CAPITOLUL I

  Dispozitii generale
   Art. 1. - Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, denumit in continuare SISDIEBDU, este sistemul de evidenta, masurare, inventariere, gestiune si actualizare sistematica a tuturor imobilelor si retelelor edilitare din intravilanul localitatilor, sub aspect tehnic si economic, cu respectarea datelor de baza din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul.
    SISDIEBDU are la baza atat datele din domeniul imobiliar-edilitar, cat si din alte domenii de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localitatilor, in corelare cu programele de dezvoltare durabila ale administratiilor locale, la toate nivelurile.
    SISDIEBDU contine datele necesare fundamentarii deciziilor pentru dezvoltarea durabila a localitatilor urbane si rurale, crearea unui sistem corect de taxe si impozite, conservarea fondului natural si construit protejat, reprezentand un instrument pentru un management eficient al administratiei publice locale in procesul de informare, debirocratizare si transparenta decizionala.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 2 din H.G. nr. 893/2008.

 

   Art. 2. - Potrivit art. 67 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, ca autoritate publica centrala competenta in domeniu, are obligatia de a coordona, de a organiza si de a implementa SISDIEBDU la nivel national, cu posibilitatea de a furniza datele specifice pentru integrarea acestora in cadastrul general si in alte sisteme informationale specifice aflate in coordonarea altor institutii si autoritati ale administratiei publice centrale si locale, dupa caz.
    Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului este autoritatea administratiei publice centrale responsabila cu realizarea SISDIEBDU la nivel national, prin programe anuale.
    Programul de realizare a SISDIEBDU este prevazut si organizat sa cuprinda intregul intravilan la nivel national, respectiv toate localitatile urbane si rurale.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 3 din H.G. nr. 893/2008.

 

   Art. 3. - Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane se realizeaza in conditiile prezentelor norme metodologice si in conformitate cu exigentele tehnice cuprinse in metodologiile privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati si a cadastrului retelelor edilitare in localitati, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 90/N/911 - CP/1997 si, respectiv, prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 91/N/912 - CP/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 6 din H.G. nr. 818/2006.

 

   CAPITOLUL II
  Coordonarea, organizarea si realizarea sistemului informational
specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane@
    ___________
    @Titlul Capitolului II a fost modificat prin art. I, pct. 7 din H.G. nr. 818/2006.

 

   Art. 4. - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru organizarea si realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, la nivelul intravilanelor localitatilor, cu respectarea masurilor si a procedurilor din prezentele norme metodologice.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 18 din H.G. nr. 818/2006.

 

   Art. 5. - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului colaboreaza cu consiliile judetene si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti si asigura:
   a) elaborarea de programe pentru realizarea lucrarilor SISDIEBDU, stabilirea prioritatilor, in functie de interesul unor localitati, si evaluarea mijloacelor financiare necesare;
   b) urmarirea executiei lucrarilor SISDIEBDU, controlul si avizarea acestora, pe faze si categorii de lucrari;
   c) accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor;@
   d) aducerea la cunostinta detinatorilor de imobile a rezultatelor lucrarilor SISDIEBDU privind imobilul, efectuata de catre primarii, impreuna cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conditiile prevazute la art. 11 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 4 din H.G. nr. 893/2008.
   - Lit. c) a fost modificata prin art. unic, pct. 2 din H.G. nr. 247/2010.
   - Lit. d) a fost introdusa prin art. unic, pct. 3 din H.G. nr. 247/2010.

 

   Art. 6. - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in exercitarea atributiilor sale in domeniul SISDIEBDU, colaboreaza cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cat si cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, prin incheierea unui protocol de colaborare potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Avizul de incepere a lucrarilor, verificarea si receptia cadastrala cu acordare de numar cadastral imobilelor identificate prin lucrarile SISDIEBDU se realizeaza de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conditiile legii, potrivit anexei nr. 7.
    Receptia si avizarea lucrarilor SISDIEBDU se asigura de consiliile locale si consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, potrivit anexelor nr. 6 si 7.
    Controlul privind indeplinirea formalitatilor de contractare, realizare, avizare si decontare a lucrarilor SISDIEBDU se exercita de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 4 din H.G. nr. 247/2010.

 

   CAPITOLUL III
  Finantarea si decontarea sistemului informational specific
domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane@
    ___________
    @Titlul Capitolului III a fost modificat prin art. I, pct. 8 din H.G. nr. 818/2006.

 

   Art. 7. - Finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane se asigura prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe baza de programe anuale, in limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie.
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti cuprind sumele repartizate si comunicate pentru finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliaredilitar si bancilor de date urbane, in bugetele proprii, la partea de venituri, la capitolul «Subventii de la bugetul de stat», subcapitolul «Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar», in baza sumelor aprobate in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, la titlul «Transferuri intre unitati ale administratiei publice», respectiv la «Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar».@
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti instiinteaza consiliile locale cu privire la sumele repartizate si comunicate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, conform anexei nr. 1. Sumele repartizate si comunicate se cuprind in bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale, la partea de venituri, la capitolul «Subventii de la bugetul de stat», subcapitolul «Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar».@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 9 din H.G. nr. 818/2006.
   - Alin. 2 si 3 au fost modificate prin art. unic, pct. 5 din H.G. nr. 247/2010.

 

   Art. 8. - Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat in vederea realizarii sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, se procedeaza astfel:
   a) consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti examineaza si centralizeaza solicitarile primite de la consiliile locale si transmit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pana la data de 1 mai a anului in curs pentru anul urmator, lista cuprinzand sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane pe localitati, suprafetele propuse si valoarea totala a cheltuielilor, potrivit anexei nr. 1;
   b) in baza criteriilor enuntate la art. 9 alin. 2, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului examineaza solicitarile, stabileste prioritatile si centralizeaza propunerile consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si ale consiliilor locale, pe baza carora prezinta Ministerului Finantelor Publice estimarile proprii, in scopul includerii in proiectul bugetului de stat pentru anul urmator, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 6 din H.G. nr. 247/2010.

 

   Art. 9. - In limita alocatiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului stabileste prioritatile, repartizeaza si comunica consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate anual si trimestrial, pe fiecare consiliu local, pentru realizarea SISDIEBDU.
    Fondurile pentru realizarea lucrarilor SISDIEBDU se aloca pe baza urmatoarelor criterii de prioritizare:
   a) localitati care au incepute lucrarile de realizare a SISDIEBDU, in vederea finalizarii acestora;
   b) localitati mici, cu fonduri insuficiente pentru realizarea SISDIEBDU;
   c) localitati in care lucrarile pentru realizarea SISDIEBDU au fost incepute cu alocatii de la bugetul local;
   d) localitati in care sunt prevazute realizarea unor investitii importante in infrastructura;
   e) localitati care sunt cuprinse in Programul de realizare a planurilor urbanistice generale si regulamentelor locale de urbanism;
   f) localitati turistice si/sau cu potential turistic.
    Decontarea lucrarilor de realizare a SISDIEBDU se face lunar, in limita plafoanelor bugetare trimestriale, repartizate si comunicate.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 7 din H.G. nr. 247/2010.

 

   Art. 10. - In limita plafoanelor aprobate si a listei de lucrari prevazute la art. 9, consiliile locale vor incheia contracte de executie a lucrarilor SISDIEBDU cu societati comerciale de specialitate, potrivit prevederilor art. 15 si ale anexelor nr. 4, 5 si 5a) la prezentele norme metodologice si pe baza metodologiilor prevazute la art. 3.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 7 din H.G. nr. 893/2008.

 

   Art. 101. - Pentru decontarea lucrarilor de realizare a SISDIEBDU, consiliile locale vor inainta lunar, cu adresa, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti documentatia prevazuta in anexele nr. 4, 5, 5a), 6 si 6a) la prezentele norme metodologice, prin care se solicita intocmirea decontului justificativ.@
    ___________
    @Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 11 din H.G. nr. 818/2006.
   - Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 8 din H.G. nr. 893/2008.

 

   Art. 11. - Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar preventiv propriu si, in limita alocatiilor trimestriale aprobate si comunicate, intocmesc lunar, pe consilii locale, decontul justificativ, care se transmite pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3. Pentru lucrarile executate si receptionate pana pe data de 10 decembrie, deconturile justificative se transmit pana la data de 15 decembrie a anului bugetar.@
    Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe baza deconturilor justificative, solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite in limita alocatiilor bugetare aprobate, insotita de decontul justificativ prezentat in anexa nr. 3a) la prezentele norme metodologice, vireaza sumele consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plata, in contul 21.42.02.29 «Venituri ale bugetului local - Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar», deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.@
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor vira sumele consiliilor locale, care, la primirea sumelor in cont, vor efectua, in termen de 3 zile, platile in conturile executantilor lucrarilor, nominalizati in decontul justificativ, verificat si avizat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
    Sumele prevazute la alin. 3 se vireaza de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pe baza anexelor nr. 1 si 3 la prezentele norme metodologice, in contul 21.42.02.29 «Venituri ale bugetului local - Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar», deschis la Trezoreria Statului pe numele unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare.@
    ___________
    @Alin. 4 a fost introdus prin art. I, pct. 13 din H.G. nr. 818/2006.
   - Alin. 2 si 4 au fost modificate prin art. unic, pct. 9 din H.G. nr. 893/2008.
   - Alin. 1 a fost modificat prin art. unic, pct. 8 din H.G. nr. 247/2010.

 

   Art. 12. - Presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale raspund, in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, de utilizarea fondurilor transferate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu destinatia pentru care au fost alocate.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 9 din H.G. nr. 247/2010.

 

   Art. 13. - Trimestrial, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor analiza si vor transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului situatia consiliilor locale care nu au incheiat contracte de executie a lucrarilor SISDIEBDU, precum si situatia respectarii prevederilor din contractele de executie.
    Potrivit prevederilor alin. 1, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului poate propune completarea programului anual cu alte prioritati, dupa caz.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 10 din H.G. nr. 893/2008.

 

   Art. 14. - In limita plafoanelor aprobate, repartizate si comunicate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale raspund de utilizarea fondurilor repartizate strict pentru destinatia aprobata, conform prevederilor legale, respectiv de executia sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 10 din H.G. nr. 247/2010.

 

   CAPITOLUL IV
  Contractarea realizarii sistemului informational specific domeniului
imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane@
    ___________
    @Titlul Capitolului IV a fost modificat prin art. I, pct. 15 din H.G. nr. 818/2006.

 

   Art. 15. - Contractarea realizarii sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane se face cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.@
    Contractele de executie a lucrarilor se incheie, separat, de catre fiecare consiliu local cu ofertantul in favoarea caruia s-a adjudecat licitatia.
    La contractul pentru executia lucrarilor se atasaza "Devizul de cheltuieli", care fundamenteaza valoarea contractului [anexele nr. 5 si nr. 5a)], pe total si pe fiecare element de cheltuiala.
    Devizul de cheltuieli face parte integranta din contract.
    Abrogat.@
    ___________
    @Alin. 1 a fost modificat prin art. I, pct. 16 din H.G. nr. 818/2006.
   - Alin. 5 a fost abrogat prin art. I, pct. 17 din H.G. nr. 818/2006.

 

   CAPITOLUL V
  Dispozitii finale

 

   Art. 16. - Datele si informatiile cuprinse in SISDIEBDU sunt publice, reprezinta bun proprietate publica si sunt in administrarea autoritatilor administratiei publice locale.
    Acestea, la cerere, vor fi puse gratuit la dispozitia autoritatii centrale responsabile cu realizarea SISDIEBDU, pentru organizarea unor baze de date referitoare la evidenta imobiliaredilitara la nivelul intravilanului localitatilor si pentru realizarea unor proiecte in colaborare cu alte institutii sau autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, institutiilor financiare de sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, precum si directiei de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru determinarea valorii impozabile a fiecarui bun imobil.@
    Administratorul asigura respectarea dreptului la protectie a datelor personale ale cetatenilor, in conformitate cu prevederile legale in domeniu, prin crearea unor modalitati de accesare a SISDIEBDU, pe baza de parola stabilita cu autoritatea administratiei publice locale si autoritatea centrala responsabila cu implementarea acestuia, dupa caz.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 11 din H.G. nr. 893/2008.
   - Alin. 2 a fost modificat prin art. unic, pct. 11 din H.G. nr. 247/2010.

 

   Art. 17. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

   ANEXA Nr. 1@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 1 a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 247/2010.

 

    CONSILIUL*) .......................

 

    LISTA
cuprinzand sistemele informationale specifice domeniului
imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane pe anul .........,
cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizeaza in
conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului si
a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
   
                                                                   - lei -
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----------------------+----------+
| Consiliul Local | | |Pretul| |Valoarea | |Din care in trimestrul:| |
| ............................ |U.M. |Cantitatea|------|Valoarea|ramasa de|Valoarea+-----+-----+-----+-----+Termen de |
| Denumirea lucrarii | | | U.M. | totala |executat | 20... | I | II | III | IV |finalizare|
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|Total, din care: | | | | | | | | | | | |
|A. Lucrari in continuare | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|1. Consiliul Local ............ | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|a) Lucrari tehnice de identificare, masurare si | | | | | | | | | | | |
|inventariere a imobilelor si a retelelor edilitare | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|- lucrari geodezice | ha | | | | | | | | | | |
|- lucrari pentru realizarea planului topografic, | ha | | | | | | | | | | |
|cadastral si tehnic-edilitar | | | | | | | | | | | |
|- lucrari de cartare imobiliara | ha | | | | | | | | | | |
|- lucrari de inventariere a retelelor edilitare | ha | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|b) Banca de date urbane | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|- incarcare, organizare si prelucrare date grafice | ha | | | | | | | | | | |
|si textuale privind imobilele si retelele edilitare | | | | | | | | | | | |
|- intretinerea si actualizarea bancii de date urbane| ha | | | | | | | | | | |
|- instruire-formare utilizatori |pers.| | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|2. Consiliul Local ............. | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|a) ........................... | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|b) ........................... | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|TOTAL A | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|B. Lucrari noi | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|1. Consiliul Local ............ | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|a) Lucrari tehnice de identificare, masurare si | | | | | | | | | | | |
|inventariere a imobilelor si a retelelor edilitare | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|- lucrari geodezice | ha | | | | | | | | | | |
|- lucrari pentru realizarea planului topografic, | ha | | | | | | | | | | |
|cadastral si tehnic-edilitar | | | | | | | | | | | |
|- lucrari de cartare imobiliara | ha | | | | | | | | | | |
|- lucrari de inventariere a retelelor edilitare | ha | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|b) Banca de date urbane | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|- incarcare, organizare si prelucrare date grafice | ha | | | | | | | | | | |
|si textuale privind imobilele si retelele edilitare | | | | | | | | | | | |
|- intretinerea si actualizarea bancii de date urbane| ha | | | | | | | | | | |
|- instruire-formare utilizatori |pers.| | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|2. Consiliul Local ............. | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|a) ........................... | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|b) ........................... | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+
|TOTAL B | | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+

Presedinte, Intocmit
................................. Directia ........................... Serviciul/(biroul cadastru) ...................
    ___________
   *) Se completeaza, dupa caz: JUDETEAN sau GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.

 

   ANEXA Nr. 2@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 2 a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 247/2010.

 

    MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

 

    Aprobat
Ordonatorul principal de credite

 

    LISTA
cuprinzand sistemul informational specific domeniului
imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane pe anul .....,
cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizeaza
in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
   
                                            - lei -
+----+------------------------------------------------------------------------------+--------+
|Nr. | |Valoarea|
|crt.| | 20... |
+----+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| 0 | 1 | 2 |
+----+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |TOTAL | |
+----+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |din care: | |
+----+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| A |Lucrari in continuare: | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |1) Lucrari geodezice | |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |2) Lucrari pentru realizarea planului topografic, cadastral si tehnic-edilitar| |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |3) Lucrari de cartare imobiliara | |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |4) Lucrari de inventariere a retelelor edilitare | |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |5) Banca de date urbane | |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
+----+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| B |Lucrari noi: | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |1) Lucrari geodezice | |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |2) Lucrari pentru realizarea planului topografic, cadastral si tehnic-edilitar| |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |3) Lucrari de cartare imobiliara | |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |4) Lucrari de inventariere a retelelor edilitare | |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
| +------------------------------------------------------------------------------+--------+
| |5) Banca de date urbane | |
| |- cantitate - ha | |
| |- valoare medie/ha a lucrarilor existente | |
+----+------------------------------------------------------------------------------+--------+

Directia generala economica/Directia economica Directia generala/Directia ..............
Director general/Director, Director general/Director,
.............................................. .........................................
   ANEXA Nr. 3@
    la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 3 a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 893/2008.

 

    CONSILIUL*) ...................

 

    DECONT JUSTIFICATIV
privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe luna
........ anul ......, in aplicarea prevederilor art. 67 din
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
republicata, cu modificarile ulterioare
   
                                                             - lei -
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
| | Beneficiarul | Nr. si data | | Numarul | Valoarea | Disponibilul |
|Nr. | Executantul | depunerii |Nr. si data | contului |lucrarilor |la finele lunii|
|crt.| Denumirea lucrarii | documentelor |contractului| si banca | executate | precedente |
| | |la Consiliul*)| |beneficiarului| | |
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
| 1. |Consiliul Local ................. | | | | | |
| |Executant ......................... | | | | | |
| |Sistem informational specific domeniului imobiliar-| | | | | |
| |edilitar si bancilor de date urbane: | | | | | |
| |a) Lucrari tehnice de identificare, masurare | | | | | |
| |si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare| | | | | |
| |b) Banca de date urbane | | | | | |
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
| |TOTAL Consiliul Local ........ | | | | | |
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
| 2. |Consiliul Local ................. | | | | | |
| |Executant ......................... | | | | | |
| |Sistem informational specific domeniului imobiliar-| | | | | |
| |edilitar si bancilor de date urbane: | | | | | |
| |a) Lucrari tehnice de identificare, masurare | | | | | |
| |si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare| | | | | |
| |b) Banca de date urbane | | | | | |
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
| |TOTAL Consiliul Local ........ | | | | | |
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
|... | | | | | | |
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
| |TOTAL Consiliul*) | | | | | |
+----+---------------------------------------------------+--------------+------------+--------------+-----------+---------------+
    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.
   
Presedinte,                 Control financiar preventiv propriu
Director,
    ___________
   *) Se completeaza dupa caz: judetean sau General al Municipiului Bucuresti.

 

   ANEXA Nr. 3a)@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 3a) a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 893/2008.

 

    MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

 

    Aprobat
Ordonatorul principal de credite

 

    DECONT JUSTIFICATIV
privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe
luna ....... anul ....., in aplicarea prevederilor art. 67
din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare
   
                                                          - lei -
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|Nr. | |Valoarea lucrarilor|
|crt.| Denumirea lucrarii | executate |
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 0 | 1 | 5 |
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 1. |Sistem informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane: | |
| |a) Lucrari tehnice de identificare, masurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare| |
| |b) Banca de date urbane | |
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| TOTAL MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI: | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

Directia generala/Directia Directia generala economica/Directia economica
Director general/Director, Director general/Director,
   ANEXA Nr. 4@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 4 a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 247/2010.

 

    Executant ...................

 

    SITUATIE DE LUCRARI
cuprinzand sistemul informational specific domeniului
imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane
pe luna ...... anul ..... in localitatea (comuna, orasul,
municipiul), cu finantare de la bugetul de stat, ce se
realizeaza in conformitate cu prevederile art. 67 din
Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996
   
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| | | | |Pretul| | |
|Nr. | Categoria de lucrari |U.M. |Cantitatea|------|Valoarea|Valoarea cu TVA|
|crt.| | | | U.M. | (lei) | (lei) |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| I |Lucrari tehnice de identificare, masurare si inventariere a| | | | | |
| |imobilelor si retelelor edilitare | | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| 1 |Lucrari geodezice | ha | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| 2 |Lucrari pentru realizarea planului topografic, cadastral | ha | | | | |
| |si tehnic-edilitar | | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| 3 |Lucrari de cartare imobiliara | ha | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| 4 |Lucrari de inventariere a retelelor edilitare | ha | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| |TOTAL I: | | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| II |Banca de date urbane | | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| 5 |Incarcare, organizare si prelucrare date grafice si | ha | | | | |
| |textuale privind imobilele si retelele edilitare | | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| 6 |Intretinere si actualizare banca de date urbane | ha | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| 7 |Instruire-formare utilizatori |pers.| | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| |TOTAL II: | | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+
| |TOTAL SITUATIE DE LUCRARI | | | | | |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+----------+------+--------+---------------+

Beneficiar Executant
Consiliul Local ....................... Societatea Comerciala .....................
Primar, Director,
............................... ...............................
   ANEXA Nr. 5@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 5 a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 893/2008.

 

    EXECUTANT ...................
    Contract nr. ...... din ..........

 

    DEVIZ DE CHELTUIELI
privind sistemul informational specific domeniului
imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane pe luna ...... anul
..... in localitatea (comuna, orasul, municipiul), cu finantare
de la bugetul de stat, ce se realizeaza in conformitate cu
prevederile art. 67 din Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare
   
                                               - lei -
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
|Nr. | | | % |
|crt.|Articolele de calculatie si elementele de cheltuieli|Valoarea|fata de totalul pretului de cost|
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 1. |Materiale
1
)                     |    |                |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 2. |Manopera
2
)                     |    |                |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 3. |TOTAL 1-2 | | |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 4. |Cheltuieli generale ale societatii comerciale
3
)   |    |                |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 5. |Cheltuieli de deplasare
4
)              |    |                |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 6. |TOTAL PRET: | | |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 7. |Profit | | |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 8. |TOTAL PRET DE COST: | | |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 9. |TVA (19% x rd. 8) | | |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+
|10. |TOTAL VALOARE DE DEVIZ: | | |
+----+----------------------------------------------------+--------+--------------------------------+

Beneficiar Executant
Consiliul Local .............. Societatea Comerciala ..........
Primar, Director,
    ___________
   1) Cuprinde costul materialelor utilizate in activitatea de culegere a datelor din teren (semnale geodezice, borne, repere, picheti etc.), precum si in activitatea de birou (calc, suport de plastic transparent nedeformabil, hartie xerox si de scris, tonner, truse de capete Rotring pentru desen etc.)
   2) Se calculeaza dupa modelul cuprins in anexa nr. 5a) si se vor acorda majorarile prevazute de actele normative referitoare la indexarea salariilor.
   3) Cuprinde: amortismente utilaje si echipamente, taxe si impozite, energie electrica, termica, gaze, apa, canalizare, telefon, fax, salarii ale conducerii societatii comerciale.
   4) Se vor deconta pe baza documentelor justificative, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.860/2006, republicata.

 

   ANEXA Nr. 5a)@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 5a) a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 893/2008.

 

    EXECUTANT .........................

 

    CALCULUL MANOPEREI
pe luna .............. anul .....
   
                                        - lei -
+----+-----------------------------+--------+-------------------------------+--------+
| | | | Alte venituri | Total |
|Nr. | Numele si prenumele |Salariul+----------+------------+-------+venituri|
|crt.| |tarifar | Spor |Indemnizatii| Alte | brute |
| | | |de vechime|de conducere|sporuri| |
+----+-----------------------------+--------+----------+------------+-------+--------+
| 1. | | | | | | |
+----+-----------------------------+--------+----------+------------+-------+--------+
| 2. | | | | | | |
+----+-----------------------------+--------+----------+------------+-------+--------+
| 3. | | | | | | |
+----+-----------------------------+--------+----------+------------+-------+--------+
| 4. | | | | | | |
+----+-----------------------------+--------+----------+------------+-------+--------+
| | | | | | | |
+----+-----------------------------+--------+----------+------------+-------+--------+
| |TOTAL MANOPERA DIRECTA: | | | | | |
+----+-----------------------------+--------+----------+------------+-------+--------+
    Impozite si taxe aferente salariilor platite de operatorul economic conform legii
   
+----+--------------------------------------+----------------------------------+
| 1. |C.A.S. | |
+----+--------------------------------------+----------------------------------+
| 2. |Ajutor de somaj | |
+----+--------------------------------------+----------------------------------+
|... | | |
+----+--------------------------------------+----------------------------------+
| |TOTAL MANOPERA DIRECTA: | |
+----+--------------------------------------+----------------------------------+

Beneficiar Executant
Consiliul Local .................. Societatea Comerciala .........
Primar, Director,

   ANEXA Nr. 6@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 6 a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 893/2008.

 

    EXECUTANT ................................

 

    PROCES-VERBAL DE RECEPTIE-AVIZARE
din .................. anul ......

 

   I. Denumirea lucrarii .......................................................
   1. Beneficiar: Consiliul Local ..............................................
   2. Etapa: luna ..............................................................
   3. Valoarea devizului de cheltuieli .........................................
   4. Responsabilul lucrarii ...................................................
   5. Calificativul ............................................................
   II. Continutul etapei de receptie si avizare
   
+-------------------------+------------------------+---------------------+
| Etapa si continutul | Valoarea devizului | Data |
+-------------------------+------------------------+---------------------+
+-------------------------+------------------------+---------------------+
+-------------------------+------------------------+---------------------+
+-------------------------+------------------------+---------------------+
   III. Comisia de receptie-avizare*)
    Presedinte: ...........................
    Membri:
   1. ..............................................
   2. ..............................................
   3. ..............................................
   4. ..............................................
   5. ..............................................
    Invitati:
   1. ..............................................
   2. ..............................................
   3. ..............................................
   IV. Constatari: ...........................................................
   V. Observatii si recomandari: .............................................
   
      Beneficiar                  Executant
Consiliul Local .................. Societatea Comerciala ............
Primar, Director,
    ___________
   *) Din comisia de receptie-avizare trebuie sa faca parte, in mod obligatoriu, reprezentantul consiliului judetean sau, dupa caz, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

   ANEXA Nr. 6a)@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 6a) a fost introdusa prin art. unic, pct. 13 din H.G. nr. 893/2008.
   - Anexa nr. 6a) a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 247/2010.

 

    Executant ...................

 

    SITUATIA
privind receptia, avizarea si decontarea lucrarilor
sistemului informational specific domeniului
imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane pana la data
etapei curente de receptie si avizare

 

   I. Denumirea lucrarii: "Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane"
   II. Beneficiar: Consiliul Local al (comunei, orasului, municipiului) .........................
   III. Etapele anterioare ale activitatii de receptie, avizare si decontare
   
+--+--------------------------------------------------------------+------------------+------------------+
| | Etapa si continutul |Valoarea devizului|Proces-verbal/data|
+--+--------------------------------------------------------------+------------------+------------------+
|1 |a) Lucrari tehnice de identificare, masurare si inventariere a| | |
| |imobilelor si a retelelor edilitare | | |
| |- lucrari geodezice | | |
| |- lucrari pentru realizarea planului topografic, cadastral si | | |
| |tehnic-edilitar | | |
| |- lucrari de cartare imobiliara | | |
| |- lucrari de inventariere a retelelor edilitare | | |
| |b) Banca de date urbane | | |
| |- incarcare, organizare si prelucrare date grafice si textuale| | |
| |privind imobilele si retelele edilitare | | |
| |- intretinerea si actualizarea bancii de date urbane | | |
| |- instruire-formare utilizatori | | |
+--+--------------------------------------------------------------+------------------+------------------+
|2 |a)......................... | | |
+--+--------------------------------------------------------------+------------------+------------------+
|• | | | |
|• | | | |
|• | | | |
+--+--------------------------------------------------------------+------------------+------------------+

Beneficiar Executant
Consiliul Local ....................... Societatea Comerciala .....................
Primar, Director,
............................... ...............................
   ANEXA Nr. 7@
la normele metodologice
    ___________
    @Anexa nr. 7 a fost introdusa prin art. unic, pct. 13 din H.G. nr. 893/2008.
   - Anexa nr. 7 a fost inlocuita prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 247/2010.

 

    OCPI .........

 

    Aprob
Director OCPI,
...............
(numele si prenumele)
(semnatura si stampila OCPI)

 

    PROCES-VERBAL DE RECEPTIE Nr. .........
Intocmit astazi, ..........
   
  Privind lucrarea ................................../................/UAT.............../sector.................
(denumirea lucrarii)
1. Beneficiar ..........
2. Executant ...........
3. Aviz de incepere a lucrarilor nr. ................., data .............................
4. Lista documentelor si a documentatiilor care se predau OCPI (format analogic/digital):

Format analogic Format digital
• _______________________ [ ] [ ]
• _______________________ [ ] [ ]
• _______________________ [ ] [ ]
• _______________________ [ ] [ ]
5. Receptia lucrarii
5.1. Atribuire numere cadastrale
Pentru imobilele care sunt situate in judetul ................................, UAT ..................,
sectorul ..................., au fost atribuite numerele cadastrale de la ...... la ...... (in cazul lucrarii
declarate ADMISA se completeaza intervalul numerelor cadastrale atribuite in sistemul informatic)
NOTA:
Pentru lucrarile prevazute la pct. 5.1, prezentul proces-verbal de receptie este valabil insotit de "Planul
cadastral al imobilelor" si "Registrul cadastral al imobilelor si proprietarilor", receptionate de OCPI .......
5.2. Alte tipuri de lucrari (fara atribuire de numere cadastrale) ........
6. Concluzii:
Lucrarea este declarata: ADMISA [] RESPINSA []
(Se bifeaza casuta corespunzatoare.)
7. Conditiile impuse pentru refacere in cazul lucrarii declarate RESPINSA (Se intocmeste si se ataseaza Nota de
constatare cu motivele respingerii si termenul impus pentru refacere.)
    Inginer sef OCPI,
......................
(numele, prenumele si semnatura)
Inspector/comisie de receptie,
........................................
(numele, prenumele, parafa si semnatura)

 

Certificări ISO

Pentru serviciile topo-cadastrale şi produsele cartografice avem implementate următoarele sisteme:

ISO

 

Ne găsiți pe Facebook