Regulamentul 633 privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale

Regulamentul 633 privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale

 în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 633/2006

CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

1.1. DISPOZITII INTRODUCTIVE

Art. 1. - (1) In subordinea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, functioneaza unul sau mai multe birouri de cadastru si publicitate imobiliara, fara personalitate juridica, denumite in continuare birouri teritoriale, infiintate conform prevederilor legale.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(2) Birourile teritoriale sunt competente sa efectueze operatiunile de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele aflate in unitatile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competenta teritoriala, numarul, precum si arondarea birourilor teritoriale, sunt stabilite conform anexei nr. 1.

Art. 2. - In exercitarea functiilor tehnice, economice si juridice ale cadastrului general, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, asigura centralizarea informatica a datelor de identificare a imobilelor si a titularilor drepturilor inscrise.

Art. 3. - (1) Abrogat prin punctul 2. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(2) Registrul cadastral de publicitate imobiliara cuprinde evidenta tehnica si juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi unitate administrativ-teritoriala: comuna, oras sau municipiu.

(3) Prin imobil se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in cazul coproprietatii, care se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(4) Prin parcela se intelege suprafata de teren avand o singura categorie de folosinta.

(5) Sistemul de evidenta al cadastrului are ca finalitate inscrierea in cartea funciara.

___________

Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

1.2. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BIROURILOR DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Art. 4. - (1) In vederea realizarii publicitatii imobiliare, oficiile teritoriale, prin birourile teritoriale, vor solutiona cererile de receptie a documentatiilor cadastrale ce stau la baza inscrierilor in cartea funciara, printr-un flux de lucru integrat, prin compartimentul de cadastru si publicitate imobiliara.

(2) Abrogat prin punctul 3. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(3) Intr-o carte funciara se inscrie un singur imobil, precis individualizat, in conditiile legii.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 5. - (1) Activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita prin serviciul de publicitate imobiliara, care se afla in responsabilitatea unui registrator-sef.

(2) Activitatea de cadastru din cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita prin serviciul de cadastru, care este in responsabilitatea unui inginer-sef.

(3) Birourile teritoriale indeplinesc in cadrul oficiilor teritoriale activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale si inscrierea in cartea funciara, precum si alte activitati specifice de publicitate imobiliara.

(4) Biroul teritorial este condus de un registrator-coordonator, numit prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de Agentia Nationala, in conditiile legii.

(5) In functie de volumul si complexitatea lucrarilor, biroul teritorial poate fi incadrat cu mai multi registratori.

(6) Birourile teritoriale au urmatoarele compartimente, prevazute in anexa nr. 2:

a) registratura, in care vor activa minim un referent de carte funciara si un casier;

b) compartimentul de cadastru si publicitate imobiliara in care isi vor desfasura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator si, dupa caz, un registrator, cu exceptia prevazuta la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament;

c) arhiva, avand minim un referent-arhivar.

(7) Directorul oficiului teritorial se va ingriji de functionarea casieriei in cadrul compartimentului de registratura, cu respectarea reglementarilor legale specifice.

Art. 6. - (1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o incapere separata de spatiul destinat arhivei.

(2) Spatiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, in timpul programului stabilit. Activitatile care se desfasoara in cadrul acestui spatiu sunt:

a) primirea cererilor care au ca obiect:

i. efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara;

ii. eliberarea extraselor de carte funciara precum si a copiilor dupa cartile funciare ori dupa actele din arhiva;

iii. receptia documentatiilor cadastrale si inscrierea in cartea funciara;

iv. completarea cu date de geodezie, cartografie si cadastru, necesare realizarii documentatiilor cadastrale;

b) indrumarea si informarea solicitantilor cu privire la lucrarile de cadastru si carte funciara, direct sau telefonic;

c) verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru si publicitate imobiliara;

d) verificarea tarifelor incasate pentru serviciile solicitate;

e) inregistrarea cererilor in registrul general de intrare;

f) completarea filelor de comunicare si expedierea incheierilor de carte funciara;

g) primirea si expedierea corespondentei;

h) asigurarea consultarii cartilor funciare precum si a actelor aflate in arhiva.

Art. 7. - Tarifele pentru serviciile de cadastru si publicitate imobiliara, se achita fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de plata.

Art. 8. - (1) Arhiva biroului teritorial va fi organizata ca un spatiu separat, destinat depozitarii cartilor funciare, a documentelor care au stat la baza efectuarii operatiunilor de carte funciara precum si a registrelor specifice.

(2) Arhiva biroului teritorial va fi incredintata, prin decizie a directorului oficiului teritorial, unui referent-arhivar care va raspunde de pastrarea in buna stare a documentelor enumerate mai sus.

(3) Cartile funciare vechi, pe localitati, vor fi asezate in arhiva, grupate pe unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu.

(4) In scopul asigurarii unui circuit continuu si in deplina siguranta a documentelor aflate in arhiva biroului teritorial, referentul va consemna in registrul de arhiva (depozit), toate unitatile arhivistice depozitate, care se scot de catre angajatii respectivului birou, sub semnatura, pe baza cererilor inregistrate in registrul general de intrare.

(5) Registrul de arhiva sau de depozit va cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent al documentelor scoase din arhiva, data, numele si prenumele petentului, numarul de carte funciara solicitata si comuna, orasul, municipiul, numarul actului solicitat, data iesirii din arhiva, data intrarii in arhiva, persoana responsabila din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnatura, observatii.

(6) Referentul se va ingriji de pastrarea si completarea tuturor rubricilor acestui registru.

Art. 9. - (1) Organizarea activitatii birourilor teritoriale se face prin atribuirea unor spatii corespunzatoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare, rechizite si alte materiale consumabile necesare.

(2) Directia de publicitate imobiliara coordoneaza si controleaza activitatea profesionala a registratorului in vederea respectarii normelor legale si a regulamentelor din domeniul publicitatii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general.

(3) Organizarea, coordonarea si controlul activitatii de publicitate imobiliara se exercita de catre Agentia Nationala prin Directia de publicitate imobiliara, in vederea:

a) indeplinirii corecte si fara intarziere a lucrarilor, a modului in care se desfasoara raporturile de serviciu cu solicitantii lucrarilor de carte funciara sau cu reprezentantii acestora;

b) aprecierii activitatii, pregatirii si aptitudinilor profesionale ale registratorilor, prin testari profesionale periodice.

(4) Subordonarea registratorului fata de directorul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara este administrativa, acesta desfasurand o activitate profesionala independenta, cu stabilirea drepturilor si obligatiilor potrivit statutului profesional.

Art. 10. - In situatia in care postul de registrator-sef sau registrator coordonator este vacant, atributiile acestora vor fi delegate, prin ordin, de catre directorul general al Agentiei Nationale unui alt registrator sau asistent-registrator, dupa caz, pana la ocuparea postului prin concurs, in conditiile art. 18 alin. 6 din lege.

Art. 11. Abrogat prin punctul 4. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

Art. 12. - (1) Directorul oficiului teritorial va stabili prin decizie, la propunerea registratorului-sef si a inginerului-sef, urmatoarele:

a) componenta nominala a compartimentelor de lucru;

b) atributiile ce revin fiecarui salariat, in conformitate cu fisa postului;

c) repartizarea referentilor pentru lucrarile directe cu publicul din cadrul compartimentului registratura, in functie de volumul de activitate;

d) alte masuri privind activitatea compartimentelor.

(2) In situatia in care compartimentul de cadastru si publicitate imobiliara din cadrul biroului teritorial functioneaza fara inspector de specialitate, receptia documentatiilor cadastrale se face la oficiul teritorial.

(3) In cazul prevazut la alin. 2 referentul de la registratura biroului teritorial primeste cererile de receptie a documentatiei cadastrale si inscriere in cartea funciara, le inregistreaza in registrul general de intrare si le transmite oficiului teritorial.

(4) Dupa efectuarea receptiei si alocarea numarului cadastral, oficiul teritorial va restitui biroului teritorial documentatia receptionata, in vederea inscrierii in cartea funciara, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte funciara stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se depune cererea de receptie a documentatiei cadastrale si inscriere in cartea funciara.

(5) In toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul teritorial.

Art. 13. - (1) Biroul teritorial va avea sigilii specifice (stampile rotunde) si parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

(2) Directorul oficiului teritorial stabileste, prin decizie, persoana din cadrul biroului teritorial care se va ocupa cu evidenta, confectionarea, pastrarea si utilizarea stampilelor si parafelor.

Art. 14. - (1) Registratura va functiona dupa un program stabilit la nivel local de catre directorul oficiului teritorial impreuna cu registratorul-sef si inginerul-sef, ca urmare a referatului intocmit de registratorul coordonator al fiecarui birou, stabilindu-se orele de acces ale publicului, dar nu mai putin de 5 ore in fiecare zi lucratoare.

(2) Dovada platii tarifelor corespunzatoare cererilor adresate birourilor teritoriale se pastreaza la dosar si se mentioneaza in incheierea de carte funciara, inclusiv scutirile legale.

Art. 15. - Registratorul-coordonator va desemna, prin rotatie, un referent de serviciu, care:

a) primeste cererile solicitantilor, da lamuriri asupra modului de intocmire in cazul cand acestea nu corespund prevederilor legale;

b) inregistreaza cererile si comunica partii numarul de inregistrare din registrul general de intrare precum si data de rezolvare, prin mentionarea acestora pe exemplarul al doilea al cererii sau prin eliberarea unei dovezi a inregistrarii;

c) repartizeaza cererile primite, in ordine alfabetica, inspectorilor, asistentilor-registratori sau referentilor, in functie de specificul fiecareia;

d) preda cererile preluate in cadrul biroului teritorial, spre competenta solutionare, persoanelor specializate.

Art. 16. - (1) In spatiul rezervat biroului teritorial nu vor fi admise persoane din afara biroului care sa dea informatii sau sa presteze servicii.

(2) Registrele si dosarele de carte funciara sunt documente publice care pot fi consultate de catre persoanele interesate in timpul programului de lucru cu publicul. Cererea pentru consultare se completeaza potrivit anexei nr. 16.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 17. - (1) Publicul nu va avea acces in afara programului de lucru stabilit.

(2) Este interzis accesul in arhiva al altor persoane in afara referentului care are in pastrare arhiva.

(3) Abrogat prin punctul 4. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 18. - (1) Se interzice scoaterea cartilor funciare, a actelor ce stau la baza inscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor si a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu exceptia situatiilor in care se solicita efectuarea unei expertize grafologice, in conditiile legii. In aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza cartea funciara si actele juridice predate in original si termenul de restituire. In arhiva, in locul cartii funciare si a actului ridicat, se va lasa o copie a acestora si un exemplar al adresei de ridicare si al procesului-verbal incheiat.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(11) Procesul-verbal se inregistreaza in registrul de corespondenta si contine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau sef, dupa caz, denumirea institutiei care ridica originalele, numele si calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predarii actelor juridice, data ridicarii si data la care se preconizeaza sa fie inapoiate, numele si semnatura celui care preda, respectiv primeste.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 6. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(12) Registratorul coordonator sau, dupa caz, registratorulsef va tine evidenta cartilor funciare si a actelor transmise in original altor institutii, intr-un registru de evidenta separat. Daca la implinirea termenului de restituire acestea nu au fost inapoiate, se vor solicita institutiilor care le-au ridicat informatii referitoare la termenul de restituire.

___________

Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 6. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(13) Actul prin care se solicita punerea la dispozitie a originalului cartii funciare se noteaza din oficiu in cartea funciara. Cererile inregistrate dupa ridicarea originalului cartii funciare se vor solutiona dupa restituirea acestuia.

___________

Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 6. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(14) Agentia Nationala poate dispune scoaterea originalelor din arhiva biroului teritorial in cadrul proiectelor de conversie in format electronic.

___________

Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 6. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(2) Instantelor judecatoresti li se vor comunica, la solicitarea acestora, copii certificate ale cartilor funciare, respectiv ale actelor care au stat la baza inscrierilor in cartea funciara.

Art. 19. - (1) Cererile pentru eliberarea extraselor de carte funciara primite prin fax sau e-mail se inregistreaza in registrul general de intrare, in timpul programului de lucru cu publicul, si se solutioneaza in termenul stabilit.

(2) Solicitantii vor putea obtine extrase de carte funciara pentru informare sau copii certificate ale cartilor funciare, fara a fi necesara justificarea vreunui interes. Modelul de cerere si formularul de extras de carte funciara pentru informare sunt prezentate in anexa nr. 3 si 4. Copiile eliberate vor cuprinde mentiunea "conform cu originalul", numarul si data inregistrarii cererii, semnatura si parafa referentului, precum si sigiliul biroului teritorial.

(3) Institutiile de credit vor utiliza, in vederea intocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciara pentru informare prevazut in anexa nr. 5.

(4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu plata tarifelor in vigoare, care vor avea mentiunea «conform cu exemplarul aflat in arhiva». In cuprinsul copiilor se vor masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Datele cu caracter personal nu vor fi mascate in situatia in care copiile sunt solicitate de persoanele interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciara, sau de institutiile abilitate sa solicite aceste copii, potrivit legii.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 7. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(5) Cartile funciare, registrele de carte funciara si dosarele de carte funciara pot fi consultate de cei interesati, sub supravegherea referentului.

Art. 20. - In fiecare an se verifica de catre registratorul coordonator si de catre referent lista dosarelor inaintate instantelor de judecata si care nu au fost restituite, solicitandu-se prin adresa, relatii cu privire la situatia acestora.

Art. 21. - (1) Birourile teritoriale vor organiza documentarea juridica, avand in biblioteca publicatia Monitorul Oficial al Romaniei, revistele si doctrina de specialitate in ceea ce priveste cadastrul si publicitatea imobiliara, cat si activitatea notariala. Fiecare birou teritorial va avea acces la o baza legislativa electronica, actualizata.

(2) Directorul oficiului teritorial se va ingriji de alocarea fondurilor necesare in vederea achizitionarii si actualizarii periodice a acestei baze legislative.

1.3. ATRIBUTIILE ANGAJATILOR BIROURILOR DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Art. 22. - (1) Abrogat prin punctul 5. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea Directiei de publicitate imobiliara.

(3) Abrogat prin punctul 5. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(4) Numarul asistentilor-registratori precum si al referentilor, pentru fiecare oficiu teritorial va fi aprobat, anual, de catre directorul general al Agentiei Nationale, in urma propunerilor facute in acest sens de catre registratorul-sef si directorul oficiului teritorial, in raport cu volumul activitatii.

(5) Abrogat prin punctul 5. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 23. - (1) Activitatea personalului biroului teritorial este supusa controlului ierarhic, conform legii.

(2) Atributiile fiecarui salariat sunt cuprinse in fisa postului. Cadrul general al acesteia este stabilit de catre Agentia Nationala prin intermediul directiilor de specialitate.

Art. 24. - (1) Personalul birourilor teritoriale este obligat sa-si aduca la indeplinire atributiile ce-i revin potrivit legii, fisei postului, regulamentului de ordine interioara, precum si a prezentului regulament, sa respecte programul de lucru, sa aiba o tinuta vestimentara decenta si o atitudine cuviincioasa fata de public.

(2) Invoirile in timpul programului nu sunt permise decat cu aprobarea registratorului coordonator, sau, dupa caz, a registratorului-sef, a inginerului-sef ori a directorului oficiului teritorial, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern.

(3) Angajatul oficiului teritorial nu poate instrumenta in propria cauza si nici pentru sau contra sotului, rudelor sau afinilor pana la gradul III inclusiv, a persoanelor juridice in care acestia au calitatea de actionari/asociati/directori/administratori sau in cazul in care este reprezentantul uneia din parti.

Art. 25. - (1) Registratorul coordonator raspunde de activitatea desfasurata in cadrul biroului teritorial, cu exceptia situatiilor in care biroul teritorial functioneaza, in resedinta de judet, unde are sediul si oficiul teritorial.

(2) Registratorul-coordonator are urmatoarele atributii:

a) asigura buna desfasurare a activitatii de cadastru si publicitate imobiliara. In acest sens, se va ingriji de efectuarea in termenul stabilit la nivelul fiecarui birou teritorial, dar nu mai mare de 30 de zile, a lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara;

b) il informeaza, in scris, pe registratorul-sef sau pe directorul oficiului teritorial, dupa caz, in cazul constatarii abaterilor si deficientelor savarsite de personalul din cadrul serviciului de publicitate imobiliara alocat respectivului birou teritorial;

c) il informeaza, in scris, pe inginerul-sef sau directorul oficiului teritorial, dupa caz, in cazul constatarii abaterilor si deficientelor savarsite de personalul din cadrul serviciului de cadastru alocat respectivului birou teritorial;

d) primeste in audienta petentii fara a acorda consultatii juridice in sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare si al Legii nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale;

e) dispune prin incheiere, asupra cererilor de inscriere in cartea funciara, pe baza documentatiilor cadastrale si a celorlalte acte justificative;

f) dispune respingerea, prin incheiere motivata, a cererilor de inscriere in cartea funciara, in cazul in care acestea nu intrunesc conditiile legale sau nu s-a efectuat receptia documentatiei cadastrale de catre inspector, pe baza notei intocmite de acesta;

g) se ingrijeste de folosirea corespunzatoare a localului si asigurarea conditiilor materiale pentru buna desfasurare a activitatii de cadastru si carte funciara, precum si gestiunea bunurilor;

h) asigura evidenta, pastrarea si manipularea documentelor care nu sunt destinate publicitatii si asigura securitatea lucrarilor;

i) intocmeste si contrasemneaza corespondenta cu caracter administrativ, organizeaza si urmareste redactarea in termen a lucrarilor de carte funciara: incheieri, inscrieri, comunicari, arhivare precum si receptionarea lucrarilor de cadastru;

j) tine la zi registrele de publicitate imobiliara si cele administrative, precum si evidenta lucrarilor inregistrate;

k) verifica dosarele biroului teritorial inainte de trimiterea lor instantelor judecatoresti, urmarind sa fie completate cu actele necesare, numerotate, snuruite si sigilate;

l) controleaza modul in care sunt tinute registrele aferente biroului teritorial;

m) verifica intocmirea lucrarilor de statistica ale biroului teritorial;

n) indeplineste, in limita functiei, orice alte atributii de serviciu, date de registratorul-sef sau directorul oficiului teritorial, dupa caz.

Art. 26. - Registratorul de carte funciara are urmatoarele atributii:

a) dispune prin incheiere admiterea sau admiterea in parte, dupa caz, a cererilor de inscriere in cartea funciara pe baza documentatiilor cadastrale si a celorlalte acte justificative;

b) dispune respingerea, prin incheiere motivata, a cererilor de inscriere in cartea funciara, in cazul in care acestea nu intrunesc conditiile legale sau nu au fost receptionate de catre inspector, pe baza notei intocmite de acesta.

Art. 27. - (1) Asistentii-registratori au urmatoarele atributii:

a) efectueaza lucrarile incredintate;

b) intocmesc incheierile de carte funciara si referatele de completare;

c) efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de registratori;

___________

Litera c) a fost modificata prin punctul 6. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

d) asigura asistenta de specialitate compartimentului de cadastru;

d1) verifica evidentele de publicitate imobiliara si intocmesc extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini.

___________

Litera d1) a fost introdusa prin punctul 7. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

e) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin fisa postului.

(2) Asistentii-registratori si inspectorii raspund de conservarea actelor si a documentelor depuse de parti, pana cand acestea sunt predate la arhiva.

Art. 28. Abrogat prin punctul 8. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 29. - Inspectorul de specialitate din cadrul biroului teritorial are urmatoarele atributii:

a) verifica si receptioneaza documentatiile cadastrale;

b) atribuie numere cadastrale unice la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;

c) raspunde de buna gestionare a bazei de date, realizeaza actualizarea arhivei electronice constituite la nivelul biroului teritorial;

d) intocmeste referatul de completare, daca este cazul;

e) verifica din punct de vedere tehnic documentatiile cadastrale ce i-au fost repartizate;

f) pune la dispozitia solicitantilor informatii necesare realizarii documentatiilor tehnice si cadastrale;

g) inainteaza dosarul, asistentului-registrator caruia i-a fost repartizat;

h) indeplineste, in limita functiei, orice alte atributii de serviciu, conform fisei postului.

Art. 30. - Referentul are urmatoarele atributii:

a) efectueaza inregistrarile corespunzatoare in registrul general de intrare, opisul alfabetic, registrul de intrare-iesire a corespondentei si asigura circulatia dosarelor pana la rezolvarea acestora;

b) alcatuieste dosarele si mentioneaza valoarea tarifelor depuse, la primirea cererilor predate personal sau sosite prin posta, ori cu alte mijloace de comunicare;

c) se ocupa de pastrarea in buna stare a dosarelor si a registrelor;

d) asigura consultarea acestora de catre solicitanti, preocupandu-se ca nici o piesa din dosar sa nu fie sustrasa sau modificata;

e) intocmeste statisticile specifice biroului teritorial;

f) inainteaza dosarele catre instantele judecatoresti, din dispozitia registratorului-coordonator, dupa verificarea, numerotarea filelor, snuruirea si sigilarea acestora;

g) pastreaza, pe ani, dosarele, registrele si documentele biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic;

h) comunica incheierile, extrasele de carte funciara, certificatele de sarcini, referatele de completare, copiile certificate si celelalte documente specifice;

i) raspunde de dosarele si cartile funciare ale biroului teritorial;

j) urmareste si asigura circuitul documentelor si al cartilor funciare in interiorul biroului teritorial;

k) urmareste circuitul documentelor in afara biroului teritorial, in conditiile legii;

l) indeplineste, in limitele functiei, si alte sarcini stabilite conform fisei postului.

CAPITOLUL 2 - REGULI PROCEDURALE

2.1. EVIDENTA DE CARTE FUNCIARA

Art. 31. - (1) Activitatii de publicitate imobiliara i se aplica principiile si regulile specifice prevazute de lege, care se intregesc cu dispozitiile art. 331-339 din Codul de procedura civila. Publicitatea imobiliara aduce la cunostinta tertelor persoane situatia de drept si de fapt a unui imobil dintr-o localitate.

(2) Abrogat prin punctul 8. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(3) Asupra imobilelor inscrise in cartile funciare deschise in baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si care, actualmente, fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 cu completarile si modificarile ulterioare, nu se vor mai face nici un fel de mentiuni, daca aceste carti nu au fost actualizate dupa adoptarea acestor legi.

(4) Cartile funciare in care sunt evidentiate aceste imobile, se vor pastra in arhiva biroului teritorial doar pentru a se putea consulta informatii privitoare la istoricul lor.

Art. 32. - (1) Parcelele de teren care constituie imobilul vor avea inscrisa si categoria de folosinta, conform normelor cadastrale.

(2) Abrogat prin punctul 9. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(3) Imobilul formeaza o unitate economica ce deriva din natura sa.

(4) Pe planul cadastral vor fi mentionate si proprietatile fara carti funciare (de exemplu: miniera, de stat, publica etc.).

(5) Imobilele apartinand domeniului public si privat al statutului sau al unitatilor administrativ-teritoriale vor fi inscrise in carti funciare speciale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de lege.

2.2. REGISTRELE SPECIFICE BIROULUI TERITORIAL

Art. 33. - (1) Registrul cadastral de publicitate imobiliara este alcatuit din cartile funciare ale unei unitati administrativ-teritoriale, ingloband foile de carte funciara pentru fiecare imobil fara ca acestea sa fie cusute ca registre.

(2) Dimensiunile cartii funciare sunt de format A4.

Art. 34. - (1) Registrul cadastral de publicitate imobiliara se intregeste cu:

a) registrul general de intrare;

b) planul cadastral de identificare a imobilelor, precum si cu hartile de carte funciara, acolo unde exista;

c) registrul cadastral al imobilelor (index cadastral);

d) indexul alfabetic al proprietarilor pe localitati (opis alfabetic);

e) mapa actelor care se arhiveaza dupa numarul de intrare din registrul general de intrare;

f) registrul numerelor de carte funciara tinut pe unitati administrativ teritoriale, in care se va mentiona numarul cartii funciare si numarul/data cererii inregistrate in registrul general de intrare, in baza careia s-a deschis cartea funciara;

g) registrul cadastral al proprietarilor.

(2) La fiecare birou teritorial se va tine un registru de audiente, in care se vor mentiona data, numele si prenumele persoanei primite in audienta precum si obiectul discutiei.

Art. 35. - Forma, dimensiunile si continutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Registrele specifice biroului teritorial se tin si in format electronic.

___________

Art. 35. a fost modificat prin punctul 10. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 36. - (1) Fiecare registru, inainte de a fi utilizat, va fi numerotat, parafat si sigilat de asistentul-registrator. Pe ultima fila se va intocmi un proces-verbal de deschidere, semnat de asistentul-registrator, aplicandu-se si sigiliul biroului teritorial.

(2) Daca la sfarsitul anului calendaristic, registrul nu este completat in intregime, se va incheia, sub ultima inregistrare a anului respectiv, un proces-verbal semnat de asistentul-registrator si registratorul coordonator, cu aplicarea sigiliului oficial, mentionandu-se ca registrul va fi intrebuintat in continuare si in anul urmator, cu aratarea filei la care vor incepe noile inregistrari.

(3) Pentru inchiderea opisului alfabetic, la finele anului se trage linie sub ultima inregistrare facuta la fiecare litera, mentionandu-se dedesubt anul care urmeaza. Dupa aceasta mentiune se fac apoi inregistrarile curente pe anul urmator.

(4) La terminarea registrului se va incheia un proces-verbal de inchidere a registrului, sub ultima inregistrare, aratandu-se numarul si data acesteia. Procesul-verbal va fi semnat de asistentul-registrator si registratorul coordonator, aplicandu-se sigiliul legal.

(5) Procesul-verbal prevazut la alineatul precedent se va intocmi in opisul alfabetic, sub ultima inregistrare facuta la litera Z, iar la celelalte litere se va trage linie, sub ultima inregistrare la fiecare litera.

Art. 37. - (1) Arhiva biroului teritorial se va tine in mape de cate 100 de acte, pe ani, in ordinea numerica a inregistrarilor.

(2) Cererile catre biroul teritorial vor avea atasate, ca anexe, inscrisurile pe care s-au bazat, documentatiile tehnico-cadastrale, precum si incheierile prin care acestea s-au rezolvat.

2.3. CUPRINSUL CARTII FUNCIARE

Art. 38. - (1) Titlul cartii funciare cuprinde numarul cartii funciare si denumirea unitatii administrativ-teritoriale in care este situat imobilul.

(2) In acest sens, documentatiile cadastrale se intocmesc cu atribuire de numar cadastral unic pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(3) Titlul cartii funciare al imobilului pe care s-au constituit drepturi de superficie va cuprinde si mentiunea acestui drept. De asemenea, in titlu, se va face mentiune si despre cartile funciare colective, individuale, de concesiune, dupa caz.

(4) Cartile funciare se numeroteaza pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, incepand cu numarul 1 pana la ultimul numar necesar, fara separare pe ani.

(5) Numerele de carte funciara se atribuie dintr-un registru special destinat acordarii de numere de carte funciara, numai in momentul admiterii cererii de inscriere de catre registrator sau in baza hotararii judecatoresti, definitiva si irevocabila ca urmare a plangerii impotriva incheierii, prin care s-a dispus inscrierea.

(6) Acest registru va purta denumirea de Registrul numerelor de carte funciara si se va intocmi pe fiecare unitate administrativ-teritoriala care apartine respectivului birou teritorial.

Art. 39. - (1) Cartea funciara este alcatuita din titlu si 3 parti: A, B, C.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numarului de ordine (de exemplu, A.1) si a numarului cadastral al imobilului (de exemplu, 100 dupa planul cadastral al imobilelor), suprafata, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinatati si descrierea imobilului. Daca intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou-create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide carti funciare noi.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(3) Partea A se va completa cu anexa la aceasta parte, intocmita conform Regulamentului privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(4) Mentiunile privind terenul si categoria de folosinta sunt cele prevazute in Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei Publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21.11.2001.

(5) Suprafata terenului se exprima in unitatile de masura legale actuale: ha, m2, in care se vor transforma unitatile de masura anterioare: jugare, stanjeni, pogoane, prajini, ocoale etc.

(6) Cat priveste categoria de folosinta, destinatia si descrierea constructiilor, acestea se preiau din documentatia cadastrala si se inscriu in cartea funciara.

(7) In rubrica observatii se vor inscrie mentiuni sau trimiteri la celelalte parti ale cartii funciare sau la alte carti funciare, ca de exemplu referitoare la numarul cartii funciare din care s-a transcris imobilul sau la numarul cartii funciare in care se afla inscrise terenul sau constructiile (in cazul cartilor funciare de superficie).

(8) Partea B se refera la inscrierile privind dreptul de proprietate si documentele pe care se intemeiaza: numarul curent, operatiunea, numele si prenumele proprietarului si observatii. In antet se mentioneaza numarul cartii funciare, ca si in partea A:

a) numarul curent este numarul de ordine sub care s-a facut operatiunea si la care, in rubrica observatii, se face trimiterea de la partea A (exemplu: vezi B.3) sau partea B (exemplu: vezi C.3);

b) numele proprietarului se scrie in asa fel, incat sa se elimine orice dubiu cu privire la identitatea acestuia: daca este persoana fizica, se scrie numele, prenumele, iar daca este persoana juridica, se inscrie denumirea acesteia;

c) operatiunea cuprinde: mentionarea modalitatilor de dobandire a proprietatii, certificate de acte juridice corespunzatoare: transmiterea proprietatii, modificarea sau stingerea dreptului asupra intregului imobil sub forma proprietatii exclusive, comune in devalmasie sau indivize, precum si pretul;

i. servitutile stabilite in favoarea imobilului se inscriu in partea B, pentru a fi observate si luate in considerare de indata, iar cele stabilite in sarcina imobilului se inscriu in partea C (la observatii, pe foaia B, se face trimiterea);

ii. faptele juridice care determina aparitia, modificarea sau stingerea drepturilor reale ce se inscriu in foaia B a cartii funciare si drepturile personale sau alte raporturi juridice, actiunile referitoare la proprietate, precum si modificarile, indreptarile sau insemnarile cu referire la titlu partea A sau B.

(9) Partea C referitoare la dezmembramintele dreptului de proprietate cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, folosinta, concesiune, administrare, servitutile in sarcina imobilului, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;

c) sechestrul, urmarirea silita a imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.

___________

Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 11. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(10) Superficia se inscrie asupra intregului imobil (teren).

(11) Aceasta parte cuprinde trei rubrici: numarul curent, cuprinsul si observatii, in antet se mentioneaza cele inscrise pe celelalte foi.

(12) Numarul curent este numarul de ordine sub care s-a inregistrat operatiunea si la care se face trimitere de la celelalte foi.

Art. 40. - Orice schimbare adusa vreunei inscrieri in cartea funciara se va evidentia prin sublinierea vechii inscrieri si prin trecerea in rubrica observatii a numarului de ordine sub care s-a operat noua inscriere.

Art. 41. - Alipirea mai multor imobile intr-unul singur se va marca printr-un numar cadastral nou.

Art. 42. - (1) Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte si drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor si alte inscrieri cu caracter temporar in legatura cu imobilul.

(2) In aceasta categorie pot fi enumerate:

a) incapacitatile totale sau partiale de exercitiu ale titularului dreptului real inscris;

b) instituirea curatelei;

c) modalitatile juridice care afecteaza dreptul inscris in cartea funciara;

d) aratarea de raporturi juridice cu o alta persoana, de natura sa afecteze regimul juridic al bunului imobil;

e) aratarea oricarei actiuni care da caracterul de drept litigios unui drept real inscris in cartea funciara, a actiunii de predare a inscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmeaza a se inscrie, a actiunii de iesire din indiviziune, a plangerii sau a actiunii penale in legatura cu o infractiune care a stat la baza inscrierilor din cartea funciara;

f) aratarea actiunii pentru anularea hotararii declarative de moarte a titularului de drept real inscris in cartea funciara;

g) aratarea situatiilor cand se face urmarirea silita a imobilelor;

h) interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;

i) contractul de locatiune sau cesiunea de venituri mai mari de 3 ani;

j) dreptul de preemptiune;

k) promisiunea de a incheia un contract cu privire la bunul imobil si termenul stabilit pentru incheierea contractului, cu conditia sa nu fi trecut mai mult de 3 ani de la implinirea acestuia;

___________

Litera k) a fost modificata prin punctul 12. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

l) intentia de instrainare sau ipotecare a bunului imobil;

l1) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare, respingerea acesteia;

___________

Litera l1) a fost introdusa prin punctul 13. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

l2) suprapunerea imobilelor inregistrate in planul cadastral de carte funciara;

___________

Litera l2) a fost introdusa prin punctul 13. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

m) revocarea procurii date in vederea incheierii unui act translativ de proprietate avand ca obiect un imobil;

n) sechestrul asigurator si judiciar;

o) schimbarea rangului unei ipoteci;

o1) cererea de reexaminare a incheierii de carte funciara;

___________

Litera o1) a fost introdusa prin punctul 14. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

p) plangerea impotriva incheierii de carte funciara;

q) respingerea cererii de receptie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa.

___________

Litera q) a fost modificata prin punctul 15. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

r) deschiderea procedurii insolventei si sentinta declarativa de faliment;

s) lucrarile de expropriere a imobilului;

t) orice alte fapte, drepturi personale sau actiuni a caror notare este permisa de lege si au legatura cu imobilul.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

Art. 43. - Daca toate imobilele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.

Art. 44. - Operatiunea de carte funciara se face de catre asistentul-registrator, in baza incheierii de admitere a cererii de inscriere, semnata de catre registrator.

Art. 45. - Dreptul in temeiul caruia se cere inscrierea va fi dovedit, dupa caz, cu inscrisul original sau prin copii legalizate, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila ori prin actul administrativ al organului administrativ competent.

Art. 46. - Sunt supuse intabularii cu titlu definitiv drepturilor reale imobiliare ce fac obiectul actelor juridice, iar daca necesita o justificare ulterioara, aceste drepturi se inscriu provizoriu.

Art. 47. - In cazul a doua sau mai multe acte juridice succesive pentru care nu s-a cerut inscrierea in cartea funciara, aceasta va fi ceruta de ultimul dobanditor, mentionandu-se situatia tuturor transferurilor anterioare.

Art. 48. - (1) Inscrierea in cartea funciara a actului juridic de dobandire, constituire, recunoastere, stingere, modificare si de transmisiune a unor drepturi reale imobiliare are ca efect opozabilitatea fata de eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu acelasi obiect, de la acelasi autor, care nu au efectuat aceasta operatiune sau au efectuat-o ulterior.

(2) Efectul de opozabilitate a inscrierii se produce din momentul inregistrarii cererii de inscriere a actului respectiv in registrul general de intrare in cartea funciara.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(3) Rangul inscrierii este determinat de data si de ora inregistrarii cererii. Rangul poate fi schimbat prin conventia partilor numai pentru ipoteci. Daca mai multe cereri de inscriere a unei ipoteci sau privilegiu, asupra aceluiasi imobil, au fost depuse deodata, vor avea acelasi rang.

(4) Cand inscrierile privind dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale principale asupra aceluiasi imobil sunt cerute in acelasi timp, drepturile intra in concurenta si primesc provizoriu rang egal, urmand ca instanta sa hotarasca, in raport cu data incheierii actelor, care drept va fi inscris mai intai.

(5) Daca mai multe cereri sunt prezentate prin acelasi curier sau primite prin posta in aceeasi zi sunt considerate ca prezentate simultan si vor fi inregistrate cu aceeasi data si aceeasi ora.

(6) Registrul general de intrare in cartea funciara se inchide in fiecare zi, la sfarsitul programului, de catre registratorul-coordonator, prin barare, semnare si parafare, sau de un registrator desemnat de acesta.

Art. 49. - Dobanditorul anterior al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui imobil printr-un act juridic, poate cere instantei judecatoresti sa acorde inscrierii sale rang preferential fata de inscrierea efectuata de un dobanditor ulterior cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinta la data incheierii actului, daca actele au acelasi obiect si provin de la acelasi autor.

Art. 50. - (1) Inscrierea provizorie in cazurile prevazute de art. 29 alin. 2 din lege va avea efect de opozabilitate cu rangul dobandit prin aceasta inscriere, sub conditie si in masura justificarii ei.

(2) Inscrierea provizorie va avea eficienta atat timp cat nu s-a inregistrat o cerere de radiere a acesteia, intemeiata pe o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

(3) Justificarea inscrierii provizorii se va face in temeiul consimtamantului celui impotriva caruia s-a efectuat inscrierea provizorie, a unei hotarari judecatoresti irevocabile ori a incheierii registratorului de carte funciara.

(4) Justificarea inscrierii provizorii a radierii dreptului de ipoteca sau privilegiu, prevazuta la art. 29 alin. 2 lit. d din lege, se va face in baza consimtamantului dat in forma autentica al titularului dreptului de ipoteca sau privilegiu ori in temeiul unei hotarari judecatoresti definitiva si irevocabila.

(5) Actiunea in justificare, prin care se urmareste ca inscrierea provizorie sa devina definitiva, se va inregistra in registrul general de intrare in cartea funciara si se va nota in acea parte a cartii funciare in care s-a facut aceasta inscriere.

(6) Actiunea in justificare se indreapta impotriva celor obligati sa transmita sau sa constituie dreptul real.

(7) Conditia rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalitatii se va putea arata si in cuprinsul inscrierii.

Art. 51. - (1) Cererea de radiere a inscrierii provizorii va putea fi respinsa, daca termenul justificare nu era implinit sau daca se afla notata in cartea funciara actiunea in justificarea inscrierii provizorii.

(2) O noua cerere de radiere se va respinge daca inscrierea provizorie a fost radiata pentru ca:

a) radierea s-a facut pe baza declaratiei celui care a obtinut inscrierea ca a renuntat fara rezerva la acest drept;

b) hotararea de valorificare a inscrierii provizorii a fost respinsa in fond;

c) hotararea a constatat nevalabilitatea titlului;

d) nu s-a facut dovada ca s-a pornit actiunea in justificare in termen.

Art. 52. - (1) Daca inscrierea provizorie a fost incuviintata, se vor putea savarsi inscrieri atat impotriva celui intabulat, cat si impotriva celui inscris provizoriu.

(2) Daca inscrierea provizorie a fost radiata, se vor radia din oficiu inscrierile facute impotriva celui inscris provizoriu.

Art. 53. - (1) Cuprinsul cartilor funciare se dovedeste cu copia sau cu extrasul de carte funciara si poate fi invocat de orice persoana interesata, avand forta probanta a prezumtiei legale relative care opereaza pana la proba contrara.

(2) Cel care invoca cuprinsul cartii funciare este pus la adapost numai pana la proba contrara. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o alta proba pentru valabilitatea inscrierii formale, ci numai dovada inscrierii.

(3) Daca printr-o inscriere simultana sau subsecventa s-a adus vreo restrictie dreptului real, de exemplu interdictia de instrainare si grevare, aceasta se va considera alaturata dreptului real.

Art. 54. - Efectul de opozabilitate al inscrierii este inoperant, cu referire la: suprafata terenului, destinatia, categoria de folosinta restrictiile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinatate, expropriere sau prin prevederi legale privind protectia ecologica, sistematizarea localitatilor si alte asemenea aspecte.

CAPITOLUL 3 - PROCEDURI DE LUCRU IN MATERIE DE CARTE FUNCIARA

3.1. CEREREA DE INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA

Art. 55. - (1) Cererea de inscriere adresata biroului teritorial va cuprinde: numele, prenumele/denumirea si domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul inscrierii, indicarea actului sau a actelor in masura sa justifice cererea, localitatea in care este situat imobilul, numarul cadastral al imobilului si numarul de carte funciara, dupa caz. Modelul de cerere de inscriere este prezentat in anexa nr. 6.

(2) La cerere se va atasa inscrisul original sau copia legalizata in temeiul careia se cere inscrierea, precum si dovada platii tarifului.

(3) Cererea de inscriere, o data inregistrata, nu mai poate fi modificata sau completata.

(4) Dosarul cererii va putea fi completat, atunci cand nu i-au fost atasate toate actele necesare solutionarii, prin anexarea documentelor justificative la cererea initiala. Termenul de solutionare a cererii va curge in acest caz de la data completarii dosarului.

(5) Cererile respinse pot fi redepuse, in limita cererii initiale, fara plata unui tarif suplimentar. Documentatia anexata trebuie sa contina si copia incheierii de respingere. Noua cerere va primi un numar de inregistrare si va forma un nou dosar.

Art. 56. - (1) Cererea si actele privind efectuarea operatiunilor de inscriere in cartea funciara se depun la registratura biroului teritorial, intr-un singur exemplar, si se inregistreaza, de indata, cu data si ora primirii de catre referentul de la registratura care tine registrul general de intrare.

(2) Daca cererea se depune in doua exemplare, cel de-al doilea se restituie partii, cu mentiunea numarului de inregistrare, data primirii si termenul de rezolvare, in caz contrar eliberandu-se bonul de confirmare a inregistrarii cererii, care va contine aceleasi informatii.

(3) Cererea poate fi depusa de titularul dreptului inscris in cartea funciara sau de persoana interesata, prin mandatar cu procura autentica, prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de inscriere, sau prin persoana fizica sau juridica care a intocmit documentatia cadastrala.

(4) Pentru rezolvarea oricarei cereri de inscriere care are ca obiect efectuarea unei operatiuni de carte funciara, solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesata sau in nume propriu, ori, dupa caz, procura, imputernicirea avocatiala, delegatia de consilier juridic sau de delegat notarial, care se va atasa la dosar. Persoana autorizata va putea depune cererea de receptie si inscriere in numele titularului pe baza comenzii pentru executarea lucrarii.

(41) Cererea de inscriere in cartea funciara depusa personal de catre parte va avea atasata obligatoriu copia actului de identitate a deponentului.

___________

Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 12. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(5) Creditorul chirografar titular al unei creante certe, stabilite pe baza unui inscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui inscris sub semnatura privata cu data certa, lichide si exigibile poate, in temeiul dreptului de gaj general, in numele si in folosul debitorului sau, sa solicite efectuarea operatiunilor de carte funciara cu referire la imobilele proprietatea acestuia.

(6) Cererile adresate biroului teritorial, specifice activitatii de publicitate imobiliara, inregistrate in registrul general de intrare se vor repartiza de catre referentul de la registratura, in ordine alfabetica, asistentilor-registratori sau referentilor, in functie de specificul fiecareia. Initialele acestora vor fi mentionate la rubrica observatii din registrul general de intrare, precum si pe cererea inaintata biroului teritorial.

(7) Cererile inregistrate vor fi grupate de catre referent, pentru fiecare asistent-registrator, respectiv referent in parte, in mape.

(8) In fiecare mapa va exista un centralizator, intocmit conform anexei nr. 7, care va fi completat zilnic, de catre referentul de la registratura cu numerele de inregistrare alocate cererilor, din ziua respectiva, si care va fi semnata de asistentul-registrator, respectiv referentul caruia i-au fost repartizate.

(9) Dupa inregistrarea cererii care are ca obiect inscrierea intr-o carte funciara deja existenta se va atasa coala de carte funciara corespunzatoare, in aceeasi zi in care s-a facut inregistrarea acesteia in registrul general de intrare.

Art. 57. - (1) Cererile si actele privitoare la inscrieri in cartea funciara, primite prin posta sau curier, se depun la registratura, se inregistreaza in registrul general de intrare; cererile privitoare la inscrierile in cartea funciara, primite prin fax, se depun la registratura, se inregistreaza in registrul general de intrare, dar se solutioneaza numai dupa depunerea actelor in original sau in copie legalizata.

(2) Termenul de solutionare, in acest caz, se calculeaza de la data la care au fost primite actele si/sau documentatiile cadastrale originale.

(3) Dupa repartizarea cererii, referentul scoate coala de carte funciara, lasand in loc o nota pe o coala de hartie cu numarul cartii funciare, localitatea, data la care a fost scoasa cartea funciara, numarul dosarului la care a fost atasata, si initialele celui caruia i-a fost repartizat dosarul privitor la acea carte funciara. In registrul de arhiva, se va evidentia cu rigurozitate circuitul cartilor funciare in cadrul biroului teritorial.

(4) La arhiva, dosarele solutionate se predau sub semnatura, facandu-se mentiune in registrul general de intrare, la rubrica observatii: arhiva - data. Referentul va scadea lucrarile cu data intrarii in arhiva a dosarelor solutionate.

(5) Cererile si actele de alta natura, sosite prin posta sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial si se inregistreaza in registrul de corespondenta, in aceeasi zi, cu mentionarea orei, dupa care se predau, spre solutionare.

3.2. INCHEIEREA DE CARTE FUNCIARA

Art. 58. - (1) Inainte de rezolvarea cererii de catre registrator, asistentul-registrator verifica cererea in raport cu datele de carte funciara si mentioneaza in referat daca exista sau nu piedici pentru efectuarea lucrarii solicitate, mentionand in coala de carte funciara, la observatii, numarul de inregistrare al lucrarii.

(2) Cat timp cererea de inscriere nu este solutionata, nu se elibereaza extrase de carte funciara pentru autentificare. Extrasele de carte funciara pentru informare si copiile certificate de pe cartile funciare se elibereaza cu aratarea numarului si a datei de inregistrare a cererilor in curs de solutionare, cu privire la imobilul respectiv, precum si a obiectului acestora.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 16. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(3) In cazul in care in registrul general de intrare a fost inregistrata o cerere de eliberare a extrasului de carte funciara pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numarul cadastral la care se refera cererea se blocheaza pe o perioada de 5 zile lucratoare, incepand cu data si ora depunerii cererii si terminand cu sfarsitul celei de a cincea zi lucratoare.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 16. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(31) In cazul in care se solicita eliberarea unui extras de carte funciara pentru autentificarea unui act juridic avand ca obiect o cota-parte din dreptul real, se va bloca numai cota care face obiectul actului juridic.

___________

Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 17. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(4) Pe perioada blocarii se vor putea elibera numai copii certificate ale cartii funciare si extrase de carte funciara pentru informare, cu mentiunea numarului si a datei de inregistrare a cererii de eliberare a extrasului de carte funciara pentru autentificare si a notarului public care a solicitat extrasul.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 13. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(5) In situatia in care in perioada de blocare se inregistreaza actul autentic intocmit in baza extrasului de carte funciara care a produs blocarea, acesta se solutioneaza cu prioritate, celelalte cereri de inscriere, inregistrate in aceasta perioada, urmand sa fie respinse conform art. 54 din lege.

(6) In situatia in care termenul de blocare expira si actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost inregistrat in registrul general de intrare, actele privitoare la acelasi numar cadastral, inregistrate in intervalul de timp in care numarul cadastral a fost blocat, se vor solutiona.

Art. 59. - (1) Dupa inregistrarea cererilor si atestarile asistentului-registrator privind inexistenta sau existenta unei piedici pentru efectuarea inscrierilor solicitate, precum si a inscrisului in temeiul caruia se cere inscrierea, registratorul dispune prin rezolutie intocmirea incheierii de carte funciara, facand mentiune in acest sens pe inscrisul original sau in copie legalizata, in conditiile legii.

(2) In caz de admitere, se procedeaza la intabularea, inscrierea provizorie sau notarea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice.

(3) Incheierile de carte funciara date de registrator vor putea fi atacate cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 60. - (1) In zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, daca in inscrisurile in temeiul carora se cere inscrierea se indica imobilul prin noul numar cadastral, se va solicita persoanei autorizate printr-un referat de completare a dosarului efectuarea unei documentatii cadastrale receptionata de catre biroul teritorial, care sa-l identifice corespunzator cu numarul topografic de parcela din cartea funciara existenta.

(2) Daca nu este posibila identificarea imobilului potrivit alin. 1, se va putea recurge la inscrierea intr-o carte funciara, in conditiile art. 59 din lege.

(3) Imposibilitatea identificarii va fi constatata prin referat de catre asistentul-registrator sau referentul-arhivar.

(4) Pentru imobilele situate in extravilan, in zonele care fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, al Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, inscrise in vechile carti funciare nu este obligatorie identificarea numarului topografic din cartea funciara veche, exceptie facand cazurile in care asupra lor sunt inscrise constructii.

(5) Pentru imobilele mentionate la aliniatul precedent nu se vor elibera extrase de carte funciara pentru autentificare.

Art. 61. - (1) In toate cazurile in care este ceruta prima inscriere intr-o carte funciara a unui imobil, se va recurge de catre birourile teritoriale la procedura prevazuta la art. 581 din lege.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 18. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(2) Pentru admiterea cererii se vor avea in vedere:

a) documentatia cadastrala/tehnica a imobilului intocmita de o persoana fizica sau juridica autorizata, receptionata de biroul teritorial;

b) inscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobandire sau constituire a dreptului real.

Art. 62. - (1) Pentru imobilele care nu sunt inscrise in cartea funciara - la prima inscriere - se vor deschide carti funciare in baza documentatiei cadastrale receptionate, prin care se atribuie numar cadastral, a inscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobandire sau constituire a dreptului real si a certificatului fiscal sau adeverintei eliberate de primaria in circumscriptia careia se afla situat imobilul.

(2) Concomitent cu deschiderea cartii funciare se vor face verificari si se va mentiona in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, in dreptul pozitiei unde a fost transcris dreptul ce urmeaza a fi intabulat in cartea funciara, in sensul ca se va indica numarul si localitatea cartii funciare.

(21) In acelasi timp, inscriptiile care conserva dreptul de ipoteca sau privilegiul, dar nu au fost reinnoite potrivit dispozitiilor din Codul civil, se vor radia din oficiu prin incheierea prin care se dispune prima inregistrare a imobilelor in cartea funciara.

___________

Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 19. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(3) In cartea funciara noua, deschisa pe teritoriu administrativ, in conditiile legii, se va inscrie numarul cadastral al imobilului, atribuit in urma receptionarii documentatiei cadastrale de catre biroul teritorial. Totodata, la rubrica observatii din partea A a cartii funciare, se va putea mentiona si numarul topografic din care provine imobilul, daca este cazul.

(4) Daca in termenul stabilit prin referatul de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completeaza referatul de respingere prin care certifica faptul ca documentatia tehnica sau cadastrala nu poate fi receptionata, referat pe care il inainteaza asistentului-registrator si care va sta la baza intocmirii incheierii de respingere.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 20. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(41) Dupa completarea dosarului, termenul de solutionare curge de la data completarii si va fi de maximum o treime din termenul acordat initial pentru rezolvarea cererii de inscriere.

___________

Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 21. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(5) In cazul dezlipirilor, la prima inscriere a unui imobil in cartea funciara, se va inscrie imobilul in intregime si abia dupa aceea se va putea efectua dezlipirea.

(6) In cazul alipirilor, la prima inscriere a unui imobil in cartea funciara, se vor inscrie mai intai imobilele ce urmeaza a se alipi si ulterior se va opera alipirea.

Art. 63. - (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil din punct de vedere al formei cerute pentru validitatea actului, potrivit art. 20 si 48 din lege.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(11) Registratorul va respinge cererea de inscriere a actului juridic a carui nulitate absoluta este prevazuta in mod expres de lege sau pentru neindeplinirea unor conditii speciale prevazute de reglementarile in vigoare.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 15. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(2) In situatii deosebite, se pot convoca partile, printr-o adresa de comunicare, in care se vor preciza locul, data si ora prezentarii in fata registratorului, daca se apreciaza ca in acest mod pot fi elucidate impedimentele de care depinde solutionarea legala a cererii

Art. 64. - (1) Registratorul solutioneaza cererile de inscriere prin incheiere.

(2) In cazul admiterii cererii, asistentul-registrator face inscrierile in fila cartii funciare respective. Modelul de incheiere de admitere este prezentat in anexa nr. 9.

(3) In cazul respingerii cererii de inscriere, asistentul-registrator va nota respingerea in cartea funciara, la partea in care ar fi trebuit sa se faca inscrierea, precum si in registrul general de intrare, in dreptul numarului de inregistrare, la rubrica observatii. Modelul de incheiere de respingere este prezentat in anexa nr. 10.

(4) In cazul cererilor care nu pot fi solutionate decat partial, registratorul va pronunta o incheiere de admitere in parte, mentionand partea din cerere care a fost admisa, precum si cea care a fost respinsa motivat.

(41) Anumite tipuri de inscrieri in cartea funciara pot fi dispuse prin incheiere de catre asistentul-registrator, in temeiul ordinului de delegare a atributiilor de registrator, emis de catre directorul general al Agentiei Nationale. Celelalte dispozitii ale prezentului articol se aplica in mod corespunzator.

___________

Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 22. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(5) Incheierea registratorului se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara sau dispozitiilor legale, in termen de 15 de zile de la pronuntare, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Art. 65. - Incheierea registratorului cuprinde:

a) aratarea oficiului si a biroului teritorial;

b) inscrisul pe care se intemeiaza cererea;

c) felul inscrierii: intabulare, inscriere provizorie, notare sau radiere;

d) determinarea exacta a dreptului sau a faptului ce se cere a fi inscris;

e) modalitatile drepturilor inscrise;

f) unitatea administrativ-teritoriala (localitatea) in care se afla imobilul, numarul cartii funciare, numarul de ordine, numarul cadastral sau topografic, numarul de carte funciara;

g) persoanele in folosul si impotriva carora se efectueaza inscrierea;

h) persoanele carora urmeaza sa li se comunice incheierea;

i) privilegiul imobiliar, daca este cazul;

j) temeiul juridic in caz de admitere sau respingere;

k) calea de atac, termenul si biroul teritorial la care se depune;

l) tariful achitat;

m) semnatura registratorului si a asistentului-registrator.

Art. 66. - (1) Incheierea are numarul si data de inregistrare a cererii.

(2) Incheierea de carte funciara se va motiva in fapt si in drept, de catre registratorul care o dispune.

(3) Incheierea se redacteaza in numarul de exemplare necesar comunicarii. Un exemplar se va depune la dosarul cererii.

Art. 67. - (1) Hotararea judecatoreasca irevocabila, prin care s-a dispus admiterea plangerii impotriva incheierii de carte funciara, se va inregistra cu un numar nou, iar la rubrica observatii se va face trimitere la numarul initial de inregistrare, operandu-se dispozitiile acesteia.

(2) In cazul in care hotararea judecatoreasca nu a dispus efectuarea unor lucrari de carte funciara, dosarul se depune la arhiva la numarul initial, radiindu-se totodata notarea plangerii din cartea funciara.

Art. 68. - (1) Respingerea cererii se va nota in cartea funciara, aratandu-se numele celui care a cerut inscrierea, dreptul sau faptul juridic care a facut obiectul cererii, imobilul la care se refera.

(2) Notarea respingerii nu va fi evidentiata in extrasul de carte funciara pentru autentificare sau informare, cu exceptia situatiei in care a fost notata cererea de reexaminare sau plangerea impotriva incheierii de respingere.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(21) Notarea cererii de reexaminare se radiaza din oficiu in baza incheierii registratorului-sef prin care s-a solutionat cererea de reexaminare.

___________

Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 24. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(3) Notarea plangerii impotriva incheierii se radiaza odata cu inscrierea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta competenta.

(4) In situatia in care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima inscriere a unui imobil, pentru care nu exista carte funciara deschisa, respingerea se va nota in registrul general de intrare si in dreptul pozitiei din registrul de transcriptiuni la care fusese transcris dreptul.

Art. 69. - Actele originale sau in copie legalizata care au stat la baza emiterii incheierilor de cartea funciara se pastreaza permanent, in arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.

Art. 70. - Pe inscrisul original al actului ce face obiectul cererii sau pe copia acestuia se va mentiona efectuarea inscrierii sau respingerii, indicandu-se numarul de inregistrare al cererii de inscriere.

Art. 71. - (1) Comunicarea lucrarilor de carte funciara (incheieri de carte funciara, extrase de carte funciara, copii certificate ale cartilor funciare ori ale actelor aflate in arhiva) catre persoanele interesate se face in mod direct sau prin posta cu fila de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigura confirmarea de primire.

(2) Fila de comunicare va fi completata si semnata, pentru conformitate, de catre referentul de la registratura. Modelul filei de comunicare este prezentat anexele 1 la si 11 b.

3.3. CEREREA DE REEXAMINARE SI PLANGEREA IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA

Art. 711. - (1) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Cererea de reexaminare insotita de copia incheierii de carte funciara atacate se depune la biroul teritorial in circumscriptia caruia este situat imobilul si se noteaza din oficiu in cartea funciara.

(3) Cererea de reexaminare se solutioneaza prin incheiere de catre registratorul-sef. Reexaminarea partii tehnice a documentatiei este in sarcina inginerului-sef si se constata printr-un referat care sta la baza emiterii incheierii prin care se solutioneaza cererea de reexaminare.

(4) Solutionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozitiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de inscriere, cu exceptiile prevazute in prezentul articol.

(5) Cererea de reexaminare se solutioneaza numai in baza actelor anexate cererii initiale. Pentru solutionarea cererii de reexaminare nu se poate emite referat de completare.

(6) Dosarul care se inainteaza registratorului-sef este format din: cererea de reexaminare, copia certificata a tuturor actelor si documentatiilor care au stat la baza emiterii incheierii de carte funciara atacate, dovada efectuarii comunicarii acesteia, copia certificata a cartii funciare, precum si referatul inginerului-sef, dupa caz.

(7) Impotriva incheierii registratorului-sef se poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare.

___________

Art. 711. a fost introdus prin punctul 25. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 72. - (1) Plangerea impotriva incheierii registratoruluisef prezentata direct, prin posta ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se inregistreaza in registrul general de intrare sub numarul dosarului initial, cu mentionarea datei depunerii acesteia, iar dupa verificarea dosarului si notarea din oficiu a plangerii in cartea funciara de catre asistentulregistrator, se inainteaza, de indata, judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, cu adresa de inaintare semnata de registratorul-coordonator, precum si de catre referentul de la arhiva.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(11) Plangerea impotriva incheierii se poate depune si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 28. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(2) Dosarul care se inainteaza instantei este format din: copia certificata a tuturor actelor si documentatiilor care au stat la baza emiterii incheierii de carte funciara, precum si a incheierii registratorului-sef, exemplarul intai al caii de atac, copia certificata a cartii funciare, precum si dovada efectuarii comunicarilor. Daca ulterior vor sosi si alte plangeri privind acelasi dosar, se vor inainta si acestea instantei, cu mentionarea numarului initial de comunicare.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 29. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 73. - (1) Abrogat prin punctul 30. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(2) Cel care a cerut inscrierea nu va putea modifica sau intregi, prin caile de atac exercitate - cererea pe care s-a intemeiat incheierea registratorului.

(3) In caz de admitere a plangerii, hotararea definitiva si irevocabila a instantei judecatoresti va produce efecte pentru cartea funciara de la data inregistrarii cererii de inscriere la biroul teritorial.

___________

Punctul 3.3. a fost modificat prin punctul 26. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

3.4. INSCRIERILE IN CARTEA FUNCIARA

Art. 74. - Operatiunile de inscriere sau de radiere a inscrierilor din cartea funciara se fac in scopul opozabilitatii drepturilor reale imobiliare si a celorlalte acte si fapte juridice inscrise in cartea funciara.

Art. 75. - Radierea inscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte parti interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat in inscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.

Art. 76. - (1) Radierea notarilor care si-au pierdut efectul se va hotari de catre registratorul de carte funciara, la cerere sau din oficiu, in functie de datele inscrise in cartea funciara, prin incheiere motivata, care se va comunica partilor.

(11) Radierea notarii antecontractului din cartea funciara se va realiza din oficiu la inscrierea contractului incheiat intre aceleasi parti. In situatia in care contractul nu se incheie, radierea notarii antecontractului se face, dupa caz:

a) cu acordul partilor exprimat in forma autentica;

b) in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile;

c) la cererea partii, in baza incheierii notariale de certificare de fapte, care atesta ca, desi somata, cealalta parte nu s-a prezentat la notarul public in vederea incheierii contractului, fie s-a prezentat si a refuzat sa incheie contractul.

___________

Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 31. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(12) Antecontractul se va putea radia si dupa trecerea unui termen de 3 ani de la implinirea termenului stabilit pentru incheierea contractului, daca cel in drept n-a cerut notarea litigiului privitor la executarea acestuia.

___________

Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 16. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(13) Radierea litigiului se va dispune in baza:

a) dovezii stingerii irevocabile a litigiului, constatata prin hotarare judecatoreasca sau certificat de grefa;

b) declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii, insotita de dovada inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei.

___________

Alineatul (13) a fost modificat prin punctul 31. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(2) Institutiile de credit vor utiliza formularul de cerere de radiere a dreptului de ipoteca si a interdictiilor temporare prezentat in anexa nr. 12.

Art. 77. - (1) Inscrierea in cartea funciara va cuprinde:

a) ziua, luna, anul si numarul de inregistrare al cererii in temeiul careia se face inscrierea;

b) inscrisul pe care se intemeiaza;

c) aratarea dreptului si a modalitatilor lui sau a faptului juridic ce se inscrie;

d) titularul dreptului inscris;

e) cota de proprietate;

f) pretul.

(2) Inscrierea in baza incheierii trebuie sa fie astfel efectuata in cartea funciara, incat sa nu fie posibila o interpretare eronata sau diferita fata de aceea care rezulta din actele ce insotesc cererea.

Art. 78. - Inscrierile vor fi operate in cartea funciara, mentionandu-se imobilul identificat prin numar cadastral sau topografic, dreptul sau faptul juridic la care se refera inscrierea si numarul de inregistrare al acesteia, cu precizari referitoare la:

a) constructiile existente pe teren;

b) radierile de drepturi stinse prin efectul legii (de exemplu: uzufruct viager al unei persoane care a decedat);

c) drepturile stabilite prin deciziile emise de autoritatile competente, potrivit legii;

d) drepturile succesorale constatate prin certificate de mostenitor sau hotarari judecatoresti.

3.5. INTOCMIREA, REACTUALIZAREA SI RECONSTITUIREA CARTILOR FUNCIARE

Art. 79. - (1) Acolo unde nu au fost intocmite sau actualizate cartile funciare, ori s-au pierdut sau au devenit nefolosibile, se vor intocmi si completa pe baza documentatiilor avizate de biroul teritorial si se vor reconstitui, dupa caz, potrivit art. 52 din lege, la cerere sau din oficiu.

(2) In ceea ce priveste cartile funciare care au devenit neutilizabile, deschise in baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, a Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, nemaifiind posibila efectuarea operatiunilor de carte funciara, se vor deschide carti funciare noi, pe baza unei incheieri a registratorului, a referatului intocmit de catre asistentul-registrator sau referent prin care se atesta imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesati, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 581 din lege.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 32. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(3) Cartea funciara se poate completa fie pentru o foaie, fie pentru o parte dintr-o foaie.

(4) Cererea de intocmire depusa la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciara, precum si cea de completare sau de reconstituire a cartii funciare, vor mentiona urmatoarele date:

a) numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titulara a dreptului inscris in cartea funciara;

b) identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai in cazul in care nu exista un extras de carte funciara, original, mai vechi;

c) titlul in temeiul caruia s-a dobandit dreptul real;

d) drepturile reale care greveaza imobilul.

(5) La cerere se va atasa declaratia autentica a petentului, din care sa rezulte ca este actualul proprietar al imobilului si ca situatia imobilului a ramas neschimbata.

(6) La cerere se va atasa un certificat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, care sa ateste ca petentul este cunoscut ca proprietar, precum si situatia imobilului de la oficiul teritorial, sau alte acte care sa ateste existenta dreptului de proprietate al petentului.

Art. 80. - (1) Prin intocmire se intelege deschiderea cartii funciare pentru un imobil pentru care nu a fost deschisa o carte funciara in conditiile prevazute de lege.

(2) Prin reactualizare se intelege aducerea la zi a informatiilor de carte funciara ale unui imobil, inclusiv a celor inscrise in cartile funciare intocmite in baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata.

(3) Prin reconstituire se intelege refacerea cartilor funciare pierdute sau a celor care au devenit imposibil de folosit.

(4) Prin carti funciare pierdute se intelege si cartile funciare sustrase sau distruse, chiar daca cercetarile privind acele aspecte nu au fost finalizate.

Art. 81. - (1) Reconstituirea sau, dupa caz, reactualizarea cartii funciare, se va efectua in urma referatului intocmit de catre asistentul-registrator sau referent, prin care se atesta pierderea, imposibilitatea folosirii sau neconcordanta datelor de carte funciara cu situatia reala.

(2) In lipsa unei cereri scrise, registratorul poate sa dispuna din oficiu reconstituirea cartii funciare, putand fi utilizate sau consultate toate actele si registrele existente in cadrul biroului teritorial.

(3) In cazul in care cartea funciara initiala a fost gasita, cartea funciara reconstituita va fi sistata, iar inscrierile efectuate ulterior in cartea funciara reconstituita vor fi transcrise in cartea funciara initiala.

Art. 82. - Reconstituirea din oficiu a unei carti funciare distruse, sustrase sau pierdute va fi adusa la cunostinta celor interesati prin comunicarea incheierii de reconstituire precum si publicarea intr-un ziar de larga raspandire.

3.6. INSCRIEREA MODIFICARILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII/DEZLIPIRII IMOBILELOR

Art. 83. - (1) Comasarea imobilelor alaturate se poate realiza daca sunt situate in aceeasi unitate administrativteritoriala si nu sunt grevate de sarcini. In cazul in care imobilele ce urmeaza a fi alipite sunt grevate cu sarcini reale, operatia de alipire nu se poate face decat cu acordul titularilor acestor sarcini.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 33. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(11) Proprietarii unor imobile alaturate, in vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot solicita inscrierea comasarii in cartea funciara in baza actului de comasare, a unei conventii privind stabilirea cotelor-parti detinute din imobilul rezultat in urma comasarii, incheiata in forma autentica, si a unei documentatii cadastrale.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 34. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(2) Modificarile care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei (care va forma un imobil de sine statator) se iau in considerare daca documentatia cadastrala receptionata de biroul teritorial este insotita de actul autentic de dezlipire.

(21) Notarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara si a litigiilor avand ca obiect imobilul inscris in cartea funciara constituie piedica la comasarea sau dezmembrarea imobilului, pana la radierea acestora.

___________

Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 18. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(22) Se excepteaza de la prevederile alin. (21) situatia in care doar o parte din imobil este afectata de litigiu. In acest caz, imobilul se poate dezmembra la cererea proprietarului, cu consimtamantul partilor in litigiu exprimat in forma autentica sau in baza unei incheieri pronuntate de instanta de judecata, formandu-se un imobil distinct din partea grevata de litigiu si unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu.

___________

Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 35. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(3) La impartirea unui imobil intre coproprietarii aflati in indiviziune se procedeaza la dezlipirea si transcrierea imobilelor rezultate in carti funciare noi.

Art. 84. - (1) Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentatii cadastrale receptionate de biroul teritorial, cu consimtamantul titularului, dat in forma autentica.

(2) Imobilul se modifica prin dezmembrare, daca se desparte o parte dintr-un imobil. In aceste situatii, imobilul dezlipit din cartea funciara se inscrie in cartea funciara in care se transfera, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit la imobilul existent in acea carte funciara.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 36. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(3) Prin dezlipire se micsoreaza intinderea imobilului din care s-a preluat suprafata ce primeste numarul cadastral nou. Prin alipire se mareste suprafata.

(31) Dezmembrarea unei parti dintr-un imobil se face, in lipsa unei conventii contrare, impreuna cu sarcinile si celelalte inscrieri care greveaza imobilul.

___________

Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 37. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(4) Fiecare imobil trebuie sa aiba un numar cadastral si o suprafata aratata in m2.

Art. 85. - (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca un imobil trece dintr-o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, transcriindu-se o parte din imobil intr-o alta carte funciara, restul se trece in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral. Modificarile savarsite prin alipire, dezlipire, reinscriere si transcriere se vor arata atat in partea A, cat si in partea B. Imobilul care s-a impartit se va sublinia, prin trecerea la rubrica «Observatii» a numarului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor inscrie in carti funciare individuale.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 38. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(2) Imobilele care se unesc se vor sublinia si se vor transcrie intr-o carte funciara noua, reinscriindu-se unite concomitent cu inchiderea cartilor din care provin, daca in acestea nu se mai regasesc alte imobile.

(3) Modificarile se vor arata in partea B cu indicarea inscrisurilor in temeiul carora s-au savarsit, iar in partea A, in dreptul imobilelor subliniate, precum si al celor nou-inscrise, se va arata, in rubrica de observatii, numarul de ordine al inscrisurilor savarsite in partea B.

(4) Daca intregul imobil inscris in cartea funciara a fost transcris, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 39. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

3.7. EVIDENTIEREA STARII DE COPROPRIETATE

Art. 86. - (1) Cand se cere inscrierea unei stari de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii si cota cuvenita acestora, sau se va face mentiunea ca acestia au cote nedeterminate.

(2) Coproprietarii vor fi instiintati despre aceasta operatiune.

(3) Daca unul dintre soti refuza mentionarea comunitatii, in actul de dispozitie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea inscrie decat cu acordul expres al celuilalt sot.

Art. 87. - (1) Cand se cere inscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o cladire ce formeaza obiectul unei proprietati individuale pe etaje sau pe apartamente, se va atasa un desfasurator de plan pentru intreaga cladire, pe tronsoane sau scari, cu aratarea dreptului de proprietate exclusiva si a drepturilor imobiliare in indiviziune fortata, certificat de administratorul cladirii sau de presedintele asociatiei de proprietari, verificandu-se totodata, daca nu a fost deschisa anterior cartea funciara colectiva pentru imobilul respectiv.

(2) Cererea de inscriere se va face, in prealabil, asupra terenului pe care se afla constructia ce face obiectul proprietatii, pe etaje sau pe apartamente, intocmindu-se o carte funciara colectiva care cuprinde mentionarea partilor de folosinta comuna ale terenului, ale cladirii, precum si descrierea tuturor apartamentelor care intra in componenta cladirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora.

(3) Numarul cartii funciare colective se va acorda din registrul de atribuire numere de carti funciare, tinut pe fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, iar numarul cadastral se acorda de catre biroul teritorial, conform evidentelor acestuia.

(4) Numarul fiecarei carti funciare individuale se acorda din acelasi registru ca si pentru cartea funciara colectiva, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, in ordine crescatoare.

(5) Daca inscrierile privesc intreaga cladire, acestea se vor face in ambele carti funciare.

3.8. INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE

Art. 88. - (1) Erorile materiale care nu afecteaza fondul dreptului, savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin incheiere motivata de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, gratuit, cu comunicarea incheierii, persoanelor interesate.

(2) Cererea de indreptare a erorilor materiale este imprescriptibila, daca nu aduce atingere drepturilor personale si nu modifica continutul dreptului inscris.

3.9. RECTIFICAREA INSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARA

Art. 89. - (1) Rectificarea este operatiunea de carte funciara care reprezinta radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.

(2) Rectificarea unei inscrieri in cartea funciara poate fi ceruta de orice persoana interesata. Prin persoana interesata se intelege acea persoana care a avut sau are un drept referitor la imobilul inscris in cartea funciara, drept ce a fost lezat prin inscrierile anterioare.

(3) Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

(4) In acest ultim caz, rectificarea de carte funciara se dispune prin incheiere, in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis actiunea de fond. Actiunea de fond poate fi, dupa caz, o actiune in nulitate, rezolutiune, reductiune sau orice alta actiune intemeiata pe o cauza de ineficacitate a actului.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 19. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(5) Prin modificarea de carte funciara se intelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului inscris asupra acelui imobil.

(6) Modificarea nu se va putea face decat la cererea titularului dreptului de proprietate, precum si in baza actelor doveditoare, astfel incat modificarea suprafetei inscrise in cartea funciara nu va fi considerata o rectificare de carte funciara.

3.10. INSCRIEREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR

Art. 90. - (1) La finalizarea procedurii succesorale notariale, notarul public va inainta biroului teritorial competent, in numele succesorilor, cererea de inscriere a drepturilor lor in cartea funciara, impreuna cu certificatul de mostenitor si cu celelalte acte necesare, dupa caz, inclusiv chitanta de plata a tarifelor de inscriere.

(2) In cazul succesiunilor succesive pentru care nu s-a cerut inscrierea in cartea funciara, aceasta va fi ceruta de ultimul dobanditor, mentionandu-se situatia tuturor transferurilor anterioare.

3.11. INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A HOTARARILOR JUDECATORESTI DEFINITIVE SI IREVOCABILE

Art. 91. - Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila referitoare la un bun imobil se va nota in cartea funciara, la cerere sau din oficiu.

___________

Art. 91. a fost modificat prin punctul 20. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

Art. 92. - Pentru inscrierea in cartea funciara a drepturilor reale modificate, constituite, transmise sau pentru radierea drepturilor reale stinse ca urmare a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, precum si pentru inscrierea altor acte sau fapte juridice, asa cum rezulta din hotarare, persoana interesata va depune copia legalizata a hotararii judecatoresti cu mentiunea ca este irevocabila, precum si dovada achitarii tarifelor.

Art. 93. - (1) Notarea existentei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul inscrierii in cartea funciara se va putea face fie la cererea partii interesate, fie din oficiu la sesizarea instantei de judecata. Notarea se va face in baza copiei actiunii avand stampila si numarul de inregistrare ale instantei sau a certificatului de grefa care identifica obiectul procesului, partile si imobilul.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 21. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

(2) Abrogat prin punctul 22. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

3.12. INTABULAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE SI A DREPTULUI DE CONCESIUNE

Art. 94. - (1) Dreptul de superficie se va inscrie in partea C a cartii funciare, mentionandu-se, totodata, cartea funciara in care este inscrisa superficia ca un imobil de sine statator. In cartea funciara a imobilului in favoarea caruia s-a constituit un drept de superficie se va inscrie acelasi numar cadastral al imobilului (teren), insotit de un indice, ca si in cartea funciara a dreptului de proprietate, facandu-se mentiune in rubrica observatii, a partii A despre numarul cartii funciare de proprietate.

(2) Daca dreptul de superficie se constituie pe o parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra formand un imobil distinct din portiunea grevata de dreptul de superficie, iar cealalta parte se va constitui intr-un imobil neafectat de aceasta sarcina.

(3) In situatia in care proprietarul constructiei devine si proprietarul terenului sau invers, cartea funciara in care este descrisa constructia se va inchide concomitent cu inscrierea dreptului dobandit si transcrierea constructiei in cartea funciara in care se regaseste terenul.

Art. 95. - (1) Darea in administrarea institutiilor publice a terenurilor din domeniul public, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinta persoanelor fizice sau juridice, se vor inscrie in partea C a cartii funciare a terenului, proprietate publica sau privata de stat, ori proprietate a unitatilor administrativ teritoriale, mentionandu-se totodata cartea funciara in care este inscris dreptul de proprietate asupra constructiei, daca este cazul.

(2) In cartea funciara a constructiei in favoarea careia s-a constituit dreptul de concesiune se descrie constructia in partea A, iar in partea B se inscrie dreptul de proprietate asupra constructiei respective.

3.13. INTABULAREA DREPTULUI DE UZUFRUCT, UZ, ABITATIE SI SERVITUTE

Art. 96. - (1) Dreptul de uz, uzufruct, abitatie si servitute se vor inscrie in partea C a cartii funciare care evidentiaza imobilul asupra caruia se constituie, facandu-se mentiune la rubrica observatii din partea B a cartii funciare, in dreptul pozitiei la care este inscris dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv.

(2) Servitutea va fi inscrisa si in cartea funciara a imobilului dominant.

Art. 97. - (1) Daca uzufructul, uzul sau servitutea au ca obiect doar o parte dintr-un imobil, se vor intocmi schite care sa ilustreze aceasta situatie.

(2) Daca dreptul de abitatie are ca obiect o parte dintr-un imobil constructie, se vor intocmi schite care sa ilustreze aceasta situatie.

(3) Schitele vor fi intocmite si vizate de biroul teritorial urmand a se actualiza corespunzator si anexa la partea A a cartii funciare.

Art. 98. - Radierea unei servituti constituite in folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are inscris vreun drept asupra imobilului.

3.14. INTABULAREA DREPTULUI DE IPOTECA SI A PRIVILEGIULUI IMOBILIAR

Art. 99. - (1) Ipoteca se inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau sau asupra unei cote parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau a unui apartament, ea va fi inscrisa atat asupra acestora, cat si asupra cotei din indiviziunea fortata aferente imobilului ipotecat. Cand ipoteca are in vedere o proprietate comuna in devalmasie inscrierea nu se poate face decat cu acordul celorlalti coproprietari.

(2) Dreptul de ipoteca asupra unui bun viitor se poate inscrie in conditiile legii, cu conditia ca in prealabil sa fi fost notata existenta autorizatiei de construire.

(3) Rangul ipotecii asupra bunului imobil viitor se primeste in momentul inregistrarii cererii in registrul general de intrare.

Art. 100. - (1) Inscrierea ipotecii in cartea funciara va mentiona:

a) identificarea persoanei in favoarea careia se inscrie ipoteca;

b) titlul juridic care justifica garantia ipotecii;

c) cuantumul creantei.

(2) Urmarirea creantei ipotecare se noteaza in cartea funciara.

(3) Dobanzile, rentele sau celelalte prestatiuni scadente vor avea rangul ipotecii.

Art. 101. - (1) Cand inscrisul doveditor al vanzarii invedereaza ca pretul nu a fost platit integral, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in beneficiul vanzatorului, cu exceptia situatiei in care s-a renuntat in mod expres la inscrierea acestuia.

(2) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.

(3) Dispozitiile alineatelor de mai sus se vor aplica, prin asemanare, si in caz de schimb sau imparteala pentru diferenta de valoare datorata in bani.

(4) Radierea inscrierii privilegiilor reale imobiliare din cartea funciara se poate efectua:

a) cu consimtamantul titularului dreptului;

b) in baza procesului-verbal incheiat de executorul judecatoresc, in cadrul procedurii ofertei de plata urmata de consemnarea sumei.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 40. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

(5) Dispozitiile alineatului precedent se aplica, prin asemanare, in cazul radierii sultei si a altor drepturi de creanta.

___________

Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 40. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 102. - Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de copartasul adjudecatar al imobilului partajat ca urmare a partajului voluntar sau judiciar, se va inscrie, din oficiu si gratuit, asupra imobilului, in temeiul incheierii registratorului.

Art. 103. - (1) Arhitectii, antreprenorii si maistrii vor putea solicita, in temeiul inscrisului constatator al raportului juridic, inscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitarii pretului lucrarilor ce le-au executat.

(2) Abrogat prin punctul 23. din Ordinul nr. 133/2009 incepand cu 28.04.2009.

Art. 104. - (1) Cesionarul unei creante garantate prin ipoteca va putea cere in favoarea sa inscrierea ipotecii, pe baza inscrisului constatator al cesiunii de creanta.

(2) Debitorul cedat va putea cere notarea exceptiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicarii incheierii si pe care intelege sa le opuna cesionarului.

Art. 105. - Daca inscrisul constitutiv al ipotecii cuprinde clauza "la ordin" sau "la purtator", se va mentiona acest lucru in inscriere. In acest caz, dreptul de ipoteca asupra creantei ipotecare se va dobandi si va fi opozabil fara inscrierea in cartea funciara prin insasi stramutarea titlului la ordin sau la purtator.

Art. 106. - Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea prioritatii, in temeiul invoielii facute intre creditorii ipotecari al caror rang se schimba.

Art. 107. - Drepturile reale imobiliare afectate de o conditie rezolutorie expresa sau de un termen extinctiv, precum si sarcina, in cazul liberalitatii, se vor arata in cuprinsul cartii funciare.

3.15. INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILELOR ADUSE CA APORT LA CAPITALUL SOCIAL

Art. 108. - (1) Aportul unui asociat in cadrul unei asociatii cu personalitate juridica, care consta intr-un bun imobil, se va inscrie in cartea funciara pe numele asociatiei.

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil care urmeaza a fi adus ca aport in cadrul unei asociatii sau societati, se va face in baza unui act incheiat cu respectarea formelor prevazute de lege.

(3) Bunul imobil adus ca aport se va inscrie pe numele persoanei juridice, in temeiul actului incheiat cu respectarea formelor prevazute de lege, precum si a unui certificat eliberat de oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii comerciale.

3.16. INSCRIEREA ACTELOR DE EXECUTARE SILITA IMOBILIARA

Art. 109. - (1) In executarea silita imobiliara, conform normelor Codului de procedura civila, somatiile sau notificarile vor mentiona numarul cadastral al imobilului.

(2) Actele de executare silita imobiliara se vor nota in cartea funciara.

Art. 110. - Inceperea procedurii de valorificare a dreptului de ipoteca se va mentiona in cartea funciara a imobilului care se urmareste. Incheierea care va consemna aceasta operatiune se comunica tuturor partilor interesate.

Art. 111. - Daca executarea silita se efectueaza asupra unor imobile aflate in indiviziune sau in comunitate, inscrierea se face, in primul caz, pana la nivelul cotei-parti cuvenite debitorului, si pe intreg imobilul, in al doilea caz.

Art. 112. - (1) Toate lucrarile pentru publicitate prevazute de Codul de procedura civila ca fiind obligatorii de efectuat in cadrul procedurii de urmarire silita se vor nota in cartea funciara asupra imobilului determinat si se radiaza la incunostiintarea scrisa a instantei judecatoresti sau a executorului judecatoresc ori bancar, atunci cand efectul lor juridic a incetat.

(2) Actul de adjudecare se va inainta biroului teritorial la care este inscris imobilul adjudecat, pentru inscrierea noilor date privind regimul juridic al acestuia, ca urmare a cererii depuse in acest sens, in urma achitarii tarifului legal.

CAPITOLUL 4 - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 113. - (1) Pana la finalizarea lucrarilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliara pe intreg teritoriul fiecarui judet, in localitatile cu regim de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 sau, dupa caz, Decretului nr. 2.142/1930, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile legii.

(2) In cazul imobilelor cuprinse in carti funciare deschise in temeiul actelor normative mentionate la alin. (1), pentru care s-a intocmit documentatie cadastrala, numarul cadastral se va mentiona in cartea funciara alaturi de numarul topografic pana la efectuarea urmatoarei operatiuni care presupune o dezmembrare sau o comasare. Ulterior se va indica doar numarul cadastral.

(3) In localitatile cu regim de transcriptiuni si inscriptiuni, pana la deschiderea cartilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si a veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale, privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara, vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara, potrivit Codului civil si Codului de procedura civila. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat in anexa nr. 13.

(4) In ceea ce priveste actele avand ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate in zone pentru care nu s-au finalizat inca lucrarile tehnice de cadastru, se vor avea in vedere prevederile art. 581 din lege, efectuandu-se inscrieri in cate o carte funciara conform prevederilor acesteia.

___________

Art. 113. a fost modificat prin punctul 41. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 114. - In situatiile in care s-au inscris in cartea funciara, acte juridice referitoare la imobile aflate in evidenta unui teritoriu administrativ, iar amplasamentul acestora este pe un alt teritoriu administrativ, punerea in concordanta a situatiei scriptice cu situatia faptica se va realiza la cerere sau din oficiu, dupa cum urmeaza:

a) Oficiul teritorial in evidenta caruia se afla imobilul, in baza documentatiei de identificare a amplasamentului terenului, va proceda prin referat la anularea numarului cadastral acordat.

b) Atunci cand terenul in cauza este situat pe un teritoriu administrativ aflat in raza sa de competenta, oficiul teritorial va aloca un numar cadastral nou imobilului, corespunzator amplasamentului acestuia.

c) Documentatia cadastrala insotita de referatul privind anularea numarului cadastral, vor fi transmise biroului teritorial in evidenta caruia se afla imobilul, pentru efectuarea modificarilor si transferul cartii funciare.

d) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale de evidenta, respectiv de amplasament ale imobilului sunt in raza de activitate ale aceluiasi birou teritorial, registratorul va dispune prin incheiere notarea anularii numarului cadastral si transcrierea imobilului in cartea funciara a unitatii administrativ teritoriale de amplasament a terenului. Totodata se va proceda la inchiderea cartii funciare initiale si la deschiderea unei carti funciare noi, pe unitatea administrativ-teritoriala aferenta amplasamentului terenului. Cartea funciara nou deschisa va prelua descrierea imobilului din documentatia cadastrala si situatia juridica din cartea funciara inchisa. Incheierea va fi comunicata tuturor persoanelor interesate.

e) In situatia in care amplasamentul terenului este in raza de competenta a altui birou teritorial decat cel in evidenta caruia se afla imobilul, dar in subordinea aceluiasi oficiu teritorial, registratorul sesizat cu cererea de transfer va dispune prin incheiere notarea anularii numarului cadastral si transcrierea imobilului pe unitatea administrativ teritoriala aferenta amplasamentului terenului. Dupa inchiderea cartii funciare si modificarea celorlalte evidente, biroul teritorial va transmite incheierea de transfer impreuna cu documentatia cadastrala si o copie conforma a cartii funciare inchise, la biroul teritorial omolog.

f) Dupa primirea documentatiei, registratorul din cadrul biroului teritorial in evidenta caruia se afla unitatea administrativ-teritoriala de amplasament a terenului va dispune prin incheiere deschiderea unei carti funciare noi, pe unitatea administrativ-teritoriala aferenta situarii terenului. Elementele de identificare ale imobilului vor fi preluate conform descrierii din documentatia cadastrala, iar situatia juridica va fi preluata din cartea funciara transmisa. Incheierea se va comunica tuturor persoanelor interesate.

g) Atunci cand in procedura sunt implicate doua oficii teritoriale, oficiul sesizat va proceda conform prevederilor de la literele b si d. Dupa efectuarea modificarilor, oficiul teritorial va transmite oficiului teritorial corespondent documentatia cadastrala insotita de incheierea de transcriere a imobilului si copia conforma a cartii funciare inchise. Oficiul teritorial in raza caruia se afla terenul, va proceda la receptionarea documentatiei, alocarea numarului cadastral si va transmite lucrarea la biroul teritorial competent, spre operare. In acest caz se va urma procedura prevazuta la litera f.

h) Prevederile prezentului articol vor fi aplicate prin asemanare si imobilelor aflate sub incidenta Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Art. 115. - (1) Notarii publici, la intocmirea actelor care urmeaza sa se inscrie in registrele de publicitate, se vor asigura, in prealabil, la oficiile teritoriale in circumscriptia carora se situeaza imobilele ce fac obiectul raporturilor juridice, de situatia de carte funciara si cea cadastrala a acestor imobile si vor starui la efectuarea lucrarilor de catre birourile teritoriale, in conditiile art. 45 alin. 3 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Modelul de extras de carte funciara pentru autentificare este prevazut in anexele nr. 14/a si 14/b.

___________

Art. 115. a fost modificat prin punctul 42. din Ordinul nr. 784/2011 incepand cu 14.07.2011.

Art. 116. - Daca dintr-un registru de publicitate, cartea funciara veche sau din actele prezentate de parti rezulta ca imobilul este proprietatea indiviza a mai multor persoane, insa acesti coproprietari se gasesc, in fapt, in stapanirea unor parti determinate, coproprietarii, de comun acord, vor putea cere ca din parcelele ce sunt in posesia fiecaruia sa se formeze cate un imobil determinat prin documentatie cadastrala, inscriindu-se intr-o carte funciara separat sau alipindu-se, unui imobil inscris in cartea funciara pe numele aceluiasi proprietar.

Art. 117. - (1) Toate operatiunile si informatiile cuprinse in cartea funciara, pot fi arhivate si redate pe suport digital.

(2) In cazul in care redarea se face potrivit alin. 1, forta probanta a datelor de carte funciara este echivalenta cu aceea a inscrisurilor si lucrarilor in baza carora s-a operat in cartea funciara, daca sunt certificate de biroul teritorial.

(3) Certificarea se face prin mentionarea codului de origine in cazul semnaturii electronice, iar in cazul in care se editeaza datele pe suport de hartie, va cuprinde semnatura asistentului - registrator si sigiliul biroului teritorial.

(4) Schimbul de date digitale intre birourile teritoriale, oficiile teritoriale si alte institutii autorizate se certifica numai prin codul de origine al biroului teritorial.

Art. 118. - (1) Baza de date digitala a oficiului teritorial, respectiv a biroului teritorial va fi protejata impotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informatiei. Biroul teritorial va conserva in siguranta o copie a registrelor si evidentelor de carte funciara, tinute in format digital, in scopul reconstituirii bazei de date in caz de alterare. Aceasta copie va fi actualizata zilnic si nu va fi folosita in mod curent.

(2) Accesul la informatiile continute in baza de date a biroului teritorial se face numai de catre persoanele autorizate de catre Agentia Nationala.

Art. 119. - Anexele nr. 1-14 fac parte integranta din prezentul regulament.

Art. 120. - Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, precum si cu prevederile regulamentului de ordine interioara al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin ordinul directorului general nr. 1.019/25.11.2005.

 

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b