Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare

Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie

 

   Art. 1. - (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara (OCPI), avizeaza tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de catre expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie.
   (2) Avizarea tehnica a expertizelor judiciare prevazute la alin. (1), in conformitate cu art. 4 lit. l) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face la solicitarea instantei de judecata care a dispus efectuarea expertizei.
   (3) In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari ce tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize judiciare, aceasta va fi avizata in conformitate cu art. 32 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 2. - (1) Avizarea tehnica a expertizei judiciare consta in receptia tehnica a planului de amplasament si delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei si se acorda in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) si ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010.
   (2) Planul de amplasament este insotit de urmatoarele documente:
   a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuata;
   b) planul de incadrare in zona, in care este individualizat imobilul;
   c) extrasul de carte funciara pentru informare, daca imobilul este inregistrat in cartea funciara;
   d) copia adresei, a incheierii instantei de judecata sau, dupa caz, a altor documente din care rezulta numirea expertului si identificarea imobilului care face obiectul expertizei.
   (3) Prin imobil, in sensul prezentului regulament, se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in cazul coproprietatii. Imobilul se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.
   Art. 3. - (1) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se intocmeste in sistemul de proiectie Stereografic 1970, in doua exemplare.
   (2) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se intocmeste in conformitate cu prevederile Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii planului de amplasament si delimitare a imobilului si pentru corespondenta lui cu realitatea din teren revine expertului judiciar, acesta avand obligatia sa execute masuratorile la fata locului.
   (4) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se intocmeste in format digital in fisiere .dxf si .cpxml. Planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in format digital in fisier .dxf se depune si in format analogic. Formatul fisierului .cpxml poate fi descarcat gratuit de pe pagina de internet a ANCPI.
   (5) Elementele din fisierul .cpxml care nu sunt determinabile la momentul intocmirii sale, intrucat depind de solutionarea litigiului, se completeaza ulterior de catre OCPI, potrivit celor rezultate din cuprinsul hotararii judecatoresti irevocabile in temeiul careia se solicita intabularea in cartea funciara.
   Art. 4. - (1) Receptia tehnica a planului de amplasament si delimitare a imobilului se realizeaza, fara a se atribui numar cadastral, prin analizarea:
   a) continutului topografic al acestuia;
   b) metodelor si mijloacelor de masurare;
   c) incadrarii acestuia in sistemul national de proiectie Stereografic 1970;
   d) determinarii suprafetei imobilului.
   (2) Receptia tehnica a planului de amplasament si delimitare a imobilului se realizeaza fara participarea expertului judiciar.
   Art. 5. - (1) Competenta receptiei planului de amplasament si delimitare a imobilului revine OCPI judetean, in a carui raza de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei.
   (2) Planurile de amplasament si delimitare a imobilului receptionate, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, sunt salvate intr-o baza de date grafica distincta denumita "Receptii expertize tehnice judiciare".
   Art. 6. - (1) Receptia se finalizeaza prin intocmirea de catre OCPI, in conditiile prevazute de Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010, a procesului-verbal de receptie, in care se consemneaza admiterea sau respingerea receptiei planului de amplasament si delimitare a imobilului.
   (2) Procesul-verbal de receptie se intocmeste in doua exemplare, unul pentru OCPI teritorial, respectiv unul pentru instanta, si trebuie insotit in toate cazurile de planul de amplasament si delimitare a imobilului care face obiectul expertizei judiciare.
   (3) In cazul admiterii, pe planul de amplasament si delimitare a imobilului se aplica parafa si semnatura inspectorului.
   (4) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se intocmeste in numarul de exemplare necesar comunicarii catre partile din proces, plus un exemplar pentru instanta si unul pentru OCPI teritorial.
   (5) In procesul-verbal de receptie se face mentiune despre:
   a) continutul si corectitudinea datelor topografice;
   b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentatii cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial;
   c) amplasamentul si vecinatatile imobilului, existenta eventualelor suprapuneri, prin mentionarea acestora pe planul de amplasament si delimitare a imobilului.
   Art. 7. - (1) Avizarea tehnica a expertizei judiciare, constand in receptia tehnica efectuata in conditiile prezentului regulament, este scutita de la plata tarifelor.
   (2) Expertii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, in baza documentelor din care rezulta numirea acestora si identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, urmatoarele date si documente:
   a) coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele inregistrate in sistemul informatic de cadastru si carte funciara, pentru imobilul in cauza, precum si pentru cele limitrofe imobilului in cauza;
   b) planul de incadrare in zona;
   c) extrasul de plan parcelar receptionat de OCPI teritorial sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral de carte funciara;
   d) extrasul de carte funciara pentru informare, daca imobilul este inscris in cartea funciara;
   e) copii ale actelor care au stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilelor in cauza;
   f) extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul in cauza, precum si pentru cele limitrofe imobilului in cauza;
   g) copii ale altor documente necesare si in stransa legatura cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de catre expert.
   Art. 8. - Termenele privind receptia planului de amplasament si delimitare a imobilului, precum si cele privind furnizarea de date si documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, cu completarile ulterioare.
   Art. 9. - In aplicarea prevederilor prezentului regulament, in cadrul OCPI si al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu expertii judiciari, in urma consultarii cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu expertii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial.
   Art. 10. - (1) In vederea efectuarii inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara conform Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a imobilului care a facut obiectul litigiului in care s-a dispus expertiza judiciara, planul de amplasament si delimitare a imobilului pentru care s-a admis receptia in conditiile prezentului regulament tine locul documentatiei cadastrale dupa pronuntarea hotararii judecatoresti irevocabile.
   (2) Atribuirea numarului cadastral se face de catre OCPI, dupa verificarea corespondentei cu realitatea din teren, daca situatia tehnico-juridica a imobilului nu a fost modificata prin inregistrari ulterioare avizarii tehnice a expertizei judiciare.

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b