Regulament privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române ...

ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010

 

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste cadrul legal pentru autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate.
   (2) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) persoana fizica - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, luat individual, in calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi si obligatii ce alcatuiesc continutul raportului juridic civil;
   b) persoana juridica - entitate care are sediul social in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, reprezentata de una sau mai multe persoane fizice, constituita cu respectarea cerintelor legale de fond si de forma, de sine statatoare, ce are un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati specifice, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta;
   c) lucrari de specialitate - lucrari in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei.
   (3) Calitatea de persoana autorizata se obtine prin emiterea de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, identificata in continuare prin abrevierea ANCPI, sau de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, identificate in continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare, act ce dovedeste competenta tehnica si insusirea reglementarilor legale in vigoare a persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate.
   (4) Lucrarile de specialitate realizate de catre persoanele autorizate potrivit prevederilor prezentului regulament, stampilate de executant, nu pot fi utilizate decat daca sunt receptionate de ANCPI sau OCPI, dupa caz, potrivit reglementarilor in vigoare.
   Art. 2. - (1) Realizarea lucrarilor de specialitate cuprinde executarea operatiunilor de teren si de birou, intocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, asumarea responsabilitatii corectitudinii datelor si a documentelor grafice si textuale prin semnatura si stampila, precum si prezentarea acestora la ANCPI sau OCPI, dupa caz, pentru receptie.
   (2) Verificarea lucrarilor consta in executarea operatiunilor de verificare la teren si la birou, conform Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei si asumarea raspunderii cu privire la corectitudinea lucrarii verificate.
   Art. 3. - (1) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfasurarea activitatilor de specialitate in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute in regulamentele, instructiunile si normele tehnice elaborate de ANCPI.
   (2) Prin autorizare se atesta capacitatea tehnico-profesionala a persoanelor fizice sau juridice sa execute lucrari de specialitate recunoscute oficial si destinate a fi preluate in baza de date cadastrale si in fondul national de geodezie si cartografie.
   (3) Atestarea capacitatii tehnico-profesionale se realizeaza prin verificarea nivelului de pregatire profesionala si a posibilitatilor tehnice de executare a lucrarilor de specialitate ale persoanelor fizice si juridice care solicita autorizarea.
   (4) Ori de cate ori se inscrie identitatea unei persoane fizice in lucrarile de specialitate, numele se inscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima litera mare, precum si initiala tatalui cu litera mare.

   CAPITOLUL II
  Autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice

   Art. 4. - (1) Autorizarea persoanelor fizice se solicita si se acorda pentru una dintre categoriile A, B, C, D ori E.
   (2) Persoanele fizice autorizate in categoria A pot executa urmatoarele tipuri de lucrari de specialitate:
   a) cele prevazute la alin. (3) si (4);
   b) proiectarea si realizarea retelelor de sprijin pentru lucrarile de specialitate;
   c) proiectarea si realizarea lucrarilor de cadastru general;
   d) realizarea si actualizarea hartilor.
   (3) Persoanele fizice autorizate in categoria B pot executa urmatoarele tipuri de lucrari de specialitate:
   a) cele prevazute la alin. (4);
   b) intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al urbanismului, al amenajarii teritoriului, delimitarea unitatilor-administrativ teritoriale;
   c) executarea masuratorilor necesare realizarii sau actualizarii sistemelor informationale specifice domeniului de activitate;
   d) intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;
   e) executarea masuratorilor si a lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publica;
   f) proiectarea si realizarea retelelor de indesire pentru lucrari de specialitate;
   g) trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor.
   (4) Persoanele fizice autorizate in categoria C pot executa urmatoarele tipuri de lucrari de specialitate:
   a) intocmirea planurilor de amplasament si delimitare;
   b) intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;
   c) intocmirea planurilor parcelare;
   d) intocmirea documentatiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor;
   e) executarea lucrarilor topografice necesare punerii in posesie a titularilor prevazuti de legile fondului funciar.
   (5) Persoanele fizice autorizate in categoria D pot executa urmatoarele tipuri de lucrari de specialitate:
   a) executarea si verificarea, in cadrul procesului de control intern al calitatii, a lucrarilor din categoria A;
   b) proiectarea, executarea si completarea retelelor geodezice de referinta;
   c) proiectarea si realizarea lucrarilor de fotogrammetrie.
   (6) Persoanele fizice autorizate in categoria E pot executa lucrari de specialitate numai la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrarile pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de situatie pentru studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate si pentru retele edilitare locale.
   (7) ANCPI/OCPI, dupa caz, organizeaza gratuit, la cerere, programe de pregatire profesionala cu angajatii unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea autorizarii in categoria E.
   (8) Oricare dintre persoanele autorizate in categoriile A-D poate fi angajata in structura functionala a serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura al unitatii administrativ-teritoriale pentru executarea lucrarilor prevazute la alin. (6), precum si pentru cele necesare procedurii succesorale. Lucrarile de specialitate executate de catre aceste persoane se fac numai in numele si pe seama autoritatii executive.
   (9) Niciuna dintre persoanele prevazute la alin. (6) si (8) nu poate executa nicio lucrare de specialitate in nume propriu.
   Art. 5. - Pot solicita autorizarea persoanele fizice care indeplinesc conditiile de studii si de vechime stabilite pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E, prevazute in anexa nr. 1.
   Art. 6. - In vederea obtinerii autorizarii, persoana fizica, cetatean roman, prezinta un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, dupa caz, care cuprinde urmatoarele documente:
   a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;
   b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
   c) lista a lucrarilor de specialitate realizate si a celor la care a participat, specificand: denumirea lucrarii, zona in care aceasta este amplasata, perioada de executie, suprafata aproximativa a lucrarii, tipul lucrarii;
   d) diplome de studii, titluri stiintifice, cursuri de pregatire si perfectionare;
   e) documente de atestare a experientei profesionale, cum ar fi: carnet de munca actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinte, astfel incat sa poata fi facuta echivalarea cu categoriile de autorizare prevazute la art. 4;
   f) certificat de cazier judiciar, in copie;
   g) certificat de cazier fiscal, in copie;
   h) chitanta pentru plata taxei de autorizare, in copie;
   i) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, dupa caz.
   Art. 7. - (1) In vederea recunoasterii autorizarii, cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat care apartine Spatiului Economic European depun la ANCPI un dosar cu urmatoarele documente:
   a) cerere pentru recunoasterea autorizarii;
   b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pasaport, valabile;
   c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
   d) copii ale diplomelor, ale certificatelor sau ale titlurilor care atesta pregatirea profesionala in domeniul de specialitate, recunoscute in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, insotite de documentul privind curicula scolara si stagiile efectuate in timpul formarii profesionale;
   e) documente de atestare a experientei profesionale, astfel incat sa poata fi facuta echivalarea cu categoriile de autorizare prevazute la art. 5;
   f) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, in copie, emis conform prevederilor legale ale statului membru ale Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European;
   g) chitanta pentru plata taxei de autorizare, in copie;
   h) certificat de cazier fiscal, in copie;
   i) lista cu lucrarile de specialitate realizate si a celor la care a participat, cuprinzand: denumirea lucrarii, zona in care aceasta este amplasata, perioada de executie, suprafata aproximativa a lucrarii, tipul lucrarii.
   (2) Documentele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie insotite de o traducere in limba romana, efectuata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, sau de o traducere oficiala echivalenta.
   (3) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unui stat care apartine Spatiului Economic European trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii solicitate cetatenilor romani in vederea autorizarii.
   Art. 8. - (1) Persoanele fizice care apartin unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat component al Spatiului Economic European pot solicita recunoasterea documentului prin care se autorizeaza executarea de lucrari de specialitate, sub rezerva efectuarii unui stagiu de pregatire cu durata intre o luna si 6 luni; in perioada stagiului persoana fizica are obligatia sa realizeze, in colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate sa desfasoare lucrari de specialitate pe teritoriul Romaniei, cel putin o lucrare de tipul si complexitatea celor pentru care solicita recunoasterea autorizarii.
   (2) La sfarsitul perioadei de stagiu solicitantul depune lucrarea de specialitate executata pe teritoriul Romaniei la ANCPI, receptionata, in prealabil, de catre OCPI sau ANCPI, dupa caz.
   (3) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) solicitantii care demonstreaza prin documente ca au realizat pe teritoriul Romaniei, direct sau in colaborare cu persoane fizice ori juridice autorizate, cel putin o lucrare din categoria de lucrari de specialitate pentru care solicita autorizarea.
   (4) Comisia de autorizare din cadrul ANCPI analizeaza dosarul depus si lucrarea de specialitate intocmita in perioada stagiului si dispune echivalarea documentului de autorizare.
   (5) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile minime pentru incadrarea intr-o categorie de autorizare, conform prevederilor prezentului regulament, comisia de autorizare dispune, motivat, respingerea echivalarii autorizarii. Solicitantul este informat in scris asupra motivului respingerii.
   Art. 9. - (1) Sunt autorizate la cerere, fara examinare, cu plata taxei legale pentru categoria D, persoanele fizice romane care au studii universitare de licenta in specialitatile geodezie, topografie sau cadastru si care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
   a) au titlul de doctor in domeniul stiintelor ingineresti in oricare dintre specialitatile: geodezie, cartografie, cadastru, topografie, fotogrammetrie sau teledetectie;
   b) au atestat de cercetator stiintific principal, gradul 1, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul 1, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul 1, cu o vechime in domeniile de specialitate de minimum 10 ani.
   (2) Pentru autorizare, persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa depuna un dosar conform prevederilor art. 6.
   Art. 10. - (1) Dosarele de autorizare pentru categoriile A si D se depun la sediul ANCPI, iar pentru categoriile B, C si E, la sediul OCPI.
   (2) Evidenta dosarelor de autorizare se tine intr-un registru special destinat acestui scop.
   (3) Dosarele de autorizare, indiferent de decizia comisiei de autorizare, de admitere sau de respingere a solicitarii, raman in arhiva ANCPI, respectiv a OCPI.
   (4) Secretarul comisiei de autorizare raspunde de registrul de evidenta a dosarelor de autorizare, precum si de integralitatea si arhivarea acestora.
   Art. 11. - (1) Activitatea de autorizare a persoanelor fizice este organizata si coordonata de ANCPI pentru toate categoriile de lucrari de specialitate.
   (2) Autorizarea persoanelor fizice care solicita categoria B, C si E este organizata numai de OCPI din judetul in care solicitantul isi are domiciliul fiscal.
   Art. 12. - (1) Autorizarea persoanelor fizice pentru categoriile de lucrari A si D se face de catre ANCPI prin comisia de autorizare.
   (2) Prin ordin al directorului general al ANCPI se numesc comisia de autorizare si comisia de solutionare a contestatiilor cu privire la rezultatele examenului de autorizare.
   (3) Comisia de autorizare este constituita la nivelul ANCPI din specialisti in domeniul cadastrului, al geodeziei sau al cartografiei si este formata din presedinte, 6 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul presedintelui, si 3 membri supleanti.
   (4) In cazul imposibilitatii participarii la sedintele comisiei de autorizare a unui membru titular, presedintele comisiei convoaca unul dintre membrii supleanti.
   (5) Membrul supleant participa cu drepturi depline la lucrarile comisiei de autorizare, in absenta membrului titular pe care il inlocuieste.
   (6) Comisia de autorizare se intruneste legal in prezenta a 5 membri.
   (7) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoana din structura functionala a ANCPI, numita de directorul general al ANCPI.
   (8) In vederea constituirii comisiei de autorizare, Directia de cadastru stabileste o lista cu cel putin 9 specialisti in domeniile de specialitate, care se bucura de prestigiu profesional si de autoritate morala.
   (9) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie, cand este cazul, in urma sustinerii examenului de autorizare, din 3 specialisti in domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei, altii decat cei din comisia de autorizare.
   Art. 13. - (1) Autorizarea in categoriile de lucrari B, C si E se face de catre comisia de autorizare, organizata la nivelul OCPI. Componenta comisiei este stabilita prin ordin al directorului general al ANCPI, la propunerea directorului OCPI, cu avizul consultativ al Directiei de cadastru.
   (2) Comisia de autorizare a OCPI este compusa din presedinte, 4 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul presedintelui si 2 membri supleanti.
   (3) Prevederile art. 12 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.
   (4) Comisia de autorizare se intruneste legal in prezenta a cel putin 3 membri.
   (5) In vederea constituirii comisiei de autorizare la nivelul OCPI, Serviciul de cadastru stabileste o lista cu cel putin 4 specialisti in domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei care se bucura de prestigiu profesional si de autoritate morala. Din comisia de autorizare fac parte, obligatoriu, inginerul-sef, registratorul-sef si o persoana fizica autorizata, care se bucura de prestigiu moral si profesional, cu domiciliul fiscal in judetul respectiv.
   (6) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoana din structura functionala a OCPI, numita de directorul OCPI.
   (7) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin decizie a directorului OCPI, cand este cazul, in urma sustinerii examenului de autorizare; comisia de solutionare a contestatiilor este constituita din 3 specialisti in domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei, altii decat cei din comisia de autorizare.
   Art. 14. - (1) Mandatul fiecarei comisii de autorizare este de 2 ani.
   (2) O persoana nu poate fi membra in acelasi mandat in mai mult de doua comisii de autorizare.
   (3) Componenta comisiei de autorizare se poate modifica, prin ordin al directorului general al ANCPI, cu respectarea prevederilor art. 12 si 13, in cazuri bine justificate.
   (4) In exercitarea atributiilor sale comisia de autorizare adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti; in caz de paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv.
   Art. 15. - (1) Componenta dosarelor de autorizare este verificata de secretarul comisiei de autorizare, care intocmeste listele cu solicitarile primite, comunica solicitantilor data de examinare stabilita de presedinte si convoaca membrii comisiei, prin dispozitie a presedintelui comisiei de autorizare.
   (2) Secretarul prezinta comisiei de autorizare dosarele persoanelor fizice sau juridice solicitante.
   (3) Membrii comisiei de autorizare sunt convocati prin dispozitie a presedintelui ori de cate ori este nevoie, astfel incat dosarele de autorizare sa fie solutionate in mod operativ.
   Art. 16. - (1) Inainte de programarea candidatilor la proba practica/scrisa, comisia de autorizare analizeaza dosarele prezentate si decide:
   a) admiterea dosarului;
   b) solicitarea depunerii si a altor documente;
   c) respingerea dosarului.
   (2) Sedintele comisiei de autorizare se consemneaza in procese-verbale ale sedintelor.
   (3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singura data, in termen de 30 de zile de la primirea adresei prin care se solicita completarea.
   (4) In cazul necompletarii la termen sau al completarii necorespunzatoare, dosarul se respinge.
   (5) In cazul respingerii dosarului de autorizare sau al nepromovarii examenului de autorizare, taxa nu se restituie.
   Art. 17. - (1) Examenul de autorizare consta in doua probe: o proba scrisa si o proba practica/interviu, in functie de categoria de autorizare solicitata.
   (2) Promovarea examenului se va face cu nota minima 7, rezultata din media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe, nota minima de promovare a fiecarei probe fiind 5.
   (3) Examinarea candidatilor care solicita autorizarea pentru categoriile de lucrari A si D consta in sustinerea de catre acestia a unei probe scrise si a unui interviu.
   (4) Tematica pentru proba scrisa si pentru interviu se elaboreaza de Directia de cadastru si este afisata pe pagina de internet a ANCPI ori poate fi pusa la dispozitia solicitantilor la depunerea dosarului sau la cerere.
   (5) In cadrul interviului candidatul pregateste, la alegere, in vederea prezentarii, pe langa tematica precizata la alin. (4), o lucrare de specialitate la care a participat personal, astfel incat sa cuprinda aspecte din categoriile de autorizare solicitate.
   (6) Interviul se sustine dupa promovarea probei scrise.
   Art. 18. - (1) Examinarea candidatilor care solicita autorizarea pentru categoriile de lucrari B, C sau E consta in:
   a) proba practica: masuratori la teren si prelucrarea datelor;
   b) proba scrisa, conform tematicii stabilite de ANCPI.
   (2) Tematica se elaboreaza de ANCPI si este adusa la cunostinta candidatilor prin afisarea pe pagina de internet si la sediul oficiului teritorial cu cel putin 10 zile inainte de data examinarii. Durata probei practice este de maximum doua ore, pe parcursul unei singure zile.
   Art. 19. - (1) Deciziile comisiei de autorizare se intocmesc conform anexei nr. 4.
   (2) Deciziile luate in urma examinarii se afiseaza pe pagina de internet a ANCPI sau a OCPI si la sediul acestora, dupa caz, in maximum 3 zile lucratoare de la data celei de-a doua probe a examenului.
   Art. 20. - Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate in scris, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.
   Art. 21. - (1) Contestatiile se analizeaza in termen de 10 zile calendaristice de la inregistrarea lor de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
   (2) Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor se comunica in scris contestatarului.
   Art. 22. - (1) In urma promovarii examenului de autorizare, persoana fizica primeste de la ANCPI sau, dupa caz, de la OCPI un certificat de autorizare, conform anexei nr. 5.
   (2) In termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de autorizare, persoanele fizice isi procura stampila de autorizare, conform anexei nr. 6, pentru categoria de lucrari de specialitate pentru care a obtinut autorizarea si inainteaza la ANCPI, respectiv la OCPI, formatul acesteia impreuna cu specimenul de semnatura.
   (3) Orice persoana fizica autorizata poate solicita examinarea pentru o alta categorie, daca indeplineste conditiile prevazute de regulament.
   (4) Certificatul de autorizare se emite intr-un exemplar, iar inainte de detasarea cotorului se scaneaza si se arhiveaza in format electronic la OCPI/ANCPI, dupa caz.
   Art. 23. - (1) Persoanele fizice autorizate au urmatoarele drepturi:
   a) sa desfasoare activitati in domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei;
   b) sa acorde asistenta tehnica in cadrul categoriilor de lucrari in care au primit autorizarea;
   c) sa perceapa onorarii pentru activitatile de specialitate desfasurate;
   d) sa isi sustina la receptie lucrarile de specialitate executate;
   e) sa depuna si sa ridice in numele beneficiarului lucrarii de specialitate documentatiile inregistrate la OCPI/ANCPI, in vederea avizarii/receptiei;
   f) sa participe la licitatii;
   g) sa detina si sa foloseasca stampila;
   h) sa se constituie in asociatii profesionale, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
   i) sa solicite si sa primeasca date si informatii din arhiva OCPI/ANCPI, necesare executarii lucrarilor de specialitate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
   j) sa acorde asistenta tehnica, consultanta si sa verifice lucrarile realizate de persoane autorizate pentru categoriile A, B sau C, in cazul persoanelor fizice autorizate in categoria D;
   k) sa ceara in numele beneficiarului lucrarii de specialitate efectuarea oricarui serviciu de catre ANCPI/OCPI, daca este imputernicit de acesta;
   l) sa refuze motivat realizarea unor lucrari de specialitate, ca urmare a solicitarii in scris a beneficiarului. Refuzul se formuleaza in scris, se inregistreaza in registrul de evidenta a lucrarilor realizate/refuzate si se transmite solicitantului.
   (2) Persoanele fizice autorizate in categoria E nu beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) lit. c), f), k) si l).
   Art. 24. - (1) Persoanele fizice autorizate au urmatoarele obligatii:
   a) sa respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate de ANCPI, precum si celelalte dispozitii legale in vigoare;
   b) sa incheie conventie cu beneficiarul pentru executarea lucrarilor de specialitate, conform prevederilor legale in vigoare;
   c) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de specialitate realizate/refuzate si un registru de evidenta a lucrarilor verificate, dupa caz, conform anexei nr. 7;
   d) sa anunte in scris, in termen de 15 zile, ANCPI/OCPI despre orice modificare a domiciliului fiscal si a datelor de contact inscrise in evidentele acestora;
   e) sa puna la dispozitia persoanelor imputernicite de ANCPI sau OCPI datele necesare pentru verificarea activitatii la categoriile de lucrari in care au fost autorizate, precum si registrele de evidenta a lucrarilor realizate/verificate;
   f) sa realizeze numai lucrari de specialitate din domeniile in care sunt autorizate;
   g) sa nu pretinda sau sa nu incaseze alte onorarii decat cele stabilite potrivit legii si regulamentelor ANCPI;
   h) sa pastreze minimum 3 ani lucrarile de specialitate avizate/receptionate de catre OCPI/ANCPI, pe care sa fie mentionate numarul de inregistrare la OCPI/ANCPI si numarul de ordine din registrul propriu de evidenta a lucrarilor si adresele de motivare pentru lucrarile refuzate;
   i) sa se prezinte, in urma convocarii, la sediul ANCPI/OCPI, la data si ora stabilite. Persoana convocata, aflata in imposibilitate de a se prezenta, comunica OCPI in scris, in timp util, motivul neprezentarii, astfel ca intalnirea sa poata fi reprogramata;
   j) sa refaca lucrarile de specialitate executate, la solicitarea ANCPI/OCPI, in termenul stabilit;
   k) sa execute lucrari de specialitate cu aviz de executie si pe baza de documente si date provenite din surse autorizate;
   l) sa nu aduca atingere probitatii si prestigiului profesional;
   m) sa nu refuze repetat si nejustificat executarea de lucrari de specialitate si sa nu conditioneze incheierea conventiilor pentru executarea lucrarilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile;
   n) sa detina certificat metrologic valabil pentru aparatura de masurat utilizata, licente pentru sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odata cu computerul sau separat;
   o) sa foloseasca stampila numai pentru lucrarile de specialitate executate in nume propriu.
   (2) Persoanele fizice autorizate in categoria E nu au obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), g), m) si o).
   (3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrari de specialitate pe seama si in numele persoanei juridice neautorizate, cu exceptia persoanelor fizice autorizate in categoria E, care pot executa lucrari de specialitate pentru unitatea administrativ-teritoriala angajatoare - primaria/consiliul local -, unde sunt angajate.
   (4) Persoanele fizice autorizate angajate in cadrul persoanelor juridice autorizate completeaza in registrul de evidenta a lucrarilor realizate/refuzate si in registrul de evidenta a lucrarilor verificate atat lucrarile de specialitate executate in nume propriu, cat si lucrarile executate in numele persoanei juridice.
   (5) Persoanele fizice autorizate sunt supuse controlului de catre ANCPI/OCPI o data la 3 ani sau ori de cate ori este nevoie.

   CAPITOLUL III
  Autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor juridice

   Art. 25. - Activitatea de realizare si de verificare a lucrarilor din domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei poate fi realizata de persoane juridice care au in statutul si in contractul de societate ca obiect de activitate principal "Activitati de inginerie si consultanta tehnica" legate de aceste domenii, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala.
   Art. 26. - (1) Autorizarea persoanelor juridice se solicita si se acorda in conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astfel:
   a) clasa a III-a - pentru categoriile de lucrari B, C;
   b) clasa a II-a - pentru categoria de lucrari A;
   c) clasa I - pentru categoria de lucrari D;
   d) clasa S, clasa speciala.
   (2) Se pot autoriza in clasa speciala si persoane juridice care nu indeplinesc conditiile art. 27, pentru a executa lucrari de cadastru, de geodezie si de cartografie in interesul propriu al institutiei publice/persoanei juridice cu capital majoritar sau partial de stat si cu angajati proprii. Prin interes propriu se intelege realizarea lucrarilor de cadastru, de geodezie, de cartografie in folosul angajatorului.
   (3) Lucrarile executate de persoanele juridice autorizate in clasa S sunt stampilate numai de catre acestea, cu mentionarea persoanei fizice autorizate care a executat lucrarea de specialitate.
   Art. 27. - (1) Persoanele juridice care solicita ANCPI autorizarea au obligatia sa dovedeasca prin documente justificative:
   a) numarul persoanelor fizice autorizate in calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in functie de clasa solicitata;
   b) detinerea mijloacelor necesare realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate: dotarea tehnica adecvata, logistica corespunzatoare, asigurarea conditiilor optime de desfasurare a lucrarilor de teren si de birou;
   c) detinerea unui sediu social sau a unui loc unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor, in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat.
   (2) Documentele sunt insotite de un raport de verificare, intocmit si semnat de inginerul-sef al OCPI din judetul in care persoana juridica isi are sediul social.
   Art. 28. - (1) In vederea obtinerii autorizarii, persoana juridica infiintata in Romania depune la ANCPI un dosar de autorizare, care contine:
   a) cererea-tip prin care solicita autorizarea, conform anexei nr. 2;
   b) raportul de verificare, prevazut la art. 27 alin. (2);
   c) documentele prevazute in anexa nr. 9;
   d) chestionarul de evaluare, conform anexei nr. 10;
   e) chitanta pentru plata taxei de autorizare;
   f) lista persoanelor fizice autorizate, angajate, pe baza carora se autorizeaza firma;
   g) certificat de cazier fiscal.
   (2) Dosarul are paginile numerotate, iar documentele se prezinta in ordinea mentionata la alin. (1).
   Art. 29. - (1) In vederea recunoasterii autorizarii, persoanele juridice infiintate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European depun la ANCPI un dosar de autorizare cu urmatoarele documente:
   a) cererea prin care solicita recunoasterea autorizarii;
   b) declaratia privind sediul social si sediul secundar;
   c) certificatul sau orice document justificativ, in copie, care sa probeze ca persoana juridica este inregistrata in statul care apartine Uniunii Europene sau intr-un stat care apartine Spatiului Economic European, emis de autoritatea competenta a statului de origine;
   d) portofoliul cu lucrari de specialitate executate;
   e) cazierul fiscal sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European;
   f) chitanta pentru plata taxei de autorizare.
   (2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie sa fie insotite de o traducere efectuata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei sau de o traducere oficiala echivalenta.
   Art. 30. - (1) Persoanele juridice infiintate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat care apartine Spatiului Economic European pot solicita recunoasterea documentului prin care se autorizeaza realizarea lucrarilor de specialitate.
   (2) Persoanele juridice precizate la alin. (1) au obligatia sa dovedeasca prin documente justificative:
   a) numarul persoanelor fizice autorizate sa execute lucrari de specialitate in Romania, in calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioada nedeterminata, cu norma intreaga;
   b) detinerea mijloacelor necesare realizarii si verificarii lucrarilor: dotarea tehnica adecvata, logistica corespunzatoare, asigurarea conditiilor optime de desfasurare a lucrarilor de teren si de birou;
   c) detinerea unui sediu secundar de desfasurare a activitatii in Romania.
   (3) In vederea recunoasterii autorizarii, persoanele juridice infiintate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat care apartine Spatiului Economic European trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii solicitate persoanelor juridice romane in vederea autorizarii.
   Art. 31. - (1) Autorizarea se realizeaza, la solicitarea persoanelor juridice, de catre comisia de autorizare constituita la nivelul ANCPI.
   (2) Dosarele de autorizare pentru persoane juridice se inregistreaza la ANCPI intr-un registru special destinat acestui scop si se arhiveaza prin grija secretarului comisiei de autorizare.
   Art. 32. - (1) Comisia de autorizare analizeaza dosarul, evalueaza conditiile tehnice, de personal si financiare indeplinite de persoana juridica respectiva si decide admiterea/respingerea autorizarii intr-o clasa corespunzatoare.
   (2) Prevederile art. 12 alin. (3)-(8) si ale art. 14 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
   Art. 33. - (1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este semnat de presedintele comisiei de autorizare si de directorul general al ANCPI.
   (2) Modelul certificatului de autorizare este prezentat in anexa nr. 11.
   Art. 34. - (1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este valabil pe o perioada de 5 ani, urmand a fi reinnoit in aceleasi conditii ca la autorizare.
   (2) Orice persoana juridica autorizata poate solicita oricand examinarea pentru o alta clasa.
   Art. 35. - ANCPI controleaza activitatea persoanelor juridice autorizate in ceea ce priveste calitatea lucrarilor de specialitate executate, aparatura, sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odata cu computerul sau ulterior, personalul angajat autorizat.
   Art. 36. - Persoanele juridice sunt supuse controlului de catre persoanele imputernicite de ANCPI la un interval de 2 ani sau ori de cate ori este nevoie, conform programului de control propus de directorul Directiei de cadastru si aprobat de directorul general al ANCPI. Programul de control se aduce la cunostinta persoanelor juridice autorizate in termen de 7 zile de la aprobare.
   Art. 37. - (1) Persoanele juridice autorizate au urmatoarele drepturi:
   a) sa participe la licitatii conform prevederilor legale;
   b) sa incheie conventii de colaborare;
   c) sa acorde consultanta tehnica de specialitate pentru clasa de lucrari in care sunt autorizate;
   d) sa execute lucrari de specialitate si masuratori pentru clasa de lucrari in care sunt autorizate;
   e) sa detina si sa foloseasca stampila.
   (2) Persoanele juridice autorizate in clasa S nu au dreptul sa participe la licitatii in nume propriu, avand ca obiect realizarea lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei.
   Art. 38. - Persoanele juridice autorizate au urmatoarele obligatii:
   a) sa respecte toate actele si dispozitiile legale, regulamentele, metodologiile, normele si instructiunile tehnice, elaborate de ANCPI;
   b) sa asigure perfectionarea profesionala a personalului de specialitate;
   c) sa prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul de stampila, conform anexei nr. 6, in termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare;
   d) sa notifice in scris la ANCPI, in termen de 15 zile de la aparitie, modificarea conditiilor care au determinat autorizarea: modificarea statutului de functionare, modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociatilor, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a angajatilor permanenti in baza carora a fost autorizata persoana juridica, sanctiunile comerciale primite, starea de faliment;
   e) sa instiinteze ANCPI despre infiintarea sediilor secundare;
   f) sa refaca lucrarile de specialitate executate, la solicitarea OCPI, in termenul stabilit;
   g) sa execute lucrari de specialitate cu aviz de executie si pe baza de documente si date provenite din surse autorizate;
   h) sa nu aduca atingere probitatii si prestigiului profesional;
   i) sa nu refuze repetat si nejustificat executarea lucrarilor de specialitate si sa nu conditioneze incheierea conventiilor pentru executarea lucrarilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile;
   j) sa asigure prezenta persoanei fizice autorizate angajate la convocarea OCPI sau a unui reprezentant al firmei, in cazul in care cel care a executat lucrarea de specialitate nu se poate prezenta;
   k) sa detina certificat metrologic valabil pentru aparatura de masurat utilizata, indiferent daca este in proprietate sau inchiriata, si licenta pentru sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odata cu computerul sau ulterior;
   l) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de specialitate realizate/refuzate si un registru de evidenta a lucrarilor verificate, dupa caz, conform anexei nr. 7.

   CAPITOLUL IV
  Raspunderea juridica si sanctionarea persoanelor fizice si
juridice autorizate

   Art. 39. - (1) Persoanele fizice si juridice autorizate raspund civil, disciplinar, penal, dupa caz, pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce le revin, conform prezentului regulament si legilor in vigoare.
   (2) Raspunderea disciplinara a persoanei fizice sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme de raspundere juridica.
   (3) Raspunderea disciplinara a persoanelor fizice sau juridice autorizate poate fi angajata in urmatoarele cazuri:
   a) nerespectarea dispozitiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a regulamentelor si a instructiunilor elaborate sau avizate de ANCPI;
   b) executarea lucrarilor de specialitate fara aviz de executie sau pe baza de documente si date provenite din surse neautorizate;
   c) refuzul nejustificat de a executa lucrari de specialitate si/sau conditionarea incheierii conventiilor de stipularea unor clauze inechitabile;
   d) conditionarea incheierii conventiilor cu beneficiarii lucrarilor de specialitate prin clauze care stipuleaza prestatii suplimentare, care nu au legatura cu obiectul acestora sau care, desi au legatura, in alte conditii, nu ar fi solicitate de beneficiar;
   e) perceperea unor onorarii care depasesc onorariile stabilite in conditiile Legii nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole;
   f) savarsirea oricaror fapte de natura sa aduca atingere onoarei, probitatii si prestigiului profesional;
   g) neinregistrarea lucrarilor de specialitate/a solicitarilor in registrul de evidenta a lucrarilor realizate/refuzate.
   Art. 40. - (1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice si juridice sunt:
   a) avertisment;
   b) amenda de la 50 lei la 1.000 lei inclusiv;
   c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioada de la o luna la 3 luni;
   d) retragerea certificatului de autorizare.
   (2) Punerea in aplicare a sanctiunilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor prezentului regulament, precum si altor prevederi legale in materie.
   (3) Suma provenita din amenzile prevazute la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul de stat/bugetul local, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 41. - Persoanele fizice si juridice autorizate sunt sanctionate cu avertisment in cazul primei abateri, in situatia in care nu se aplica sanctiunea suspendarii sau a retragerii certificatului de autorizare.
   Art. 42. - (1) Persoana fizica autorizata este sanctionata cu amenda de la 50 lei la 500 lei inclusiv, in urmatoarele cazuri:
   a) dupa primul avertisment;
   b) pentru neindeplinirea oricarei obligatii prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a), d), g), j), l), m) si n).
   (2) Persoana fizica autorizata este sanctionata cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei inclusiv, dupa aplicarea amenzii prevazute la alin. (1) sau pentru incalcari ale oricaror obligatii prevazute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h), k) si o).
   Art. 43. - Persoana juridica autorizata este sanctionata cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, in functie de gravitatea faptei, pentru:
   a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 39;
   b) incalcarea continua a prevederilor prezentului regulament si ale legilor in vigoare, ulterior aplicarii sanctiunii cu avertisment.
   Art. 44. - Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK - S.A. ori la unitatile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la CEC BANK - S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale.
   Art. 45. - (1) Dreptul persoanelor fizice sau juridice de a realiza lucrari de specialitate se suspenda in urmatoarele cazuri:
   a) cand impotriva persoanei fizice sau juridice autorizate s-a dispus sanctiunea disciplinara de suspendare a dreptului de a realiza lucrari de specialitate, pe o perioada de la o luna la 3 luni;
   b) in caz de pierdere sau distrugere a certificatului de autorizare si/sau a stampilei, pana la refacerea acestora;
   c) in caz de incapacitate temporara de munca, constatata in conditiile legii, pe durata existentei acesteia;
   d) pe o perioada de o luna, in caz de neplata a amenzii, dupa 30 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare;
   e) pe o perioada de la o luna la 3 luni, in cazul neprezentarii nemotivate la convocarea OCPI;
   f) pe o perioada de o luna de la data constatarii, in cazul nerespectarii prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d);
   g) pe o perioada de 3 luni de la data constatarii, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. o).
   (2) Suspendarea dureaza pana la incetarea cauzei care a determinat-o.
   (3) Prevederile alin. (1) lit. e) se aplica si persoanelor juridice autorizate, care au angajate persoane fizice sanctionate pentru lucrarile de specialitate executate in numele persoanei juridice autorizate.
   (4) La identificarea unor modificari efectuate de persoana fizica sau juridica autorizata in documentele receptionate de OCPI/ANCPI, ulterior receptiei, se aplica sanctiunea suspendarii certificatului pe o perioada de 3 luni, indiferent de data constatarii faptei.
   (5) Intocmirea documentatiilor fara executarea masuratorilor la teren se sanctioneaza cu suspendarea certificatului de autorizare pe o perioada de 3 luni, indiferent de data constatarii faptei.
   (6) In cazul executarii lucrarilor de specialitate fara incheierea conventiei de prestari de servicii se aplica sanctiunea suspendarii certificatului de autorizare pe o perioada de o luna, indiferent de data constatarii faptei.
   (7) In cazul neprezentarii, fara motiv, la convocarea OCPI in legatura cu lucrarile executate, OCPI aplica sanctiunea suspendarii certificatului pe o perioada de la o luna la 3 luni.
   Art. 46. - (1) Raspunderea disciplinara a persoanelor juridice autorizate este angajata pentru faptele proprii, precum si pentru actele savarsite de persoanele fizice autorizate angajate.
   (2) Pentru faptele proprii persoana juridica autorizata raspunde prin reprezentantii sai legali.
   (3) La constatarea conditiilor de suspendare, ANCPI anunta in scris persoana juridica autorizata despre suspendarea certificatului de autorizare.
   Art. 47. - (1) Dreptul de a realiza lucrari de specialitate se retrage in urmatoarele cazuri:
   a) cand impotriva persoanei autorizate se dispune sanctiunea disciplinara de retragere a certificatului de autorizare;
   b) cand se constata ca sunt indeplinite conditiile pentru a treia suspendare a dreptului de a realiza lucrari de specialitate in ultimii 3 ani;
   c) cand persoana autorizata executa lucrari de specialitate pentru categoriile de lucrari pentru care nu este autorizata sau in perioada in care autorizarea este suspendata.
   (2) Persoanele ale caror certificate de autorizare sunt retrase pot solicita o noua autorizare dupa 3 ani de la data retragerii acestora.
   Art. 48. - (1) Certificatul de autorizare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:
   a) la cererea persoanei autorizate;
   b) in cazul depasirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de inaintare a specimenului de stampila, prevazute in prezentul regulament;
   c) la decesul sau la declararea judecatoreasca a mortii;
   d) cand persoana autorizata este condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila in legatura cu activitatea sa;
   e) in cazul punerii sub interdictie a persoanei autorizate prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
   f) in cazul incetarii calitatii de persoana juridica.
   (2) Certificatul de autorizare in categoria E este valabil pe perioada in care persoana fizica este angajata, in baza unui contract de munca/raport de serviciu, de catre unitatea administrativ-teritoriala.
   Art. 49. - Abaterile disciplinare savarsite de persoanele fizice si juridice autorizate se constata de catre persoanele imputernicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, dupa caz, care intocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12.
   Art. 50. - (1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face astfel:
   a) amenda si avertismentul se aplica prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare incheiat de catre persoanele imputernicite;
   b) suspendarea dreptului de realizare a lucrarilor de specialitate se aplica la propunerea persoanelor imputernicite care au constatat abaterea, avizata de inginerul-sef al OCPI/directorul Directiei de cadastru, prin decizie a directorului OCPI sau prin ordin al directorului general al ANCPI, dupa caz.
   (2) Sanctiunea se aplica de OCPI in cazul in care abaterea disciplinara se realizeaza pe raza teritoriala de competenta a acestuia, indiferent de emitentul certificatului de autorizare.
   (3) Retragerea certificatului de autorizare se face la propunerea directorului OCPI prin ordin al directorului general al ANCPI.
   Art. 51. - Impotriva ordinului sau a deciziei de sanctionare partea nemultumita poate face contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
   Art. 52. - Pe durata suspendarii dreptului de executare a lucrarilor de specialitate sau a retragerii certificatului de autorizare persoanele fizice si juridice autorizate nu au dreptul sa faca uz de certificatul de autorizare si de stampila, acordate de ANCPI, respectiv de OCPI. Incalcarea prevederilor acestui articol constituie infractiune si se pedepseste conform legilor in vigoare.

   CAPITOLUL V
  Dispozitii finale

   Art. 53. - Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii.
   Art. 54. - (1) Persoanele fizice si juridice autorizate sunt obligate sa anunte ANCPI/OCPI degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de autorizare ori a stampilei in termen de 7 zile de la constatare.
   (2) ANCPI/OCPI elibereaza un duplicat al certificatului de autorizare respectiv, cu un numar nou de serie, la solicitarea scrisa, prezentata de persoana in cauza. Solicitarea este insotita de un exemplar al ziarului in care s-a publicat declaratia de nulitate si de chitanta pentru plata tarifului. In cazul confectionarii unei noi stampile se inregistreaza specimenul respectiv.
   (3) Geodezii cu drept de semnatura, autorizati prin Ordinul Geodezilor din Romania, sunt autorizati de drept si sunt obligati ca in termen de 8 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament sa obtina certificatul de autorizare si stampila, in categoriile prevazute de prezentul regulament, cu plata tarifelor legale.
   (4) Persoanele fizice autorizate de ANCPI/OCPI anterior anului 2007, in temeiul Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001*), cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate ca in termen de 8 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament sa isi reinnoiasca certificatul de autorizare si stampila, prin depunerea unui nou dosar de autorizare care sa contina certificatul vechi si stampila, cu plata tarifelor legale, fara reexaminare.
   (5) Geodezii cu drept de semnatura si persoanele fizice autorizate care nu se conformeaza prevederilor alin. (3) si (4) nu pot depune lucrari spre avizare la ANCPI/OCPI dupa expirarea termenului.
    ___________
   *) Abrogat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 81/2010 privind abrogarea unor acte normative.

   Art. 55. - Raspunderea pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de prezentul regulament revine ANCPI/OCPI.
   Art. 56. - In cazul in care persoana fizica sau juridica solicita reexaminarea in vederea autorizarii se achita o noua taxa de autorizare.
   Art. 57. - Modelele de stampila pentru persoanele fizice si juridice autorizate sunt prezentate in anexa nr. 6.
   Art. 58. - (1) Documentatiile intocmite de persoanele juridice autorizate sunt stampilate de catre persoana fizica autorizata care executa/verifica lucrarea si de catre persoana juridica autorizata.
   (2) Documentatiile intocmite de persoanele fizice avand categoria E sunt stampilate de acestea si de institutia la care sunt angajate si in numele careia executa lucrarea.
   Art. 59. - Tabelul persoanelor fizice si juridice autorizate se afiseaza pe pagina de internet a ANCPI si se actualizeaza permanent.
   Art. 60. - OCPI tin evidenta persoanelor fizice autorizate din categoriile B, C, E si o comunica ANCPI.
   Art. 61. - (1) ANCPI construieste o platforma electronica prin intermediul careia se face schimbul de informatii privind lista persoanelor fizice si juridice autorizate pentru executarea lucrarilor de specialitate de pe teritoriul Romaniei si cea a celor stabiliti pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei, procedurile de autorizare si masurile disciplinare definitive dispuse.
   (2) ANCPI coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, SIPI, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, in vederea asigurarii controlului prestatorilor de servicii si al serviciilor pe care acestia le presteaza.
   Art. 62. - Taxa de autorizare se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Taxa de autorizare se achita de solicitant odata cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare.
   Art. 63. - Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezentul regulament.

   ANEXA Nr. 1
la regulament

    Conditii minime de autorizare pentru persoane fizice
   
+------------+---------------------------------------+------------------------+---------------+
|Categoria de| | |Vechimea minima|
| autorizare | Studii | Domeniul |in specialitate|
| | | | (ani) |
+------------+-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| D | Studii universitare de | SUL | Geodezie, cadastru, | 7 |
| | licenta | |topografie, cartografie,| |
| | | | topografie miniera | |
+------------+-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| A | Studii universitare de | SUL | Geodezie, cadastru, | 3 |
| |licenta/Studii superioare de | |topografie, cartografie,| |
| | scurta durata | | topografie miniera | |
| | +---------+------------------------+---------------+
| | | SSSD | Geodezie, cadastru, | 5 |
| | | |topografie, cartografie,| |
| | | | topografie miniera sau | |
| | | | studii echivalente | |
+------------+-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| B | Studii universitare de | SUL | Geodezie, cadastru, | 2 |
| |licenta/Studii superioare de | |topografie, cartografie,| |
| | scurta durata | | topografie miniera | |
| | +---------+------------------------+---------------+
| | | SSSD | Geodezie, cadastru, | 3 |
| | | |topografie, cartografie,| |
| | | | topografie miniera sau | |
| | | | studii echivalente | |
| +-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| | Studii postliceale | - | Cadastru, topografie, | 4 |
| | | |cartografie, topografie | |
| | | | miniera | |
| +-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| |Studii medii de specialitate | - | Cadastru, topografie, | 4 |
| | | |cartografie, topografie | |
| | | | miniera | |
| +-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| | Studii de reconversie | SUL, | Cadastru, topografie, | 3 |
| | profesionala | SSSD |cartografie, topografie | |
| | | | miniera | |
+------------+-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| C | Studii universitare de | SUL | Cadastru, topografie, | 1 |
| |licenta/Studii superioare de | |cartografie, topografie | |
| | scurta durata | | miniera | |
| | | +------------------------+---------------+
| | | | Alte specialitati + | 2 |
| | | | 3 semestre in | |
| | | |specialitatile cadastru,| |
| | | |topografie, cartografie | |
| | +---------+------------------------+---------------+
| | | SSSD | Cadastru, topografie, | 1 |
| | | |cartografie, topografie | |
| | | | miniera sau studii | |
| | | | echivalente | |
| +-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| | Studii postliceale | - | Cadastru, topografie, | 2 |
| | | |cartografie, topografie | |
| | | | miniera | |
| | | +------------------------+---------------+
| | | | Alte specialitati + | 3 |
| | | | cursuri de reconversie | |
| | | | profesionala | |
| +-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| |Studii medii de specialitate | - | Cadastru, topografie, | 3 |
| | | |cartografie, topografie | |
| | | | miniera | |
| +-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| | Studii de reconversie | SUL, | Cadastru, topografie, | 2 |
| | profesionala | SSSD |cartografie, topografie | |
| | | | miniera | |
+------------+-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
| E | Minimum studii medii | - | Cursuri de pregatire | |
| | | | profesionala | |
| | | | organizate/recunoscute | |
| | | | de ANCPI/OCPI | |
+------------+-----------------------------+---------+------------------------+---------------+
    SUL - studii universitare de licenta
    SSSD - studii superioare de scurta durata

   ANEXA Nr. 2
la regulament

    Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice

    Catre ANCPI/OCPI ..............

    Domnule/Doamna presedinte al/a comisiei de autorizare,

    Subsemnatul/Subsemnata, ................................., nascut/nascuta in localitatea .................................., judetul ..............., avand cetatenia ............................., domiciliat/domiciliata in localitatea ................, str. .............................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul/judetul ......................., telefon ......................................, e-mail ........................................., cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ..............................., promotia ......................, eliberata de ........................... din ........................, solicit autorizarea in categoria de lucrari A/B/C/D.
    In sustinerea cererii anexez urmatoarele:
   1. curriculum vitae;
   2. lista de lucrari de specialitate realizate si a celor la care am participat (denumirea lucrarii, amplasament, tipuri de lucrari de specialitate realizate etc.);
   3. copii ale actelor de studii/specializari;
   4. copia carnetului de munca, vizat;
   5. certificat de cazier judiciar, original;
   6. certificat de cazier fiscal, original;
   7. chitanta taxa autorizare, copie.

    Semnatura ..................................
    Data ............................................
    ___________
   *) Sau echivalent.

    Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizarii persoanelor juridice

    Catre ANCPI

    Domnule/Doamna presedinte al/a comisiei de autorizare,

   . ................................................ (denumirea persoanei juridice), societate comerciala inmatriculata in *) ............................., CUI**) ........................., cu sediul in localitatea ......................, str. ............. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., sectorul/judetul ....................., telefon ............................., fax ......................., reprezentata prin ........................ in calitate de ..................................., solicit autorizarea ca persoana juridica pentru a realiza si verifica lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei in clasa:
    I []/II []/III [], conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010.
    In sustinerea cererii anexez urmatoarele: .................................................................................................

    Semnatura ..................................
    Data ............................................
    ___________
   *) Se mentioneaza statul in care a fost infiintata societatea.
   **) Sau echivalent.

   ANEXA Nr. 31)
la regulament
    ___________
   1) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.
   
              Curriculum vitae|(model european)
Informatii personale|
Nume/Prenume|
Adresa(e)|
Telefon(oane)| Mobil:
Fax(uri)|
E-mail(uri)|
Nationalitate(-tati)|
Data nasterii|
Sex|
Locul de munca vizat/Domeniul ocupational|
Experienta profesionala|
Perioada|
Functia sau postul ocupat|
Activitati si responsabilitati principale|
Numele si adresa angajatorului|
Tipul activitatii sau sectorul de activitate|
Educatie si formare|
Perioada|
Calificarea/diploma obtinuta|
Disciplinele principale studiate/|
competente profesionale dobandite|
Numele si tipul institutiei de invatamant/|
furnizorului deformare|
Nivelul in clasificarea nationala sau|
internationala|
Aptitudini si competente personale|
Limba(i) materna(e)|
Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)|
|+-------------------------+---------------------------+-------------+
Autoevaluare|| Intelegere | Vorbire | Scriere |
Nivel european(*)|+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|| Ascultare | Citire |Participare la| Discurs | Exprimare |
|| | | conversatie | oral | scrisa |
|+--+---------+--+---------+--+-----------+--+---------+--+----------+
Limba|| | | | | | | | | | |
|+--+---------+--+---------+--+-----------+--+---------+--+----------+
Limba|| | | | | | | | | | |
|+--+---------+--+---------+--+-----------+--+---------+--+----------+
Competente si abilitati sociale|
Competente si aptitudini organizatorice|
Competente si aptitudini tehnice|
Competente si aptitudini de|
utilizare a calculatorului|
Competente si aptitudini artistice|
Alte competente si aptitudini|
Permis(e) de conducere|
Informatii suplimentare|
Anexe|
   ANEXA Nr. 4
la regulament

    AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
    OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
    Data ..............................

    Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

    In conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedand la examinarea candidatilor/analiza dosarelor, decide:
   
+----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------------+-----------+-------------+
|Nr. |Numele si prenumele|Categoria solicitata|Nota la proba scrisa| Nota la interviu/ |Nota finala|Admis/Respins|
|crt.| candidatului | | |Nota la proba practica| | |
+----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------------+-----------+-------------+
+----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------------+-----------+-------------+
+----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------------+-----------+-------------+
+----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------------+-----------+-------------+
+----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------------+-----------+-------------+
+----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------------+-----------+-------------+
+----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------------+-----------+-------------+
    Prenumele si numele presedintelui comisiei de autorizare .............................
    Semnatura ..............................

    AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
    OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
    Data ....

    Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane juridice

    In conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedand la analiza dosarelor, decide:
   
+----+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|Nr. | Denumirea persoanei juridice |Clasa solicitata|Clasa acordata|
|crt.| | | |
+----+-----------------------------------------+----------------+--------------+
+----+-----------------------------------------+----------------+--------------+
+----+-----------------------------------------+----------------+--------------+
+----+-----------------------------------------+----------------+--------------+
+----+-----------------------------------------+----------------+--------------+
+----+-----------------------------------------+----------------+--------------+
+----+-----------------------------------------+----------------+--------------+
    Prenumele si numele presedintelui comisiei de autorizare .............................
    Semnatura ..............................

   ANEXA Nr. 51)
la regulament
    ___________
   1) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

   

   ANEXA Nr. 6*)
la regulament
    ___________
   *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

    Model stampila

   

   ANEXA Nr. 7
la regulament

    Prenumele si numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ...............
    Certificat de autorizare nr. ..... din ..... pentru categoria de lucrari ......

    Registru de evidenta a lucrarilor realizate/refuzate
   
+----+--------------------+-------------------+--------------+--------------------+-------------+-------------+
|Nr. | Lucrare |Nr. de inregistrare| |Contract de servicii|Receptionate/| |
|crt.|acceptata/respinsa*)| la OCPI/ANCPI |Tipul lucrarii| (nr. si data) | Respinse |Observatii**)|
| | | | | |de OCPI/ANCPI| |
+----+--------------------+-------------------+--------------+--------------------+-------------+-------------+
+----+--------------------+-------------------+--------------+--------------------+-------------+-------------+
+----+--------------------+-------------------+--------------+--------------------+-------------+-------------+
+----+--------------------+-------------------+--------------+--------------------+-------------+-------------+
+----+--------------------+-------------------+--------------+--------------------+-------------+-------------+
+----+--------------------+-------------------+--------------+--------------------+-------------+-------------+
    Prenumele si numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ...............
    Certificat de autorizare nr. ..... din ..... pentru categoria de lucrari ........

    Registru de evidenta a lucrarilor verificate***)
   
+----+----------------+--------------------------+--------+--------------------+-----------+-------------------+
|Nr. |Numele/Denumirea| Nr. de inregistrare | Tipul |Contract de servicii| Data |Calificativ acordat|
|crt.| executantului |in registrul executantului|lucrarii| (nr. si data) |verificarii| (Admis/Respins) |
+----+----------------+--------------------------+--------+--------------------+-----------+-------------------+
+----+----------------+--------------------------+--------+--------------------+-----------+-------------------+
+----+----------------+--------------------------+--------+--------------------+-----------+-------------------+
+----+----------------+--------------------------+--------+--------------------+-----------+-------------------+
+----+----------------+--------------------------+--------+--------------------+-----------+-------------------+
+----+----------------+--------------------------+--------+--------------------+-----------+-------------------+
+----+----------------+--------------------------+--------+--------------------+-----------+-------------------+
   *) Nr. crt. al lucrarii respinse se va trece si pe adresa de motivare a refuzului.
   **) Persoanele juridice vor trece prenumele si numele persoanei fizice care a raspuns de lucrare, prin aplicarea stampilei.
   ***) Se va completa numai de persoanele autorizate care au dreptul sa execute verificarea lucrarilor.

   ANEXA Nr. 8
la regulament

    Conditii minime de autorizare pentru persoane juridice
   
+-------------+------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Clasa |Numar de persoane fizice autorizate (PFA) | Dotare |
|de autorizare| angajate cu norma intreaga | |
+-------------+------------------------------------------+----------------------------------------------+
| I |5 PFA, din care minimum 1 PFA categoria D |2 statii totale*) |
| | |1 receptor GPS (L1, L2)*) |
| | |3 calculatoare PC |
| | |3 imprimante |
| | |1 plotter A0 |
| | |2 scanere |
| | |licenta soft de prelucrare masuratori |
| | |2 autoturisme |
| | |sediu |
+-------------+------------------------------------------+----------------------------------------------+
| II |3 PFA, din care minimum 1 PFA categoria A |2 statii totale |
| | |1 receptor GPS |
| | |2 calculatoare PC |
| | |2 imprimante |
| | |1 plotter |
| | |1 scanner |
| | |licenta soft de prelucrare masuratori |
| | |1 autoturism |
| | |sediu |
+-------------+------------------------------------------+----------------------------------------------+
| III |1 PFA de categoria A, B sau D |1 statie totala |
| | |1 calculator PC |
| | |1 imprimanta |
| | |1 scanner |
| | |1 licenta soft de prelucrare masuratori |
| | |1 autoturism |
| | |sediu-punct de lucru |
+-------------+------------------------------------------+----------------------------------------------+
| S |Minimum o persoana autorizata in categoria|Sa aiba un compartiment functional de cadastru|
| |de lucrari pe care le executa |2 statii totale |
| | |2 receptoare GPS |
| | |4 calculatoare PC |
| | |2 imprimante |
| | |1 plotter |
| | |2 scanere |
| | |2 licente soft de prelucrare masuratori |
| | |1 autoturism |
| | |sediu |
+-------------+------------------------------------------+----------------------------------------------+
   *) Persoanele juridice care desfasoara activitati de fotogrammetrie pot sa detina in locul statiilor totale sau al receptoarelor GPS aparatura de prelucrare fotogrammetrica.

   ANEXA Nr. 9
la regulament

    LISTA
documentelor depuse la ANCPI in vederea autorizarii persoanelor juridice

   1. Copii de pe documentele privind infiintarea, organizarea si functionarea persoanei juridice:
   1.1. certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
   1.2. actul constitutiv al persoanei juridice;
   1.3. statutul societatii comerciale;
   1.4. codul fiscal;
   1.5. certificat de cazier fiscal.
   2. Copii ale documentelor reprezentantului legal, administratorului sau asociatului autorizat si ale angajatilor permanenti autorizati ca persoane fizice pentru domeniul in care solicita autorizarea (carte de munca, contract individual de munca pe perioada nedeterminata, autorizatia persoanei fizice angajate la firma).
   3. Chestionarul de evaluare.

    Operator economic,
   . .................................
    (semnatura autorizata)

   ANEXA Nr. 10
la regulament

    Candidatul ..............................................
    (denumirea persoanei juridice)

    Chestionar de evaluare

   I. Informatii generale
   1. Denumirea ...............................................................
   2. Codul fiscal ..............................................................
   3. Codul unic de inregistrare .................................................... Data ..............................
   4. Adresa sediului central ...........................................................................................
   5. Telefon ..................................... Fax ............................... E-mail ..........................
   6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ........................................................................ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
   7. Obiectul principal de activitate .................................................................................. (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
   8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul ......................................................... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
   9. Capitalul social ........................
   10. Contracte derulate (lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei) - daca este cazul
   
+----+---------------------+----------------------+-------------+---------------+------------------+--------------+
| | | Denumirea/ | | |Procent indeplinit| Perioada |
|Nr. |Obiectul contractului|Numele beneficiarului/| Calitatea | Pretul total | de prestator | de derulare |
|crt.| | clientului |prestatorului|al contractului| (%) |a contractului|
| | | Adresa | | | | |
+----+---------------------+----------------------+-------------+---------------+------------------+--------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----+---------------------+----------------------+-------------+---------------+------------------+--------------+
+----+---------------------+----------------------+-------------+---------------+------------------+--------------+
+----+---------------------+----------------------+-------------+---------------+------------------+--------------+
   II. Lista cu echipamentul/softul/mijloacele de transport
    (detinute in vederea desfasurarii activitatii de specialitate)
   
+-------------------+------------------------------+-----------------------------+--------------------------------+
| | | Starea echipamentului | Proprietate/Inchiriere |
|Tipul de echipament|Descriere, producator, vechime|(nou, in stare buna, necesita|(de la cine si se ataseaza copie|
| | (in ani) | reparatii minore) | a actului de inchiriere) |
| | | si numarul disponibil | |
+-------------------+------------------------------+-----------------------------+--------------------------------+
+-------------------+------------------------------+-----------------------------+--------------------------------+
+-------------------+------------------------------+-----------------------------+--------------------------------+
   III. Lista cu personalul de specialitate angajat permanent
   
+----------------------------+---------------------+---------------------------+----------------------------------+
| | | Functia | Vechime |
| Numele si prenumele |Categoria autorizarii| (in cadrul firmei) |(se ataseaza copii de pe carnetele|
| | | | de munca certificate) |
+----------------------------+---------------------+---------------------------+----------------------------------+
+----------------------------+---------------------+---------------------------+----------------------------------+
+----------------------------+---------------------+---------------------------+----------------------------------+
    Operator economic,
   . .................................
    (semnatura autorizata)

   ANEXA Nr. 11*)
la regulament
    ___________
   *) Anexa nr. 11 este reprodusa in facsimil.

   

   ANEXA Nr. 12
la regulament

    PROCES-VERBAL
Nr. .............. data .....................

    Subsemnatul, ......................................., in calitate de reprezentant al ANCPI/OCPI, salariat la ....................................., pentru constatarea abaterilor disciplinare si aplicarea sanctiunilor in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 795/2001, am constatat urmatoarele:
   1. Locul constatarii
    UAT ...................................., localitatea ................................................., judetul ...........................................
   2. Identitatea persoanei autorizate
    Prenumele si numele (denumirea) ..................................................., Autorizatia cu seria ........... nr. ................, domiciliat (cu sediul) in judetul (sectorul) ..........., localitatea .........................., str. .................................. nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. ......, ap. ..., CI/BI ..... seria ...... nr. ..............., emisa/emis de ............................... la data ...................., avand ocupatia ......................................, salariat al ................................., cu sediul in judetul/(sectorul) ..........., localitatea ............................., str. ...................... nr. ......., sc. ....., et. ....., ap. .....
   3. Descrierea abaterii
   . ....................................................................................................................
   . ....................................................................................................................
   . ....................................................................................................................
    Fapta constatata constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu avertisment/amenda/suspendare.
   . ....................................................................................................................
    Contravenientul a luat cunostinta de continutul procesului-verbal.

    Semnatura persoanei autorizate si stampila
   . ........................................................

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b