Ordin nr. 1184/2011 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare

între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară

   Art. 1. - Se aproba Protocolul-cadru de colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregistrarii sistematice a imobilelor in cadastru si in cartea funciara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   
Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

 

    Bucuresti, 11 noiembrie 2011.
    Nr. 1.184.

 

   
ANEXĂ
 

 

   

     
  AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Nr. ................../.............................
......................................................................................
(unitatea administrativ-teritoriala)
Nr. ....................../...........................

   
PROTOCOL DE COLABORARE
intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ............................................................... (unitatea administrativ-teritoriala)

 

    Partile:
    Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I.), cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, sectorul 6, reprezentata de domnul ................................, in calitate de director general,
    si
    ..................................................... (unitatea administrativ-teritoriala), cu sediul in ..................., reprezentata prin ........................., in calitate de .......................,
    avand in vedere:
   - avizul pentru conformitate al A.N.C.P.I. nr. ............. privind specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractului, emis potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (17) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   - contractul nr. ............... din data de ..............., incheiat intre ............................................ (unitatea administrativ-teritoriala) si ................................, avand ca obiect inregistrarea sistematica in cadastru si cartea funciara a imobilelor de pe teritoriul .....................................................; (unitatea administrativ-teritoriala)
   - acordul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ................... cu privire la incheierea protocolului, exprimat prin Adresa nr. ............................ din data de ...................................,
    convin sa incheie prezentul protocol de colaborare.

 

   Art. 1. - Protocolul de colaborare stabileste modul de realizare a schimbului de date si informatii, in scopul determinarii prin masuratori a limitelor imobilelor, identificarea detinatorilor acestora si inscrierea in cadastru si cartea funciara, in conformitate cu reglementarile in vigoare in domeniul cadastrului si al publicitatii imobiliare.
   Art. 2. - (1) Datele, informatiile si documentele ce pot fi puse la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale de catre oficiul teritorial de cadastru si publicitate imobiliara (oficiul teritorial), in format analogic sau digital, dupa caz, in vederea executarii lucrarii de inregistrare sistematica a imobilelor in cadastru si in cartea funciara, sunt:
   - ortofotoplanul corespunzator unitatii administrativ-teritoriale;
   - documentatiile de amplasament si de delimitare a imobilului;
   - planurile cadastrale/topografice;
   - planurile parcelare, avizate de comisia locala, existente in arhiva oficiului teritorial;
   - date referitoare la reteaua nationala geodezica (planimetrie, altimetrie);
   - baza de date a titlurilor de proprietate;
   - documentatiile executate conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si avizate tehnic;
   - planul urbanistic general, planul urbanistic zonal, avizate de oficiul teritorial;
   - baza de date a registrelor de transcriptiuni-inscriptiuni;
   - copii ale cartilor funciare;
   - limitele unitatii administrativ-teritoriale si ale intravilanelor componente;
   - alte documentatii (harti de carte funciara, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informationale specifice etc.), in masura in care sunt necesare realizarii proiectului.
   (2) Datele si informatiile necesare atingerii obiectivelor proiectului se pun la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale de catre oficiul teritorial, in urma solicitarii acesteia in scris, in baza unui proces-verbal de predare-primire, in termen de maximum 20 de zile lucratoare, conform unei programari stabilite de oficiul teritorial.
   (3) Unitatea administrativ-teritoriala poate imputernici executantul lucrarii sa efectueze demersurile necesare in vederea preluarii datelor si informatiilor la inceputul proiectului, depunerii documentelor tehnice ale cadastrului pentru efectuarea receptiei si restituirii datelor preluate la terminarea lucrarilor sau la incetarea valabilitatii protocolului.
   (4) Informatiile in format analogic pot fi scanate la sediul oficiului teritorial sau vor putea fi fotocopiate. In acest sens, in masura in care este disponibil, oficiul teritorial va pune la dispozitie un spatiu de lucru in care unitatea administrativteritoriala va putea instala scanere, copiatoare etc.
   (5) Datele despre imobilele inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se pun la dispozitie de catre oficiul teritorial.
   Art. 3. - (1) Costurile materialelor necesare realizarii copiilor pe suport magnetic sau analogic se vor suporta de unitatea administrativ-teritoriala.
   (2) La intocmirea programarii privind preluarea informatiilor de la oficiul teritorial se va avea in vedere evitarea ingreunarii desfasurarii activitatilor curente. In acest sens se vor corela programarile de preluare a datelor si informatiilor de la oficiul teritorial cu cele de receptie. Datele se pun la dispozitie in mod etapizat, pe sectoare cadastrale, pe masura receptiei acestora.
   Art. 4. - Continutul si forma documentelor tehnice ale cadastrului care sunt receptionate de catre oficiul teritorial in baza prezentului protocol de colaborare sunt stabilite prin specificatiile tehnice din documentatia de atribuire, cu avizul A.N.C.P.I., in conditiile art. 8 alin. (17) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 5. - Informatiile puse la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale de catre oficiul teritorial in baza prezentului protocol de colaborare nu vor fi utilizate decat pentru realizarea scopului in care au fost furnizate, nu pot fi comercializate si se restituie la terminarea lucrarilor sau la incetarea valabilitatii protocolului de colaborare, pe baza de proces-verbal. Datele si informatiile puse la dispozitie in baza prezentului protocol de colaborare se utilizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 6. - Prezentul protocol de colaborare este valabil pe o perioada de un an si poate fi prelungit cu acordul partilor. Intentia privind prelungirea valabilitatii protocolului de colaborare se notifica celeilalte parti cu 30 de zile inainte de data expirarii acestuia.
   Art. 7. - Prezentul protocol de colaborare s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare la data semnarii sale. O copie a prezentului protocol de colaborare va fi comunicata Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ......................................., in vederea punerii sale in aplicare.
   

     
  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
..............................................,
director general
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .............................
..................................................................................................,
director
...........................................................................................
(unitatea administrativ-teritoriala)
..............................................................................................
(numele, prenumele si functia)

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b