c) in urma lichidarii, restructurarii sau privatizarii unor agenti economici apar concedieri colective care afecteaza mai mult de 25% din numarul angajatilor care au domiciliul stabil in zona respectiva;
   d) rata somajului depaseste cu 25% rata somajului la nivel national;
   e) sunt lipsite de mijloace de comunicatie si infrastructura este slab dezvoltata.
    • Zona functionala - parte din teritoriul unei localitati in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare. Zona functionala poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.). Zonificarea functionala este actiunea impartirii teritoriului in zone functionale.
    • Zona de protectie - suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. si in care se instituie servituti de utilitate publica si de construire pentru pastrarea si valorificarea acestor resurse si bunuri de patrimoniu si a cadrului natural aferent. Zonele de protectie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum si prin documentatii de amenajare a teritoriului sau urbanism, in baza unor studii de specialitate.
    ___________
    Bulina a fost modificata prin punctul 42. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

    • Zona de risc natural - areal delimitat geografic, in interiorul caruia exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.
    ___________
    Bulina a fost introdusa prin punctul 21. din Lege nr. 289/2006 incepand cu 16.07.2006.

 

   ▪ Abrogata prin punctul 41. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
    • Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectarii si al dezvoltarii durabile a zonelor urbane, care se definesc si se calculeaza dupa cum urmeaza:
   - coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei inclusa in unitatea teritoriala de referinta. Nu se iau in calculul suprafetei construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie;
    ___________
    Linia a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   - procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol a cladirii sau proiectia pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafata construita.
    ___________
    Linia a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

    Exceptii de calcul al indicatorilor urbanistici POT si CUT:
   - daca o constructie noua este edificata pe un teren care contine o cladire care nu este destinata demolarii, indicatorii urbanistici (POT si CUT) se calculeaza adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale constructiilor noi;
    ___________
    Linia a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

   - daca o constructie este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculeaza in raport cu ansamblul terenului initial, adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale noii constructii.
    ___________
    Linia a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.
    ___________
    Bulina a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

    • Interdictie de construire (non aedificandi) - regula urbanistica potrivit careia, intr-o zona strict delimitata, din ratiuni de dezvoltare urbanistica durabila, este interzisa emiterea de autorizatii de construire, in mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de functiunea propusa.
    ___________
    Bulina a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

    • Planificarea teritoriala - ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura organizarea rationala a teritoriului, la diferite scari (regionala, nationala, transnationala), protectia mediului si atingerea obiectivelor economice si sociale, prin coordonarea politicilor sectoriale din perspectiva impactului lor asupra teritoriului. Planificarea teritoriala cuprinde strategii, politici si programe sectoriale, precum si documentatii specifice integrate, in scopul dezvoltarii echilibrate si durabile, si prevede obiective, etape de realizare si resurse financiare necesare.
    ___________
    Bulina a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta nr. 27/2008 incepand cu 06.07.2009.

 

    • Unitate teritoriala de referinta (UTR) - subdiviziune urbanistica a teritoriului unitatii administrativ-teritoriale, delimitata pe limite cadastrale, caracterizata prin omogenitate functionala si morfologica din punct de vedere urbanistic si arhitectural, avand ca scop reglementarea urbanistica omogena. UTR se delimiteaza, dupa caz, in functie de relief si peisaj cu caracteristici similare, evolutie istorica unitara intr-o anumita perioada, sistem parcelar si mod de construire omogen, folosinte de aceeasi natura a terenurilor si constructiilor, regim juridic al imobilelor similar.
    ___________
    Bulina a fost modificata prin punctul 44. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   ▪ Abrogata prin punctul 41. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.
    • Zona protejata - zona coerenta naturala sau construita, delimitata geografic si/sau topografic, determinata de existenta unor valori de patrimoniu natural si/sau cultural a caror protejare prezinta un interes public si declarata ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare si reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zona protejata creeaza asupra imobilelor din interiorul zonei servituti de interventie legate de desfiintare, modificare, functionalitate, distante, inaltime, volumetrie, expresie arhitecturala, materiale, finisaje, imprejmuiri, mobilier urban, amenajari si plantatii si este stabilit prin documentatii de urbanism specifice aprobate.
    ___________
    Bulina a fost modificata prin punctul 43. din Ordonanta de urgenta nr. 7/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b