Ordin nr. 39/2009 ministrului administraţiei şi internelor

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

 

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, si ale Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1 din 24 martie 2009, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate si propunerile de taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordonate, prevazute in anexa nr. 1.

(2) Persoanele fizice si juridice care solicita prestarea serviciilor prevazute de prezentul ordin au obligatia de plata a tarifelor, cu exceptia situatiilor in care prin lege se prevede in mod expres exceptarea de la plata acestora.

(3) Serviciile care se refera la inscrieri in cartea funciara, prevazute la nr. crt. 2 din anexa nr. 1, includ si eliberarea gratuita a unui extras de carte funciara pentru informare, care prezinta modul in care a fost efectuata inscrierea.

(4) La cerere, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate pot presta in regim de urgenta serviciile prevazute de prezentul ordin.

(5) Plata tarifelor de urgenta presupune furnizarea serviciilor solicitate intr-un termen stabilit prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(6) Furnizarea serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, si plata unui tarif suplimentar, al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei.

(7) Solutionarea cererilor de inscriere in cartea funciara in regim de urgenta nu poate deroga de la principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara, in cazul existentei unor cereri multiple cu privire la acelasi imobil. In cazul in care respectarea principiului de mai sus nu permite solutionarea cererii in regim de urgenta, tariful de urgenta va fi restituit solicitantului.

(8) In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in regim de urgenta din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se prelungeste cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.

Art. 2. - (1) Tarifele prevazute in anexa nr. 1 se achita de catre solicitant sau de catre orice alta persoana interesata, daca partile convin astfel.

(2) Tarifele prevazute in anexa nr. 1 se incaseaza anticipat inregistrarii cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

(3) Neplata tarifului corespunzator serviciilor solicitate, in termenul legal, sau plata partiala a acestuia atrage respingerea cererii.

(4) Tarifele platite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, in limita cererii initiale, fara plata unui tarif suplimentar, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii respingerii cererilor de receptie si inscriere in cartea funciara sau a respingerii cererilor de avizare si receptie tehnica. Ulterior implinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifeaza cu 60 lei. In situatia in care la redepunerea cererii respinse se solicita furnizarea serviciului in regim de urgenta, se va proceda in felul urmator:

a) daca, in vederea solutionarii cererii respinse, s-a achitat tariful de urgenta, nu se va mai achita un nou tarif de urgenta;

b) daca, in vederea solutionarii cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgenta, se va achita un tarif suplimentar al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput in vederea solutionarii cererii respinse.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordinul nr. 176/2010 incepand cu 12.08.2010.

(5) Cand printr-o singura cerere se solicita furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datoreaza pentru fiecare serviciu solicitat, dupa natura lui.

(6) Impotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Restituirea sumelor se efectueaza de la bugetul de stat, conform procedurii de restituire prevazute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

___________

Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Ordinul nr. 176/2010 incepand cu 12.08.2010.

Art. 3. - (1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevazute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, in cazul primei inregistrari in cadastru si cartea funciara a terenurilor agricole situate in extravilanul localitatilor, dobandite prin titlurile de proprietate emise in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Furnizarea in regim de urgenta a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgenta in cuantum de 480 lei.

(2) Serviciile prevazute la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2 din anexa nr. 1, in cazul intabularii in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobandite in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se tarifeaza cu 60 lei.

(21) Sunt scutite de plata tarifelor prevazute la serviciile cu codurile 1.1.1 si 1.1.2, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta, serviciile de avizare si receptie a planurilor de situatie pentru realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru lucrarile de interes public sau local, realizate la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale.

___________

Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 3. din Ordinul nr. 176/2010 incepand cu 12.08.2010.

(3) Sunt scutite de plata tarifelor prevazute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de prima inregistrare in cadastru si cartea funciara a imobilelor aflate in patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta. Serviciul prevazut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifeaza cu 60 lei, iar pentru furnizarea in regim de urgenta a acestui serviciu nu se percepe tarif suplimentar. Serviciul prevazut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifeaza cu 10 lei in cazul receptiei tehnice pentru exproprieri.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordinul nr. 176/2010 incepand cu 12.08.2010.

(31) Sunt scutite de plata tarifului prevazut la nr. crt. 2.4 codul 2.4.2 din anexa nr. 1 serviciile de notare/radiere solicitate atat in regim normal, cat si in regim de urgenta de autoritatile administratiei publice centrale si locale.

___________

Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 1. din Ordinul nr. 85/2011 incepand cu 10.05.2011.

(4) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de receptie a lucrarilor de cadastru si cele de publicitate imobiliara solicitate in regim normal sau de urgenta de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, de unitatile sale subordonate si de persoanele care au calitatea de angajat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara ori al unitatilor subordonate, in cazul in care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.

(5) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de receptie a lucrarilor de cadastru si cele de publicitate imobiliara cu privire la imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte sa realizeze lucrari de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2005, cu modificarile ulterioare.

(6) Sunt scutite de la plata tarifelor prevazute de prezentul ordin serviciile de cadastru si publicitate imobiliara solicitate de instantele de judecata, organele de cercetare si de urmarire penala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia serviciilor prevazute la nr. crt. 2.1 codurile 2.1.1, 2.1.2 si 2.1.3, la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2 din anexa nr. 1.

(7) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de receptie a lucrarilor de cadastru si cele de publicitate imobiliara realizate in cadrul lucrarilor de cadastru general.

(8) Sunt scutite de la plata tarifelor datele furnizate contractorilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ai unitatilor subordonate pentru lucrarile realizate la solicitarea acestor institutii.

(9) Pentru institutiile publice, in indeplinirea atributiilor specifice, sunt scutite de la plata tarifelor urmatoarele produse si servicii: serviciul prevazut la nr. crt. 1.2 codul 1.2.13 din anexa nr. 1, mozaicul ortofotoplan cu rezolutia de 0,1-0,4 m si planurile tiparite la scara 1:5000 preluate de oficiile teritoriale din arhiva Directiei Fond National Geodezic, ca urmare a reorganizarii institutiei.

___________

Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 2. din Ordinul nr. 85/2011 incepand cu 10.05.2011.

(10) Sunt scutite de plata tarifului prevazut la nr. crt.1.1 codul 1.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de receptie a expertizelor judiciare in specialitatea topografie, geodezie si cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta.

___________

Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 5. din Ordinul nr. 176/2010 incepand cu 12.08.2010.

(101) Sunt scutite de plata toate serviciile prestate de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara prin oficiile teritoriale, solicitate in vederea efectuarii exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

___________

Alineatul (101) a fost introdus prin punctul 3. din Ordinul nr. 85/2011 incepand cu 10.05.2011.

(11) In vederea intocmirii planului parcelar, conform prevederilor Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se furnizeaza gratuit urmatoarele date: lista titlurilor de proprietate din arhiva oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, planurile de amplasament si delimitare a imobilelor receptionate cu numar cadastral atribuit (format .dxf sau .cp), limitele tarlalei in format .dxf.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 6. din Ordinul nr. 176/2010 incepand cu 12.08.2010.

Art. 4. - Se aproba nivelul taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Art. 7. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Abrogat prin litera c) din Ordinul nr. 81/2010 incepand cu 30.03.2010.


p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
Cristian Fainisi,
secretar de stat

Bucuresti, 6 aprilie 2009.

Nr. 39.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordonate


             
  Nr. crt. Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Unitatea de masura Tariful (lei/unitate de masura)
  1. Avize, receptii si furnizare date
  1.1. Avize si receptii 1.1.1. Aviz incepere lucrari lucrare 100
  1.1.2. Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre/receptie tehnica pentru aplicatie software de transformare a coordonatelor9) ha/lucrare 200, dar nu mai mult de 1.500/200
  1.1.3. Receptie lucrari fotogrammetrice ha 10, dar nu mai mult de 2.000
  1.1.4. Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori lucrare 300
  1.2. Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie 1.2.1. Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore ora 15
  1.2.2. Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS ora 0
  1.2.3. Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite foaie de harta 40
  1.2.4. Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster foaie de harta 30
  1.2.5. Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial strat pe foaie de harta 120
  1.2.6. Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D punct 15
  1.2.7. Copii certificate ale planurilor si hartilor foaie de plan/harta 30
  1.2.8. Plan parcelar in format digital ha 5
  1.2.9. Plan parcelar analogic plan 20
  1.2.10. Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m km2 20
  1.2.11. Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m km2 100
  1.2.12. Aerofotograme fotograma 150
  1.2.13. Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m km2 10
  1.2.14. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m km2 50
  1.2.15. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m km2 15
  2. Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
  2.1. Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale (u.i.)1) 2.1.1. Receptie si infiintare carte funciara imobil/u.i. 120
  2.1.2. Receptie (nr. cadastral) imobil/u.i. 60
  2.1.3. Infiintare carte funciara imobil/u.i. 60
  2.2. Dezmembrare/ Comasare2) 2.2.1. Receptie dezmembrare/comasare imobil rezultat/u.i. rezultata 60
  2.2.2. Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara imobil rezultat/u.i. rezultata 60
  2.2.3. Dezmembrare pentru exproprieri imobil rezultat/u.i. rezultata 10
  2.3. Intabulare sau inscriere provizorie 2.3.1. Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice valoarea din act 0,5%3)
  2.3.2. Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii valoarea din act 0,15%3)
  2.3.3. Ipoteca/Privilegiu4) operatiune 100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate
  2.3.4. Imobile expropriate5) imobil 50
  2.4. Notare 2.4.1. Fuziune/Divizare imobil 0,5%3)
  2.4.2. Alte notari (inclusiv radierea) operatiune6) 60
  2.5. Rectificare 2.5.1. Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil imobil 0
  2.5.2. Rectificare limite imobil si modificare suprafata imobil 120
  2.5.3. Reconstituire carte funciara carte funciara 0
  2.6. Actualizare informatii tehnice 2.6.1. Inscriere constructii imobil 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei
  2.6.2. Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice imobil 60
  2.7. Consultare/ Informare 2.7.1. Consultare documente din arhiva7) 15 minute 10
  2.7.2. Extras de carte funciara pentru informare imobil 20
  2.7.3. Extras de carte funciara pentru autentificare imobil 40
  2.7.4. Certificat de sarcini certificat 100
  2.7.5. Copii certificate din mapa de acte si carti funciare fila 5
  2.7.6. Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului8) proprietar/birou de cadastru si publicitate imobiliara sau sector al municipiului Bucuresti 100
  2.7.7. Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan imobil 15
  2.7.8. Eliberare duplicat exemplar 10
  2.7.9. Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatura certificat 100

1) Tarifele includ furnizarea la cerere a:

- coordonatelor punctelor de detaliu si a coordonatelor punctelor din retelele de ridicare din documentatiile cadastrale existente in arhiva si din retelele de indesire;

- coordonatelor punctelor din reteaua geodezica de stat in plan de proiectie Stereografic 1970;

- planului cadastral actualizat (format A4);

- hartilor si planurilor cadastrale si topografice, indiferent de scara si editie (format A4);

- datelor de publicitate imobiliara necesare realizarii lucrarii (consultare carte funciara si copii de pe planul topografic de carte funciara).

2) Inclusiv operatiunile de apartamentare, respectiv inscriere condominiu.

3) Din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de camerele notarilor publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2, dupa caz, se va incadra si infiintarea cartii funciare a imobilelor/unitatilor individuale, dobandite in baza actelor juridice incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar pentru receptia documentatiilor cadastrale se va percepe tariful prevazut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.

La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietati, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. In ambele situatii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

4) Include si notarea interdictiilor. Intabularea ipotecii in baza actelor aditionale la contractul de ipoteca, precum si a privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari se incadreaza la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru inscrierea dreptului de ipoteca legala sau privilegiul pentru rest de plata. Nu se percepe tarif pentru inscrierea privilegiului finantatorului constituit prin contractul de ipoteca.

5) Receptia documentatiei cadastrale pentru intregul imobil din care se dezmembreaza suprafata supusa exproprierii, receptia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra intregului imobil, infiintare carte funciara pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobandit prin expropriere si a dreptului de administrare.

6) Notarea sau radierea unei inscrieri efectuata intr-o carte funciara, in baza unei singure incheieri, reprezinta o operatiune. Radierea ipotecii include si radierea interdictiilor.

7) Serviciul se aplica si datelor de cadastru, geodezie si cartografie prevazute la nr. crt. 1.2.

8) Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numarului cadastral/topografic si a numarului de carte funciara ale imobilelor dupa numele/denumirea proprietarului si a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale sa solicite aceste informatii. Cererile prin care se solicita serviciul se depun la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

9) Transformarea de coordonate se refera la conversia acestora intre sistemele ETRS89 si S42 (elipsoid Krasowski 1940, plan de proiectie Stereografic 1970) in ambele sensuri, precum si la conversia intre ETRS89 si sistemul de proiectie Stereografica 1930 (pentru zona municipiului Bucuresti), avand atasat elipsoidul Hayford 1910. Vor fi receptionate aplicatiile bazate pe codul sursa al ultimei versiuni a softului TransDatRo.

___________

Nota a fost introdusa prin punctul 5. din Ordinul nr. 85/2011 incepand cu 10.05.2011.

___________

Tabelul a fost modificat prin punctul 4. din Ordinul nr. 85/2011 incepand cu 10.05.2011.

ANEXA Nr. 2

 


Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

         
  Nr. crt. Denumirea Unitatea de masura Taxa (lei/unitate de masura)
  1. Autorizare    
  1.1. Autorizarea persoanelor fizice/Recunoasterea autorizarii si emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice straine persoana 400
  1.2. Autorizarea persoanelor juridice/Recunoasterea autorizarii si emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane juridice straine persoana 2.000

 

___________

ANEXA Nr. 2 a fost modificata prin punctul 9. din Ordinul nr. 176/2010 incepand cu 12.08.2010.

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b