Norma tehnică pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 03/06/2010
pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

   I.1. Cadrul legal
   Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 1 si ale art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, denumita in continuare Lege, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.
   Art. 2. - (1) Prezentele norme tehnice se refera la constituirea unui set de date, informatii si planuri privind identificarea terenurilor definite ca spatii verzi si a celor degradate, posibil a fi reabilitate ca spatii verzi, cu identificarea starii de viabilitate a vegetatiei de pe aceste terenuri, a caracteristicilor ei, a indicilor de cantitate si calitate aferenti.
   (2) Datele, informatiile si planurile mentionate mai sus vor fi cuprinse intr-un registru, numit Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, aferent teritoriului intravilan al localitatii pentru care se intocmeste.
   I.2. Obiectivele Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor
   Art. 3. - Obiectivele ce se asigura prin elaborarea registrelor locale ale spatiilor verzi din intravilanul localitatilor sunt:
   a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor;
   b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei mediului si al asigurarii calitatii vietii;
   c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi;
   d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in starea corespunzatoare functiilor lor;
   e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor acoperite cu vegetatie;
   f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural.
   Art. 4. - Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor va determina o buna gestionare a potentialului spatiilor verzi cu implicatii asupra sigurantei si calitatii vietii, asigurand crearea unui sistem de monitorizare a spatiilor verzi si a terenurilor degradate ce pot fi recuperate ca spatii verzi, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si starii de sanatate a populatiei.

 

   CAPITOLUL II
  Domeniul de aplicare si definitii

 

   II.1. Domeniul de aplicare
   Art. 5. - Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice cuprinde:
   a) spatiile verzi situate pe terenurile apartinand domeniului public/privat din intravilanul localitatii;
   b) terenurile proprietate publica, degradate, din intravilanul localitatii, posibil sa fie reabilitate si reamenajate ca spatii verzi;
   c) arbori izolati (diametru, inaltime) plantati pe langa arterele de circulatie, pe terenurile institutiilor de invatamant, ansamblurilor de locuinte, lacasurilor de cult, cimitirelor si altora asemenea;
   d) arbori ocrotiti, indiferent de starea de sanatate si de dimensiunile acestora.
   II.2. Definitii
   Art. 6. - (1) Sunt considerate spatii verzi urmatoarele tipuri de terenuri existente in intravilanul localitatilor:
   a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;
   b) spatii verzi publice cu folosinta specializata;
   c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;
   d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;
   e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;
   f) paduri de agrement.
   (2) In sensul prezentelor norme tehnice, spatii verzi publice cu folosinta specializata sunt:
   a) gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ;
   b) cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie sociala, institutii, edificii de cult, cimitire;
   c) baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta.
   (3) Definitiile spatiilor verzi nominalizate la alin. (1) si (2) sunt prevazute la art. 4 din Lege.
   II.3. Respectarea prevederilor planurilor urbanistice generale, ale regulamentelor de urbanism si ale sistemelor informationale specifice
   Art. 7. - (1) Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor se constituie ca o componenta a unui sistem informational de evidenta si inventariere sistematica a terenurilor din intravilanul localitatilor definite ca spatii verzi conform Legii si art. 6 din prezentele norme tehnice.
   (2) Inventarierea se realizeaza sub aspect tehnic, economic si juridic, cat si sub aspectul descrierii si stabilirii caracteristicilor cantitative si calitative ale vegetatiei de pe aceste terenuri.
   Art. 8. - Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor trebuie corelat cu prevederile planurilor urbanistice generale si ale regulamentelor de urbanism intocmite conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 9. - Executarea lucrarilor de identificare, masurare si reprezentare a spatiilor verzi din intravilanul localitatilor se va face pe planuri topografice, cadastrale, harti sau ortofotoplanuri georeferentiate, ce se pun la dispozitie de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti, in format analogic sau digital, cu plata tarifelor legale.
   Art. 10. - (1) In localitatile unde s-a executat sau este in curs de executie realizarea Sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane (SISDIEBDU) se pot utiliza datele si informatiile puse la dispozitie de acesta sau, dupa caz, se pot actualiza.
   (2) Datele si informatiile cuprinse in SISDIEBDU sunt in administrarea autoritatilor administratiei publice locale.

 

   CAPITOLUL III
  Date si informatii specifice pentru realizarea Registrului
local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

 

   III.1. Date si informatii specifice - definirea continutului de informatii specifice
   Art. 11. - (1) Activitatile care se vor intreprinde de catre autoritatile administratiei publice locale in vederea constituirii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor sunt urmatoarele:
   a) inventarierea si transpunerea pe planuri si harti, in format digital, a terenurilor definite ca spatii verzi;
   b) constituirea unui sistem informational specific, cuprinzand date si informatii specifice privind speciile de arbori si vegetatia existenta, cu determinarea indicilor calitativi si cantitativi;
   c) elaborarea unor planuri sau harti in format digital, la nivelul intravilanului localitatii;
   d) exploatarea si actualizarea informatiilor din planurile sau hartile digitale privind spatiile verzi, arborii izolati si terenurile degradate, in scopul gestionarii eficiente a acestora;
   e) constituirea unei evidente a tuturor documentelor emise de autoritatile administratiei publice locale si de autoritatile din domeniul protectiei mediului privind documentatiile de urbanism, certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, avizele de taiere si toaletare a arborilor, documentele de control si stabilire a contraventiilor, precum si orice alte documente care au efecte asupra starii spatiului verde.
   (2) Planurile sau hartile in format digital prevazute la alin. (1) lit. c) trebuie sa cuprinda:
   a) terenurile definite ca spatii verzi;
   b) distributia arborilor izolati si ocrotiti;
   c) terenurile degradate care pot fi transformate in spatii verzi.
   Art. 12. - (1) Principalele operatiuni pentru constituirea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor sunt:
   a) delimitarea spatiului verde ce urmeaza a fi cadastrat si marcarea limitei acestuia;
   b) identificarea tipului de proprietate si a proprietarilor spatiilor verzi;
   c) identificarea reglementarilor din documentatiile de urbanism avizate si aprobate conform legii;
   d) completarea datelor continute in Fisa spatiului verde, conform anexei care face parte integranta din prezentele norme tehnice;
   e) informatii de detaliu privind vegetatia existenta, speciile, numarul si tipul de arbori, indici cantitativi si indici calitativi;
   f) actualizarea planurilor sau hartilor digitale, care vor constitui suportul de baza al lucrarilor de identificare si inventariere a spatiilor verzi.
   (2) Datele si informatiile privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul spatiului verde sunt cele existente in evidentele documentelor de cadastru general si in SISDIEBDU, in cazul in care aceste spatii au fost identificate, masurate si reprezentate pe planuri si harti si sunt cuprinse in registre cadastrale.
   Art. 13. - (1) Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor va fi impartit pe categorii astfel:
   a) spatiile verzi, definite conform art. 6;
   b) arbori izolati;
   c) arbori ocrotiti;
   d) terenuri degradate, proprietate publica, ce pot fi reabilitate ca spatii verzi.
   (2) Pentru categoria prevazuta la alin. (1) lit. a), datele si informatiile specifice necesare sunt:
   a) amplasament;
   b) suprafata;
   c) categorie de folosinta;
   d) regimul juridic;
   e) reglementare urbanistica;
   f) specii de arbori existenti, pentru care se va detalia numarul unic de identificare si se vor determina amplasamentul, specia, diametrul, inaltimea, evaluarea starii de viabilitate, evaluarea gradului de intretinere.
   (3) Pentru categoriile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), datele si informatiile specifice necesare sunt:
   a) numar unic de identificare;
   b) amplasament;
   c) specie;
   d) diametru;
   e) inaltime;
   f) evaluarea starii de viabilitate;
   g) identificarea riscurilor potentiale.
   (4) Pentru categoria prevazuta la alin. (1) lit. d), datele si informatiile specifice necesare sunt:
   a) amplasament;
   b) suprafata;
   c) categorie de folosinta;
   d) specii de arbori;
   e) evaluarea gradului de intretinere.
   III.2. Intretinerea si actualizarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor
   Art. 14. - (1) Sistemul informational al spatiilor verzi se realizeaza ca urmare a efectuarii lucrarilor de identificare, masurare, inventariere si cartare a terenurilor definite ca spatii verzi, precum si a culegerii informatiilor specifice privind speciile de arbori si vegetatia existenta, cu determinarea indicilor cantitativi si calitativi.
   (2) Sistemul informational al spatiilor verzi reprezinta un ansamblu de baze de date grafice si textuale, concepute unitar, intretinute independent si exploatate impreuna.
   Art. 15. - Pe baza datelor si informatiilor din Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor se genereaza si se vizualizeaza planuri si harti tematice, rapoarte statistice, diagrame si altele asemenea, in scopul:
   a) intretinerii si actualizarii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;
   b) asigurarii suportului decizional al autoritatii administratiei publice in activitatea de reglementare urbana si in gestionarea fondului verde al localitatii (taieri, toaletari, replantari etc.).
   Art. 16. - (1) Verificarea si actualizarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor se face permanent, in functie de modificarile survenite in teren ale spatiilor verzi.
   (2) Schimbarile produse in evidentele spatiilor verzi se actualizeaza pe planuri si harti, cu respectarea normelor si instructiunilor emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
   (3) Actualizarea setului de date si informatii specifice privind starea terenului, vegetatia existenta, indicii calitativi si cantitativi se efectueaza cu respectarea normelor si instructiunilor din domeniul mediului.
   (4) Actualizarea datelor referitoare la reglementarea urbanistica se efectueaza cu respectarea normelor din domeniul urbanismului.
   Art. 17. - (1) Finantarea activitatilor de realizare a registrelor locale ale spatiilor verzi din intravilanul localitatilor se asigura de catre autoritatile administratiei publice locale din fondurile pentru indeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi prevazute in bugetele proprii.
   (2) Realizarea si actualizarea lucrarilor de identificare, masurare, inventariere si reprezentare pe planuri si harti a spatiilor verzi se fac de catre persoane autorizate, cu drept de semnatura, in conditiile prevazute de lege.
   III.3. Verificarea si receptia lucrarilor
   Art. 18. - Toate lucrarile tehnice (geodezice, topografice, de cartare a spatiilor verzi) necesare pentru intocmirea planurilor si hartilor si a Fisei spatiului verde, precum si pentru constituirea seturilor de date si informatii specifice privind speciile de arbori si vegetatia existenta, cu determinarea indicilor calitativi si cantitativi etc., se verifica de catre beneficiarul lucrarilor, pe toata perioada desfasurarii lor si ori de cate ori este necesar.
   Art. 19. - (1) Verificarea lucrarilor privind realizarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor se face de catre o comisie constituita la nivelul fiecarei autoritati a administratiei publice locale, alcatuita din experti din domeniul mediului, urbanismului, cadastrului, serviciilor comunitare, precum si alte persoane cu experienta, sub conducerea primarului sau a unuia dintre viceprimari.
   (2) Comisia este numita prin decizie a primarului localitatii pentru care se realizeaza Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.
   Art. 20. - Verificarea se executa cu scopul de a se constata indeplinirea conditiilor tehnice referitoare la fazele de lucrari ce au fost executate. Verificarea se executa pentru cel putin 15% din lucrare/faza, in functie de natura lucrarilor, efectuandu-se in principal urmatoarele activitati:
   a) confruntarea datelor si informatiilor culese din teren cu cele inscrise pe planuri sau harti si fise;
   b) verificarii redactarii planurilor sau hartilor digitale si a continutului lor, conform cerintelor;
   c) inscrierea corecta a datelor in Fisa spatiului verde si, respectiv, in Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.
   Art. 21. - (1) Constatarile verificarilor se vor consemna intr-un referat de verificare si receptie lucrari, care se anexeaza la documentatia aferenta constituirii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.
   (2) Referatul va cuprinde procentul verificat, elementele importante urmarite, constatari pozitive, constatari negative, corectarea lipsurilor, termene de remediere etc.
   (3) Pe baza acestui referat intocmit si semnat de membrii comisiei de verificare si receptie lucrari, beneficiarul isi insuseste lucrarea.
   (4) In cazul in care se constata deficiente si diferente majore, lucrarile gresite se refac pe cheltuiala executantului.

 

   ANEXĂ
  la normele tehnice
   
Judetul:         Sectiune plan:           Cod zona valorica:
Localitatea: Nr. cadastral imobil: Cod zona protejata:
Cod SIRUTA: Nr. carte funciara: Cod postal:
    FISA SPATIULUI VERDE

 

   1. SCHITA AMPLASAMENTULUI TERENULUI SPATIU VERDE
   
+---------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+---------------------------------------------------+
   2. ADRESA:
   3. DATE DESPRE TERENUL SPATIU VERDE
   
+---------------+-----------+------------+------------+------------+-----------------------+------------+----------+
| Proprietar/ | | | | |Suprafata masurata (m2)| | |
|Detinator teren| Tip | Mod de |Categorie de|Reglementare+----------+------------+Total teren |Observatii|
| spatiu verde |proprietate|administrare| folosinta |urbanistica | Teren | Teren |spatiu verde| |
| | | | | | exclusiv |indiviziune | | |
+---------------+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------------+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+------------+----------+
| | | | | | | | | |
+---------------+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+------------+----------+
| | | | | | | | | |
+---------------+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+------------+----------+
|Total teren spatiu verde | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+
   4. DATE PRIVIND CONSTRUCTIILE EXISTENTE PE TERENUL SPATIU VERDE
   
+--------------------+---------------+-------------------+-----------+----------+--------------------+----------+
|Proprietar/Detinator| | | Nr. corp |Cod grupa |Suprafata construita| |
| constructii |Tip proprietate|Mod de administrare|constructie|destinatie| la sol |Observatii|
| | | | | | (m2) | |
+--------------------+---------------+-------------------+-----------+----------+--------------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+---------------+-------------------+-----------+----------+--------------------+----------+
| | | | | | | |
+--------------------+---------------+-------------------+-----------+----------+--------------------+----------+
| | | | | | | |
+--------------------+---------------+-------------------+-----------+----------+--------------------+----------+
|Total suprafata ocupata din terenul spatiu verde | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------------------+----------+
   5. ECHIPAREA EDILITARA A TERENULUI:
   
A      C      t       E       G       T
   6. DATE PRIVIND VEGETATIA EXISTENTA PE TERENUL SPATIU VERDE:
   - descrierea vegetatiei;
   - identificarea speciilor de arbori existenti cu numar unic de identificare si determinarea amplasamentului, diametrului, inaltimii, evaluarea starii de viabilitate, evaluarea gradului de intretinere;
   - identificarea arborilor izolati - numar unic de identificare, amplasament, specie, diametru, inaltime, evaluarea starii de viabilitate, riscuri potentiale;
   - identificarea arborilor ocrotiti - numar unic de identificare, amplasament, specie, diametru, inaltime, evaluarea starii de viabilitate, riscuri potentiale.
   7. DOCUMENTE EMISE CU PRIVIRE LA TERENUL SPATIU VERDE SI CONSTRUCTIILE EXISTENTE
   
Intocmit                                Verificat
-------- ---------
Data: Data:

 

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b